Domov Univerza v Novem mestu, Fakulteta za poslovne in upravne vede

Univerza v Novem mestu, Fakulteta za poslovne in upravne vede

Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo mesto izobražuje študente za poklic diplomiranega okoljevarstvenika.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 2 Na Loko, Novo mesto 8000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Urška Uršič
Funkcija: študentski referat
Mail: urska.ursic@uni-nm.si in referat.fpuv@uni-nm.si
Telefon: 07 393 00 20
Spletna stran: https://fpuv.uni-nm.si/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 1
Št. podiplomskih programov: 2

Fakulteta za poslovne in upravne vede je del Univerza v Novem mestu. Na spletni strani pišejo, da povezujejo “različne družbene vede, in sicer: ekonomijo, poslovanje, pravo, organizacijo, komunikologijo, psihologijo, sociologijo tuje jezike, saj s tem želi zagotavljati obsežno, kakovostno in uporabno znanje. To uresničuje s kakovostnimi študijskimi programi, z njihovim posodabljanjem in prilagajanjem mednarodnim standardom, s kakovostnimi visokošolski učitelji in sodelavci ter s sposobnimi in ambicioznimi študenti, ki bodo znanje pridobivali ob pomoči sodobnih metod poučevanja in z aktivnim sodelovanjem v izobraževalnem procesu.”

Fakulteta je za redni študij dobila koncesijo in je posledično redni študij brezplačen.


Vpisni pogoji

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): UPRAVLJANJE Z OKOLJEM

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % točk splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oz. zaključnem izpitu, 40 % točk splošni uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da, možno plačilo po obrokih
Redni študij: je koncesioniran in brezplačen za vse, ki izpolnjujejo vpisne in zakonske pogoje.
Strokovni naziv diplomantov: diplomant ekonomskih in poslovnih ved / diplomantka ekonomskih in poslovnih ved
Zaposlitev: gospodarstvo in negospodarstvo.

Študijski program so začeli izvajati v študijskem letu 2021/2022.

Ana Lopatič, program: VS Upravljanje z okoljem, 1. letnik
»Dnevno porabim okrog 30 minut, da pred predavanjem prelitim zadnjo obdelano snov ter po predavanju še novo snov. Ponavljanje snovi doma večinoma ni potrebno, saj že obdelane teme in pridobljeno znanje ponavljamo in povezujemo že med samim poukom. Tako tudi za izpit ni potrebno toliko časa za učenje, znanje pa ostane tudi po opravljenem izpitu. Zahtevnejša predmeta mislim da sta Uporabna matematika in Okoljska kemija zaradi (ne)razumevanja področja, zainteresiranosti posameznika za tematiko in predvsem predhodnega znanja.  Knjige si lahko izposodimo v univerzitetni ali nam domači knjižnici, veliko profesorjev nas usmeri na dostopne zanesljive elektronske vire. Ker gre za nov program, starih testov ni mogoče dobiti. V 1. letniku je predvsem več teoretičnega znanja. Imeli pa smo že nekaj okroglih miz, pri katerih smo dobili vpogled v praktične primere. Všeč mi je predmet Okolje in zdravje, pri katerem povezujemo človekov vpliv na okolje in vpliv okolja na zdravje ljudi. Prisotnost se beleži tako na vajah kot na predavanjih. Prisotnost študentov je obvezna v 80 %. Faks bi opisala kot: Sproščena atmosfera in ljudje željni znanja, ki ti z veseljem pomagajo. Obe lokaciji fakultete imata družabni prostor s kavarno, obenem pa še “chill cono”, ki naredijo dobro in sproščeno vzdušje. Večino predavanj imamo skupaj z izrednimi študenti, zato je največ predavanj in vaj popoldne, kar je lahko prednost ali slabost. Dnevno imamo 1 ali 2 predavanji, tako da ostane več kot dovolj časa za vse ostalo. Fakulteta je pozitivno naravnana, smer študija je življenjska in nujno potrebna za prihodnost, kar bo vplivalo tudi na našo zaposljivost. Ob študiju nam ostane dovolj časa za (študentsko) delo.«

