Domov Teološka fakulteta

Teološka fakulteta

Teološka fakulteta diplomantom teoloških študij preda temeljno znanje o religijski, cerkveni in družbeni situaciji v evropskem prostoru.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 4 Poljanska cesta, Ljubljana 1000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Miha Pate
Funkcija: samostojni strokovni delavec v Referatu za 1. in 2. stopnjo
Uradne ure: pon, tor, čet 9:00 - 12:00, sre 14:00 - 16:00
Mail: referat@teof.uni-lj.si
Telefon: 01/434 58 18
Spletna stran: http://www.teof.uni-lj.si/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 3
Št. podiplomskih programov: 4

V okviru študija na Teološki fakulteti študentje pridobivajo širok spekter znanj z družboslovnega, humanističnega, kulturnega, teološkega in religijskega področja. Po zaključenih programih študentje niso usposobljeni le za delo na cerkvenem področju, ampak tudi na področjih, kot so javno in upravno življenje, gospodarstvo, kultura, zgodovina in druga področja povezana z delom z ljudmi.

Na fakulteti je manjše število študentov, kar pa omogoča kakovostnejši študijski proces in uporabo različnih pristopov. Po drugi strani pa prispeva k razvoju odnosov med študenti, profesorji in drugimi uslužbenci fakultete.

vir spletna stran Teološke fakultete


Dodiplomski programi:

 • Človek in medosebni odnosi UN (NOVO 2023) (Ljubljana, Maribor); prej: Teološki in religijski študiji UN
 • Teološki študiji – UN dvopredmetni program UN (FF Ljubljana, FF Maribor, FNM Maribor)

Podiplomski programi:

 • Teologija (II. stopnja)
 • Religiologija in etika (II. stopnja)
 • Zakonski in družinski študiji (II. stopnja)
 • Teologija – dvopredmetni (II. stopnja)
 • Teologija (III. stopnja)
 • Zakonska in družinska terapija (III. stopnja)
 • Religiologija (III. stopnja)

Vpisni pogoji in mnenja študentov

ENOVIT MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM II. STOPNJE (5 let): TEOLOGIJA (izvaja se v Ljubljani)

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo (in z opravljenim petim maturitetnim predmetom), ki jih izbirajo po nasle­dnjem ključu: 40 % poklicna matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku in 20 % uspeh pri maturitetnem predmetu.
Izredni študij: da, šolnina v študijskem letu 2022/2023 znaša 2.400 €.
Strokovni naslov: magister teologije
Zaposlitev: laiki so zaposljivi v cerkvenih službah in na področju verske, karitativne, socialne in vzgojne de­javnosti. Možne zaposlitve so tudi v javni upravi, na političnem področju in na področju stikov z javnostjo, v medijih in založniških hišah, kot organizatorji kulturnih in drugih dogodkov.

Liza Primc, program: EM Teologija
»Dnevno delo za faks (branje literature, pisanje esejev in seminarskih) mi vzame 1‒2 uri dnevno. Pred posameznim izpitom se učim 3‒7 dni, odvisno obsega snovi. Snov se večinoma preverja sproti, s kolokviji, tako, da je sprotno učenje nujno. Najtežji so biblični predmeti, v 1. letniku je to Uvod v Novo in Staro zavezo, ker zahtevajo poglobljen študij v Sveto pismo in veliko sprotnega dela, vendar ga s pridnostjo ni težko opraviti. Večina profesorjev uporablja skripte ali učbenike in knjige, nekateri le PowerPoint predstavitve. Skripte posredujejo profesorji sami na začetku leta oz. ob koncu predavanj. Teorije je približno 80 %, prakse v obliki vaj okoli 20  %, vendar tudi pri teoriji velikokrat osvetljujemo konkretne probleme. Prisotnost na vajah je obvezna. Dobro je biti prisoten na vseh predavanjih, saj se obarvana tudi snov, ki je v knjigah ni. Faks bi opisala kot zelo oseben in razgiban. Smo majhna fakulteta in se večinoma med seboj poznamo. Za ta faks sem se odločila, ker sem oseba, ki jo zanima mnogo področij (filozofija, psihologija, religija, aktualni problemi) in se za eno samo smer študija ne bi mogla odločiti. To razgibanost mi ta enovit magistrski študij omogoča. Urnik je strjen, osredotočen na jutranje ure in je zato študentom prijazen, kar omogoča kar nekaj popoldanskega časa, tudi za študentsko delo. Na fakulteti nam ponujajo različne obštudijska predavanja (Nikodemovi večeri), organizirajo karierni dan, kjer se predstavijo alumni TEOF, spodbujajo hobije (slikarstvo, glasba, petje).«

