Domov Pedagoška fakulteta Koper

Pedagoška fakulteta Koper

Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem deluje v Kopru in ima za poslanstvo usposabljanje in izpopolnjevanje vzgojiteljev, učiteljev ter drugih pedagoških delavcev za zahtevno delo tako v vrtcu, šoli kot v drugih ustanovah, to je povsod, kjer se poučuje, uči in vzgaja.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 5 Cankarjeva ulica, Koper 6000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Eva Červar Bizjak
Funkcija: vodja študentskega referata
Uradne ure: vsak dan od 10.00 do 13.00, ob sredah in petkih tudi od 15.30 do 16.30
Mail: [email protected]
Telefon: redni: 05/663 12 76; izredni: 05/663 12 70
Spletna stran: http://www.pef.upr.si/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 5
Št. podiplomskih programov: 7

Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem, si je za poslanstvo določila usposabljanje in izpopolnjevanje vzgojiteljev, učiteljev ter drugih pedagoških delavcev za zahtevno delo tako v vrtcu, šoli kot v drugih ustanovah, to je povsod, kjer se poučuje, uči in vzgaja. Fakulteta pri tem zagotavlja pridobivanje in izpopolnjevanje sposobnosti, spretnosti in kompetenc, ki so ključne za učinkovitost in avtonomnost, pri čemer se poslužuje najsodobnejših metod dela, ki so na eni strani uveljavljene v svetu, na drugi pa plod lastnega vpogleda v pedagoško delo, analize prakse ter raziskovalno razvojnega in ustvarjalnega dela na pedagoškem in andragoškem področju.


Dodiplomski programi:

 • Razredni pouk UN
 • Socialna Pedagogika UN
 • Pedagogika UN
 • Vizualne umetnosti in oblikovanje UN
 • Predšolska vzgoja VS

Podiplomski programi:

 • Inkluzivna pedagogika
 • Izobraževanje odraslih in razvoj kariere
 • Zgodnje učenje
 • Razredni pouk
 • Socialna pedagogika
 • Edukacijske vede (III. stopnja)
 • Zgodnje učenje in poučevanje (III. stopnja)

Vpisni pogoji in mnenja študentov

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (4 leta): RAZREDNI POUK

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 70 % splošna matura in 30 % uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate z določeno poklicno maturo, ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 40 % poklicna matura, 30 % uspeh v 3. in 4. letniku in 30 % uspeh pri maturitetnem predmetu (poklicna matura – Predšolska vzgoja, Aranžerski tehnik, Ekonomski tehnik, Farmacevtski tehnik, Gastronomija in turizem, Tehnik zdravstvene nege (pred vpisom 2008/2009), Turistični tehnik (pred vpisom 2008/2009), Zdravstvena nega in izpit iz enega od predmetov splošne mature – izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi).
Izredni študij: ne
Strokovni naslov diplomantov: profesor/-ica razrednega pouka (UN)
Zaposlitev: šole, vrtci, ostali vzgojno-izobraževalni zavodi, druge institucije javnega sektorja. Za poučevanje od 1. do 5. razreda osnovne šole je ustrezna izobrazba zaključen magistrski študijski program 2. stopnje Razredni pouk.

