Domov Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru si prizadeva, da bi se s prenovo študijskih programov na vseh ravneh študija kar se da učinkovito umestili v mednarodne okvirje

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Hoče, 10 Pivola 2311, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Jožica Lončarič-Repa
Funkcija: vodja študentskega referata
Uradne ure: vsak dan 9:00 – 11:00, ob torkih tudi 13:00 - 15:00
Mail: [email protected], [email protected]
Telefon: 02/320 90 00
Spletna stran: http://www.fkbv.um.si/
Št. dodiplomskih programov: 7
Št. podiplomskih programov: 5

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede ima za osnovno poslanstvo kvalitetno izobraževanje na vseh stopnjah bolonjskih študijskih programov. Izobraževanje na vseh nivojih se nenehno dopolnjuje z dosežki temeljnih raziskav, ki potekajo v okviru znanstveno raziskovalnega dela na fakulteti.

Sodoben študij kmetijstva je na vseh evropskih univerzah izrazito interdisciplinarne narave in daje profil strokovnjaka s potrebnimi splošnimi strokovnimi kot tudi povsem specifičnimi znanji, ki bi jih moral sleherni diplomant še nadalje razvijati. Zato je na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede jasno izražena težnja, da si naši diplomanti v okviru šolanja na različnih ravneh študija pridobijo veliko temeljnega in praktičnega znanja, ki jim ga nudijo vrhunsko usposobljeni profesorji naše fakultete, ki pa morajo seveda v vsem izpolnjevati zelo ostra habilitacijska merila Univerze v Mariboru.

Vir: www.fkbv.um.si


Dodiplomski študij:


Podiplomski študij:

  • Agrarna ekonomika
  • Kmetijstvo
  • Varnost hrane v prehrambeni verigi
  • Agrarna ekonomika (3. stopnja)
  • Kmetijstvo (3. stopnja)

Vpisni pogoji in mnenja študentov

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): AGRIKULTURA IN OKOLJE

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo in izpitom iz enega od maturitetnih predmetov: 40 % poklicna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku in 20 % uspeh pri maturitetnem predmetu.
Izredni študij: ne
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani inženir agrikulture (UN)
Zaposlitev: študijski program je idealen za tiste, ki nameravajo prevzeti vodenje in delo na moderno organiziranih in tržno usmerjenih kmetijskih posestvih in podjetjih, prav tako v tehnoloških oddelkih podjetij povezanih s kmetijsko pridelavo in predelovalno industrijo, v zadružnih organizacijah, v turističnih podjetjih, v trgovskih podjetjih in v skupnostih izvajalcev strojnih uslug v kmetijstvu in pri vzdrževanju okolja. Diplomant se lahko zaposli še v državni upravi (različni občinski uradi in uradi ministrstev), v kmetijskem šolstvu, v
razvojnih agencijah, v okoljskih inštitutih, v podjetjih, ki procesirajo odpadke in pridobivajo energijo z obnovljivih virov, v podjetjih za vzdrževanje okolja, nacionalnih parkov in vodnih virov.

Nina TonjkoNina Tojnko, program: UN Agrikultura in okolje, 3. letnik
»Redna prisotnost na predavanjih in vajah pomeni velik izkupiček znanja, s seminarskimi vajami se to poglobi, za pripravo na izpit pa je zato potrebno samo utrjevanje. Delno je odvisno od vsakega posameznika ter njegovega predhodnega znanja, še v največji meri je trn v peti matematika. Vendar se z utrjevanjem in dodatnim posvetovanjem vse reši. Knjižnica na naši fakulteti je dober vir vsega kar študent za študij na FKBV potrebuje. Glede na specifiko naše fakultete, je kmetijstvo zelo aplikativna, praktična panoga – sorazmerno s tem so tudi programi tako zastavljeni. V okviru predmetov se izvajajo terenske in praktične vaje, kjer je prisotnost v večini obvezna oz. je škoda zamuditi priložnost obiska (tudi zaradi praktične interpretacije profesorjev in razumevanja vsebin), saj se obravnavajo aktualne problematike, ki jih je dobro poznati. FKBV leži na kmetijsko zelo pomembnem območju, površine, ki obkrožajo fakulteto, so odlične – ali za izvajanje praktičnih vaj (proizvodni del) ali predavanja, teoretični del (prenovljen objekt). Odnos s profesorji je odličen, zato ne morem reči ene besede v negativno smer, študij bom zato po diplomi nadaljevala na FKBV. Študentski svet organizira aktivnosti, delavnice in izobraževanja. Marsikateri študent dela ob študiju, čeprav je to ob dodiplomskem študiju zahtevnejše, kot pri podiplomskem. Kar pa se tiče obštudijskega udejstvovanja pa fakulteta to še podpira. Zelo aktiven je tudi program Erasmus, kjer se študentje mednarodno udejstvujejo, praktično in v okviru študija.«

