Domov Pravna fakulteta Ljubljana

Pravna fakulteta Ljubljana

Temeljni cilj prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Pravo je izoblikovati profil strokovnjaka, ki bo sposoben za samostojno delo v vseh pravniških poklicih.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 2 Poljanski nasip, Ljubljana 1000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Branko Perhaj, referat za študente 1. letnika
Funkcija: vodja študentskega referata
Uradne ure: vsak dan 10.00 – 12.00
Mail: branko.perhaj@pf.uni-lj.si
Telefon: 01/420 32 26
Spletna stran: http://www.pf.uni-lj.si/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 1
Št. podiplomskih programov: 1

Pravna fakulteta Ljubljana ima študij organiziran v skladu z načeli bolonjske reforme. Prvostopenjski študij traja štiri leta. Študijski program obsega 240 ECTS. Študent, ki opravi vse obveznosti, predpisane s študijskim programom, pridobi strokovni naslov diplomirani pravnik (UN) oziroma diplomirana pravnica (UN).

Temeljni cilj prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Pravo je izoblikovati profil strokovnjaka, ki bo sposoben za samostojno delo v vseh pravniških poklicih, ki ne zahtevajo opravljanja pravniškega državnega izpita. Študentom s ciljem opraviti pravniški državni izpit pa nuditi kvalitetno podlago za nadaljevanje študija po učnem načrtu druge stopnje. Tipični poklici za profil diplomanta prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Pravo so v gospodarstvu, upravi z možnostjo vodenja upravnih postopkov in kot podporni poklicni v pravosodju.

Pravna fakulteta Ljubljana ponuja štiriletni študij. Zaključi se s pridobitvijo naziva univerzitetni diplomirani pravnik, ki omogoča takojšnjo zaposlitev v gospodarstvu ali negospodarstvu.

Študenti, ki bi se želeli zaposliti v pravosodju (kot sodniki, tožilci, odvetniki), morajo po koncu študija opraviti še pravniški državni izpit.

Diplomanti fakultete so na pravniškem državnem izpitu prepričljivo najboljši. Izpiti se opravljajo pisno in ustno. Posebnost Pravne fakultete so skupinski izpiti, ki jih študentje opravljajo na isti dan skupaj v istem izpitnem roku. Na podoben način je zasnovan tudi pravniški državni izpit, zato so skupinski izpiti dobra priprava nanj.

Naši študenti lahko del študija opravijo na tujih fakultetah v okviru projekta Socrates/Erasmus. V tujini opravljene izpite lahko študent uveljavlja kot del opravljenih študijskih obveznosti na naši fakulteti.

Vir: spletna stran fakultete


Dodiplomski program:

  • Pravo

Podiplomski program:

  • Pravo

Vpisni pogoji in mnenja študentov

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (4 leta): PRAVO

Za študijsko leto 2022/2023 bo na prvostopenjskem univerzitetnem študijskem programu Pravo, za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU razpisala 225 vpisnih mest za redni študij in 100 vpisnih mest za izredni študij, 10 vpisnih mest za vzporedni študij (redni študij) in 5 vpisnih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva ter 5 vpisnih mest za tujce (redni študij ter prav toliko tudi za izredni študij).

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da, šolnina za prvi letnik v študijskem letu 2022/2023 bo znašala 3.000 €.
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani pravnik (UN) oz. diplomirana pravnica (UN)
Zaposlitev: delo v pravosodju (sodnik, državni tožilec, odvetnik, notar, itd.), gospodarstvu, državni upravi, institucijah EU in drugih mednarodnih organizacijah.

