Domov Univerza Sigmunda Freuda – podružnica Ljubljana

Univerza Sigmunda Freuda – podružnica Ljubljana

Na Univerzi Sigmunda Freuda – podružnica Ljubljana lahko študentje izberejo dve smeri fakultetnega študija, ki potekata po bolonjski sistemu v dveh stopnjah: Psihoterapevtska znanost in Psihologija.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Trubarjeva cesta 65, 1000 Ljubljana, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Nika Krelj
Funkcija: Referat za študijske zadeve
Mail: [email protected]
Telefon: 01 425 44 33
Spletna stran: http://sfu-ljubljana.si/sl
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 2
Št. podiplomskih programov: 2; 5specialističnih programov

Z delom na sebi do poklicev prihodnosti

ŠTUDIJ na UNIVERZI SIGMUNDA FREUDA – podružnica Ljubljana

Univerza Sigmunda Freuda Dunaj – podružnica Ljubljana (SFU Ljubljana) je zasebni zavod, ki izobražuje na področju psihologije in psihoterapije.

SFU Ljubljana ponuja fakultetni študijski program PSIHOTERAPEVTSKE ZNANOSTI in PSIHOLOGIJE. Študijski programi so akreditirani v Avstriji in potekajo po bolonjski shemi 3 + 2.

Program Psihoterapevtske znanosti je preplet teorije, prakse in dela na sebi. Dragocene praktične izkušnje študenti med drugim nabirajo v Ambulanti SFU Ljubljana. Velike potrebe po izobraženem kadru psihoterapevtov slednjega nedvomno uvrščajo med poklice prihodnosti. SFU Ljubljana je zaenkrat edina ustanova v Sloveniji, ki ponuja možnost akademskega študija psihoterapije takoj po maturi.

Študijski program Psihologije je sodoben, interdisciplinaren in široko uporaben v športu, šolstvu, svetovanju, managementu, medijih, klinikah, pri delu z živalmi, raziskovanju. Poleg teoretičnih in metodoloških znanj imajo študentje vaje iz samozavedanja, moderiranja, tehnik vodenja pogovora, kjer se učijo konkretnih metod za bodoči poklic.

SFU Ljubljana ponuja tudi neakademski enoletni program Psihoterapevtske propedevtike, ki pokriva osnove psihoterapije in študente pripravi na nadaljnji štiriletni specialistični študij psihoterapije – psihoanalitično psihoterapijo, sistemsko psihoterapijo, psihoterapijo otrok in mladostnikov, geštalt psihoterapijo in analitično psihologijo.

Na programih SFU so študenti vključeni v tutorske skupine, kjer rešujejo morebitne težave, evalvirajo, se družijo, učijo poslušanja različnih mnenj in drug drugega. To je za poklic psihoterapevta in psihologa velikega pomena.

Študentje lahko izbrane predmete poslušajo ali se udeležijo izmenjave tudi na drugih podružnicah SFU – na Dunaju, Parizu, v Milanu, Berlinu in Linzu.

Tako poklic psihologa kot psihoterapevta je zanimiva, pestra ter hkrati zahtevna kombinacija neprenehnega razvoja samega sebe, svetovanja in pomoči ljudem na njihovi življenjski poti. Vabljeni k vpisu v študijske programe na SFU Ljubljana!

Več info. na: https://www.sfu-linz.ac.at/de/ / [email protected] / +386 1 425 44 33

Oglasno sporočilo

Vpisni pogoji

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3-letni dodiplomski program): Bakalavreat Psihoterapevtske znanosti

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 

a. kdor je opravil (splošno) maturo,

b. kdor je opravil poklicno maturo po ustreznem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe z istega strokovnega področja ter izpit iz enega od predmetov mature (psihologije ali tujega jezika, v kolikor ta ni bil del poklicne mature),

c. kdor je pred 01. 06. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program;

ter kdor je opravil sprejemni razgovor s članom sprejemne komisije in se je udeležil tridnevnega sprejemnega seminarja. Kandidat bo sprejet, če to podpre član sprejemne komisije in vodja seminarja; in kdor ima dovolj dobro znanje angleščine.

