Domov Šolski center Ljubljana – Višja strokovna šola

Šolski center Ljubljana – Višja strokovna šola

Višja strokovna šola Ljubljana je del Šolskega centra Ljubljana in je nastala leta 2015. Ponuja dva programa, in sicer Oblikovanje materialov in Mehatronika.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 1 Aškerčeva cesta, Ljubljana, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Klavdija Naglič
Funkcija: referat za študijske zadeve
Uradne ure: ponedeljek do četrtek od 11:00 do 14:00 ure, razen srede, ko smo vam na razpolago od 11:00 do 17:00 ure, v petek od 11:00 do 12:00 ure.
Mail: [email protected] ali [email protected]
Telefon: 01/241 16 83
Spletna stran: http://visjasola.sclj.si/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 2

Izvajamo program OBLIKOVANJE MATERIALOV, smer les ali kovina in polimeri ter program MEHATRONIKA:

Višješolski študijski programi trajajo dve leti in so ovrednoteni s 120 (ECTS) kreditnimi točkami in so usklajeni z bolonjsko deklaracijo.

Študijsko leto v 1. in 2. letniku obsega po 34 tednov – 24 tednov predavanj in vaj v šoli in 10 tednov organiziranega praktičnega izobraževanja pri delodajalcih v podjetjih.

Diplomanti pridobijo strokovni naziv inženir / inženirka oblikovanja oziroma inženir / inženirka mehatronike. Raven pridobljene strokovne izobrazbe je 6/1 (višješolska strokovna izobrazba).

VPISNI POGOJI

V višješolski študijski program MEHATRONIKA ali OBLIKOVANJE MATERIALOV se lahko vpiše, kdor:

  • je opravil splošno ali poklicno maturo oz. je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih, ali
  • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Dodatni pogoj za vpis v program OBLIKOVANJE MATERIALOV je opravljen preizkus nadarjenosti. Kandidate k preizkusu povabi šola v sklopu vpisnega postopka. Podrobnosti vsebine preizkusa in način izvedbe je predstavljen v vsakoletnem besedilu razpisa za vpis.

Razpis za vpis v višje strokovne šole si lahko pogledate na spletni strani:

http://vps.vss-ce.com/VPS/

Izredni študij: da v obeh programih
Strokovni naslov diplomantov: inženir/ka oblikovanja, inženir/ka mehatronike

NAČIN IN OBLIKA IZVAJANJA ŠTUDIJA

Študijsko leto obsega v prvem in drugem letniku po 34 tednov izobraževalnega dela, od tega 24 tednov predavanj, seminarskih in laboratorijskih vaj v šoli in 10 tednov praktičnega izobraževanja pri delodajalcih oz. v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

Zaključek šolanja predstavlja diplomski izpit, ki ga študent opravi, ko uspešno zaključi vse študijske obveznosti.

Naša višja strokovna šola ponuja mladim res privlačno izobraževanje. Tako, ki jim bo pomagalo pridobiti zanimiv poklic in dobre možnosti zaposlitve, ob tem pa bo študij potekal na privlačen, zanimiv način. Naš namen je, da bodo na koncu diplomanti rekli: »Res dobro smo se imeli, veliko uporabnega smo se naučili, poleg tega smo navezali stike z različnimi podjetji ter delali na realnih projektih«. Tako smo v tem kratkem času sodelovali s podjetji Voga, d.o.o. pri razvoju kovinskih podnožij , ADIAPHARM, d. o. o. pri razvoju pripomočkov za shranjevanje zdravil, s podjetjem Livartis, d.o.o. pri vlivanju izdelkov v bron, Mizarstvom Kos, Jože Kos, s.p. vključevanje izdelkov starih obrti v sodobni čas, z občino Domžale pri idejnih zasnovah opreme veže ter vinske kleti Aljaževe rojstne hiše, z muzejem Tržič pri idejnih zasnovah ter izdelavi »gregorčkov« ob upoštevanju kulturne dediščine kraja Tržič, s knjižnico Šiška z razstavo študentov Oblikovanja materialov, ter sodelovanja z različnimi šolami pri predmetu Predstavitvene tehnike.