Peter Čemažar, program: EM Teologija
»Časovno je dnevna obremenitev predvsem udeležba na predavanjih, ki so običajno celotno dopoldne, kakšen dan tudi popoldne. Za učenje za izpite porabim od nekaj ur do nekaj dni, ob pogoju, da sem vso snov že poslušal na predavanjih. Najtežji predmeti so običajno predmeti filozofije, sploh v začetku, ko moraš vstopiti v svet filozofskega razmišljanja. Hkrati je zahtevna tudi obravnava Svetega pisma, vendar ob zanimanju vsak trd oreh v sebi skriva okusno sredico. Vsekakor se z voljo in delom zmore vse. Večinoma gre za teorijo, veliko je tudi samostojnega seminarskega dela. Na predavanjih je udeležba zaželena in tega se večinoma držimo. Tematika, o kateri spregovori teologija je neizčrpna, sveta in seže do globine srca. Razodeva se namreč Začetek in Konec, Alfa in Omega, vir in poslednji cilj vsakega življenja. Spoznavati življenje je zares nekaj, čemur je vredno nameniti tudi kakšno leto študija. Po koncu študija želim postati duhovnik. Sicer so možnosti široke. Pastoralno delo, družinska terapija, socialno delo.«

Miroslav Pavšek

Miroslav Pavšek, program: EM Teologija
»Faks je domač in sproščen, ima enkratne profesorje, snov in študente. Čas, ki je potreben za študij, je odvisen od posameznih predmetov in literature, veliko je vaj, ki vzamejo več časa. Dnevno potrebujem 2 uri za sprotno delo. Pred izpiti se učim več časa, redno pa obiskujem predavanja, ker mi veliko pomagajo. Cerkveno pravo, eksegeza in filozofija so eni izmed težjih predmetov. Filozofija in latinščina sta težka predmeta predvsem zato, ker potrebuješ nekaj časa, da vstopiš v miselnost filozofije. Veliko učnega gradiva je na voljo v knjižnici ali pa kroži med študenti. Profesorji ponavadi uredijo, da dobimo kakšne popuste pri nakupu knjig. Sam sem za knjige zapravil okoli 200 evrov. Nekateri predmeti so zelo praktične narave, a so večinoma teoretični, ki jih moraš sam vklesati v svoje življenje. V večini je potrebna 75% prisotnost na predavanjih. Prostega časa ostane dovolj, da se lahko udeležiš dodatnega izobraževanja.«

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM (3 let): ČLOVEK IN MEDOSEBNI ODNOSI (izvaja se v Ljubljani in Mariboru)

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Pogoj za vpis:
a) kdor je opravil splošno maturo;
b) kdor je opravil poklicno maturo v programih srednjega strokovnega izobraževanja oziroma tehniškega izobraževanja: aranžerski tehnik, fotografski tehnik, gastronomija in turizem, gastronomski tehnik, gastronomija, gastronomsko-turistični tehnik, geodetski tehnik, grafični tehnik, medijski tehnik, tehnik oblikovanja, tehnik steklarstva, ustvarjalec modnih oblačil in izpit iz določenih predmetov opredeljenih v razpisu.
Izredni študij: da, šolnina v študijskem letu 2023/2024 znaša 2.400 €.
Strokovni naslov diplomantov: diplomant oz. diplomantka Teoloških in religijskih študijev (smer Teološki in religijski študiji) ali diplomirani družinski svetovalec oz. diplomirana družinska svetovalka (smer Zakonska in družinska terapija ter svetovanje).

