Domov Univerza v Novem mestu, Fakulteta za ekonomijo in informatiko

Univerza v Novem mestu, Fakulteta za ekonomijo in informatiko

Fakulteta za ekonomijo in informatiko Univerze v Novem mestu je samostojni visokošolski zavod, s poudarkom na upravljanju in poslovanju gospodarskih in negospodarskih subjektov.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 2 Na Loko, Novo mesto 8000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Nina Možina
Funkcija: referat za študijske zadeve
Mail: nina.mozina@uni-nm.si in referat.fei@uni-nm.si
Telefon: 07 393 00 20
Spletna stran: https://fei.uni-nm.si/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 3
Št. podiplomskih programov: 3

Fakulteta za ekonomijo in informatiko je del Univerze v Novem mestu, izvaja pa različne programe s področja ekonomije in poslovne informatike. Več na njihovi spletni strani: https://fei.uni-nm.si/

Pred 2018 se je imenovala – Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko. S študijskim letom 2023/2024 v okviru Fakultete za ekonomijo in informatiko izvajajo tudi program Upravljanje z okoljem, v okviru katerega so prej izobraževali na Fakulteti za poslovne in upravne vede. 


Vpisni pogoji

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI I. STOPNJE (3 leta): UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE, POSLOVNA INFORMATIKA (Program ima dve smeri Poslovna informatika ter Računalništvo in informatika), UPRAVLJANJE Z OKOLJEM

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % točk splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oz. zaključnem izpitu, 40 % točk splošni uspeh v 3. in 4. letniku.

Upravljanje in poslovanje
Izredni študij: da, možno plačilo po obrokih.
Redni študij je koncesioniran in brezplačen za vse, ki izpolnjujejo vpisne in zakonske pogoje.
Zaposlitev: gospodarstvo, negospodarstvo, javna uprava.

Poslovna informatika
Izredni študij: da, možno plačilo po obrokih.
Redni študij je koncesioniran in brezplačen za vse, ki izpolnjujejo vpisne in zakonske pogoje.
Zaposlitev: Poslovna informatika – diplomanti smeri predstavljajo vezni člen med strokovnjaki ekonomije in strokovnjaki računalništva in informatike v vseh strukturah gospodarstva, negospodarstva in javne uprave. Računalništvo in informatika – diplomanti smeri so usposobljeni za uporabo sodobnih orodij, tehnik in programskih rešitev za reševanje praktičnih primerov v gospodarstvu, negospodarstvu in javni upravi.

Upravljanje z okoljem
Izredni študij: da, možno plačilo po obrokih.
Redni študij je koncesioniran in brezplačen za vse, ki izpolnjujejo vpisne in zakonske pogoje.
Zaposlitev: diplomanti predstavljajo ključni element pri implementaciji principov trajnostnega razvoja v različne sektorje gospodarstva in negospodarstva, saj so usposobljeni za oblikovanje učinkovitih strategij in rešitev za okoljske probleme.

Vesna Zwittnig, program: VS Poslovna informatika, 2. letnik
»Fakulteto bi opisala kot domačo, vsi študenti se poznamo s profesorji, ki
poznajo tudi naša imena. Pozitivni strani sta manjša skupina študentov in veliko prakse. V času pisanja seminarskih nalog za študij porabim ves prosti čas pred in po predavanjih. V obdobju kolokvijev in izpitov pa 2 uri na dan za učenje. Pred izpitom se učim teden dni, pred kolokvijem pa 2 dni prej. Učim se le pred preverjanji znanj, saj si veliko zapomnim že med predavanji. Za večino je v 1. letniku težek predmet Strokovni angleški jezik zaradi zahtevne terminologije. Skripte nam posredujejo profesorji, stare teste in zapiske pa pridobimo od študentov višjih letnikov. Knjige si sposodim v knjižnici, za sejem rabljene literature pa nisem še slišala. Ocenjujem, da je pol teorije in pol prakse. Predmeti, pri katerih programiramo so mi najzanimivejši, saj to rada delam in so vaje pri njih najbolj praktične. Predavanja in vaje imajo 80 % obvezno prisotnost, ki jo profesorji tudi preverjajo. Vpisala sem se, ker na drugo fakulteto nisem bila sprejeta, ampak sem zdaj zelo zadovoljna. Zato dijakom svetujem vpis, saj je pridobljeno znanje kakovostno. Ko moramo pisati seminarske naloge, je prostega časa manj, drugače pa veliko. Ob študiju lahko delaš, a ne vsak dan. Fakulteta organizira okrogle mize iz veliko področij, karierna svetovanja, delavnice in poletne šole.«

