Domov Fakulteta za dizajn

Fakulteta za dizajn

Študij na Fakulteti za dizajn je zasnovan interdisciplinarno in poteka v dinamičnem okolju ter v tesni povezanosti študentov in profesorjev – akademsko in strokovno usposobljenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki s svojim znanjem ter ustvarjalnostjo soustvarjajo prihodnost študentov – bodočih dizajnerjev.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 10 Prevale, Trzin 1236, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Mileva Miškovič
Funkcija: vodja študentskega referata
Uradne ure: vsak dan od 10:00 do 12:00 ter od 14:30 – 16:30; torek od 17:30 do 18:30 ( Gerbičeva 51, Ljubljana)
Mail: [email protected]; [email protected]
Telefon: 059 23 50 10; 031 383 883
Spletna stran: http://www.fd.si/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 1
Št. podiplomskih programov: 1

PRI NAS KREATIVNOST NE POZNA MEJA – ŠTUDIRAJ DIZAJN NA FAKULTETI ZA DIZAJN!

Fakulteta za dizajn (FD) je samostojni visokošolski zavod ter od leta 2011 pridružena članica Univerze na Primorskem. Izvaja triletni visokošolski strokovni študijski program prve bolonjske stopnje »Dizajn« in magistrski študijski program »Dizajn«, ki obsega smeri:

 • Notranja oprema,
 • Vizualne komunikacije,
 • Tekstilije in oblačila,
 • Dizajn management in
 • Nakit (NOVO v akademskem letu 2019/2020) – samo na dodiplomski stopnji.

Na dodiplomski študijski program Dizajn – redni študij, FD sprejme 70 študentov, od tega 30 na smer Notranja oprema, 25 na smer Vizualne komunikacije, 15 na smer Tekstilije. Fakulteta je za izvajanje dodiplomskega programa pridobila koncesijo, zato študentom ni potrebno plačati šolnine.  Vse smeri se izvajajo tudi IZREDNO.

Smer Dizajn management sprejme 30 študentov na IZREDNI ŠTUDIJ in je zanj potrebno plačati šolnino, prav tako za vpis na smer NAKIT, ki sprejme 10 izrednih študentov.

Smeri so zasnovane interdisciplinarno, zato študijsko delo poteka v dinamičnem okolju ter v tesni povezanosti študentov in profesorjev – akademsko in strokovno usposobljenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev. Interdisciplinarnost znanj omogoča študentom uspešno komuniciranje z drugimi strokovnjaki različnih profilov ter razvijanje odnosa in odgovornost do svojega dela, sodelavcev, naročnika, uporabnika in družbe.

Fakulteta za dizajn študentom nudi:

 • projektno delo v studijih, v sklopu pedagoškega procesa,
 • možnost sodelovanja na različnih domačih in mednarodnih natečajih in konferencah,
 • intenzivno sodelovanje z gospodarstvom preko fakultetnih laboratorijev,
 • skrb za nadaljnjo karierno pot v sklopu Kariernega centra,
 • predavanja, delavnice, okrogle mize z mednarodno uveljavljenimi strokovnjaki,
 • veliko možnost izbire Erasmus izmenjav,
 • možnost soupravljanja fakultete preko Študentskega sveta,
 • druženje s študenti drugih fakultet doma in v tujini v sklopu medinstitucionalnih projektov
 • pomoč pri uveljavljanju lastne blagovne znamke oz. lastnega podjetja

Fakulteta za dizajn

Fakulteta za dizajnTako pedagoška kot raziskovalna in umetniška pot Fakultete za dizajn, temelji na kreativnih zamislih njenih ŠTUDENTOV in ustvarjalnih sodelavcev, ki so sposobni uresničevati svoje zamisli – od ideje do izvedbe, pri tem pa graditi visoke etične standarde, spoštovati akademsko svobodo ter ohranjati trajnostni odnos do okolja.

 

Fakulteta za dizajn

Fakulteta za dizajnFD z močnimi povezavami z gospodarstvom ustvarja nove karierne priložnosti tako za študente in diplomante, kot tudi za podjetja, ki prepoznavajo dizajn kot dodano vrednost končnega produkta. FD je članica GZS, Razvojnega centra za kreativne pohištvene industrije RC31 ter številnih mednarodnih združenj kot npr.  World Design Organization ( WDO), združenja BEDA (The Bureau od European Design Associations), zduženja GIDE ( Group for International Design education), s pomočjo katerih bogatimo znanstveno-raziskovalno, umetniško in pedagoško delo na fakulteti.

Diplomantom so odprta zaposlitvena mesta v gospodarskih panogah, kjer se razvijajo tako tehnološko kot oblikovalsko vrhunsko izdelani izdelki z visoko dodano vrednostjo, na področju notranjega opremljanja, oblikovanja tekstilij in oblačil in vizualnih komunikacij, diplomanti dizajn managementa pa bodo soustvarjali razvoj gospodarskih družb ter z vodenjem multifunkcijskih timov zagotavljali optimalen oblikovalski rezultat in posledično izboljševali konkurenčnost podjetja.

