Domov Fakulteta za energetiko

Fakulteta za energetiko

Fakulteta za energetiko se nahaja v Krškem in v Velenju ter spada pod Univerzo v Mariboru. Študij se torej trenutno izvaja v energetskih okoljih, kjer je omogočen neposreden stik študentov z energetskimi postroji.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 1 Hočevarjev trg, Krško 8270, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Nataša Sokač (Krško), Jerneja Klemenčič (Velenje)
Funkcija: vodja področja
Uradne ure: vsak dan 10:00 - 12:00, čet tudi 15:00 - 16:00
Mail: [email protected], [email protected], [email protected]
Telefon: 07/620 22 10 (Krško), 03/777 04 00 (Velenje)
Spletna stran: fe.um.si
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 2
Št. podiplomskih programov: 2

Priključite se fakulteti za energetiko! 

Fakulteta za energetiko je članica Univerze v Mariboru, ki svoje študijske programe izvaja v Krškem in Velenju, to je v dveh največjih energetskih bazenih v Sloveniji. Študenti Fakultete za energetiko imajo tako omogočen neposredni stik z različnimi energetskimi sistemi, kar predstavlja veliko dodano vrednost pri študiju. Temeljni namen izobraževanja in raziskovanja na Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru je pridobivanje kompetenc s širokega področja energetike, tako elektrotehnike, strojništva, jedrske energetike, računalništva, kot ekonomije in prava.

Prav tako je kot veliko prednost študija na Fakulteti za energetiko pomembno izpostaviti zelo dobre povezave fakultete z gospodarstvom, tako na področju izvajanja študijskih programov, izvajanja praktičnega usposabljanja, kot tudi na področju projektnega dela.

Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru z individualnim pristopom k študentom ter vrhunsko opremljenimi laboratoriji ustvarja odlične pogoje za kvaliteten študij in pripravljenost diplomantov na izzive, ki jih prinaša prihodnost na področju energetike. Zelo pomembno vlogo pri zagotavljanju primernih pogojev predstavlja infrastruktura Inštituta za energetiko, kjer študenti izvajajo laboratorijski del študijskih obveznosti in sodelujejo pri izvajanju projektnega in raziskovalnega dela. Študenti so aktivno vključeni v projektno delo, kjer lahko v praksi uporabijo pridobljeno teoretično znanje in pridobivajo prepotrebne izkušnje pred vstopom na trg dela.

FE EM Slika 1: Študenti imajo možnost uporabe sodobne opreme

Diplomanti imajo po zaključku študija različne možnosti za zaposlitev. Potrebno je poudariti, da so zaposlitvene možnosti za diplomante ne samo v podjetjih, ki se neposredno ukvarjajo s panogo energetike, ampak tudi v vseh večjih podjetjih, kjer lahko s primernimi ukrepi s področja učinkovite rabe energije optimizirajo svoje poslovanje.

Fakulteta za energetiko redno izvaja analize o zaposljivosti diplomantov, kjer beleži odlične rezultate. Podatki namreč kažejo, da se več kot 90 % vseh diplomantov Fakultete za energetiko kmalu po zaključku študija uspešno zaposli, v veliki večini prav na področju energetike. Prav tako je pomembno omeniti, da inženirjev energetike skorajda ni najti v evidencah iskalcev zaposlitve na Zavodu za zaposlovanje RS.

FE EM Slika 2: Fakulteta za energetiko se ponaša z visoko stopnjo zaposljivosti diplomantov

Študij energetike je primeren za študente, ki jih veseli tehnika. Večinoma se za študij odločajo dijaki s področja elektrotehnike, strojništva ter gimnazijci, ki jih zanima naravoslovje. V zadnjem času se za študij energetike odloča vse več deklet, kar nas zelo veseli.

Priključi se tudi ti!

oglasno sporočilo


Dodiplomski programi:

  • Energetika
  • Energetika VS

Podiplomski programi:

  • Energetika MAG študijski program 2. stopnje
  • Energetika DR študijski program 3. stopnje

Vpisni pogoji in mnenja študentov

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): ENERGETIKA

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo, ki so opravili izpit iz enega od maturitetnih predmetov: matematika, tuji jezik, elektrotehnika, računalništvo, informatika, fizika ali mehanika, izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi: 40 % poklicna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku in 20 % uspeh pri maturitetnem predmetu.
Izredni študij: ne
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani inženir energetike (UN), okrajšano: dipl. inž. energ. (UN)
Zaposlitev: energetske družbe ter druge gospodarske in negospodarske družbe, elektrogospodarstvo, jedrske elektrarne, termo elektrarne, hidro elektrarne.

