Domov Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Maribor

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Maribor

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Maribor je institucija s kvalitetnimi študijskimi programi, ki diplomantom nudijo zaposljivost v evropskem okolju.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 17 Smetanova ulica, Maribor 2000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Danila Levart
Funkcija: vodja študentskega referata
Uradne ure: vsak dan 11:00 - 13:00
Mail: [email protected]
Telefon: 02/229 44 06
Spletna stran: http://www.fkkt.um.si/
Št. dodiplomskih programov: 3
Št. podiplomskih programov: 3

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru se razvija v mednarodno prepoznavno središče inovativnih znanj za izzive 21. stoletja s področij kemije, kemijske in biokemijske tehnike ter sorodnih ved. Postaja vse privlačnejša za motivirane študente, kvalitetne univerzitetne učitelje in raziskovalce, prav tako pa vse zanimivejša za domače in mednarodne znanstvene mreže ter kemično in procesno industrijo.  Skrbi za človeka in trajnostni razvoj, bogati zakladnico znanja, dviguje raven zavedanja, krepi humanistične vrednote, kulturo dialoga, kakovost bivanja in globalno pravičnost.

Na fakulteti izvajamo kvalitetne in mednarodno veljavne študijske programe. Pri tem dajemo največji poudarek usposobljenosti in zaposljivosti diplomantov na vseh študijskih stopnjah. Izobraževanje na fakulteti izhaja iz raziskovanja, zato rezultate svojih raziskav o novih spoznanjih in odkritjih nenehno prenašamo v študijski proces. Študenti na dodiplomskem in podiplomskem študiju, uspešno raziskujejo in tako sodelujejo pri ustvarjanju novega znanja. Vključujemo se v različne oblike mednarodnega sodelovanja in postajamo mednarodno vse prepoznavnejši.

FKKT MB

Tudi študenti sodelujejo v izmenjavah na vrsti evropskih univerz. Imajo vzpostavljen tutorski sistem.  V sklopu svojega društva KEMIK delujejo v različnih oblikah obštudijskih dejavnosti. Skupna želja študentov Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo je, da zraven študija naredijo tudi kaj koristnega in hkrati zabavnega, kajti študentska leta so ena najlepših v življenju. Študenti so organizirani v društvu Kemik ter v Študentskem svetu FKKT. Vsako leto skupaj pripravijo kostanjev piknik, spoznavni večer, brucovanje, poizpitno zabavo ter meduniverzitetni piknik, ki pripomorejo k medsebojnemu spoznavanju in krepitvi vezi med študenti ter k odprtemu sodelovanju študentov in profesorjev. V sklopu strokovnih ekskurzij obiskujejo tovarne, ki so povezane s kemijo oz. biokemijo, tudi v tujini. V športnem duhu se udeležujejo športnih tekmovanj na univerzitetnem kot tudi mednarodnem področju. Vsako leto se uspešno predstavljajo na mednarodnih srečanjih študentov: Euroijadi ter Tehnologijadi. Študentski svet ter društvo za študente pripravljata različna strokovna predavanja, tečaje ter humanitarne akcije, Študentski svet pa aktivno sodeluje tudi pri reševanju študentskih vprašanj ter pri izboljšanju kvalitete študijskega procesa.

Študij na FKKT v Mariboru daje študentom široko znanje kemije, tehniške kemije ter načrtovanja procesov in opreme, kar omogoča razvoj novih proizvodov in procesov. Diplomanti imajo tudi obsežno znanje ekonomike in računalništva, zato so njihove zaposlitvene možnosti izredno široke tako doma kot v tujini. Poudariti velja, da je v razvitih evropskih državah veliko povpraševanje po visoko izobraženih strokovnjakih s področja kemije in kemijske tehnologije/tehnike. Diplomanti vseh stopenj se lahko zaposlijo v številnih industrijskih panogah. Pridobljene kompetence in izboljšane spretnosti komuniciranja jim omogočajo prevzemanje odgovornih funkcij v podjetjih, zaposlujejo pa se lahko tudi v negospodarskih dejavnostih. Sodelujejo pri vodenju podjetij, proizvodnih procesov in različnih projektov. Zasedajo lahko vodilna mesta v gospodarstvu, javnih zavodih, državni upravi, srednjem in visokem šolstvu, raziskovalnih inštitutih in v politiki.

oglasno sporočilo


Dodiplomski programi:

  • Kemijska tehnologija UN
  • Kemija
  • Kemijska tehnologija VS

Podiplomski programi:

  • Kemija (magistrski program)
  • Kemijska tehnika (magistrski program)
  • Kemija in kemijska tehnika (doktorski program)