Matevž Bedič, program: UN Pravo, 1. letnik podiplomskega študija
»Študij prava zahteva veliko in veliko tudi da. Teoretično znanje, ki ga usvojimo, je praviloma dobro in koristi pri praktičnemu razumevanju prava. Bi pa rekel, da manjkajo bolj praktične izkušnje. Izjemnega pomena je organizacija časa. Zato ne priporočam dela ob študiju, vsaj ne na začetku študija. Za sprotno pripravljenost je potrebnih nekaj ur tedensko – ne nujno vsak dan. To so priprave na predavanja, vaje, prebiranje člankov ter sodb. Količina dela se pred izpitnim obdobjem še poveča, zato je priporočeno sprotno delo, da je potem samo učenje manj zapleteno. Sam sem si urejal gradivo, da sem potem lahko mirno študiral vsaj 10 dni pred posameznim izpitom. Večini študentov sta v 1. letniku najtežja predmeta Rimsko pravo ter Ekonomija. Potem, v nadaljevanju študija še Kazensko, materialno in procesno pravo ter Civilno pravo. Gradivo se da pridobiti na sejmu rabljenih knjig, ki je organiziran vsako leto, med študenti krožijo tudi skripte. Veliko se dobi tudi na strani Pravnica.net, vendar je pri teh potrebno biti pazljiv, saj je lahko nekaj napak ali so zapiski zastareli.«

Bria VilicerBria Vilicer, program: UN Pravo 
»Na pravni fakulteti je predvsem poudarek na teoriji, zato je pomembno, da si priskrbiš ustrezno učno gradivo, kot so skripte, knjige in zakoni. Knjige lahko kupimo na sejmu rabljenih knjig na faksu. Starih testov ni na internetu, ampak si jih študenti med seboj posredujemo. Predavanja niso obvezna, vaje pa so. Na vaje se je potrebno predhodno pripraviti, kar meni vzame okoli 1-2h na dan. Najtežja predmeta v 1.letniku sta rimsko pravo in ekonomija, predvsem zaradi količine. Med letom imam veliko prostega časa, med izpitnim obdobjem pa skoraj nič. Poleg študija lahko delaš, vendar bi svetovala, da delaš v višjih letnikih. Faks je zanimiv, vendar zahteven. Vsem, ki se želijo vpisati na faks bi svetovala, naj ga jemljejo resno, naj med letom uživajo in se zabavajo, v mesecu in pol pred izpitnim pa odklopijo zunanji svet in se posvetijo študiju.«

Neja Štaba, program: UN Pravo
»Učenje pred izpitom je odvisno od predmeta – od 5 dni, pa tudi do 5 ali 6 tednov. V 1. letniku sta zagotovo najtežja ekonomija in rimsko pravo. Prvi, ker pravniki nismo ravno matematiki in drugi zaradi obsega snovi. Nekaterim je težko kazensko pravo, drugim civilno procesno, tretjim civilno ali gospodarsko pravo. Najbolj ugodno lahko po literaturo poiščete v knjižnici, saj je nakup knjig zelo drag. Najbolj zanimiv predmet mi je bil civilno pravo. Predavanja niso obvezna, z izjemo nekaj izbirnih predmetov, vaje so pri večini predmetov obvezne. V enem stavku bi študij opisala kot zahteven, a zanimiv, če se v tem najdeš. Dijakom svetujem, da naj premislijo in naj se zavedajo, da bodo morali veliko študirati. Med izpitnim obdobjem ni veliko prostega časa, vendar se ga vedno nekaj najde. V višjih letnikih se da dobiti študentsko delo na pravnem področju, fakulteta tudi nudi veliko obštudijskih dejavnosti, organizira tekmovanja, obstaja tudi nekaj društev, za vsakega se nekaj najde.«

Anže Mrzel, program: UN Pravo
»Toplo priporočam sprotno učenje in dnevno pripravo na vaje in seminarje. Najbolj intenzivno se učim v času izpitnih obdobij, tudi po 8 ur na dan. Brez dvoma sta najtežja predmeta v prvem letniku rimsko pravo in ekonomija, v višjih letnikih pa kazensko pravo in civilni trojček zaradi obsežne snovi in težke tematike. Študijsko gradivo se dobi na internetu, v knjigarni in knjižnici. Prisotnost je priporočljiva predvsem pri najzahtevnejših predmetih in obvezna v primeru obveznih vaj ali predavanj. Meni najbolj zanimiva predmeta sta gospodarsko pravo in insolvenčno pravo. Všeč mi je, da imamo dovolj strokovne in visoko izobražene profesorje, ki naredijo faks zelo zanimiv in uporaben. Prostega časa niti ne primanjkuje, razen v izpitnih obdobjih. Študentski žuri so zabavni, zanimivi in koristni za navezovanje novih prijateljskih vezi. Dodatno delo poleg študija je sicer možno, a večkrat oteženo, saj predavanja in vaje vzamejo veliko časa.«

