Domov Šolski center Šentjur – Višja strokovna šola

Šolski center Šentjur – Višja strokovna šola

Višja strokovna šola Šolskega centra Šentjur izobražuje za štiri višješolske programe.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 9 Cesta na kmetijsko šolo, Šentjur 3230, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Natalija Brečko
Funkcija: študentski referat
Mail: [email protected]
Telefon: 03/746 29 00
Spletna stran: http://www.sc-s.si/joomla/index.php/visja
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 4

Na Višji strokovni šoli ŠC Šentjur se študenti lahko izobražujejo po štirih višješolskih študijskih programih: 

  • upravljanje podeželja in krajine,
  • živilstvo in prehrana,
  • gostinstvo in turizem,
  • naravovarstvo.

Študente izobražujejo v okviru programov, ki vključijejo pridelavo, predelavo in ponudbo ter strmijo k temu, da se naučujo pridelati predelati varno in kvalitetno hrano. Poleg poklicnega in strokovnega izobraževanja je poudarek oz. je pomemben del tudi praktično izobraževanje. Prenovljeni študijski programi omogočajo študentom pridobivanje sodobnih znanj, možnosti samozaposlitve in širitev znanj na druge mlade, ki bodo prevzeli upravljanje kmetij na podeželju.

Pred nekaj leti ne na posestvu šole nastala Ekološka učna pot, ki študentom ponuja sproščujoč in poučen sprehod.

vir spletna stran šole


Vpisni pogoji in mnenja študentov

VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI (2 leti): UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE, ŽIVILSTVO IN PREHRANA, GOSTINSTVO IN TURIZEM, NARAVOVARSTVO

Vpiše se lahko, kdor: je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.
Izredni študij: da
Strokovni naslov diplomantov: inženir kmetijstva in krajine, inženir živilstva in prehrane, organizator poslovanja v gostinstvu in turizmu, inženir naravovarstva
Zaposlitev: Inženir kmetijstva in krajine: kmetijske organizacije (vrtnarije, živinorejski obrat, gozdarstvo …), svetovalna dejavnost na področju kmetijstva (sodelovanje pri pripravi in izvajanju projektov razvoja podeželja, pospeševalec prodaje kmetijskih pridelkov, pospeševalec naravi prijaznega kmetijstva, kmetije z dopolnilno dejavnostjo, turistična združenja, strokovna in druga združenja kmetov, samozaposlitev, druga dela; Organizator poslovanja v gostinstvu in turizmu: v malih, srednjih in velikih podjetjih s področja gostinstva in turizma, v zasebnih gostiščih, v turističnih agencijah, v ustanovah s področja negospodarstva, izobraževalnih, zdravstvenih in drugih ustanovah, v podjetjih, v katerih je gostinska ali turistična dejavnost stranska dejavnost (letalski, železniškem, vodnem prometu), vodja hotela, recepcije, protokola, strežbe, kuhinje, restavracije, oddelka, gostišča, itd., druga dela; Inženir živilstva in prehrane: v malih, srednjih in velikih podjetjih s področja  živilstva in prehrane: vodja obrtne delavnice, vodja manjšega živilskega podjetja, vodja obrata, vodja pekarne, vodja slaščičarne v obrtnih delavnicah, kontrolor v živilstvu, vodenje aktivov kmečkih žena, vodja v mlekarstvu, vodja v predelavi mesa, vodja majhnih kuhinj, vodja trgovine, druga dela; Inženir naravovarstva: zavodi za ohranjanje narave, agencija za okolje in prostor, tehnološki centri za okoljsko učinkovitost, regijski in krajinski parki, podjetja, ki se ukvarjajo z varovanjem narave, naravnih vrednot, okoljevarstvom, ustrezno predelavo odpadkov, na centralnih čistilnih in rastlinskih čistilnih napravah, na področju pridobivanja obnovljivih virov energije (bioplinarne, proizv. biomase), razvojne agencije in v lokalnih skupnosti v povezavi z ureditvenimi plani in razvojnimi trendi, druga dela

Anja Vozel, program: Upravljanje podeželja in krajine
»Faks ni tako zahteven, ampak pri vsakem študiju je potrebno vzeti knjige v roke in se učiti saj le tako lahko prideš do želenih ciljev. Učim se dokaj sproti, vsako snov doma predelam in si naredim izpiske, pripravljam predstavitve in kakšne izdelke. V skrajnem primeru si vzamem en teden preden imam izpit, da si vso snov preberem in si z barvnimi flomastri označim kaj se mi zdi bolj pomembno in kaj ni tako. Večina študentov ima težave pri strokovni informatiki in poslovnem sporazumevanju in vodenju. Pri teh predmetih je pomembno da razumeš snov in znaš povezovati z vsakdanjem življenju. Rabljene knjige dobimo v knjižnici, ampak imajo velik pomen prav lastni zapiski, saj se z njimi največ naučiš. Prakso imamo vsega skupaj 400 ur. Od tega moramo na šoli obvezno opraviti 160 ur na šolskem posestvu. Druge ure pa pridobimo pri različnih delodajalcih ki si jih izberemo sami. Faks je zanimiv, poučen, razgiban in veliko izveš o določenih stvareh, ki jih do sedaj še nisi poznal. Dijakom sporočam, naj najdejo svojo pot, sledijo svojim sanjam in jih uresničijo.«

PUSTITE KOMENTAR