Domov Fakulteta za strojništvo Ljubljana

Fakulteta za strojništvo Ljubljana

Fakulteta za strojništvo ustvarja in prenaša znanje, ki našim študentom in partnerjem na raziskovalnem področju omogoča konkurenčno vključevanje v mednarodno okolje.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 6 Aškerčeva cesta, Ljubljana 1000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Nika Vardjan Naglič
Funkcija: vodja študentskega referata
Uradne ure: vsak dan 9:30 - 11:00 in v sredo še 13:00 - 14:30
Mail: dekanat@fs.uni-lj.si
Telefon: 01/477 12 00
Spletna stran: http://www.fs.uni-lj.si/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 2
Št. podiplomskih programov: 3

Poslanstvo: Fakulteta za strojništvo Ljubljana ustvarja in prenaša znanje, ki našim študentom in partnerjem na raziskovalnem področju omogoča konkurenčno vključevanje v mednarodno okolje.

Vizija: Postati najpomembnejša izobraževalno raziskovalna fakulteta z najvišjimi mednarodnimi izobraževalnimi in raziskovalnimi standardi na področju strojništva v Sloveniji, centralni in jugovzhodni Evropi, zaradi česar bomo s svojimi diplomanti in raziskovalnim delom privlačni tako za slovensko kot mednarodno gospodarstvo ter raziskovalno razvojne institucije.

Vir: www.fs.uni-lj.si


Dodiplomska programa:


Podiplomski programi:

  • Strojništvo – razvojno raziskovalni program (II. stopnja)
  • Tribologije površin in kontaktov – TRIBOS (II. stopnja; mednarodni program)
  • Strojništvo (III. stopnja)

Vpisni pogoji in mnenja študentov

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): STROJNIŠTVO – Razvojno raziskovalni program

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: v 1. letnik Univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program se lahko vpiše, kdor je opravil:
a) splošno maturo;
b) poklicno maturo v enem izmed štiriletnih srednješolskih programih (strojni tehnik, avtoservisni tehnik, elektrotehnik, gradbeni tehnik, kemijski tehnik, ladijski strojni tehnik, metalurški tehnik, tehnik mehatronike, tehnik računalništva, lesarski tehnik, tehnik elektronskih komunikacij) in izpit splošne mature iz predmeta matematika. Predmeta matematika kandidat ne sme izbrati pri poklicni maturi;
c) zaključni izpit, opravljen pred 1. 6. 1995 v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
Izredni študij: ne
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani inženir strojništva (UN)
Zaposlitev: znanstvenik, raziskovalec, inovator, vodja projektov, razvojnik izdelkov, procesov sistemov, konstrukter, projektant, vodja projektive, snovalec novih tehnologij, načrtovalec tehnoloških procesov, snovalec novih vrhunskih izdelkov, projektant energetskega postrojenja, projektant hišne in sanitarne tehnike, elastostatik, hidromehanik, termodinamik.

Anja Matoh, program: UN Strojništvo – razvojno-raziskovalni program
»Pozitivna lastnost faksa je dostopnost in odprtost profesorjev, nudenje naprednega znanja in možnosti sodelovanja pri različnih projektih, ki se jih lahko udeležiš. Študij tega področja je zasnovan tako, da si na nek način prisiljen v sprotno delo, saj je veliko poročil, nalog in projektnih nalog. Vaje, še posebej labortorijske, so obvezne, med tem ko predavanja niso. Skoraj vse izpite lahko opravimo s kolokviji,  vse informacije o gradivih za študij pa dobi tudi predstavnik letnika v 1. letniku. Knjige so dostopne v knjižnici, kupiti je potrebno samo strojniški priročnik, ki ga uporabljaš praktično ves čas. Največ problemov predvsem za dijake iz poklicnih šol predstavlja matematika, za dijake iz splošnih gimnazij pa tehnična dokumentacija in statika, saj nimajo veliko predznanja. Več je teorije, kot prakse. Naše društvo »Strojnik.si« organizira številne ekskurzije po podjetjih in izobraževanja.«

