Domov Grm Novo mesto – Višja strokovna šola

Grm Novo mesto – Višja strokovna šola

Višja strokovna šola Grm Novo mesto – ODGOVORI ZA JUTRI! Želite v bodočnosti prispevati k zdravemu načinu življenja, zdravi hrani, zdravemu okolju in pravim vrednotam?

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 13 Sevno, Novo mesto 8000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Irma Svetec Hudoklin
Funkcija: študentski referat
Uradne ure: vsak delovnik od 9:00 do 10:30, petek tudi od 14:00 do 16:00
Mail: referat-grm@guest.arnes.si
Telefon: 07/393 47 34
Spletna stran: www.vs.grm-nm.si
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 3
Na Višji strokovni šoli Grm Novo mesto študente usmerjajo v analiziranje, spoznavanje in izboljševanje tehnoloških procesov ter strokovnih spoznanj v živilstvu, gostinstvu in kmetijstvo. Hkrati pa jih strokovno razvijajo na številnih področjih turizma in naravovarstva.Študentje na višji strokovni šoli lahko študirajo redno ali izredno. Pouk pa je razdeljen na predavanja in vaje, ki jih izvajajo predavatelji, drugi sodelavci na šoli ter tudi gostujoči predavatelji in lahko slišijo tudi dobre prakse. Študentom ponujajo široko izbiro predmetov in organizirajo ekskurzije, fakultativna predevanja, usposabljanja in tečaje. Praktično izobraževanje pa lahko opravijo pri številnih delodajalcih in v okviru MIC-a. Študentje pa so vključeni tudi v projektno delo in mednarodne aktivnosti. Lahko se udeležijo različnih aktivnosti kariernega centra. Omogočena pa jim je tudi nastavitev v študentskem domu, v sklopu ŠC.vir spletna stran višje strokovne šole 


Vpisni pogoji in mnenja študentov

VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI (2 leti): UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE, GOSTINSTVO IN TURIZEM, NARAVOVARSTVO

Vpiše se lahko, kdor: je opravil splošno maturo, poklicno maturo (ali zaključnim izpitom oz. diplomo pred letom 2002) ali mojstrski ali delovodski oziroma poslovodski izpit, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.
Izredni študij: da
Strokovni naslov diplomantov: inženir kmetijstva in krajine, organizator poslovanja v gostinstvu in turizmu, inženir naravovarstva
Zaposlitev: Inženirji kmetijstva in krajine se lahko zaposlijo kot: gospodarji na kmetijah, tehnologi na kmetijskih gospodarstvih, vodje v kmetijskih zadrugah, semenarskih hišah, vrtnih centrih, zavarovalnicah, trgovinah s FFS, zavarovalnicah, v trgovinah s FFS, v zbirnih centrih s sadjem in zelenjavo, kot kontrolorji v integrirani ali ekološki pridelavi, v vinskih kleteh, v konjereji in konjeništvu, v vrtnarijah ter v podjetjih, kjer se ukvarjajo z urejanjem športnih in drugih površin. Inženirji naravovarstva se lahko zaposlijo kot npr. na občinah in drugih ustanovah, kjer se ukvarjajo z urejanjem prostora, v večjih podjetjih in ustanovah, kjer upravljajo z zavarovanim prostorom (naravni parki, rezervati, Natura 2000 …), samozaposlovanje na področju izvajanja ekoremediacij (rastlinske čistilne naprave, čiščenje izvira pitne vode), na področju pridobivanje alternativnih virov energije (sončne elektrarne, bioplinske naprave, biomasa). Lahko se tudi samozaposlijo na področju turizma (raziskovalno-izobraževalni centri na ekoloških kmetijah, obrat na zavarovanem območju, učne poti). Organizatorji poslovanja v gostinstvu in turizmu se lahko zaposlijo: v turističnih agencijah, TIC-ih, kot animatorji, vodiči, gostinskih obratih, hotelih, termah, v strežbi, kuhinji, recepciji, v wellness storitvah, animaciji, vodenju. Lahko se zaposlijo tudi na turističnih kmetijah, lahko se tudi samozaposlijo. S sprejetjem prenovljenega programa, ki se prične v študijskem letu 2023/24, se bo zaposljivost diplomantov skladno s potrebami delodajalcev in trendi še povečala.

Manca Kavšček, program: VSŠ Gostinstvo in turizem
»Predmet, ki študentom dela največ preglavic je Gastronomija, pri njem se učimo o beljakovinah, maščobah, sestavi menija, vrstah prehrane, dietah. Vendar, če aktivno sodeluješ na predavanjih, predmeti niso težki. Večina snovi je izjemno uporabne. Predavatelji nam posredujejo interna gradiva ali pošljejo spletno povezavo do njih. Zaključenim predavanjem pri predmetu sledi kolokvij ali izpit, zato je učenje sprotno. Na šoli ni organiziranega sejma literature, imamo pa veliko povezavo starejših in mlajših študentov. Udeležba na vajah je obvezna, na predavanjih zaželena. Predavanja in vaje se velikokrat povezujejo, na primer pri tujih jezikih. Poudarek je na praktičnem izvajanju, tekom študija smo imeli kar nekaj strokovnih ekskurzij, v okviru katerih smo imeli priložnost spoznati realno okolje dela. Za sprotni študij porabim 1,5 ure dnevno, pred izpiti se pospešeno učim 3 dni. Predavanja potekajo večinoma v dopoldanskem času. Na šoli organizirajo tudi kulinarične večere, skupne izlete in tudi možnost opravljanja praktičnega usposabljanja. Z eno besedo bi šolo opisala, kot zaupanja vredno; je prijazna študentom in jih spodbuja. Zaposleni so prilagodljivi in strokovni. Študij sem izbrala, saj nudi odlično znanje stroke in hkrati tudi širše znanje.«

Katja Košir

Katja Košir, smer: VSŠ Gostinstvo in turizem
»Naša šola nudi širok spekter znanj in številne možnosti zaposlitve, zato jo priporočam vsem, ki so odprti za nove izkušnje in se radi učijo. Povprečno porabim za študijsko delo tri ure na dan – pisanje seminarskih nalog in učenje za izpite. Učim se iz literature, ki jo priskrbijo profesorji ali je objavljena na spletni strani šole. Med težje predmete spadajo osnove gastronomije (težave dela študentom brez predhodnih znanj iz gostinstva), osnove strežbe, znanje o vinu in organizacijske spretnosti. Naj še poudarim, da je pri nas zelo pomembno znanje tujih jezikov. Ob študiju mi preostane dovolj časa za hobije in poklic.«

Število točk, potrebnih za vpis

20182019202020212022
Upravljanje podeželja in krajinebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Gostinstvo in turizembrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Naravovarstvobrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve

PUSTITE KOMENTAR