Matija Jenko, program: UN Razredni pouk 
»PEF je študentu zelo prijazen faks. Fakulteta je posebna zaradi odnosov med študenti in profesorji, saj se vsi nekako poznamo, si pomagamo in smo v zelo dobrih odnosih. Predavatelji nam vedno stopijo nasproti, nas pri naših idejah podprejo ter so nam vedno na voljo. Za ta faks sem se odločil zaradi želje po delu z otroki ter priporočil študentov, ki so na fakulteti že študirali. Študij je zelo specifičen, saj obsega veliko sprotnega dela v obliki raznoraznih izdelkov, učnih priprav, nastopov. Višji letnik kot si, manjši del končne ocene predstavlja pisni izpit in več je prakse: večkrat na teden gremo v razne šole, vrtce ali zavode na hospitacije ter nastope. Najtežji predmet študija je Slovenski jezik 1, ki ga imamo v 1. letniku, saj ima ogromno snovi in visok kriterij za pozitivno oceno. Tekom celega študija je obvezen nakup enega učbenika, sicer pa se študenti na UP PEF učimo iz zapiskov in skript, ki nam jih posredujejo predavatelji. Zraven študija je dovolj časa za delo, obiskovanje tečajev, dodatna izobraževanja. Študentski svet in sama fakulteta namreč organizirata številne dogodke, od kulturnih, izobraževalnih in športnih do izletov in zabav. Ostane dovolj prostega časa, ki ga lahko aktivno porabiš z vključitvijo v razne obštudijske dejavnosti in na dogodkih, ki jih je na fakulteti res veliko, povprečno kar 3 na teden.«

Darja Bednarik, program: UN Razredni pouk
»Študij je zanimiv in zanj sem se odločila, ker je blizu mojega domačega kraja. Na fakulteti je eden izmed najtežjih predmetov slovenski jezik 1, saj je pri izpitu v besedilu potrebno popraviti pravopisne napake. Prisotnosti večinoma ne preverjajo, vendar je bolje biti prisoten, saj razlaga, ki jo profesor poda skrajša učenje. Dnevno porabim 1–3 ure za pisne izdelke in urejanje zapiskov, učim pa se pred izpitom, nekje 1–9 ur dnevno. Večino gradiva si izposodim v knjižnici, če česa ne najdem v šolski knjižnici, to navadno najdem v eni izmed mestnih knjižnic. Dnevno mi ostane približno 5–6 ur prostega časa, tako da imam ob študiju čas tudi za delo, obiskovanje tečajev, sodelovanje v društvih in za podobne dejavnosti. Fakulteta organizira tudi razne dejavnosti in izobraževanja, ki nam lahko karierno pomagajo. Študentskih žurov se ne udeležujem.«

Veronika Kos, program: UN Razredni pouk
»Za ta študij sprejemnih izpitov ni. Dnevno za študij in sprotno delo porabim od pol do ene ure, v predizpitnem obdobju včasih tudi več. Med študijem moramo narediti veliko sprotnih izdelkov (seminarske naloge, igre, didaktični pripomočki ipd.). Najtežji predmeti so s področja slovenščine, saj je potrebno dosti predznanja ali pa poglobljeno študirati, pa tudi sestavljeni so iz več različnih delov. Študijsko gradivo si večinoma delimo med študenti po mailu, za knjige pa sem zapravila zelo malo. Razmerje med prakso in teorijo je pri večini predmetov 60% teorije in 40% prakse. Najbolj zanimiv predmet pa je angleščina, ker so predavanja razgibana in zahtevajo od tebe 100% miselno angažiranost. Vaje in seminarji so obvezni, predavanje pa ne. Prostega časa med študijem mi ostane veliko, porabim ga lahko na zabavah, ki jih, med drugimi, organizira tudi študentski svet, ali pa za študentsko delo. Fakulteta organizira tudi razna predavanja, poletne šole in zanimive seminarje.«

Nives Čuček, program: UN Razredni pouk
»Za študij porabim približno dve uri dnevno. Pred izpiti se učim do pet do šest ur na dan. Najtežji predmet v 1. letniku je geografija. Študijsko gradivo se dobi od višjih letnikov, se poišče na spletu ali pa je na voljo za izposojo v knjižnici. Veliko več je teorije kot prakse. Letos imamo v 3. letniku več poudarka na praksi, predvsem pri didaktičnih predmetih. Najbolj zanimiv predmet je glasba, kjer ustvarjamo in igramo na instrumente. Priporočeno je obiskovanje predavanj in vaj, predvsem pri predmetu slovenščina. Pozitivne plati mojega študija so prijazni profesorji in zanimiva predavanja. Za ta študij sem se odločila, ker sem že kot otrok želela postati učiteljica. Urnik je zelo fleksibilen, tako da ostaja dovolj časa za študentsko delo in druge obštudijske dejavnosti. Študentski žuri so v redu, vendar bi lahko bili tudi boljši.«