Filip Stražišar, program: UN Strojništvo
»Študij strojništva je za vse, ki si želijo v življenju ustvariti nekaj konkretnega in ki jih zanimajo tehnika, razvoj in kreiranje novih stvari. Za vaje je potrebno delati sproti. Vsak teden se pri nekaterih predmetih oddajajo domače naloge, zato za vsak predmet delaš vsaj enkrat tedensko. Teorijo pa se ponavadi uči le pred kolokviji. Najtežji predmeti so tisti, ki se jih najbolj bojiš. Če te nekaj zanima in delaš sproti, ni nič težkega. Veliko gradiva je na internetu ali pa ga najdeš v knjižnici in pri starejših študentih. Splača se hoditi na predavanja, ker se že tam veliko naučiš, nekateri profesorji pa predavajo na res zanimiv način. Prisotnost je obvezna na vajah in laboratorijskih vajah, na predavanjih pa odvisno od profesorja. Na faksu imamo veliko laboratorijev z zanimivimi napravami (CNC, 3D-tiskalnik itd.). Pozitivna stran študija je, da se naučiš stvari v podrobnosti, saj je to razvojno-raziskovalni program. Fakulteta razpiše veliko seminarjev in tečajev, dostopnih študentom.«

Matic M., program: UN Strojništvo
»Za študij povprečno porabim 3 ure na dan zraven predavanj in vaj na faksu. Dnevno delo zajema domače naloge in ponavljanje snovi. Za izpit pa se pripravljam 3–4 dni. Najtežja predmeta v 1. letniku sta tehnična dokumentacija in opisna geometrija, nato pa še matematika in numerične metode. Razmerje med teorijo in prakso je približno enako. Najbolj zanimivi predmeti so  tehnična dokumentacija in opisna geometrija ter bolj strojno usmerjeni predmeti. Knjige si sposojam na faksu, ostala gradiva pa dobim prek facebooka, starejših letnikov in na strani strojnik.si. Imamo veliko različnih projektov, v katere se lahko vključimo in tako pridobimo izkušnje. Časa mi ostane dovolj za rekreacijo, hobije in zabavo. Društvo strojnik vsake toliko organizira nore žure v različnih klubih po Ljubljani.«

Žan Krpan, program: UN Strojništvo 
»Pozitivna stran študija so poznanstva, ki ti lahko pridejo prav za prihodnost, študenti pa si želimo manj teorije in več prakse. Vaje so obvezne, predavanja niso. Od posameznika je odvisno, če se mu na predavanja splača hoditi. Sprotno delo obsega domače naloge, poročila in učenje, kar mi vzame 3 ure dela dnevno, poleg vaj in predavanj. Pred izpiti se učim od enega do dveh tednov, odvisno od težavnosti. Najtežji predmet je za večino študentov strojni elementi, v 1. letniku pa matematika 1. Težavnost je predvsem zaradi količine snovi. Literaturo dobimo od višjih letnikov, nekaj skript je objavljenih na strani od kateder, prav tako se vse dobi v knjižnici. Najcenejša varianta je, da si sproti sposojaš literaturo. Na strojno fakulteto sem se vpisal, ker me strojništvo zanima že od malih nog.«

Gašper Sojar

Gašper Sojar, program: UN Razvojno raziskovalni program 
»Večina predmetov na faksu je obveznih, na predavanjih pa je dobro biti prisoten. Oblika dela je bolj kot ne sprotna, vseeno pa vmes veliko krat zmanjka časa in se zato učim kampanjsko. Za učenje porabim uro na dan, od tri do štiri dni prej, učim pa se bolj kot ne iz zapiskov. Večina predmetov zahteva logično mišljenje, zato učenje na pamet odpade, prav tako pa je učenje lažje, če študenti redno obiskujemo predavanja in opravljamo obveznosti. Vso literaturo, predvsem knjige, se lahko kupi na začetku leta na sejmu, ostalo pa se dobi na forumu ali pa v fotokopirnici. Največ težav imamo študenti pri predmetih termodinamika in mehanika fluidov. Težav s prvo zaposlitvijo za dobre študente ni, na RRP pa se študenti veliko naučimo in smo zato zaželeni kadri.«

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): STROJNIŠTVO – Projektno aplikativni program

