Domov Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu – FOŠ

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu – FOŠ

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu je osredotočena v razvijanje ustvarjalnosti študentov in že osmo leto zapored izobražuje študente s področja menedžmenta kakovosti, ki po zaključku študija na prvi stopnji pridobijo naslov diplomirani organizator / diplomirana organizatorka.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Ulica talcev 3, 8000 Novo mesto, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Urška Metelko
Funkcija: študentski referat
Uradne ure: vsak delavnik od 8.00 do 15.00
Mail: info@fos-unm.si
Telefon: 05/907 41 64
Spletna stran: http://www.fos-unm.si/si/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 1
Št. podiplomskih programov: 2

FOŠ je v osebni razvoj študentov usmerjena fakulteta, ki izvaja študijske programe na prvi, drugi in tretji stopnji (VS, MAG in DR). Odlikuje jih dokazana zavezanost kakovosti (dva ISO standarda, domača in mednarodna priznanja fakulteti in njenim predavateljem) in sočasna sproščenost, utemeljena na majhnih študijskih skupinah in osebnem pristopu.

S programom Menedžment kakovosti (VS; 3 leta, izredni študij) študentom predajajo najnovejša znanja iz organizacije in menedžmenta. Na fakulteti poučujejo strokovnjaki iz prakse, ki študentom predajajo teoretična znanja s poudarkom na najboljših praksah.

Študij poteka na kombiniran način, kar pomeni da del študija poteka fizično na fakulteti, del pa na daljavo, kar študentom omogoča prilagoditev in lažjo uskladitev študija s svojimi službenimi, družinskimi in drugimi obveznostmi. Pri tem študentom nudimo informacijsko podporo ter možnost pridobitve licenc O365.

Študentje FOŠ lahko izbirajo med pestrim izborom izbirnih predmetov, kar jim omogoča pridobivanje in razvoj znanj, ki jih resnično zanimajo – poslovna komunikacija, sistem vodenja kakovosti, družbena odgovornost organizacij, strateški menedžment, podjetništvo, … Organizirajo tudi obštudijske dejavnosti, brezplačne poletne in zimske šole iz različnih področij, kot so sistem vodenja kakovosti, sistem ravnanja z okoljem, odličnost vodenja, kovčing v organizaciji, poslovna odličnost … in druge atraktivne dejavnosti. Študentje imajo možnost opravljanja dela študijskih obveznosti ali prakse v tujini, v okvir programa Erasmus+.

vir spletna stran fakultete


Vpisni pogoji in mnenja študentov

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): MENEDŽMENT KAKOVOSTI

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošni uspeh pri poklicni maturi ali splošni maturi in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku
Izredni študij: da, izvajanje v kombinirani obliki (del študija na daljavo, del fizično na fakulteti).
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani organizator (VS)/diplomirana organizatorka (VS)
Zaposlitev: vodenje notranjih organizacijskih enot za kakovost, skrbnik (animator) za kakovost oziroma predstavnik vodstva za kakovost, vodenje notranjih organizacijskih enot za ravnanje z ljudmi pri delu, vodenje operativnih notranjih organizacijskih enot, projektant sistemov kakovosti, organizator procesov.