Miha Smerkar, program: Energetika UN, 3. letnik
»Sprejemni izpiti niso potrebni. Priporoča se ponovitveni tečaj iz matematike, ki je organiziran vsako leto pred začetkom predavanj. Navadno mi delo za fakulteto mi vzame manj kot 2 uri časa na dan, pred izpiti in kolokviji se pripravljam bolj intenzivno. Učno gradivo večinoma pridobimo od predavateljev, ali v obliki skript, ali se zahteva pisanje snovi v zvezek. Dodatno gradivo je možno dobiti od študentov višjih letnikov, od tutorjev
študentov in profesorjev in v šolski knjižnici, ki omogoča izposojo gradiva iz vseh fakultet v sklopu Univerze v Mariboru. Teorija je pri večini predmetov dobro podkovana z vajami, k temu pripomore opremljenost Inštituta za energetiko, v katerem se izvaja del študijskega programa. Prisotnost se preverja predvsem pri avditornih in računalniških vajah, medtem ko je prisotnost pri predavanjih obvezna le pri nekaterih predmetih. Ker je obseg potrebnega znanja na izpitu lahko nekajkrat večji, kot na kolokvijih, je priporočljivo obiskovanje predavanj in kolokvijev. Posebnost fakultete je, da se študij izvaja v dveh mestih, v osnovni enoti v Krškem in v dislocirani enoti v Velenju. Pozitivna stran programa
je, da ponuja dobro predznanje za različne poklicne ali raziskovalne usmeritve v strojništvu in energetiki. Vendar ne ponuja specializiranih programov, ki bi bili usmerjeni v ožje področje. Fakulteta omogoča delo pri študentskih projektih, kjer si za raziskovalno delo tudi plačan, in organizira seminarje ter ekskurzije v večja podjetja, ki potrebujejo energetski kader.«

Boštjan Krošelj, program: Energetika
»Za študij porabim kar veliko časa, saj se predmet, ki ga obravnavamo, sproti učim, da mi vzame manj časa, ko se pripravljam na izpit ali kolokvij. Za vse skupaj porabim približno od 3-4 ure dnevno. Najtežji so predmeti, ki so povezani z jedrsko tehniko. V 1. letniku so to matematični predmeti in električni stroji. Gradivo za učenje je pri večini predmetov posredovano elektronsko in nam je dostopno preko spletne strani UM eŠtudij. Če pa želiš dodatno gradivo, ga lahko dobimo v svoji knjižnici, ki jo imamo na fakulteti. Prav tako so zelo dober vir literature študentje iz višjih letnikov. Naša fakulteta je ena izmed mlajših fakultet v Sloveniji in hkrati tudi ena izmed manjših. To prinaša veliko prednosti, predvsem pri komunikaciji med študenti in profesorji. Fakulteta tudi organizira dodatne dejavnosti, ki študentom pomagajo pri zaposlitvah. Večkrat organizira ekskurzije v podjetja, ki so potencialni delodajalci in karierne delavnice.«

Larisa Sevšek, program: Energetika
»Za ta faks sem se odločila predvsem zaradi zanimivosti področja in perspektive v zaposlitvi. Snov predelujem sproti, s pisanjem poročil in seminarskih nalog že opravim del učenja, ampak pred izpiti se je treba malo bolj zavzeti. Menim, da največ preglavic študentom dela matematika. Vsak predmet ima svoje avditorne , računalniške ali pa laboratorijske vaje. Na vajah je obvezna prisotnost, na predavanjih pa ne, vendar če ne obiskuješ predavanj, veliko težje opraviš izpit. Gradivo je prosto dostopno v knjižnici fakultete. Prav tako je ogromno gradiva dostopnega na spletu. Zelo veliko gradiva, starih izpitov, skript, pa si študentje pošljemo med seboj. Dijakom, ki se želijo vpisati na Fakulteto za energetiko lahko povem, da jim ne bo žal. Program z malo samoiniciative ni težek niti nemogoč, samo področje energetika je v današnjem času vedno bolj aktualno, zanimivo in razširjeno, tako da je vpis na naš faks dobra naložba v življenje!«

Gregor Veniger, program: Energetika 
»Dnevno povprečno za študij porabim eno uro. Pred izpitnimi roki nekoliko več. Pred izpitom se učim po potrebi, načeloma dva dni prej. Najtežji so za večino študentov predmeti v 1. letniku, na primer: elektrotehnika, matematika 1, matematika 2. V 2. letniku še nekaj težav študentom povzročajo električni stroji in na univerzitetnem programu jedrski energetski sistemi. Gradiva se večinoma pridobijo pri profesorjih in študentih višjih letnikov. Razmerje med teorijo in prakso se deli na nekje 60 % teorije in 40 % prakse, pri nekaterih predmetih so tudi obvezne laboratorijske vaje. Predavanja na fakulteti so neobvezna, vendar je pri vseh predmetih priporočena prisotnost. Najbolj priporočena je prisotnost na predmetih, ki imajo predviden praktičen del. Ostanejo mi prosti vikendi in nekje 6 ur dnevno. Dovolj za obštudijsko delo, hobije in počitek. Na fakulteti organiziramo brucovanje, spoznavne žure, sezonske piknike in prevoze v Maribor. Ob študiju še ostane dovolj časa za delo.«