Vpisni pogoji in mnenja študentov

UNIVERZITETNA ŠTUDIJSKA PROGRAMA I. STOPNJE (3 leta): KEMIJA, KEMIJSKA TEHNOLOGIJA

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura, uspeh v 3. in 4. letniku 40 % oz. 40 % poklicna matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku in 20 % maturitetni predmet (matematika ali tuji jezik).
Izredni študij: ne
Strokovni naslovi diplomantov: diplomirani inženir kemijske tehnologije (UN), diplomirani kemik (UN)
Zaposlitev: kemijski tehnologi pri vodenju, projektiranju, trženju, zaščiti okolja, varstvu pri delu, razvoju novih proizvodov in procesov v kemijski, biokemijski, farmacevtski in drugih procesnih industrijah; kemiki v laboratorijski analitiki, pri razvoju kemijskih proizvodov in kemijski zaščiti okolja.

Julija Strunčnik Julija Strunčnik, program: Kemijska tehnologija UN, 2. letnik
»Za to fakulteto sem se odločila, saj me je kemija od nekdaj zanimala. Najtežja predmeta v 1. letniku sta fizika in matematika, saj je snov zahtevna in obsežna ter zahtevata veliko samostojnega dela. Večino predmetov se v 1. in 2. letniku lahko opravi s kolokviji, zato je sprotno delo zares priporočljivo. Imamo tudi laboratorijske vaje, ki trajajo le določeno število ur in so obvezne. Gradivo si lahko priskrbimo pri starejših študentih, v knjižnici, spletni učilnici ali na uradni strani FKKT UM ter na sejmu rabljene literature, ki je organiziran vsako leto. Med letom so organizirane tudi zabave, kot je brucovanje, predbožična in po-izpitna zabava, ne manjka rednih športnih dejavnosti in študentskih društev. Vsem, ki jih kemija zanima in želijo delati na tem področju priporočam vpis na našo fakulteto, saj bodo znanje kemije še razširili in zanimanje se bo tekom študija gotovo povečalo.«

Nika Bobinski Nika Bobinski, program: Kemija UN, 1. letnik
»Dnevno delo za faks obsega reševanje nalog, učenje teorije ter pripravo dnevnika za laboratorijske vaje. Osebno mi to vzame 3 ure na dan, za posamezen izpit se začnem pripravljati 3 tedne vnaprej, obvezno se udeležim še vseh tutorstev. Najtežja predmeta sta matematika in fizika, kjer je prisotnost zares priporočljiva za razumevanje snovi in ker je razlaga dodatno podkrepljena s primeri. Obvezno je sprotno delo in sodelovanje ter pomoč med sošolci. Najbolj zanimiv mi je predmet analizna kemija, saj se iz laboratorijskih vaj zelo veliko naučimo. Prisotnost je na predavanjih priporočljiva, a ni obvezna. Sicer se pri nekaterih predmetih prisotnost preverja, a to nima vpliva na kočno oceno. Kljub zahtevnosti faksa, mislim da se je vsekakor vredno potruditi in predvsem ne obupati.«

Mihaela Taljan, program: Kemijska tehnologija 
»V prvem letniku smo imeli več poudarka na teoriji, v vsakem višjem letniku pa je več poudarka na praktičnem delu. Veliko imamo laboratorijskih vaj, nekaj je tudi računalniških. V drugem letniku imamo tudi obvezno prakso, ki obsega 150 ur. Meni osebno je najbolj zanimiva organska kemija, zaradi vsebine snovi in zanimivih predavanj. Dnevno delo za faks obsega približno dve uri na dan, to pa zajema domače naloge, seminarske naloge in pisanje poročil. Za predmete, ki imajo kolokvije se učim sproti, za ostale predmete pa ponavadi pred izpitom. Meni osebno sta najtežja predmeta v prvem letniku fizika in matematika. Učno gradivo je možno dobiti tudi v skriptarnici in knjižnici, ki sta na faksu pa tudi od starejših študentov. Vaje so obvezne, predavanja pa načeloma niso. Najbolj zanimive so mi laboratorijske vaje, ki potekajo sproščeno, saj so profesorji vedno pripravljeni pomagati. Naša fakulteta ima športno društvo, organizirajo pa tudi različne projekte.«

Aleksandra Verdnik, program: Kemija 
»Gre za tehniški faks, ki od nas zahteva razumevanje in sprotno delo, najpomembnejša pa je vztrajnost. Sprejemnih izpitov za to smer ni. V prvem letniku sta najtežja predmeta matematika in fizika, prav tako v drugem matematika ohrani svojo težavnost, v tretjem pa je to termodinamika. Za sprotno delo dnevno porabim 2-3 ure. Izpite je možno opravljati tudi s kolokviji, kar zahteva sprotno delo in vsakodnevni študij. Literaturo poda vsak profesor posebej, na voljo pa je tudi na e-gradivih, v knjižnici, na spletni strani šole. Pripravljamo tudi piknike in spoznavne žure, za kar ostane tudi dovolj časa, če se le zorganiziraš.«