Vanja Savić, program: VS Menedžment kakovosti
»Za učenje je potrebno v povprečju 2–3 uri dnevno delati sproti. Skoraj pri vsakem predmetu izdelamo seminarsko nalogo. Vsak predmet vključuje obvezne domače naloge, s katerimi se še dodatno poglobimo v naše znanje iz predavanj. Predmeti se zaključijo s predstavitvijo seminarske naloge profesorju ter sošolcem pred izpitom. Profesorji se maksimalno trudijo, da nam razložijo in približajo snov, predstavijo osebne izkušnje, ki so povezane s samimi vsebinami. Predmete naredijo zahtevne seminarske naloge, kjer se moramo študentje poglobiti v literaturo tujih avtorjev. Za učenje nam je na voljo študijska knjižnica. Veliko literature profesorji naložijo v spletne učilnice, ki so na voljo celotno študijsko leto, zato gradiva ni potrebno kupovati. Za nakup sem porabila le 5 €, ker sem za nalogo dobila temo, ki me je izredno privabil naslov in sem želela to knjigo obdržati tudi po opravljeni nalogi. Prva 3 predavanja pri posameznem predmetu po navadi profesorji namenijo teoriji, nato sledijo vaje, ki se izvajajo v manjših skupinah ali posamično. Najbolj zanimiva predmeta do sedaj sta bila Trženje in Nabava, ker sem spoznala, da v življenju neprestano tržimo in nabavljamo, a se tega sploh ne zavedamo. Za študij sem se odločila na podlagi priporočil takratnih študentov, zaradi obogatitve znanja, ki prispeva osebnemu razvoju ter zaradi pridobitve kompetenc, ki jih potrebujem za opravljanje službenih obveznosti. Nekaj prostega časa ostane, vendar ga je definitivno manj, saj poleg študija hodim v službo.«

Renata Kolman, program: VS Menedžment kakovosti
»Ključnega pomena je sprotno utrjevanje snovi, saj tako veliko več znanja odnesem od posameznega predmeta ter zmanjšam težave zaradi nerazumevanja snovi. Prednost sprotnega učenja in sodelovanja na predavanjih je ta, da se pred izpitom ni treba veliko učiti, ampak bolj utrjevanje pridobljenega znanja. Večina najtežjih predmetov je v 1. letniku – Poslovna statistika, Raziskovalna metodologija in Poslovna angleščina. Noben predmeti ni tako težak, da ga študent s trudom ne bi zmogel. Vso učno gradivo nam zagotovijo predavatelji. Na fakulteti deluje tudi knjižnica. Strošek imamo samo s kopiranjem. Vpliv na to, ali je predmet zanimiv imajo profesorji, na kakšen način pritegnejo in posredujejo znanje. Imamo srečo, da so »srčno pri stvari«. Izpostavila bi še njihovo dostopnost za pomoč pri razumevanju snovi. Prisotnost na predavanjih ni obvezna, saj študij poteka v izredni obliki, vendar je dobrodošla. Razlogov za vpis je veliko – predavatelji z bogatimi izkušnjami iz stroke, možnost kombiniranega načina študija, urnik prilagojen zaposlenim študentom, boljše možnosti zaposljivosti, poletne šole v poslovnem okolju s pridobitvijo certifikata, mednarodno sodelovanje, timsko delo v manjših skupinah, osebni pristop in odzivnost referata. Na fakulteti se lahko udeležimo številnih akademskih dogodkov, kot so akademski večeri in forumi, študentske tribune, forumi odličnosti študentov ter forumi osebne odličnosti in konference.«

Karin Zamida, program: VS Menedžment kakovosti
»Za učenje dnevno porabim nekaj ur, veliko je samostojnega dela in pisanja seminarskih nalog. Za izpite se po navadi učim sproti, saj je učenje pred izpitom zame preveč stresno. Mislim, da je za večino študentov bila najtežja Statistika, saj nihče od nas ni bil ljubitelj računanja. Vendar z malo učenja in priprave pred izpitom gre tudi ta predmet skozi brez težav. Gradivo je na voljo v FOŠ knjižnici in tudi v spletni učilnici. Ne vem koliko sem zapravila za knjige, vendar vsota ni velika, saj sem gradivo dobila od drugih študentov. Profesorji se trudijo, da je gradivo vsem čim bolj dostopno. Razmerje med teorijo in prakso je ravno pravo, tudi med teoretičnim delom se profesorji trudijo podati veliko praktičnih primerov, kar je meni še posebno všeč. Prisotnost preverjano na vsakem predavanju in je tudi dobro, da ste prisotni pri vseh predmetih. Ker je faks malo manjši je velik poudarek na osebnem stiku, kar se mi zdi zelo pomembno in je ravno zaradi tega študij prijetnejši. Prostega časa mi ostane ogromno, sploh med vikendi. Študij na FOŠ je prilagodljiv študij, ki ponuja tudi možnost sodelovanja na raznih projektih in omogoča pridobitev dodatnih znanj, kompetenc in izkušenj. Zraven študija lahko delamo, sama sem delala vsa tri leta ob študiju brez problema. Tudi fakulteta organizira razne projekte, poletne/zimske šole in druga izobraževanja, pri katerih se lahko pridobijo certifikati in s katerimi se lahko tudi pridobi kreditne točke.«