Matjaž Repar, program: VS Upravljanje z okoljem, 2. letnik
»Dnevno delo za fakulteto obsega različne aktivnosti, kot so priprava pisnih izdelkov, sprotno spremljanje snovi in njeno razumevanje. Trudim se, da se učim sproti. Učna gradiva so precej dostopna, predvsem v spletni knjižnici in kot spletni viri. Kar se tiče zapiskov in skript, jih veliko pripravijo in ponudijo sami profesorji, kar je izjemno koristno. Vsak predmet zajema teoretični del, ki se dopolnjuje s seminarskimi ali terenskimi vajami. Te praktične vaje so ključne za povezovanje teorije s praktičnimi primeri. Ker sem navdušen nad naravoslovnimi vedami, sem še posebej užival na predavanjih iz Kemije in Fizike. Med sošolci se je izkazalo, da je učenje tujega jezika povzročalo največ težav. Tako vaje kot predavanja so obvezna, a prisotnost je prilagodljiva. Zaradi redne zaposlitve imam možnost, da zagotovim 50 % prisotnost. Za študente, ki nimajo bonificiranega staža, je zahtevana vsaj 80 % prisotnost na predavanjih in vajah. Ena od izstopajočih značilnosti fakultete je dostopnost profesorjev, ki so pripravljeni nuditi pomoč in so pogosto sami pobudniki interakcij. Zaradi zaposlitve imam manj prostega časa, zaradi česar se, žal, ne morem udeleževati dodatnih aktivnosti.
Na fakulteti deluje karierni center, ki igra ključno vlogo pri usmerjanju študentov.«

Matic Kurent, program: VS Upravljanje in poslovanje
»Delam sproti, seminarske naloge si poskušam čim bolj razporediti. Poleg obiska predavanj in vaj, dnevno porabim okoli eno uro za študij. Na voljo nam je nekaj okroglih miz, ki me, če pridejo posamezniki iz podjetij, zanimajo. Za izpite se učim bolj ali manj pred izpitnimi roki, vendar poskušam med letom s kolokviji, če so pri predmetu, opraviti čim več izpitov. Najtežja predmeta v 1. letniku sta zagotovo Računovodstvo in Poslovna angleščina, vendar z razlago in delanjem vaj tudi stečeta. Na voljo nam je knjižnica, kjer sem sam dobil vso potrebno gradivo, nekaj literature smo pridobili od fakultete. V 1. letniku nam je pomagal predsednik študentov, ki nam je podal kar nekaj napotkov za izpite. Imamo tako teoretični kot praktični del. Ni profesorjev, ki bi samo predavali, vsi nam poskušajo predati svoje znanje in izkušnje. Poudarek je tako na timskem kot samostojnem delu. Med zanimivejšimi predmeti so mi bili, lani Računovodstvo, letos pa Menedžment javnega sektorja in Menedžment proizvodnih in storitvenih procesov ter Poslovne finance. Mislim, da je potrebno hoditi na predavanja in vaje, ker ni enostavno, če manjkaš, pomembno je da tudi slediš. Sam sem se našel na fakulteti in pridobil precej znanja. Profesorji so korektni in nas pripravljajo na zaposlitev. Potrebna je fleksibilnost, saj je študij tudi popoldne, fakulteta poskrbi, da so ure med sabo povezane. Prosti čas mi ostane, saj te faks pripravi, da ga znaš ceniti in izkoristiš zase ali za študentsko delo in pridobivanje dodatnega znanja. Na voljo nam je ogromno dodatnih dejavnosti in izobraževanj, npr. poletna šola, sodelovanje na tekmovanjih na pobudo profesorjev.«

Benjamin Urek, program: VS Upravljanje in poslovanje
»Študiju dnevno namenim 1 do 2 uri, da uredim vse zapiske tistega dne, naredim nalogo, za katero nam profesorji svetujejo, da je pomembna in bo na izpitu ter preletim obravnavano snov. Za posamezen izpit je ob vestnem delu dovolj, da se študent začne učiti en teden pred rokom. Sam se učim sproti predmete, ki vključujejo več matematične oz. ekonomske analize, saj si je na teh področjih treba vzeti čas. V 1. letniku sta najtežja predmeta Makroekonomija in Mikroekonomija. Izpostavil bi težavnost pri pisanju seminarskih nalog, saj mora seminarska naloga zajemati ogromno znanja iz ekonomskega področja, katerega iz lastnih izkušenj vem, da študentje ob vstopu na fakulteto, še nimamo dovolj. Predvsem tisti, ki nismo obiskovali ekonomske srednje šole oz. ekonomske gimnazije. Ampak ob trudu in pomoči profesorice in študentov višjih letnikov izdelava ni tako zahtevna in študent prejme dober rezultat. Velikokrat se študentje predvsem ustrašijo tudi Poslovne angleščine in Poslovne matematike, ampak ob vestnem delu in udeležbi je razlog za strah odveč. Nimamo dodatnih stroškov z nakupom literature, saj imamo na fakulteti knjižnico. Razmerje med teorijo in prakso je 50 : 50. Predvsem je poudarek na povezovanju predmetov med seboj in k učenju, ki ni na pamet ampak, da se snov poveže življenjsko. Prisotnost na predavanjih in vajah se beleži (80 % udeležba za pristop k izpitu). Imamo odprt odnos z profesorji, opazi se da nisi številka. Poudaril bi tudi aktivnosti, ki jih sestavimo študentje (od okraševanja novoletne jelke, pusta, kvizov, druženja, okroglih miz, igre brez meja). Prednost fakultete vidim ve tem, da so vse aktivnosti izvedene dopoldan (zaključimo 13.30 ure). To pomeni, da imaš čas za delo in druge aktivnost.«

