Domov Izobraževalni center Piramida Maribor – Višja strokovna šola

Izobraževalni center Piramida Maribor – Višja strokovna šola

Izobraževalni center Piramida Maribor poudarja skrb za posameznika, za njegov celostni, tako osebnostni kot poklicni razvoj.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 3 Park mladih, Maribor 2000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Bernarda Marot
Funkcija: tajnica
Uradne ure: vsak dan od 10. do 12. ure
Mail: [email protected]
Telefon: 02/ 3313 432
Spletna stran: http://www.icp-mb.si/visja-strokovna-sola/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 1

Izobraževalni center Piramida Maribor je sodoben šolski center za živilske poklice, nahajamo se v Parku mladih 3, v Mariboru. Smo javni zavod in imamo 3 organizacijske enote:

  • Srednjo šolo za prehrano in živilstvo,
  • Višjo strokovno šolo in
  • Medpodjetniški izobraževalni center.

Višja strokovna šola (VSŠ) je bila ustanovljena leta 1999, ko smo prvi v Sloveniji pričeli izvajati program Živilstvo. Od leta 2007 izvajamo višješolski študijski program Živilstvo in prehrana (120 ECTS po bolonjskem sistemu) – inženir živilstva in prehrane. Pedagoški proces izvajajo strokovno usposobljeni predavatelji, nekateri izmed njih tudi pogodbeno saj prihajajo iz industrije, inšpekcijskih služb in drugih strokovnih služb iz prakse. Na šoli imamo dobro opremljene laboratorije, tehnološke učilnice in učne delavnice. Študenti imajo zagotovljene možnosti kreativnega ustvarjanja pri projektih, praktičnem izobraževanju, tekmovanjih …

2-letni višješolski študijski programi so strokovno praktično naravnani. Študentje imajo poleg predavanj še seminarske in laboratorijske vaje, strokovne ekskurzije, projektno delo in praktično izobraževanje v podjetjih. Možna je tudi izbirnost predmetov. Študentje imajo možnost mednarodnih izmenjav. VSŠ ima sporazume z visokimi šolami in fakultetami. Ima Erasmus razširjeno univerzitetno listino 2014-2020.

Letno se na njej izobražuje okoli 150 študentov. Na VSŠ se vpisujejo tisti, ki so zaključili 4-letno srednjo šolo s poklicno ali splošno maturo. Vizija naše šole je, da smo uspešna, odlična in prepoznavna šola v slovenskem in evropskem okolju, pa tudi širše v svetu. V okolju želimo delovati odprto in strokovno, izobraževati mlade in odrasle na visokem strokovnem nivoju.

Z našimi diplomanti želimo ohranjati stike in spremljati njihovo poklicno pot, ter jih vključevati v naše dejavnosti in z njimi predstavljati tudi dobre prakse v širšem družbenem okolju.

Oglasno sporočilo


Vpisni pogoji in mnenja študentov

VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM (2 leti): ŽIVILSTVO IN PREHRANA

Vpiše se lahko, kdor je končal: splošno maturo, poklicno maturo (ali zaključnim izpitom oz. diplomo pred letom 2002) ali kdor ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.
Redni in izredni študij: da
Strokovni naslov diplomantov: inženir živilstva in prehrane.

Sara Bosilj, program: Živilstvo in prehrana
»Najprej obiskujemo predavanja, ker osvojimo teorijo, znanje nato podkrepimo še s praktičnim delom, laboratorijskimi vajami. Menim da je razmerje med teorijo in prakso je primerno. Skrbim za sprotno pripravljanje zapiskov, saj veliko snovi obdelamo že med predavanji. Vendar se vedno najde še kakšen pojem ali del snovi, ki ga moramo doma sami raziskati. Ob začetku 1. letnika plačamo položnico (približno 50 €), s plačilom katere si priskrbimo veliko večino vseh skript, dokupimo le še kakšne vaje pri posameznih predmetih. Študentje višjih letnikov pa nam priskrbijo stare zapiske in izpite. Pred napovedanim datumom izpita se začnem pripravljati kakšen teden prej. Za težje predmete veljajo tisti, ki zahtevajo veliko sprotnega dela in obsegajo obširnejše informacije, za katere lahko potrebuješ nekaj časa, da jih povežeš skupaj. Takšna predmeta sta prehrana in zdravje ter živilska kemija z analizo živil, pri tem predmetu je koristno znanje kemije, iz srednje šole. Prepričana sem, da na naši fakulteti izveš veliko zanimivih stvari. Pohvalila bi tudi predavatelje, ki so zelo prijazni, odprti, vedno pomagajo in dodatno razložijo.«

Lea Krumpak, smer: Živilstvo in prehrana
»Za vpis niso potrebni sprejemni izpiti. Dnevno porabim dve do tri ure za sprotne zapiske, seminarske naloge in poročila. Največ se učim iz zapiskov s predavanj in skript, ki jih dobimo ob vpisu ali pa jih potem kupimo. Pri nekaterih predmetih se je bolje učiti sproti. Na vajah je prisotnost obvezna, na predavanjih ne, vendar je zelo priporočeno, da se jih udeležuješ. Razmerje med predavanji in vajami je približno polovica. Najtežji predmet v 1. letniku je živilska kemija z analizo živil. V vsakem letniku imamo praktično izobraževanje, ki traja 2,5 meseca. Poleg študija mi ostane dovolj prostega časa za hobije in delo.«

PUSTITE KOMENTAR