Višješolski študij predstavlja vrh poklicnega izobraževanja, zato je študij zelo praktično naravnan. Diplomanti tako dobro spoznajo svoj poklic, po drugi strani pa imajo večjo širino, prilagodljivost, samoiniciativnost in strokovnost od tehnikov. Naše gospodarstvo potrebuje takšne operativne strokovnjake, kar potrjujejo tudi podatki o zaposljivosti diplomantov višjih strokovnih šol. Zato je višja strokovna šola smiselna in koristna.

ZAKAJ JE PROGRAM OBLIKOVANJE MATERIALOV ZA ŠTUDENTE ZANIMIV, AKTUALEN IN PERSPEKTIVEN?

Poklic oblikovalca materialov postaja ob vse bolj izrazitem razvoju novih materialov in usmerjanju človeštva v rabo naravnih virov in ponovno rabo ali predelavo odpadkov vse bolj perspektivno poklicno področje, ki odpira veliko mo­žnosti za nove ideje in inovativnost tako na področju razvo­ja izdelkov kot tudi razvoja poslovnih modelov. Ti trendi so vidni tako v Sloveniji, kot tudi v Evropski uniji in v svetu. Ljudje že dolgo kupujemo izdelke, ki morajo imeti poleg funkcionalnosti tudi lepo obliko in videz, kar izdelku daje dodano vrednost. Ker je proizvajalcev različnih izdelkov čedalje več, je dobro oblikovanje izdelka pomembna konkurenčna prednost. Še več, v svetu se dobra podjetja usmerjajo v takšen razvoj, ki že od samega začetka vključuje oblikovalce. Vendar se velikokrat dogaja, da si oblikovalci zamislijo takšne izdelke, ki jih je zelo težko narediti oz. je postopek izdelave predrag, ker teh postopkov ne poznajo dovolj dobro. Neprecenljivo prednost pa ima oblikovalec, ki zna dobro oblikovati izdelke in pozna tehnologijo njihove izdelave oz. jih celo sam izdela.

V našem programu oblikovanje materialov boste dobili oboje, tako dobro oblikovalsko podlago kot tudi znanje, kako se izdelajo vaše zamisli. To vam daje večjo svobodo in neodvisnost pri ustvarjanju novih izdelkov. Lahko boste oblikovali izvirne uporabne ali umetniške predmete iz različnih materialov, ki jih bo mogoče tudi učinkovito izdelati!

Zaradi lažjega vpogleda v vaš poklic boste tekom študija izdelovali različne projekte za gospodarstvo. Naša pomembna naloga je, da vam damo čim več svobode pri vaši ustvarjalnosti.

Zaposlitev: v podjetjih, na področju arhitekture in na raziskovalnih inštitutih s področja predelovalnih dejavnosti, trgovini in državni upravi, v vseh vejah industrije, lahko pa se zaposlite tudi kot svetovalci, razvijalci, raziskovalci, inšpektorji ali analitiki za širša področja ekologije. Pri tem boste sposobni združevati ekološke zahteve in tržne zakonitosti pri snovanju, konstruiranju, izdelavi, montaži, kontroli in vzdrževanju novih izdelkov, novih tehnologij in s tem povezanih novih sistemov ob podpori informatike in računalniških tehnologij.

ZAKAJ JE PROGRAM MEHATRONIKA ZA ŠTUDENTE ZANIMIV, AKTUALEN IN PERSPEKTIVEN?

Delo inženirja mehatronike je zelo zanimivo, ker je zaradi svoje strokovne multidisciplinarnosti zelo zanimiv za delodajalce z zelo različnih področij. Poleg tega je mehatronika perspektivno področje, ki se čedalje bolj razvija. Da bi obvladovali proizvodne procese, morajo sodelovati stro­kovnjaki s področja strojništva, elektrotehnike in informatike.

Izkazalo se je, da je veliko bolj učinkovito, če imamo strokov­njake, ki istočasno obvladajo vse te stroke. S sodelovanjem strokovnjakov z različnih področij je možno zasnovati bolj enostavne, ekonomične, zanesljive in mnogostranske proizvo­dne sisteme.