Zaposlitev: Na področju verske dejavnosti in cerkvenih služb (stalni diakoni, pastoralni referenti, sodelovanje v organih verskih skupnosti), ter na področju:

 • humanitarne, karitativne in socialno-varstvene dejavnosti,
 • kulturne dejavnosti (vodenje kulturnih dejavnosti, delo v arhivih, dokumentalistika, upravljanje kulturne dediščine),
 • javne uprave in političnih dejavnosti (delo v političnih strankah),
 • medijev (poročevalci, moderatorji, napovedovalci),
 • založništva (uredniki, pomočniki urednikov),
 • menedžmenta (stiki z javnostjo, turizem, organizacija kulturnih in drugih dogodkov, delo na razvoju kadrov),
 • edukacije, preventive in promocije duševnega zdravja posameznika in družine,
 • osnovne podpore družini, osnovne oskrbe posameznika v stiski in usmerjanja posameznikov po socialnem in zdravstvenem sistemu pomoči,
 • multidisciplinarnega sodelovanja za oblikovanje duševne in duhovne podpore posameznikom in družini.

Nejc Leskovar, program: UN Religiologija in etika, 1. letnik II. stopnje
»Predavanja so zanimiva, ker profesorji obvladajo snov in jo tudi znajo povezati z vsakdanjim življenjem. Posebej bi izpostavil, da ni samo religija in vera, ampak tudi veliko morale, filozofije, psihologije, simbolizma, zgodovine. Dnevno delo za študij mi povprečno vzame 1–2 uri na dan. Večinoma se naloge navezujejo na branje in analiziranje člankov, Svetega pisma, na raziskovalna dela ipd. Učenje sproti je priporočeno, ker se lahko snov posebej pri svetopisemskih predmetih hitro nabere, vaje zelo pomagajo pri učenju, prav tako profesorji zelo poudarjajo kaj je pomembno. Najzahtevnejši predmeti so Eksegeze (torej Eksegeza peteroknjižja / evangelijev / Pavlovih pisem). Vsa literatura, ki jo potrebuješ ob študiju je ali v knjižnici ali pa v spletni učilnici. Glede starih izpitov ali kolokvijev se pa lahko pogovoriš s tutorji ali starejšimi študenti. Vprašanja za izpite so pri večini predmetov vnaprej dana, da se lahko na njih pripraviš. Predavanja so zanima, ker profesorji obvladajo snov in jo tudi znajo povezati z vsakdanjem življenju. Prav tako imamo na fakulteti odlične odnose med profesorji in študenti, saj si profesorji vedno vzamejo čas za študente. Bodočim študentom bi svetoval to, da ti nobena smer ne bo dala zagotovljenega poklica, povsod se boš moral truditi in pomembno je, da študiraš v smeri, ki te zanima, ker drugače boš samo zapravljal čas.«

Elektra Katarina Korošec, program: UN Teološki in religijski študiji, 3. letnik
»Teološka fakulteta te izgradi kot osebnost in je odlična popotnica za v življenje. Od študenta ne zahteva kakršne koli osebne vere ali pripadnosti krščanstvu. Študij je izrazito humanističen, z velikim deležem filozofije in celostnim obravnavanjem zgodovine (zgodovinsko dogajanje, zgodovina Cerkve, zgodovina filozofije). To je temelj celotnega študija in tekom let se znanje nadgrajuje. 1. letnik je nekoliko bolj splošen, predmeti so usmerjeni na razne preglede oz. uvode. Sam študij zahteva nekaj sprotnega dela, predvsem v obliki sprotnih nalog, seminarskih nalog, poročil, kolokvijev ipd., odvisno tudi od predmeta. Pri nekaterih predmetih prisotnost in sodelovanje vplivata na končno oceno. Glede na to, da je študij zelo filozofsko naravnan, se tekom predavanj pogosto odpira vse vrste tematik, ki vplivajo na celostno razumevanje študijske snovi, Cerkve, sveta in družbe. Študij dopušča precej prostega časa, vendar pa hkrati zahteva dobro časovno organiziranost.«