Urška Vidovič, program: Kemija 
»Naš faks je težek, ampak zanimiv. Če vas zanima ta stroka, vam bo zanimivo. Najtežja predmeta v 1. letniku sta matematika in fizika, ker obsegata veliko snovi in sta na visokem nivoju. Dobro je, da obiskujete predavanja pri teh dveh predmetih za lažje razumevanje snovi. Vaje so večinoma obvezne, na predavanjih pa prevladuje teorija. Učno gradivo se dobi prek spletne strani ali pa si ga izposodimo v knjižnici na fakulteti ali v UKM. Za knjige sem porabila približno 50 evrov na letnik. Zaradi študijskih obveznosti mi ne ostane veliko prostega časa.«

Uroš Veselič, program: Kemija 
»Za ta faks sem se odločil, ker me zanima naravoslovje in ponuja širok spekter, kjer lahko delaš kasneje, široka je izbira bodoče službe. Prisotnost se preverja le na vajah, je pa zaželeno hoditi tudi na predavanja. Faks je zanimiv, prijazen do študentov, na njem nisi le številka, temveč upoštevajo tudi mnenje študentov. Najbolj zanimiv predmet mi je organska kemija, kjer lažje razumem koncepte. Medtem pa med najtežje spada matematika, saj se zdi študentom težka, poseben je tudi način izpita. Ravno pri matematiki pride do selekcije iz 1. v 2. letnik. Učno gradivo lahko dobimo naspletni strani E-gradivo. Med seboj si ga izmenjujemo s sošolci, imamo pa tudi sejem rabljenega gradiva na hodnikih. Poleg predavanj in vaj mi ostane dovolj prostega časa za hobije in kratkotrajna študentska dela. Ne gre pa brez študentskih žurov, ki so dobri in zanimivi.«

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): KEMIJSKA TEHNOLOGIJA

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: ne
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani inženir kemijske tehnologije (VS)
Zaposlitev: kemijski tehnologi pri vodenju, projektiranju, trženju, zaščiti okolja, varstvu pri delu, razvoju novih proizvodov in procesov v kemijski, biokemijski, farmacevtski in drugih procesnih industrijah; kemiki v laboratorijski analitiki, pri razvoju kemijskih proizvodov in kemijski zaščiti okolja.

Neja Tevž, program: Kemija in tehnologija
»Najbolj zanimiva predmeta sta anorganska kemija in kemija okolja, najtežja pa matematika, predvsem v 1. letniku. Dnevno porabim eno do dve uri, pred težjimi izpiti pa se začnem učiti 1 mesec prej. Učno gradivo dobimo na spletni strani, na moodulu in od profesorjev dobimo predstavitve. Na letnik zapravim okoli 50 evrov za literaturo. Imamo več teorije, vaje so obvezne (imeti moraš 80 % udeležbo). Prostega časa nekaj ostane, za hobi plešem in občasno delam. Na faksu je aktiven študentski svet, športno društvo, organizirajo strokovne tečaje in izlete itd. Fakulteta me je postavila na realna tla, je zahtevna, ampak daje dober občutek, ko opraviš vse obveznosti. Profesorji so super. Dijakom svetujem, da se vpišejo, če jih ta študij veseli.«

Sara Čavnik

Sara Čavnik, program: Kemijska tehnologija 
»Kemija me je že od nekdaj zanimala, zato odločitev za ta študij ni bila težka. Sprejemnih izpitov na naši smeri ni. Najbolj zanimiv predmet je procesno računanje, kjer smo izvedeli dosti uporabnih stvari, predavanja pa so bila zelo zanimiva, zato obisk priporočam. Predavanja sicer niso obvezna, samo vaje so. Za študij porabim približno 2 uri na dan, pred posameznim izpitom kakšen teden ali več, odvisno od zahtevnosti. Za večino študentov so najtežji izpiti fizika 1, 2 in matematika 1, 2. Učim se iz zapiskov, včasih tudi iz skript za posamezen predmet. Literaturo si sposodim od starejših letnikov, stare teste pa dobim na forumu. Prostega časa ob študiju nimam veliko. Po zaključku študija se želim zaposliti v laboratoriju.«

Število točk potrebnih za vpis

2015 2016 2017 2018
Kemija brez omejitve, 60 za 2. in 3. željo brez omejitve, 83 za 2. in 3. željo brez omejitve brez omejitve, 74 za 2. in 3. željo
Kemijska tehnologija brez omejitve brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Kemijska tehnologija VS brez omejitve, 48,5 za 2. in 3. željo brez omejitve brez omejitve brez omejitve

PUSTITE KOMENTAR