Iva Starc, progam: VS Upravljanje z okoljem
»Dnevno za študij poleg predavanj in vaj porabim 3 ure. Učim se sproti, pred izpitom le bolj intenzivno ponovim snov. Predavatelji zahtevajo sprotno delo, zato je pričakovana samodisciplina, a so predavatelji tudi zelo prijazni in radi pomagajo, zato nikoli nimaš občutka, da je delo preveč zahtevno. Učbeniki so na voljo v knjižnici. Če kakšne knjige ni, predavatelji pomagajo najti gradivo. Prisotnost na predavanjih in vajah je obvezna; vsaj 80 %. Profesorji se posvetijo vsakemu študentu posebej in splete se kolegialna vez. Študijski program je odlično zasnovan, saj prepleta teorijo in prakso in je sodoben ter atraktiven. Pogosto imamo na predavanjih tudi goste iz tujine. Za vpis sem se odločila, ker menim, da je dandanes varovanje in upravljanje z okoljem velik izziv. Nujno potrebno je, da se spodbuja preudarna raba prostora in naravnih virov, če želimo svet in naravne vire , ki nam jih ponuja Zemlja, ohraniti tudi za naše zanamce. Tega se zavedajo tudi podjetja, saj se vedno pogosteje odločajo za razvoj izdelkov, ki so trajnostni, in na tem področju iščejo in zaposlujejo strokovnjake. Zraven študija lahko delaš, vendar v večini primerov ne dopoldne, saj so predavanja in vaje dopoldne, udeležba pa obvezna. Imamo veliko različnih opcij za dodatno izobraževanje, okrogle mize, gostujoča predavanja, mednarodne znanstvene konference ter sodelovanje na različnih projektih.«

Mitja Pust, program: UN Poslovna ekonomija
»Pomen fakultete za JV Slovenijo je velik, saj izobražuje na področju upravljanja in poslovanja gospodarskih in negospodarskih subjektov. V tej regiji imamo nekaj največjih gospodarskih subjektov, ki so tudi največji zaposlovalci, zato je izrednega pomena usposobljen in kakovostno izobražen kader. Med težje predmete zagotovo sodita tako Mikroekonomija kakor Makroekonomija zaradi obsežnosti, vendar sta tudi temelj za razumevanje ekonomije. Najbolj zanimivi so predmeti, ki so v praksi povezani s poslovnim okoljem. Fakulteta ima dobro založeno knjižnico, ki vsebuje vso potrebno gradivo knjige, članke, skripte. Gradivo je za vse predmete na voljo tudi v e-obliki. Priporočam prisotnost tako na predavanjih kot vajah, ter več sprotnega učenja, saj je za praktično razumevanje potrebna tudi teoretična podlaga. Potrebno je redno delo zaradi izdelave seminarjev. Zahtevnost opravljanja obveznosti lahko zmanjšate s sprotnim učenjem in predvsem aktivnim sodelovanjem na predavanjih / vajah. Faks je osredotočen na študente, pridobivanje novega znanja, predavajo mednarodno priznani profesorji in strokovnjaki iz prakse. Pri predajanju znanja uporabljajo moderne metode in oblike poučevanja. V kolikor si učenje, pripravo na izpit pravilno razporediš, ti ostane prostega časa več kot dovolj. Fakulteta redno izvaja v okviru alumni kluba ali kariernega centra delavnice in okrogle mize, na katerih so aktualne tematike.«


Število točk potrebnih za vpis

20212022
Upravljanje z okoljem VS (redni)brez omejitvebrez omejitve
Upravljanje z okoljem VS (izredni)brez omejitvebrez omejitve

PUSTITE KOMENTAR