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu:v 1. letnik Visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Strojništvo – Projektno aplikativni program se lahko vpiše, kdor je opravil:
a) splošno maturo;
b) poklicno maturo v enem izmed štiriletnih srednješolskih programih (strojni tehnik, avtoservisni tehnik, elektrotehnik, gradbeni tehnik, kemijski tehnik, ladijski strojni tehnik, metalurški tehnik, tehnik mehatronike, tehnik računalništva, lesarski tehnik, tehnik elektronskih komunikacij);
c) zaključni izpit, opravljen pred 1. 6. 1995 v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
Izredni študij: ne
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani inženir strojništva (VS)
Zaposlitev: vodja projektov, razvojnik izdelkov, procesov sistemov, konstrukter, projektant, snovalec novih tehnologij, načrtovalec tehnoloških procesov, snovalec novih vrhunskih izdelkov, projektant energetskega postrojenja, projektant hišne in sanitarne tehnike, elastostatik, hidromehanik, termodinamik, inšpektor, pilot helikopterja, pilot letala pilot letala, navigator v letalskem prometu.

Edi Benko, program: VS Strojništvo – projektno aplikativni program, 3. letnik
»Sprejemni izpiti niso potrebni. Ima pa fakulteta pogoj Matematike, kot predmet na maturi. Za faks porabim dnevno od 2 do 3 ure za seminarske in domače naloge. Za izpite sem se začel učiti eden do dva tedna pred pisanjem. V 1. letniku sta najtežji Matematiki. Zahtevne ju naredi obsežna in težka snov. Vse knjige in potrebno gradivo se lahko kupi v knjižnici fakultete. Sam sem ga največ kupi od starejših študentov, kar je tudi najbolj ugodna varianta. Razmerje med teorijo in prakso je 50:50. Predavanja v veliki večini niso obvezna, medtem ko vaje so pri vseh predmetih obvezne. Dobro je, da si prisoten in predvsem, da poslušaš razlago. Pozitivne strani so, da se naučiš trdega dela in da z vztrajnostjo se daleč pride. Dijakom svetujem, da so vztrajni v učenju in, da se ne preveč obremenjujejo z rezultati izpitov.«

Rok Selan, program: VS Strojništvo
»Na začetku študija so predmeti bolj teoretični, kasneje se vedno bolj približujejo praksi. Dnevno učenje po večini sestavlja samo dokaj aktivno spremljanje predavanj, popoldansko delo je odvisno od rokov projektnih nalog, poročil in razporeditve kolokvijev. Vse predmete je možno  opraviti s kolokviji, ki so razporejeni čez semester in je tudi precej lažje, kot pisati izpit. Na moji smeri sta bila najtežja predmeta v 1. letniku Tehniška dokumentacija in Tehniška mehanika, predvsem zaradi količine snovi in malo predznanja. Glede knjig je obvezno imeti svoj Strojniški priročnik (cena okoli 30 €), priporočam pa tudi knjigo Tehnična dokumentacija. Pri večini predavanj se prisotnost ne beleži, obvezna pa je na vajah. Na faksu deluje društvo Strojnik.si, katerega člani redno organizirajo žure, izobraževanja in dogodke. Delo poleg študija je na fakulteti za strojništvo težje, zaradi velike količine vseh obveznosti, mi je pa vedno ostalo zadosti časa za svoje hobije.«

Patricija Beribak, program: VS Strojništvo – projektno-aplikativni program
»Študij je obsežen. Pisanje seminarskih nalog ter projektne naloge mi vzamejo približno 2 uri dnevnega dela, prostega časa pa mi poleg študija ostane bolj malo, zapolnim ga z delom in ukvarjanjem s športom. Vse vaje so obvezne, predavanja pa samo nekatera, ampak jih je vseeno priporočeno obiskovati zaradi lažjega razumevanja snovi. Študentom probleme po navadi delajo predmeti, kot sta mehanika in tehnična dokumentacija, saj je zanje potrebno veliko razumevanja. Literaturo oziroma gradiva pridobivam od študentov višjih letnikov. Sošolci si zapiske delimo tudi preko Google Drive-a, nekaj literature pa si sposodim v knjižnici. Imamo več predavanj kot prakse, ki je imamo zelo malo. Naše zabave so bolj klasične in so mi všeč.«

