Domov Šolski center Kranj – Višja strokovna šola

Šolski center Kranj – Višja strokovna šola

Višja strokovna šola Kranj je ena največjih višjih strokovnih šol v Sloveniji. Izvajajo sedem programov za pridobitev višje strokovne izobrazbe.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 55 Kidričeva cesta, Kranj 4000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Mateja Demšar
Funkcija: vodja referata
Mail: [email protected]
Telefon: 04/280 40 42
Spletna stran: http://www.sckr.si/tsc/vss/index.php
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 7
Višja šola Kranj je ena izmed organizacijskih enot Šolskega centra Kranj. Na spletni strani je zapisano, da sta pripadnost ustanovi in sodelovanje z gospodarstvom in okoljem pomembni sestavini uspešnosti pri usposabljanju študentov. Vizija šole je: izobraževanje za poklice prihodnosti s sodobnim znanjem in dobrimi medčloveškimi odnosi med vsemi udeleženci.

Vpisni pogoji

VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI (2 leti): INFORMATIKA, MEHATRONIKA, ELEKTROENERGETIKA, EKONOMIST, POSLOVNI SEKRETAR, ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE, VAROVANJE

Vpiše se lahko, kdor: je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.
Izredni študij: da
Strokovni naslov diplomantov: inženir informatike, inženir mehatronike, inženir elektroenergetike, ekonomist, poslovni sekretar, organizator socialne mreže, inženir varovanja
Zaposlitev: Informatika: v podjetjih in organizacijah, ki se ukvarjajo z načrtovanjem, postavitvijo in vzdrževanjem IKT;  v podjetjih in organizacijah, ki želijo z uvajanjem, posodabljanjem IKT ter storitvami izboljšati svoje poslovanje; v lastnem start-up podjetju z razvojem novih aplikacij, programov, rešitvami IKT; v organizacijah, kjer zbirajo in statistično obdelujejo podatke za namene trženja, prodaje, odnosov z javnostmi, ugotavljanjem javnega mnenja; Mehatronika: široka paleta poklicev s področja mehatronskih komponent, podsistemov in sistemov; področje načrtovanja, izgradnje, montaže, vzdrževanja in upravljanja mehatronskih sistemov in naprav; področje avtomatizacije in robotizacije; področje avtomobilske industrije; področje razvoja obnovljivih izvorov električne energije in učinkovite rabe električne energije; lahko se zaposli tudi v raziskovalnih in razvojnih ustanovah, na univerzi, v podjetjih, v vladnih službah, na vodstvenih in vodilnih položajih; Elektroenergetika: široka paleta poklicev s področja elektroenergetike oz. elektrotehnike; področje načrtovanja, izgradnje, zagona, upravljanja, vzdrževanja in nadziranja elektroenergetskih sistemov in naprav ter področje prodaje električne energije; področje vodenja obratovanja elektrarn, prenosnih naprav, distribucijskih postrojev in obratovanja velikih porabnikov električne energije; področje raziskav in razvoja obnovljivih virov električne energije in njene učinkovite rabe; področje projektiranja klasičnih in sodobnih električnih inštalacij; v raziskovalnih in razvojnih ustanovah, na univerzi, v podjetjih, v vladnih službah, na vodstvenih in vodilnih položajih; Ekonomist: v računovodskih servisih ali v računovodskih oddelkih podjetij, v nabavnih in prodajnih oddelkih podjetij, in sicer kot specialisti za izvajanje trženjske politike podjetja (upravljanje z investicijskim portfeljem (z vrednostnimi papirji); pripravljanje raznih strokovnih računovodskih poročil; izvajanje analitičnih poslov; spremljanje tržnih dogajanj; sestavljanje finančnih in drugih poslovnih načrtov itd.); Poslovni sekretar: v različnih poslovnih okoljih, tako v manjših in večjih podjetjih kot v javni upravi, izobraževalnih ustanovah, zdravstvu ipd.; Organizator socialne mreže: v podjetjih in organizacijah, ki se ukvarjajo z: organiziranjem in koordiniranjem aktivnosti programov socialne pomoči s ciljem vključevanja posameznikov in skupin v socialno mrežo; organiziranjem in sodelovanjem v programih in aktivnostih s področja socialne preventive za zagotavljanje aktivnejšega in kakovostnejšega dela ljudi; informiranjem uporabnikov o pravicah in oblikah pomoči socialnega varstva ter o podpornih mrežah v lokalnem okolju, socialno podjetništvo; Varovanje: v zasebnih varnostnih službah in drugih gospodarskih družbah na področju varnosti in varovanja, hiter prehod do poklica mestnega ali občinskega redarja, do poklica vojaka slovenske vojske, policista in vrsto drugih poklicev.

PUSTITE KOMENTAR