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAMI I. STOPNJE (3 leta): AGRONOMIJA – OKRASNE RASTLINE, ZELENJAVA IN POLJŠČINE, BIOSISTEMSKO INŽENIRSTVO, EKOLOŠKO KMETIJSTVO, VINOGRADNIŠTVO, VINARSTVO IN SADJARSTVO, ŽIVINOREJA

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: ne
Strokovni naslovi diplomantov: diplomirani inženir agronomije (VS), diplomirani biosistemski inženir (VS), diplomirani inženir ekološkega kmetijstva (VS), diplomirani inženir vinogradništva, vinarstva in sadjarstva (VS), diplomirani inženir živinoreje (VS), diplomirani inženir agrarne ekonomike (VS)
Zaposlitev: študijski program je idealen za tiste, ki nameravajo prevzeti vodenje in delo na moderno organiziranih in tržno usmerjenih kmetijskih posestvih in podjetjih, prav tako v tehnoloških oddelkih podjetij povezanih s kmetijsko pridelavo in predelovalno industrijo, v zadružnih organizacijah, v turističnih podjetjih, v trgovskih podjetjih in v skupnostih izvajalcev strojnih uslug v kmetijstvu in pri vzdrževanju okolja. Diplomant se lahko zaposli še v državni upravi (različni občinski uradi in uradi ministrstev), v kmetijskem šolstvu, v
razvojnih agencijah, v okoljskih inštitutih, v podjetjih, ki procesirajo odpadke in pridobivajo energijo z obnovljivih virov, v podjetjih za vzdrževanje okolja, nacionalnih parkov in vodnih virov.

Anja ŽnidarAnja Žnidar, program: VŠ Živinoreja, 3. letnik
»Za ta faks sem se odločila, ker me je zanimal študijski program. Po zaključenem dodiplomskem študiju, bom študij najverjetneje nadaljevala na 2. stopnji. Dijakom, ki razmišljajo o vpisu svetujem, da si preberejo opise študijskih programov in se udeležijo informativnih dni, kjer je vsak študijski program predstavljen posebej s strani predstojnikov kateder. Menim, da so najtežji predmeti v 1. letniku kemija, matematika in statistika. Zahtevne jih naredi, če študentje ne obiskujejo predavanj in se učijo 1 dan pred izpitom. Vaje so obvezne, prisotnost se preverja tudi pri večini predavanj. Študentom so na voljo kolokviji. Meni matematika in statistika nikoli nista preveč »ležali«, pa sem predmet uspešno opravila brez večjih težav. Na fakulteti poteka tutorski sistem, kjer tutorji svojim tutorantom pošiljajo skripte in stare teste, ki so namenjeni zgolj lažji predstavi o izpitu in niso glavni vir učnega gradiva. Na koncu šolanja bomo diplomirani inženirji živinoreje, to je zelo široko področje, ki obsega vse od travništva, pridelave krme, kmetijske mehanizacije, prireje različnih vrst živali in pa seveda tudi predelave. Na faksu delujeta Študentski svet in Tutorski sistem, v katera sem vključena tudi sama. Ostane mi dovolj časa za »študentsko življenje« in študentsko delo, kljub temu da obiskujem vsa predavanja in vaje.«