Izredni študij: DA, šolnina: http://sfu-ljubljana.si/sl/sfu-ljubljana/cenik
Strokovni naslov diplomantov:  Bakkalaureus/Bakkalaurea psihoterapevtske znanosti (BA pth.) oz. Bakkalaureat in Psychotherapy Science.
Zaposlitev: Psihoterapevti se največkrat odločijo za izvajanje zasebne prakse, ki jo vodijo v okviru zavoda ali samostojnega podjetništva. Psihoterapevt se lahko zaposli v zdravstvenem domu, v bolnišnici, v zasebnih ali javnih socialnovarstvenih zavodih in drugih nevladnih organizacijah, kjer je v ospredju delo z ljudmi in so kompetence psihoterapevta dobrodošle oz. potrebne. Javni zavodi zaenkrat ne razpisujejo mest za psihoterapevte, saj poklic psihoterapevta v Sloveniji ni registriran. Poklic psihoterapevta lahko študenti samostojno opravljajo po končani 2. bolonjski stopnji študija Psihoterapevtske znanosti (oz. specialističnih študijev, če so izven SFU že pridobili VII. stopnjo izobrazbe po Uredbi).

Maja Kvartič, progam: UN Psihoterapevtska znanost, absolventka
»Vsak študent po prijavi opravi tridnevni uvodni seminar. Urnik je zasnovan tako, da imamo predavanja iz enega predmeta v nekaj zaporednih vikendih in potem izpit (približno dva tedna po zaključku predavanjih), kar je prednost, saj je predavana snov še sveža in sproti opravljamo izpite, druge pa lahko opravimo v izpitnih obdobjih. Najtežji predmeti so tisti, ki so vezani na osnove medicine, npr. Nevrobiologija in Nevroznanost, z biologijo celice. Zahtevna sta tudi predmeta Psihodiagnostike ter Metodologija. Gre za predmete, ki zahtevajo več naravoslovnega (pred)znanja in znanje iz statistike. Nekaj knjig lahko kupimo od profesorjev, ki so avtorji knjig osnovne literature za študij. Stari izpiti so dostopni v skupinah študentov na Facebooku. S pomočjo prakse, ki je obvezna, na I. in II. stopnji, se posameznik prične usmerjati in integrirati teoretično znanje s prakso. V sam proces študija je vključenih več vrst praske, praksa v psihosocialnih ustanovah, psihiatrična in psihoterapevtska praksa. Opravljanje prakse na izbrani specializaciji je mogoče izvajati v okviru Ambulante SFU, ki je del fakultete. Študij psihoterapije se verjetno najbolj razlikuje od drugih fakultet po tem, da ni pomembno le teoretično znanje, ampak je ključnega pomena to, da postane psihoterapija način življenja. Za študente je obvezen proces osebne psihoterapije. Na ta način gre študent naprej sam skozi terapevtski proces in se s pomočjo lastne izkušnje prične učiti, kaj pomeni terapevtski odnos. Ostane dosti prostega časa za samoiniciativno raziskovanje lastnega življenja, družinske dinamike, iz katere prihajamo itd.«

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM II. STOPNJE (2-letni magistrski program): Magisterij Psihoterapevtske znanosti

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 

 1. Kdor je končal študijski program 1. bolonjske stopnje Psihoterapevtske znanosti.
 2. Kdor je končal študijski program 1. bolonjske stopnje z drugega sorodnega področja (tudi v tujini). Kandidat mora pred vpisom opraviti še s pravilnikom SFU Ljubljana določene študijske obveznosti iz akreditiranega programa prve stopnje psihoterapevtske znanosti.

Izredni študij: DA, šolnina: http://sfu-ljubljana.si/sl/sfu-ljubljana/cenik
Strokovni naslov diplomantov:  Magister/a psihoterapevtske znanosti oz. Magisterium in Psychotherapy Science.
Zaposlitev: Psihoterapevti se največkrat odločijo za izvajanje zasebne prakse, ki jo vodijo v okviru zavoda ali samostojnega podjetništva. Psihoterapevt se lahko zaposli v zdravstvenem domu, v bolnišnici, v zasebnih ali javnih socialnovarstvenih zavodih in drugih nevladnih organizacijah, kjer je v ospredju delo z ljudmi in so kompetence psihoterapevta dobrodošle oz. potrebne. Javni zavodi zaenkrat ne razpisujejo mest za psihoterapevte, saj poklic psihoterapevta v Sloveniji ni registriran. Poklic psihoterapevta lahko študenti samostojno opravljajo po končani 2. bolonjski stopnji študija Psihoterapevtske znanosti (oz. specialističnih študijev, če so izven SFU že pridobili VII. stopnjo izobrazbe po Uredbi).