Maruša Mežnarič, program: UN Razredni pouk
»Za študij porabim dnevno dve uri, učim se teden ali dva pred izpitom. Najtežja predmeta sta po mojem mnenju pedagogika, kjer je zelo veliko sprotnega dela, zelo velik obseg snovi, in slovenščina, saj imamo zelo zahtevno profesorico. Večino gradiva se dobi od prejšnjih letnikov ali pa ga dajo tudi profesorji. Največ denarja sem zapravila ravno za kopiranje skript. Teorije je na naši fakulteti zelo veliko in zdi se mi, da imamo premalo prakse. Predavanja so obvezna, le pri nekaterih profesorjih vaje niso povsem obvezne, lahko manjkaš enkrat ali dvakrat. Dobro je, da si prisoten pri predmetih, kot so matematika, angleščina in vseh ostalih predmetih, ki imajo ustni izpit. Našo fakulteto bi opisala kot majhno, kjer je malo študentov, zato lahko s profesorji vzpostaviš pozitiven odnos. Pozitivne stvari so tudi te, da dobimo veliko učnega gradiva od profesorjev in bivših letnikov. Želela pa bi si manj predavanj, saj smo na faksu skoraj cel dan in si ne morem privoščiti opravljanja študentskega dela. Študentski žuri na našem faksu niso ravno pogosti.«

Pija Vidovič

Pija Vidovič, program: UN Razredni pouk
»Faks je zelo zanimiv in razgiban, pravi faks za tiste, ki bi radi delali z otroki. Lahko bi imeli več prakse, saj je imamo v vsakem letniku le tri tedne. Meni osebno najbolj zanimivi predmeti so didaktični predmeti v 3. letniku, kjer se učimo, kako učiti otroke, z nastopi in podobno. Vaje so obvezne, predavanja ne, zagotovo pa je dobro biti prisoten na laboratorijskih vajah. Teden pred izpitom se običajno največ učim. Težja predmeta na moji smeri sta zagotovo pedagogika in pismenost v 1. letniku, tudi glasba, če prej ni predznanja. Pri učenju pride v poštev vse, knjige, skripte, zapiski, gradivo iz knjižnice in od prejšnjih študentov. V 1. in 2. letniku imamo kar veliko obveznosti, kasneje je nekoliko več časa za ostale aktivnosti. V prihodnosti se želim vpisati na smer Inkluzivna pedagogika.«

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): PEDAGOGIKA (pred 2016/17 Edukacijske vede)

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 70 % splošna matura in 30 % uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate z določeno poklicno maturo, ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 40 % poklicna matura, 30 % uspeh v 3. in 4. letniku in 30 % uspeh pri maturitetnem predmetu (poklicna matura – Predšolska vzgoja, Aranžerski tehnik, Ekonomski tehnik, Farmacevtski tehnik, Gastronomija in turizem, Tehnik zdravstvene nege (pred vpisom 2008/2009), Turistični tehnik (pred vpisom 2008/2009), Zdravstvena nega in izpit iz enega od predmetov splošne mature (psihologija, sociologija, filozofija ali zgodovina) – izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi).
Izredni študij: ne
Strokovni naslov diplomantov: profesor/-ica edukacijskih ved (UN), profesor/-ica pedagogike (UN)
Zaposlitev: vzgojno-izobraževalne institucije, vzgojno-varstvene organizacije, ustanove za delo z mladostniki, ustanove za delo s starejšimi, raziskovalne in kulturne institucije, podjetja, društva, mediji.