Ana Lopatič, program: VS Upravljanje z okoljem
»Dnevno porabim okrog 30 minut, da pred predavanjem prelitim zadnjo obdelano snov ter po predavanju še novo snov. Ponavljanje snovi doma večinoma ni potrebno, saj že obdelane teme in pridobljeno znanje ponavljamo in povezujemo že med samim poukom. Tako tudi za izpit ni potrebno toliko časa za učenje, znanje pa ostane tudi po opravljenem izpitu. Zahtevnejša predmeta mislim da sta Uporabna matematika in Okoljska kemija zaradi (ne)razumevanja področja, zainteresiranosti posameznika za tematiko in predvsem predhodnega znanja.  Knjige si lahko izposodimo v univerzitetni ali nam domači knjižnici, veliko profesorjev nas usmeri na dostopne zanesljive elektronske vire. Ker gre za nov program, starih testov ni mogoče dobiti. V 1. letniku je predvsem več teoretičnega znanja. Imeli pa smo že nekaj okroglih miz, pri katerih smo dobili vpogled v praktične primere. Všeč mi je predmet Okolje in zdravje, pri katerem povezujemo človekov vpliv na okolje in vpliv okolja na zdravje ljudi. Prisotnost se beleži tako na vajah kot na predavanjih. Prisotnost študentov je obvezna v 80 %. Faks bi opisala kot: Sproščena atmosfera in ljudje željni znanja, ki ti z veseljem pomagajo. Obe lokaciji fakultete imata družabni prostor s kavarno, obenem pa še “chill cono”, ki naredijo dobro in sproščeno vzdušje. Večino predavanj imamo skupaj z izrednimi študenti, zato je največ predavanj in vaj popoldne, kar je lahko prednost ali slabost. Dnevno imamo 1 ali 2 predavanji, tako da ostane več kot dovolj časa za vse ostalo. Fakulteta je pozitivno naravnana, smer študija je življenjska in nujno potrebna za prihodnost, kar bo vplivalo tudi na našo zaposljivost. Ob študiju nam ostane dovolj časa za (študentsko) delo.«

Iva Starc, progam: VS Upravljanje z okoljem
»Dnevno za študij poleg predavanj in vaj porabim 3 ure. Učim se sproti, pred izpitom le bolj intenzivno ponovim snov. Predavatelji zahtevajo sprotno delo, zato je pričakovana samodisciplina, a so predavatelji tudi zelo prijazni in radi pomagajo, zato nikoli nimaš občutka, da je delo preveč zahtevno. Učbeniki so na voljo v knjižnici. Če kakšne knjige ni, predavatelji pomagajo najti gradivo. Prisotnost na predavanjih in vajah je obvezna; vsaj 80 %. Profesorji se posvetijo vsakemu študentu posebej in splete se kolegialna vez. Študijski program je odlično zasnovan, saj prepleta teorijo in prakso in je sodoben ter atraktiven. Pogosto imamo na predavanjih tudi goste iz tujine. Za vpis sem se odločila, ker menim, da je dandanes varovanje in upravljanje z okoljem velik izziv. Nujno potrebno je, da se spodbuja preudarna raba prostora in naravnih virov, če želimo svet in naravne vire , ki nam jih ponuja Zemlja, ohraniti tudi za naše zanamce. Tega se zavedajo tudi podjetja, saj se vedno pogosteje odločajo za razvoj izdelkov, ki so trajnostni, in na tem področju iščejo in zaposlujejo strokovnjake. Zraven študija lahko delaš, vendar v večini primerov ne dopoldne, saj so predavanja in vaje dopoldne, udeležba pa obvezna. Imamo veliko različnih opcij za dodatno izobraževanje, okrogle mize, gostujoča predavanja, mednarodne znanstvene konference ter sodelovanje na različnih projektih.«

Število točk potrebnih za vpis

20192020202120222023
Poslovna informatika Ljubljana VS (izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Poslovna informatika Novo mesto VS (redni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Poslovna informatika Novo mesto VS (izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Upravljanje in poslovanje Ljubljana VS (izredni)
brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Upravljanje in poslovanje Novo mesto VS (redni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Upravljanje in poslovanje Novo mesto VS (izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Upravljanje z okoljem VS (redni)//brez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Upravljanje z okoljem VS (izredni)//brez omejitvebrez omejitvebrez omejitve

PUSTITE KOMENTAR