Helena Šijanec, program: UN Teološke in religijske študije
»Naš faks je specifičen, ker je majhen in se med seboj večinoma vsi poznamo. Imamo veliko aktivnosti, ki spodbujajo k gradnji skupnosti. Pomembno je predvsem to, da že tekom študija razmišljaš kje in kaj bi rad delal ter se na tem področju začneš udejstvovati. Sprotnega dela je veliko (seminarji vaje ipd.), izpiti so različno zahtevni. Literaturo si med seboj podajamo študenti, starejši predajo mlajšim in si tako med seboj pomagamo. Knjige kupujemo, če želimo. Nimamo obvezne literature, ki bi jo morali prav kupiti. Imamo tudi obvezno prakso, ki jo moramo opraviti v ustanovi izven Univerze. Prisotnost je obvezna pri vseh predavanjih. Skupina Kul teologi organizira razna druženja, strokovne ekskurzije in izlete, kjer je možnost za povezovanje študentov in nabiranje novih izkušenj. Približno 3x na leto imamo tudi študentki žur v Emonski kleti.«

Tadeja Sax, program: UN Teološke in religijske študije
»Na izpit se začnem pripravljati približno teden dni prej – odvisno je tudi od predmeta, sicer pa imamo pri nekaterih predmetih obvezno sprotno delo, a te naloge so zanimive in ti pomagajo graditi tvojo osebnost. Za sprotno delo in za utrjevanje snovi rabim približno dobro uro na dan. Največ preglavic nam dela pravo, tudi svetopisemski predmeti in metafizika veljajo za težje. Naša fakultetna knjižnica je dobro založena z literaturo, preostalo gradivo (skripte in zapiske) pa dobimo od profesorjev in starejših študentov. Udeležba na urah in prav tako na vajah je obvezna Najbolj zanimiv predmet se mi zdi teologija stare zaveze, zaradi interesantne tematike in prijaznega profesorja. Na našem faksu mi je všeč vzdušje, dopoldanska predavanja in vaje ter veliko odmorov med samimi predavanji. Preostane mi dovolj prostega časa, da lahko zraven tudi delam in imam čas za svoje aktivnosti.«

Helena_CupinHelena Cupin, program: UN Teološke in religijske študije
»Na faks sem se vpisala, ker me zanima humanistika in ker ti da veliko splošne razgledanosti. Dnevno za študij porabim 2 uri, pred izpiti pa en teden intenzivnega učenja pri težkih predmetih, kot je filozofija, saj je težka za razumeti in obsega veliko snovi. Gradivo za učenje dobimo od višjih letnikov, na internetu (študentska stran kulteolog.si). Povprečno porabim 150 evrov na letnik za gradivo. Predavana so večinoma teoretična in obvezna. Eksegeza evangelijev je najbolj zanimiv predmet, ker ti da veliko znanja. Na splošno pa je na fakulteti zanimivo to, da se veliko družimo in imamo aktivnosti za študente. Ostane nam veliko prostega časa, da poleg študija opravljamo še službo in sodelujemo v študentski svetih, delam tudi kot prostovoljka in se še dodatno izobražujem. Teologi smo tudi super žurerji, zato dijakom svetujem – pridite na informativne dneve in nas spoznajte, da razbijemo stereotipe o teološki fakulteti.«