Helena Sekula Helena Sekula, program: VS Menedžment kakovosti
»Za vpis sem se odločila na podlagi priporočil študentov in zaradi pridobitve kompetenc, ki jih potrebujem v službi ter obogatitve znanja in prispevka k osebnostnem razvoju. K odločitvi za vpis je prispevalo tudi to, da deluje v domačem okolju in tako ne zapravljam veliko časa za vožnjo v oddaljene krajem. Vsi predmeti so sestavljeni tako, se začnejo s predavanji, katerim sledijo vaje in na koncu preverjanje znanja. Predavatelji imajo bogate izkušnje in jih je resnično v veselje poslušati. Študij poteka po sistemu zaporedne izvedbe predmetov in je organiziran v izredni obliki. Za zmanjšanje vloženega časa pred izpiti poskrbim tudi za sprotno utrjevanje snovi. Vso potrebno snov nam zagotovijo predavatelji, hkrati na FOŠ deluje tudi knjižnica, tako za gradiva ne rabimo kupovati. Menim, da bom lahko s pomočjo izobrazbe in znanj, ki jih bom pridobila na FOŠ, lažje napredovala v trenutni zaposlitvi.«

Jože Pecik, program: VS Menedžment kakovosti (izredni)
»Faks daje poudarek kreativnosti in samostojnemu razmišljanju. Posebnost je, da gre za manjšo sredino – »delovno okolje«, tako, da vsak posameznik pride do izraza. Pozitivna stran je zanimiv in aktualen študijski program ter izdelan urnik za celo leto, negativna pa (v mojem primeru) oddaljenost. Dnevno delo obsega pregledovanje literature in učenje iz nje (maksimalno kako uro), pisni izdelki zahtevajo nekaj več časa. Nekaj dni pred izpitom se nanj pripravim. Večini so najteže matematika, statistika in raziskave. Knjige dobimo v knjižnici na fakulteti in v lokalni knjižnici; gradivo podajo tudi profesorji. Stari testi in skripte se dobijo od prejšnjih študentov. Fakulteta organizira tudi dodatne dejavnosti, ki lahko karierno pomagajo. V sodelovanju z zunanjimi sodelavci (Razvojni center; Bureau Veritas itn.) organizirajo seminarje in poletne šole, pri katerih se pridobi certifikat.«

Igor Novak, smer: VS Menedžment kakovosti
»Predavanja potekajo popoldan 2-krat tedensko, en predmet na teden. Nekateri predmeti imajo vaje, večinoma pa tudi seminarske naloge. Sprotno učenje je priporočljivo, saj si tako zapomniš veliko več in tudi izpit je lažje odpisati. Zadnji teden pred izpitom je potrebno intenzivno učenje iz predpisane literature. Za gradivo je dobro poskrbljeno, skripte so na spletu, knjige v večini v knjižnici. Najbolj zanimivi predmeti so ravnanje z ljudmi, nabava, menedžment sprememb, projektni menedžment, informatizacija poslovnih procesov. Prisotnost je pri vseh predmetih priporočljiva: predavatelj ima možnost diskusije s študenti, mi pa lahko za vsako nerazumevanje snovi dobimo takojšen odgovor. Študij bo prišel zelo prav v poslovnem svetu, pridobiš pa tudi nova spoznanja s študenti.«

Število točk, potrebnih za vpis

20192020202120222023
Menedžment kakovostibrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve

PUSTITE KOMENTAR