Vpisni pogoji

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3-letni dodiplomski program): Bakalavreat Psihologije

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 

 • opravljena splošna matura;
 • končan katerikoli štiriletni srednješolski program pred 1. 6. 1995;
 • enakovredno izobraževanje v tujini.
 • dovolj dobro znanje angleškega jezika;
 • motivacijsko pismo;
 • opravljen sprejemni razgovor s članom sprejemne komisije;
 • udeležba na tridnevnem sprejemnem seminarju, ki ga organizira SFU Ljubljana v času od vpisa do začetka predavanj v tekočem študijskem letu.

Izredni študij: DA, šolnina: http://sfu-ljubljana.si/sl/sfu-ljubljana/cenik
Strokovni naslov diplomantov: Bachelor of Science (BSc)
Zaposlitev: Zaposlitvene možnosti za psihologe so široke. Ti se lahko zaposlijo v zdravstvu, šolstvu, gospodarstvu, socialnem varstvu (centri za socialno delo), zasebnih ali javnih socialnovarstvenih zavodih. Poklic psihologa lahko študenti opravljajo po končani 2. bolonjski stopnji študija Psihologije.

Urban Braune, program: UN Psihologija, 3. letnik
»Za vpis je treba opraviti sprejemni seminar. Poteka čez vikend v enem izmed Center šolskih in obšolskih dejavnosti. Njegov namen je seznanitev z izkušnjo, ki je bistvena za strokovni razvoj. Osebnostna stabilnost je pomembno orodje psihološkega dela. Preverijo še študentovo pripravljenost, ustreznost in zmožnosti za samoreflektivno delo na sebi in sodelovanje v skupini. Dnevno za učenje in sprotno delo porabim od 1 do 3 ure. Učim se tekom predmeta, saj sem tako pred izpitom bolj sproščen hkrati pa znanje ostane dolgoročno. Težji so verjetno predmeti, ki se navezujejo na statistično analizo, saj nas je večina družboslovcev. Najtežja predmeta v 1. letniku sta Statistika in Nevroznanost. Imamo svojo knjižnico, kjer je na voljo veliko literature. Stare teste in zapiske si študentje izmenjujemo na spletem oblaku. Kot zanimivost lahko povem, da je univerza Sigmunda Freuda mednarodna univerza in je možnost vsako leto določene predmete opravljati na kakšni izmed drugih podružnic npr. Dunaj. Moj študijski progam je star sicer šele tri leta. Prednost tega je ta, da se naše mnenje upošteva pri  oblikovanju programa. Slabost pa je ta, da se kdaj zgodi da profesorji skupaj z nami raziskujejo, kako narediti predmet zanimiv in ga kdaj predavajo prvič (vedno pa so strokovnjaki področja). Študentih žurov nam primanjkuje, saj imamo pouk v popoldanskih urah med tednom (trikrat na teden) ter cel dan ob sobotah. Društva psihologov še nimamo, smo pa včlanjeni v Društvo študentov psihologije Slovenije. Načrtovana so izobraževanja klinične narave znotraj fakultete, saj odpirajo psihološko posvetovalnica v kateri bodo delali klinični psihologi.«

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM II. STOPNJE (2-letni magistrski program): Magisterij psihologije

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 

 1. Končana 1. bolonjska stopnja Psihologije;
 2. zaključen drug študijski program 1. bolonjske stopnje sorodne smeri (pokrivanje predmetnikov predhodnega študija in 1. stopnje SFU Psihologije v vsaj 50 KT) in pred vpisom opravljene ostale študijske obveznosti, določene s SFU diferencialnim programom;
 3. končano izobraževanje 1. bolonjske stopnje psihologije v tujini oziroma primerljivo drugo izobraževanje (pogoji iz točke 2.).

Dodatni pogoji:

 1. Motivacijsko pismo;
 2. Sprejemni intervju/uvodni seminar.

Izredni študij: DA, šolnina: http://sfu-ljubljana.si/sl/sfu-ljubljana/cenik
Strokovni naslov diplomantov:  Master of Science (MSc)
Zaposlitev: Zaposlitvene možnosti za psihologe so široke. Ti se lahko zaposlijo v zdravstvu, šolstvu, gospodarstvu, socialnem varstvu (centri za socialno delo), zasebnih ali javnih socialnovarstvenih zavodih. Poklic psihologa lahko študenti opravljajo po končani 2. bolonjski stopnji študija Psihologije.

Več na spletni strani SFU Ljubljana.

PUSTITE KOMENTAR