Špela Korošec, program: UN Edukacijske vede (program se je preimenoval v Pedagogika)
»Ob študiju mi ostaja veliko prostega časa, ki ga izkoristim za študentsko delo ali prostočasne aktivnosti. Zahtevnost študija je srednja, saj na dan za obveznosti povprečno porabim tri do štiri ure. V tem času pišem seminarske naloge in poročila. Med najtežje predmete sodijo anatomija, psihologija ter sociologija edukacije. Učim se večinoma iz lastnih zapiskov ali pa iz gradiva, ki nam ga posredujejo profesorji. Na fakulteti je na voljo tudi knjižnica. Od časa do časa si gradivo tudi fotokopiram. Vaje so obvezne, predavanja ne. Prakse imamo zelo malo, saj je imamo v prvem letniku le en teden, v tretjem letniku pa tri tedne. Pozitivna plat mojega študija je predvsem to, da je smer splošna in je zato več možnosti za nadaljnji vpis na drugostopenjski magistrski študij. Po drugi strani je ravno ta splošnost lahko minus, saj imamo v predmetniku tudi nepotrebne predmete.«

Exif_JPEG_422Tomi Samec, program: UN Edukacijske vede (program se je preimenoval v Pedagogika)
»Za večino izpitov se intenzivno pripravljam nekje tri dni pred izpitom, in sicer iz skript. Težji predmeti so retorika, sociologija in v 1. letniku anatomija, ker je dokaj strokovno usmerjen predmet. Starejši testi, skripte, se dobijo od predhodnikov. Zanimiva predmeta sta zame sociologija in pedagoška psihologija. Prakso imamo samo pri posameznih predmetih, kot je npr. pedagoška psihologija. Priporočeno je hoditi na predavanja, ki sicer niso obvezna, vaje so obvezne. Prostega časa je dovolj, tako da zraven lahko tudi delam, kar se pa tiče študentskih žurov, so super. Fino je tudi, ker so predmeti tematsko raznoliki.«

Melita PikonMelita Pikon, program: UN Edukacijske vede (program se je preimenoval v Pedagogika)
»Sprejemnih izpitov ni. Za študij, seminarske naloge in poročila porabim veliko časa. Dnevno za učenje porabim eno uro časa, pred izpitom pa se učim od en do dva tedna prej, od tri do štiri ure dnevno. Najtežja predmeta sta anatomija in sociologija, ker sta zelo zahtevna in podrobna. Učim se iz skript in zapiskov. Skripte nam pošljejo profesorji, zapiske pa se da dobiti tudi od višjih letnikov. Po knjige smo hodili tudi v šolsko knjižnico, vendar je bolj slabo založena. Za knjige nisem zapravila nič. Do zdaj smo imeli samo hospitacije. Letos so uvedli en teden prakse, ampak se mi zdi še vedno premalo. Najbolj zanimiv predmet je didaktika, ker so predavanja in vaje potekale na lastnih primerih. Obvezni so vsi predmeti, ampak samo na vajah, kjer se prisotnost tudi preverja. Če si znaš organizirati čas, nam lahko ostanejo vsi vikendi prosti. Žuri na faksu so super, dobri bandi in tudi študentje so za žur. Zraven študija si lahko privoščimo tudi delo. Moj faks je zelo zanimiv, saj ima zelo odprte smeri. Na faksu je zanimivo tudi to, da je poudarek na otrocih s posebnimi potrebami in nadarjenih otrocih. Negativno pa je to, da je prakse absolutno premalo. Za faks sem se odločila, ker me zanima delo z vsemi otroki. Po zaključku študija bi se rada zaposlila v vrtcu.«

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): PREDŠOLSKA VZGOJA

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 70 % splošna/poklicna matura in 30 % uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da, šolnina za študijsko leto 2021/2022 znaša 2.550 evrov za letnik študija
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani/-a vzgojitelj/-ica predšolskih otrok (VS)
Zaposlitev: vrtci, šole, ostali vzgojno-izobraževalni zavodi, druge institucije javnega sektorja.

