Domov Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije je v Sloveniji in v tujini prepoznavna fakulteta na področju družbenih, ekonomskih, poslovnih in upravnih ved.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 7 Mariborska cesta, Celje 3000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Nuša Volf
Funkcija: Referat za študentske zadeve
Uradne ure: ponedeljek, torek, četrtek od 15.00 – 16.30 ob torkih in sreda tudi od 9.00 - 11.00
Mail: [email protected]
Telefon: 03/425 82 20
Spletna stran: http://mfdps.si
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 2
Št. podiplomskih programov: 3

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije deluje od leta 2006 in ima več kot 400 študentov. Zelo smo povezani s študenti in izvajamo inovativne akademske pristope, ki temeljijo na znanju, izkušnjah in ustvarjalnosti.

Fakulteta ima koncesijo države, kar pomeni, da je redni študij na dodiplomskih in magistrskih programih za študente brezplačen, ne glede na starost in zaposlitev.

  • Ekonomija v sodobni družbi, dipl. ekon. (UN)
  • Poslovanje v sodobni družbi, dipl. ekon. (VS)
  • Management znanja, magister managementa
  • Vodenje in kakovost v izobraževanju, magister managementa izobraževanja
  • Management znanja, doktor znanosti

oglasno sporočilo


Vpisni pogoji in mnenja študentov

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): EKONOMIJA V SODOBNI DRUŽBI

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošni uspeh pri splošni maturi in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Kandidati z opravljeno poklicno maturo pa so izbrani glede na splošni uspeh pri poklicni maturi 40 %, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % in uspeh pri maturitetnem predmetu 20 % točk.
Redni študij: brezplačen ne glede na starost in zaposlitev
Izredni študij: da, šolnina v študijskem letu 2019/20 znaša 1.950 evrov
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani ekonomist (UN) / diplomirana ekonomistka (UN)

Luka Hrastnik Luka Hrastnik, program: UN Ekonomija v sodobni družbi, 3. letnik
»V povprečju je za sprotno delo in učenje dovolj 2-3 ure dodatnega dela dnevno, npr. seminarske naloge, katerih izdelava in predstavitev sta del končne ocene pri večini predmetov. Morda ne ravno najzahtevnejši predmeti, so pa vsekakor predmeti, ki zahtevajo največ študentovega v 1. letniku marketing in v 2. letniku podjetništvo. Ne gre za samo zahtevnost, saj vso potrebno znanje študent lahko osvoji že tekom predavanj, temveč bolj za dolgotrajnost izdelave končnega izdelka (glavnina dela poteka v skupinah). Sejma rabljenih knjig še nimamo, bo pa organiziran v prihodnje. Letni strošek nakupa vseh knjig znaša po moji oceni 50–70 €. Učno gradivo in druge informacije si študentje delimo tudi preko skupin na družbenih omrežjih. Razmerje med teorijo in prakso je na fakulteti v dobrem ravnovesju, saj nam teorija služi večinoma zgolj kot podlaga za razumevanje praktičnih primerov, zato na teoriji ni glavnega poudarka. Najbolj zanimiv predmet mi je bil spletni marketing, pri katerem je teorija predstavljala podlago za razumevanje izrazov, ki so jih gosti iz prakse uporabljali. Prisotnost na vajah je obvezna, na predavanji pa zaželenja. Prisotnost se preverja, zato priporočam, da ste prisotni pri vseh predmetih, hkrati si z vključevanje v razprave bolj zapomniš vsebino in od profesorjev izveš njihove izkušnje. Na fakulteti je opaziti odprtost, tako v smislu posluha do študentov, kot tudi odprtost za sodelovanje in mednarodno povezovanje. Z dobro organizacijo mi ostane dovolj časa za vse hobije in družbeno življenje. Sem tudi aktiven član študentskega sveta, fakulteti pa pomagam tudi na različnih predstavitvah.«

Marina Marinčić, program: UN Ekonomija v sodobni družbi
»Na moji fakulteti mi je najbolj všeč, da organizira ogromno dogodkov za študente oziroma jih študentje organizirajo tudi sami. Na tak način se povezujemo, sodelujemo in dodatno izobražujemo. Najbolj zanimivi predmeti so marketing, podjetništvo in gospodarsko pravo, saj delujemo tudi praktično. Obravnavamo dosti primerov iz prakse, pripravljamo poslovni načrt oziroma svoje izmišljeno podjetje. Pri večini predavanj se prisotnost preverja (80 %). Največ se učim iz lastnih zapiskov in izročkov, ki jih prejmemo od profesorjev, veliko gradiva dobimo tudi od starejših študentov, ima pa fakulteta tudi svojo knjižnico. Veliko predmetov je zasnovanih tako, da lahko večino dela opraviš s sprotnimi zadolžitvami ali kolokviji. Ob študiju mi ostane dovolj časa tudi za študentsko delo, obiskujem dodatne tečaje, sodelujem pri raznih projektih. Našo fakulteto priporočam vsem, ki si želijo veliko znanja, druženja, želijo sodelovati v raznih projektih in so samoiniciativni.«