Nina_LorberNina Lorber,  program: UN Pravo
»Pravna fakulteta je za ljudi, ki so pripravljeni veliko delati, razširiti spekter znanja na pravnem področju, izboljšati argumentacijo. Organizacija študija je odvisna od posameznika, če ne želiš, te nihče ne obvezuje sprotnega dela, je pa zelo koristno za vaje. Sama se učim le pred izpitom, redno pa hodim na večino predavanj. V večini se izvaja teoretični del predavanj, prakse ni, razen če si jo poiščemo sami. Najbolj zanimiva predmeta sta civilno in kazensko pravo. Na vajah je obvezna 80% udeležba. Najtežja predmeta sta rimsko pravo in ekonomija predvsem zaradi količine snovi, kazensko procesno in materialno pravo pa zaradi količine in razpršenosti literature ter razumevanja snovi. Večino učnega gradiva dobimo v fotokopirnici fakultete, na pravnica.net ali pa od starejših študentov na knjižnem sejmu. Imamo tudi skupino na Facebooku, kjer se študentje povezujemo med seboj in delimo izkušnje. Prostega časa je, kolikor si ga človek vzame, med letom ga je več, med izpitnim obdobjem pa manj. Še vedno pa se najde čas za sodelovanje v društvu študentov fakultete Panda in žure, ki jih organizira fakulteta.«

Nika Bobek, program: UN Pravo
»Faks je zahteven, vendar ti da veliko širino znanja. Jaz sem se zanj odločila, ker me zanima pravo kot skupek pravil družbe. V zakup se mora vzeti vsaj od 8 do 10 ur učenja na dan mesec dni pred izpitom, sprotno dnevno delo pa vzame 2 uri na dan. Predavanja niso obvezna, se pa priporoča obisk vaj, ki so obvezne. Eni izmed težjih predmetov so rimsko pravo, ekonomija, kazensko in civilno pravo. Gradivo za učenje dobimo na internetu, na strani pravnica.net in Facebook skupini, večinoma pa si kopiramo stare zapiske. Gradivo me stane 100–200 evrov na leto. Ob študiju lahko občasno delam, ostane pa čas za sodelovanje v društvu študentov prava Multiius in hobije.«

Traveler Digital CameraLana Voinov, program: UN Pravo
»Bodočim študentom priporočam sprotno delo ter udeležbo na predavanjih in vajah, oboje je namreč obvezno. Pri predavanjih je poudarek na teoretičnem znanju, sama pogrešam več prakse. Pred izpiti porabim več dni za osemurno dnevno učenje. Med težje predmete bi uvrstila rimsko pravo, ki je v 1. letniku ter kazensko materialno pravo in delovno pravo iz drugega letnika. Sama se učim največ iz knjig, skript in zapiskov, ki so mi v veliko pomoč, da vidim, kje so poudarki profesorja. Stare izpite, skripte, zapiske in nasvete se lahko najde na spletnem forumu študentov našega faksa, pravnica.net. Prav tako imamo društvo študentov MULTIIUS, kjer organiziramo razne dogodke, zabave, surfanje, smučanje … Na Pravni fakulteti dobiš zares dobro pravno podlago in imaš potem veliko možnosti za zaposlitev. Profesorji so uveljavljeni strokovnjaki in imajo veliko izkušenj.«

Število točk potrebnih za vpis

20172018201920202021
Pravo (redni)
7372767782
Pravo (izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve

PUSTITE KOMENTAR