Teja Kelenc, program: Živinoreja
»Za ta študij sem se odločila, ker imam rada živali, to področje me zelo zanima pa tudi po izobrazbi sem že veterinarski tehnik. Vsa predavanja niso obvezna, vaje pa so, kljub temu je prisotnost priporočljiva pri vseh predmetih. Za izpit se začnem učiti 4 dni prej, učim se iz zapiskov tutorjev in gradiva iz knjižnice. Najtežja predmeta sta kemija in matematika. Poleg študija mi ostane še veliko prostega časa, študentsko delo pa opravljam le med vikendi.«

Tim Lubej, program: Ekološko kmetijstvo
»Za vpis na to smer nisem potreboval sprejemih izpitov. Za sprotno delo porabim 2 uri na dan, pred izpiti pa se učim tudi po cel dan. Večino literature dobim v knjižnici, na leto pa sem porabil za ostalo gradivo okoli 50 evrov. Najtežji izpit na fakulteti je botanika, meni najbolj zanimiv pa kemija. Na moji smeri je več teorije kot prakse. Sicer pa fakulteta organizira zanimive seminarje z gosti, veliko imamo ekoloških tržnic itd. Poleg študija delam. Prihodnost svojega poklica vidim v tem, da si Slovenija poveča samooskrbo.«

Martina Fekonja, program: Ekološko kmetijstvo
»Za ta faks sem se odločila, ker sem po izobrazbi bila veterinarski tehnik in nisem imela drugih možnosti. Pozitivno je to, da se vso učno snov dobi od višjih letnikov in na internetu, zato za knjige nisem zapravila nič. Profesorji so dobri, a razpored urnika je slab in žal je več teorije kot prakse. Prisotnost je potrebna na vajah, na predavanja pa je v večini, kljub temu da niso obvezna, priporočljivo hoditi. Prav zaradi težke in obsežne snovi sta v 1. letniku najtežja predmeta pedologija in kemija, najbolj zanimiv pa je zeliščarstvo, kjer predelujemo zelišča v kreme in balzame. Sam faks je zanimiv in če te na splošno zanima kmetijstvo, je to idealen faks zate.«

Jernej Varga, program: Biosistemsko inženirstvo
»Naš faks je v gradu in imamo zelo lep botanični vrt. Sprejemni izpiti za vpis na to smer niso potrebni. Najtežja izpita za večino študentov, predvsem zaradi slabega predznanja, sta matematika in kemija. Največ se učim dan pred izpitom iz svojih lastnih zapiskov, ki jih delam sproti in se tudi tako že kaj naučim in zapomnim. Vse učno gradivo se da dobiti tudi od starejših študentov. Več je predavanj kot vaj, torej je tudi več teorije. Prisotnost je priporočljiva na vseh predavanjih in vajah, torej povsod zaradi boljšega razumevanja snovi. Ob študiju mi ostane dosti prostega časa, tako da lahko opravljam tudi kakšno študentsko delo.«

Aleks Raščan

Aleks Raščan, program: Agronomija – okrasne rastline, zelenjava in poljščine
»Za ta faks sem se odločil, ker me zanimajo okrasne rastline. Poskušam se sproti učiti in pripravljati na izpite, vendar se je vseeno pred težjimi izpiti treba učiti tudi po dva tedna. Za literaturo uporabljamo zapiske študentov višjih letnikov, skripte, knjige. Profesorji nam nekatere stvari posredujejo tudi v elektronski obliki. Med najtežjimi predmeti so matematika, kemija, genetika in pedologija. Pri predavanjih je priporočljivo, da si prisoten, ker si to profesorji tudi beležijo. Ob študiju je težko opravljati študentsko delo že zaradi samih urnikov, pa tudi zaradi samega dela za faks.«

Število točk potrebnih za vpis

2016 2017 2018 2019
Agronomija – okrasne rastline, zelenjava in poljščine VS brez omejitve brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Biosistemsko inženirstvo VS brez omejitve brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Ekološko kmetijstvo VS brez omejitve brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Agrikultura in okolje
brez omejitve brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Management v agroživilstvu in razvoj podeželja VS brez omejitve brez omejitve brez omejitve /
Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo VS brez omejitve brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Živinoreja VS brez omejitve brez omejitve brez omejitve brez omejitve

PUSTITE KOMENTAR