Primož Tomažin

Primož Tomažin, program: Energetika 
»Dnevno za učenje porabim eno uro, pred posameznimi izpiti malo več, ker se je treba več učiti. Iz izkušenj predlagam, da je dobro opravljati izpite s kolokviji, saj se nabere preveč izpitov naenkrat in je težko narediti vse. Učim se iz svojih zapiskov, knjig in skript. Dobro si je zapisovati zadeve na predavanjih. Najbolj ugodno je da, da si prefotokopirane knjige in zapiske izposodiš od starejših študentov, imamo pa tudi knjižnico, kjer si lahko knjige izposodiš. Tudi profesorji dajo po navadi stare teste na moodle ali pa na stran fakultete (www.fe.uni-mb.si). V prvem letniku delajo največ težav matematika, elektrotehnika in senzorji v energetiki. Nekateri predmeti so bolj, drugi manj zanimivi, predavanja pa so neobvezna, ampak imaš lahko na izpitu probleme zaradi manjkanja na predavanjih. Vaje so obvezne, na njih se tudi preverja prisotnost. Prva tri leta je le teorija, v zadnjem letniku pa je v zimskem semestru obvezna praksa, ki obsega 400 ur. Faks bi opisal z eno besedo – prihodnost, saj je v Posavju center energetike, tako da bi delo po končanem faksu morali imeti vsi. Imamo zelo dober kader profesorjev, ki jim ni težko pomagati pri kakšnih težavah. Imamo tudi super asistentke in asistente, ki nam pomagajo pri vajah in jih naredijo zanimive. Ob faksu še delam s pomočjo študentskega servisa. Na faksu imamo sredine študentske žure, hodimo pa tudi z organiziranem avtobusom v druge kraje na žure. Načrti po končanem faksu so najti delo, mogoče, če bom letos uspešen, bom nadaljeval s študijem in vpisal magisterij.«

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): ENERGETIKA

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da (okvirni znesek šolnine 2.550 EUR)
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani inženir energetike (VS), okrajšano: dipl. inž. energ. (VS)
Zaposlitev: energetske družbe ter druge gospodarske in negospodarske družbe, elektrogospodarstvo, jedrske elektrarne, termo elektrarne, hidro elektrarne.

Domen Kavšek

Domen Kavšek, program: Energetika
»Za moj študij sem se odločil, ker so po končanem študiju dobre zaposlitvene možnosti, tako doma kot v tujini, ta vrsta študija pa me veseli. Naš faks bi opisal z besedo prihodnost. Razmerje med teorijo in prakso je 3 : 1, vendar se izboljšuje in je vsako leto več prakse. Dnevno porabim manj kot eno uro za študij, vendar sem dosleden pri predavanjih. Pred kolokviji se učim od dva do tri dni, pred izpiti pa okoli štiri dni. Priporočam obiskovanje predavanj zaradi razumevanja snovi, ponekod se preverja prisotnost. Gradivo se dobi v knjižnici in pri višjih letnikih, imamo tudi spletno učilnico, za knjige sem porabil okoli 60 evrov. V 1. letniku so težji predmeti matematične metode 1 in 2 ter elektrotehnika zaradi vaj in razumevanja. V višjih letnikih pa so elektrotehnični stroji, osnove termotehnike in učinkovita raba energije. Izpostavil bi urnik, običajno imamo predavanje enega predmeta celo dopoldne ali popoldne, včasih tudi cel dan. Faks je dejaven tudi na področju tekmovanj, sam sem se udeležil tekmovanja EnRe, udeležujem se tudi dodatnih izobraževanj s področja energetike.«

Alen Krošelj

Alen Krošelj, program: Energetika 
»Na fakulteto sem se vpisal zaradi boljše zaposlitve ter zanimivosti smeri študija. Vsak predmet te nauči nekaj novega uporabnega ter zanimivega. Učim se sproti, okoli ure na dan, tako imam najmanj problemov. Kadar pa se bliža izpit, pa se začnejo učne priprave dober teden prej. Največ preglavic študentom povzročajo predmeti, kot so senzorji v energetiki, električni stroji in matematika, zaradi pomanjkanja predznanja. Pri učenju koristijo predvsem lastni zapiski, pa tudi skripte, ki nam jih posredujejo profesorji. Predavanja so neobvezna, medtem ko se na vajah preverja prisotnost, hkrati pa so tudi pogoj za pristop k izpitu oz. kolokviju. V prihodnosti želim nadaljevati študij na 2. stopnji in poiskati zaposlitev v kraju, kjer živim.«

Število točk potrebnih za vpis

2015 2016 2017 2018
Energetika brez omejitve brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Energetika VS (redni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Energetika VS (izredni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve brez omejitve

PUSTITE KOMENTAR