Gašper Zevnik, program: VS Strojništvo
»Na našem faksu je veliko sprotnega dela, poročil in seminarskih nalog. Velik plus so kolokviji, s katerimi lahko opraviš veliko predmetov po delih. Najtežja predmeta sta opisna geometrija in mehanika, saj sta bolj kompleksna predmeta, ki ju moraš razumeti in zahtevata več sprotnega dela. Nekatere knjige je pametno kupiti, saj ti koristijo skozi celoten študij, si pa lahko večino knjig sposodiš v knjižnici, teste in gradiva pa lahko dobiš pri študentih višjih letnikov. Na faksu je predstavljeno res veliko področje strojništva, vendar se moraš za kakšno dodatno znanje na določenem področju sam angažirati. Prostega časa je kar nekaj, bolj malo pa ga je pred izpitnim obdobjem. Študentskih žurov ni veliko, so pa ti dobro obiskani. Zelo se splača sodelovati v kakšnem laboratoriju, kjer lahko nekaj zaslužiš. Fakulteta pa organizira tudi nekaj zanimivih izletov, na primer na avtomobilski sejem ali obisk kakšne tovarne.«

Tadej Župevc, program: VS Strojništvo
»Faks je zahteven, vendar se veliko naučiš in dobiš zelo širok spekter znanj. Dnevno delo obsega sprotne domače naloge ter ponavljanje snovi, kar vzame 1–2 uri, pred izpitom, nekaj dni prej, pa skoraj ves dan. Fakulteta pri nekaterih predmetih omogoča tudi opravljanje izpitov s kolokviji. Precej obsežne so projektne naloge pri določenih predmetih, v kar je treba vložiti veliko dela. V 1. letniku sta najtežja premeta tehniška dokumentacija, pri katerem je pomembno sprotno delo, in meritve, pri katerem je pomembno dobro razumevanje snovi. V višjih letnikih se delimo na smeri, ki nas zanimajo. Najbolj ugodna varianta za nakup knjig je pri starejših študentih, stare teste in gradiva se pa da dobiti na forumu. Na začetku vsakega semestra imamo tudi uradni žur. Običajno mi ostane 3–5 ur prostega časa dnevno. Delo zraven študija pa je težje izvedljivo zaradi vsakdanjih obveznosti.«

Mitja Lesic, program: VS Strojništvo 
»Prisotnost se preverja na vajah in tudi na nekaterih predavanjih. Sprotno delo za faks mi vzame približno 2 uri dnevno, pred izpiti se za lažje predmete učim en teden prej, za težje pa od 2 do 3 tedne. Prostega časa ostane dovolj, če delaš sproti. Večino predmetov se da opraviti s kolokviji in tako ostane manj izpitov za konec leta. Najtežja predmeta v 1. letniku sta za večino študentov tehniška dokumentacija in mehanika. Pri teh predmetih zahtevajo visok nivo znanja, s tem si pridobimo osnovo za nadaljnji študij. Gradivo se dobi na forumih ŠOFS organizacije, izmenjujemo si ga med sošolci, nekaj stvari nam posredujejo starejši študentje in tudi profesorji. Knjige se uporablja malo, najcenejša varianta pa je seveda kopiranje. Strojništvo mi je že od nekdaj všeč. Na fakulteti se naučiš stvari, ki te zanimajo, mogoče je le premalo praktičnih projektov, v katere bi se študent poleg študija lahko vključil.«

Aljaž Kodrič

Aljaž Kodrič, program: VS Projektno aplikativni program 
»Najbolj zanimivi predmeti so v 3. letniku, najtežji na visokošolski smeri pa so predvsem matematika iz prvega letnika, tehniška dokumentacija, termodinamika, strojni elementi in osnove krmiljenja. Dnevno porabim za študij čas predvsem za pisanje poročil, pred izpiti pa se učim v povprečju od dva dni do enega tedna. Največ se učim iz skript in zapiskov, večino rabljenih knjig dobim od starejših študentov, letno pa zapravim za gradiva in kopije okoli 150 evrov. Na faksu je več teorije kot prakse, razmerje se giblje 85:15. Poleg vseh obveznosti mi ostane tudi nekaj prostega časa za hobije, zaradi katerih pa mi primanjkuje časa za študentsko delo. Mislim, da je strojništvo študij prihodnosti in če te zanima strojništvo, ti bo tudi celoten študij zanimiv.«

Število točk potrebnih za vpis

20172018201920202021
Strojništvo Ljubljana UN (redni)brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 62brez omejitve, minimum za
2. in 3. željo je 61
brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 52,5brez omejitvebrez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 65,5
Strojništvo Ljubljana UN (izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Strojništvo VS (redni) 64,564566566
Strojništvo VS (izredni)/////

PUSTITE KOMENTAR