Zato se je oblikovalo novo področje – mehatronika, ki združuje informatiko, strojništvo in elektrotehniko. Diplomanti študija mehatronike dobite naziv inženir oz. inže­nirka mehatronike. Pridobili boste znanja s področij strojništva, elektrotehnike, avtomatike, informacijskih tehnologij, eko­nomije, tujega jezika in še mnogo drugih področij. Z izrazito praktičnim in projektno naravnanim študijem si lahko izboljšate smisel za kreativnost in inovativnost ter ju nadalje razvijate. S pridobljenimi znanji ste diplomanti zelo zanimivi za delodajalce, saj ste tipično multidisciplinarno izobraženi stro­kovnjaki, ki znajo zaradi tega na nov način zasnovati in načr­tovati funkcionalno nove proizvode. Da bi za vas naredili študij zanimiv, praktičen, vas bomo vključili v različne projektne naloge iz realnih delovnih situacij. Oprema laboratorijev in delavnic na ŠC Ljubljana je odlična. Sodelujemo tudi s SŠTS Litostroj, tako da vam omogočimo izvajanje vaj na najnovejši opremi. Ogledali si boste tudi sejme, podjetja, ki imajo sodobno opremo in 4.0. tehnologijo.

Zaposlitev: v vseh industrijskih panogah – elektro, strojni, računalniški, živilski, farmacevtski, kemijski, zabavni, avtomobilski, kot tudi na prometnem, okoljskem področju, itd. Zaposljivi ste na delovnih mestih, povezanih z robotizacijo in avtomatizacijo procesov, v sistemih za izdelavo, obdelavo, doziranje, embaliranje, tiskanje, transport, itd. Poleg tega ste zaposljivi tudi pri vzdrževanju procesne in proizvodne tehnike ter v široki paleti storitvenih dejavnosti.

PREDNOSTI IN POSEBNOSTI ŠTUDIJA NA VIŠJI STROKOVNI ŠOLI

Višješolsko strokovno izobraževanje sodi na področje terciarnega izobraževanja (t. i. krajše terciarno izobraževanje (ang. tertiary short cycle education ali sub-degree level)). Višje strokovne šole izobražujejo visoko kvalificirane strokovnjake, usposobljene predvsem za izvajanje praktično naravnanih delovnih procesov, v manjši meri pa strokovnjake, usmerjene k iskanju teoretičnih rešitev. Bistvo višješolskih programov in predmetnikov je v razvoju strokovnih kompetenc in ne toliko v sledenju sistematiki disciplin. Tako so že v programski strukturi izjemne prav v deležu praktičnega izobraževanja, ki obsega 40 % celotnega kurikula in je organizirano v podjetjih oz. na praktičnih projektih za gospodarstvo. Posebnost višjih strokovnih šol je tudi v predavateljskem kadru, ki prihaja neposredno iz podjetij, s čimer se zagotavlja aplikativnost in aktualnost vsebine predmetov.

Diplomanti višjih šol pridobijo nove koncepte znanj, ki temeljijo na interdisciplinarnosti in soodvisnosti različnih strokovnih področij, poleg tega so tudi fleksibilni in motivirani za vseživljenjsko učenje.

Delodajalci na vprašanje, kakšnega diplomanta višje šole si želijo, redno odgovarjajo, da iščejo profil, ki je prilagodljiv, komunikativen, iznajdljiv, pošten, marljiv, učljiv, itd. Šele nato pride na vrsto njegova strokovnost. Kajti pravijo, da če ima vse našteto, se bo tudi posebnosti stroke v posameznem podjetju hitro naučil.

Posebnost našega višješolskega študija je ravno v tem, da se preko praktične naravnanosti, projektnega dela, stika s podjetji izoblikujete v čim bolj iznajdljive, široke, prilagodljive strokovnjake.

Priznavanje oz. uveljavljanje izpitov in strokovne prakse

Če imate opravljene izpite na drugih višjih šolah, visokošolskih zavodih ali fakultetah, potem lahko na začetku študijskega leta v referat za študentske zadeve na šoli oddate vlogo za priznavanje izpitov. Vlogi je treba priložiti učni načrt predmeta, katerega izpit želite, da se vam prizna, in potrdilo o opravljenih izpitih. Študijska komisija na osnovi predloga nosilca predmeta pregleda vašo vlogo in izpit prizna delno ali v celoti oz. ga ne prizna. Izpiti, ki so starejši od 10 let, se v skladu s pravilnikom ne priznajo.