Alice Zupančič, program: VS Predšolska vzgoja
»Po končanem jezikovnem liceju sem »pristala« na predšolski vzgoji. Najbolj zanimiv predmet je družinska psihologija, saj večkrat zanemarjamo dejstvo, da družina predstavlja izhodišče otroka ter da imamo na pedagoškem področju veliko stikov s starši in ne le z otroki. Predmeti psihologije so tudi najbolj poklicno uporabni. Zahtevnejši so izpiti iz slovenščine ter psihologije. Urniki in obveznosti niso najbolje razporejeni, saj potekajo skozi cel dan in imamo proste samo petke. Literatura je obvezna samo pri glasbenih predmetih, za katero sem zapravila največ (50 €), za druge predmete pa sem se glede literature posluževala knjižnice. Večino predavanj ne obiskujem, saj mi bolj odgovarja samostojno učenje. Tudi  učim se ne sproti, največ teden pred izpitom, razen za zahtevnejše predmete. Študentskih žurov na naši fakulteti ni, ob študiju pa lahko tudi delaš. Fakulteta nudi dejavnosti in izobraževanja. Da imam po končani predšolski vzgoji dejansko »delo v rokah in ne le kos papirja« tudi zelo cenim.«

Špela Cesar, program: VS Predšolska vzgoja
»Za to smer sprejemnih izpitov ni. Učim se le pred izpitom, na dan pa za učenje ne porabim veliko časa. V prvem letniku je najbolj zahtevna pedagogika, saj je ogromno teorije, na splošno pa bi za najtežji predmet v celotnem šolanju izbrala sociologijo. Najrajši sem imela predmet lutkarstvo, pri katerem je veliko prakse in malo teorije, zapiske in gradivo za vse predmete pa sem večinoma dobila od prijateljice, ki je prav tako obiskovala to smer. Študij predšolske vzgoje je zelo dinamičen in postavlja človeka na pravo mesto. Predlagam vsem, da se odločijo za študij na morju, saj klima naredi marsikaj. Tudi prostega časa imate ogromno, tako da si lahko, če le želite, žur naredite vsak dan. Zraven študija pa imate tudi čas za delo.«

Merisa Hašić, program: VS Predšolska vzgoja
»Za študij porabim dnevno eno do dve uri. V tem času se pripravljam na nastope ali pišem seminarske naloge. Za vsak izpit se pričnem učiti približno dva dni prej. Na moji študijski smeri med najtežje predmete sodijo slovenščina, psihologija, pedagogika in glasba. Študijsko gradivo nam posredujejo profesorji ali pa si jih sproti izdelujem med predavanji samimi. Razmerje med teorijo in prakso je enakomerno razporejeno. Najbolj zanimiv predmet je glasba. Prisotnost na vajah je povsod obvezna, pri predavanjih so tudi izjeme. Pozitivne plati mojega študija so predvsem prijazni profesorji, ki dobro opravljajo svoje delo, ter povezovanje teorije s prakso. Vpis na mojo študijsko smer priporočam vsem. Ob študiju mi ostaja čas za študentsko delo in obštudijske dejavnosti. Proste imam vse petke, sobote in nedelje.«

Judita PrezeljJudita Prezelj, program: VS Predšolska vzgoja
»Sprejemni izpiti za moj faks niso potrebni. Za učenje porabim dve uri popoldan, predvsem za urejanje zapiskov in za sprotno učenje. Učim se le pred izpiti. Najtežja predmeta sta mi sociologija vzgoje in filozofija ter razvojna psihologija. Učno gradivo se dobi predvsem od starejših študentov, na e-učilnici ali pa nam ga posredujejo profesorji po mailu. Prakse je na našem faksu zelo veliko in predvsem tukaj dobiš največ izkušenj. Vaje so obvezne. Svoj faks bi opisala kot takšnega, kjer dobimo res dovolj praktičnega znanja. Faks poteka čez cel dan, ampak mi to ne predstavlja težave, saj me smer zelo zanima in veseli. Prostega časa mi ostane bolj malo, cca. 2 uri na dan. Na študentske žure ne hodim. Ob študiju lahko delaš, predvsem ob vikendih, če si dobro organiziraš čas in delo.«