Iztok GrobelnikIztok Grobelnik, program: UN Ekonomija v sodobni družbi
»Na dan porabim čas za pripravo seminarskih nalog in drugih pisnih del, učim se večinoma le pred izpiti. Največ se učim iz lastnih zapiskov ali pa iz izročkov, ki jih prejmemo preko informacijskega sistema od profesorjev. Najtežji predmet v 1. letniku je zagotovo ekonomija, saj se dela hitro, snovi pa je ogromno, kasneje pa še matematika. Gradivo dobimo od starejših kolegov. Najbolj zanimiv predmet je gospodarsko pravo, pri večini predavanj je potrebna 80 % prisotnost, kar se tudi preverja, priporočam pa tudi prisotnost na vajah. Ob faksu mi ostane dovolj časa, da delam in vodim manjše podjetje. Sam faks ponuja veliko znanja in povezuje ljudi, nas je pa relativno malo, zato se med seboj poznamo in si pomagamo, profesorji pa nam dajo vedeti, da so oni tu zaradi nas in ne obratno. Tako naš faks priporočam vsem, ki želijo veliko znanja, druženja, poznanstev, želijo biti na faksu, ki je mednaroden in ima veliko uspehov.«

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): POSLOVANJE V SODOBNI DRUŽBI

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošni uspeh pri poklicni maturi ali splošni maturi in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da, šolnina v študijskem letu 2019/20 znaša 1.950 evrov
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani ekonomist (VS) / diplomirana ekonomistka (VS)

Andreja Pukl Andreja Pukl, progam: VŠ Poslovanje v sodobni družbi
»Domače naloge, projektne ali seminarske naloge so velikokrat skupinske, tako, da si delo razdelimo in je lažje. Sproti se učim le najnujnejše stvari, ki jih potrebujemo pri vajah, drugače se učim pred izpiti. Najtežji predmeti, ki so navadno povezani z ekonomijo in računanjem, so vredni tudi več kreditnih točk, to je 9KT, ostali pa 6KT. V 1. letniku sta to ekonomija in poslovna matematika. Ta dva predmetna obsegata veliko število ur vaj, tako da se vse dobro razloži. Naša fakulteta je za razliko od drugih fakultet ekonomske smeri zelo praktično naravnana. Imamo veliko zunanjih predavateljev, tako slovenskih, kot tujih. Pri večini predmetov je potrebna 80 % prisotnost na predavanjih in vajah. Za razumevanje snovi priporočam, da se obiskujete vsa predavanja in vaje, saj so zelo povezane. Fakulteta MFDPŠ je sproščena, odprta, praktično naravnana in prijazna do študentov. Kar je posebno na našem faksu, je to, da hodimo na ekskurzije po različnih podjetjih. Spoznavamo slovenske podjetnike in delovanje njihovih podjetij. Pozitivne lastnosti fakultete so praktična usmeritev študija, odnosi med profesorji in študenti, druženje različnih letnikov in smeri, negativne lastnosti so obvezna predavanja in vaje ter popoldanski termini.«

Martin Satler Martin Satler, program: VŠ Poslovanje v sodobni družbi
»Za vpis sem se odločil na podlagi predmetnika in profesorjev, ki imajo veliko izkušenj iz prakse. Študij si olajšam s sprotnim delom, pred izpitom snov samo ponovim. Delo obsega predavanja in vaje, učenje doma, delo v skupinah in tutorstvo. Za težje predmete veljajo tisti, ki so računske narave, kot sta poslovna matematika in ekonomija. Rabljeno študijsko literaturo lahko dobimo neposredno od študentov višjih letnikov. Razmerje med teorijo in prakso je enakomerno. Teorijo, ki jo predelamo na predavanjih, uporabimo na vajah, ki temeljijo na resničnih primerih iz prakse. Na vajah se naloge večinoma izvajajo v skupinah, tako da poleg snovi krepimo tudi veščine komuniciranja in timskega dela. Prisotnost je priporočena, saj del ocene predstavljajo aktivnosti na vajah, kjer je, za uspešno opravljeno
delo potrebno razumeti snov ter upoštevati navodila profesorjev. Fakulteto bi opisal, kot kraj kontinuirane karierne in osebnostne rasti. Pozitivne strani vidim v korektnem odnosu profesorjev do študentov, ki ponujajo tudi veliko podpore, praktičnosti predmetov in širini pridobljenega znanja. Poleg študija občasno delam, sem aktiven v obštudijskih dejavnostih (tutorstvo, prostovoljstvo, prireditve, na katerih se predstavlja fakulteta).«

Število točk potrebnih za vpis

2016 2017 2018 2019
Ekonomija v sodobni družbi (redni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Ekonomija v sodobni družbi (izredni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Poslovanje v sodobni družbi VS (redni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Poslovanje v sodobni družbi VS (izredni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve brez omejitve

PUSTITE KOMENTAR