IZVEDBA ŠTUDIJA

Šolski center Ljubljana v sodelovanju s partnerskimi šolami (Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad – Ljubljana, Srednja šola tehniških strok Šiška) omogoča odlične materialne pogoje za praktično delo na projektih v specializiranih učilnicah in laboratorijih ter odlično opremljenih šolskih delavnicah.

Na osnovi dolgoletnega sodelovanja in tesnih povezav z gospodarstvom in drugimi institucijami šola omogoča študentom vključitev v široko mrežo zainteresiranih delodajalcev (podjetij) – partnerjev za izvedbo praktičnega izobraževanja in bodočih zaposlovalcev diplomantov šole.

MOŽNOSTI NADALJNJEGA IZOBRAŽEVANJA

Diplomanti višjih strokovnih šol se lahko nadalje vpišejo v različne visokošolske ustanove. Običajno se vpisujejo v 2. letnik visokošolskih programov, za katere je potrebno opra­vljati diferencialne izpite. Pogoji vpisa se med fakultetami razlikujejo, zato morate preveriti, katere krite­rije morajo biti izpolnjeni za vpis na želeni program.

Oglasno sporočilo


Vpisni pogoji

VIŠJEŠOLSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA (2 leti): OBLIKOVANJE MATERIALOV, MEHATRONIKA

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: kdor je opravil splošno ali poklicno maturo oz. je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih, ali ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju. Dodatni pogoj za vpis v program OBLIKOVANJE MATERIALOV je opravljen preizkus nadarjenosti. Kandidate k preizkusu povabi šola v sklopu vpisnega postopka. Podrobnosti vsebine preizkusa in način izvedbe je predstavljen v vsakoletnem besedilu razpisa za vpis.
Izredni študij: da
Strokovni naslov diplomantov: inženir/ka oblikovanja, inženir/ka mehatronike
Zaposlitev: Oblikovanje materialov – v podjetjih, na področju arhitekture in na raziskovalnih inštitutih s področja predelovalnih dejavnosti, trgovini in državni upravi; Mehatronika – v vseh industrijskih panogah – elektro, strojni, računalniški, živilski, farmacevtski, kemijski, zabavni, avtomobilski, na prometnem, okoljskem področju itd.

Jure Mlakar, program: VSŠ Oblikovanje materialov – les, 2. letnik
»Sprejemni izpiti so potrebni, vendar niso pogoj za sprejem na višjo šolo. Na podlagi njih profesorji le pripravijo program izobraževanja. Študij zahteva sprotno delo. V 1. letniku sem največ časa posvetil risanju, kar mi je vzelo par ur na teden. Pred izpitom porabim dan ali dva da pregledam snov. Risanje je predstavljalo večini študentom izziv, saj si lahko nadarjen ali ne. Vsakotedenske naloge se stopnjujejo od lažje do zmeraj bolj zahtevnih. Z nekaj vaje se vse naučiš. Imamo tudi strokovne predmete, ki se navezujejo na smer izobraževanja. Srednjo šolo sem opravljal na Srednji šoli za lesarstvo v Ljubljani, tako da sem imel kar nekaj podlage. Študenti, ki prihajajo iz drugih smeri niso imeli preveč problemov. Večino gradiva je na voljo v spletni učilnici. V pomoč so tudi starejši dijaki, ki ponudijo stare zapiske. Večino urnika sestavlja teorija, pri predmetu ročna obdelava lesa preživimo en teden v šolskih delavnicah. Najbolj mi je bilo zanimivo risanje in 3D modeliranje, saj je najbolj povezano z oblikovanjem. Večina predavanj ni obveznih, pri vajah je potrebna 80 % prisotnost. Program je zanimiv, vendar mi ostane veliko časa za ostale hobije in cilje v življenju. Najbolj pozitivna stran faksa je dodaten prosti čas, kar mi pomaga da lahko teorijo hitro pretvorim v prakso v domači delavnici in da lahko tudi delam popoldansko delo. Šola tudi spodbuja, da bi sami v prostem času ustvarjali, kreirali.«

PUSTITE KOMENTAR