Alen Krančan

Alen Krančan, program: UN Teološke in religijske študije
»Za vpis na ta faks sem se odločil, ker me zanimajo verstva. Najtežji predmeti so od filozofije v 1. letniku, prava, do eskeze evangelijev in apostolskih del. Vsak predmet je nekaj zanimivega in poučnega. Učim se bolj kampanjsko, pred izpitom porabim za učenje kakšen teden. Učim se iz skript in zapiskov, ki jih dobimo od starejših študentov in od profesorjev. Na skoraj vseh predavanjih in vajah je prisotnost obvezna. Za pozitivne stvari na našem faksu bi izpostavil tematske dneve, npr. dan sadja ali dan obloženih kruhkov, in vse to zastonj. Naš faks pa bi opisal, da so na njem topli odnosi, na prijateljski ravni, študenti nismo samo številke.«

UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM (3 let): TEOLOŠKI ŠTUDIJI (v sodelovanju s Filozofsko fakulteto Ljubljana in Filozofsko fakulteto Maribor)

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Pogoj za vpis:
a) kdor je opravil splošno maturo;
b) kdor je opravil poklicno maturo v programih srednjega strokovnega izobraževanja oziroma tehniškega izobraževanja: aranžerski tehnik, fotografski tehnik, gastronomija in turizem, gastronomski tehnik, gastronomija, gastronomsko-turistični tehnik, geodetski tehnik, grafični tehnik, medijski tehnik, tehnik oblikovanja, tehnik steklarstva, ustvarjalec modnih oblačil in izpit iz splošne mature iz določenih predmetov opredeljenih v razpisu.

Izredni študij: da, šolnina v študijskem letu 2022/2023 znaša 3.000 € (za obe smeri študija skupaj).
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani teolog UN
Zaposlitev: na področju verske dejavnosti kot referent/referentka pastoralnih dejavnosti in na vseh področjih, kjer se zahteva prva stopnja univerzitetne izobrazbe humanistične smeri.

Nikolaj HorvatNikolaj Horvat, program: UN Dvopredmetni program – teološki študij (s pedagogiko in andragogiko FF)
»Ta študij je prava izbira, če te zanima delo z ljudmi in te nasploh navdušuje skrivnostnost življenja in bivanja – vprašanja o smislu, svetu in Bogu so vedno na paleti. Vzdušje je zelo sprejemajoče, skoraj »domačno«, večinoma se med seboj poznamo, kar je odlična prednost manjše fakultete. Sam študij je predvsem teoretične narave, a je zaradi vsebine predmetov (Teologija, Filozofija, Zgodovina) pravzaprav teorija naša praksa. Zelo zanimivi so predmeti, ki povežejo več področij – Filozofija religije, Uvod v teologijo in še mnogi. Za vsakodnevno študijsko delo poleg predavanj porabim približno 2 uri. Delo obsega urejanje zapiskov, pisanje komentarjev besedil in seminarskih nalog ter esejev. Za same izpite se učim večinoma zadnji teden pred izpitom, za obširnejše dva, za tiste glavne se učim karseda sproti. Najtežji predmeti so večini študentov Zgodovina cerkve, Eksegeza evangelijev, še kakšna Eksegeza in tudi Latinščina (ki ni obvezna za vse študente). Večino gradiva dobimo kar v knjižnici fakultete, pri profesorjih, zelo radi ga posredujejo in posodijo tudi študenti višjih letnikov.«

k_color=”#FFBF00″ margin=”5″]

Število točk potrebnih za vpis

20182019202020212022
Teologija (redni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Teologija (izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Človek in medosebni odnosi (prej: Teološki in religijski študiji) Ljubljana (redni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Človek in medosebni odnosi (prej: Teološki in religijski študiji) Ljubljana (izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Človek in medosebni odnosi (prej: Teološki in religijski študiji) Maribor (redni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Človek in medosebni odnosi (prej: Teološki in religijski študiji) Maribor (izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Teološki študiji – dvopredmetni (redni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Teološki študiji – dvopredmetni (izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve

PUSTITE KOMENTAR