Maša Grošelj

Maša Grošelj, program: VS Predšolska vzgoja
»Na moji smeri je približno 70 % teorije, prakse pa je premalo. Lutkarstvo in drama sta super predmeta, ker imata veliko praktičnega dela. Med težjimi so sociologija, glasba in slovenščina, v 1. letniku pa tudi glasba. Učim se okoli pet dni pred izpitom po tri ure dnevno iz zapiskov. Vsa predavanja niso obvezna, vaje pa so. Zraven faksa težko delam, ker ni veliko prostega časa. Lokacija faksa se mi zdi super. Ker sem že v srednji šoli obiskovala to smer, bom tako tudi nadaljevala na podiplomskem študiju, vendar v Ljubljani, kjer ta možnost obstaja.«

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): SOCIALNA PEDAGOGIKA 

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu:70 % splošna matura in 30 % uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate z določeno poklicno maturo, ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 40 % poklicna matura, 30 % uspeh v 3. in 4. letniku in 30 % uspeh pri maturitetnem predmetu (poklicna matura – Predšolska vzgoja, Aranžerski tehnik, Ekonomski tehnik, Tehnik zdravstvene nege (pred vpisom 2008/2009), Zdravstvena nega in izpit iz enega od predmetov splošne mature (psihologija, sociologija, filozofija ali zgodovina) – izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi).
Izredni študij: ne
Zaposlitev: Diplomant se bo po zaključenem študiju lahko zaposlil v poklicih, ki se prvenstveno izvajajo v vzgojno-izobraževalnih organizacijah, vzgojno-varstvenih organizacijah, ustanovah za delo z mladostniki, ustanovah za delo s starejšimi.

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): VIZUALNE UMETNOSTI IN OBLIKOVANJE

– splošna matura: uspeh pri preizkusu nadarjenosti (90 %), splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu (5 % točk) in splošni uspeh v 3. in 4. letniku (5 % točk),
– poklicna matura: uspeh pri preizkusu nadarjenosti (90 %), splošni uspeh pri po¬klicni maturi (4 % točk), splošni uspeh v 3. in 4. letniku (3 % točk), uspeh pri maturitetnem predmetu (3 % točk) (poklicna matura – Aranžerki tehnik, Fotografski tehnik, Grafični tehnik, Medijski tehnik, Tehnik oblikovanja, Tehnik računalništva, Tehnik steklarstva, Ustvarjalec modnih oblačil in izpit iz enega od predmetov splošne mature (umetnostna zgodovina, likovna teorija, sodobni ples, glasba, zgodovina, filozofija, psihologija, sociologija ali računalništvo) – izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi)
Kandidati morajo obvezno opraviti preizkus nadarjenosti.
Izredni študij: ne
Program se je v študijskem letu 2021/2022 izvajal prvič.

Število točk, potrebnih za vpis

20172018201920202021
Pedagogika
brez omejitvebrez omejitvebrez omejitve65brez omejitve
Predšolska vzgoja Koper VS (redni)
83,580,58483,583,5
Predšolska vzgoja Koper VS (izredni) 70brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo 8360brez omejitvebrez omejitve
Predšolska vzgoja Ptuj VS (izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve/
Predšolska vzgoja Slovenske Konjice VS (izredni)brez omejitvebrez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 86,5brez omejitvebrez omejitve, zapolnjen s 1. željo/
Predšolska vzgoja Novo mesto VS (izredni)70brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo 46,5//brez omejitve
Predšolska vzgoja Škofja Loka VS (izredni)70,560/70brez omejitve, min. za 2. in 3. željo je 90,5
Razredni poukbrez omejitve5351,255257,25
Socialna pedagogika UN///68,2578,4
Vizualne umetnosti in oblikovanje UN////64,4
Vizualne umetnosti in oblikovanje UN////brez omejitve

PUSTITE KOMENTAR