Fakulteta za dizajn Fakulteta za dizajn

Študijska smer NAKIT bo usposobila študente za poklicno delo, kjer se bodo preizkušali kot samostojni ustvarjalci na področju modnega in umetniškega oblikovanja nakita, ki lahko vključuje tudi sodelovanje na področju filma, gledališča in televizije ali kot člani kreativnih ekip – kot industrijski oblikovalci nakita.

S pomočjo programa Erasmus + je Fakulteta za dizajn vzpostavila visoko kakovostno mrežo mednarodnih povezav (več kot 50 bilateralnih pogodb z VS institucijami), ki omogoča študentom, visokošolskim učiteljem, sodelavcem in strokovnemu osebju, izmenjavo znanj, idej in praktičnih izkušenj s področja dela.

Pogoj za vpis na fakulteto je OPRAVLJEN PREIZKUS NADARJENOSTI.

Preizkus nadarjenosti za študij dizajna je sestavljen iz pisnega dela, kjer se preverja sposobnost kandidata glede na:

 • nadarjenost za oblikovanje,
 • kreativnost,
 • sposobnost opazovanja in vizualnega izražanja,
 • sposobnost za likovno dojemanje (prostorska predstava),
 • kvaliteto izvedbe.

Na ustnem delu izpita se preverja:

 • motive in afiniteto do dizajna,
 • sposobnost kritičnega mišljenja,
 • sposobnost abstraktnega mišljenja,
 • ustvarjalnost,
 • povezovanje vsebin,
 • retorične sposobnosti.

PRVI PRIJAVNI ROK: 12. 2. do 18. 3. 2020

DRUGI PRIJAVNI ROK: 20. 8. do 28. 8. 2020

INFORMATIVNI DAN ŠOLE BO:

PETEK, 14. FEBRUAR:

OB 10.00:

VIZUALNE KOMUNIKACIJE pred. št. 5, I. nadstr.

NOTRANJA OPREMA pred. št. 7, II. nadstr.

OB 12.00:

TEKSTILIJE IN OBLAČILA pred. št. 1, pritličje

OB 14.00:

VIZUALNE KOMUNIKACIJE pred. št. 5, I. nadstr.

NOTRANJA OPREMA pred. št. 7, II. nadstr.

SOBOTA, 15. FEBRUAR:

OB 10.00:

VIZUALNE KOMUNIKACIJE pred. št. 5, I. nadstr.

NOTRANJA OPREMA pred. št. 7, II. nadstr.

OB 12.00:

TEKSTILIJE IN OBLAČILA pred. št. 1, pritličje

OB 14.00:

VIZUALNE KOMUNIKACIJE pred. št. 5, I. nadstr.

NOTRANJA OPREMA pred. št. 7, II. nadstr.

Lokacija: Fakulteta za dizajn, Prevale 10, 1236 Trzin.

Informacije o informativnem dnevu na smereh DIZAJN MANAGEMENT in NAKIT bodo znane naknadno in bodo objavljene na spletnih straneh fakultete.

Študijski proces poteka na lokaciji  Prevale 10, Trzin ( sedež fakultete)  in na dislocirani enoti Gerbičeva 51, Ljubljana ( Hiša za dizajn management in inovacije).

Vse podrobnejše informacije se nahajajo na spletni strani: https://fd.si/

Facebook:  https://www.facebook.com/fakultetazadizajn.facultyofdesign/

Oglasno sporočilo


Vpisni pogoji in mnenja študentov

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): DIZAJN (smeri: Notranja oprema, Tekstilije in oblačila, Vizualne komunikacije, Dizajn management, Nakit)

Pogoj za vpis na fakulteto je OPRAVLJEN PREIZKUS NADARJENOSTI. Več informacij o preizkusu nadarjenosti lahko najdete na povezavi: http://www.fd.si/studij/vpisni-postopek/ oz. http://www.fd.si/razpis-in-navodila-za-vpis-v-program-dizajn-druga-stopnja/

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu:

Če preizkus nadarjenosti uspešno opravi večje število kandidatov kot je razpisnih mest, komisija za sprejemne izpite FD število kandidatov sprejme na osnovi naslednjih kriterijev:
•    uspeh pri preizkusu umetniške nadarjenosti: 90%  točk
•    splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi: 5% točk
•    splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 5 % točk
Izredni študij: da
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani dizajner / diplomirana dizajnerka
Zaposlitev: program nudi diplomantom možnost hitre integracije na trg delovne sile in preko prakse, možnosti uveljavljanja ter delovanja tako na slovenskih, kot na mednarodnih trgih oblikovalske stroke

V magistrski študijski program Dizajn se lahko vpišejo diplomanti, ki so zaključili:

 • študijski program Dizajn 1. stopnje oz. študijski program 1. stopnje s področja oblikovanja, umetnosti ali arhitekture in dosegli 180 ECTS;
 • študijski program z drugih strokovnih področij (tehničnih, naravoslovnih, družboslovnih oz. humanističnih), če so pred vpisom opravili preizkus nadarjenosti in študijske obveznosti v skupnem obsegu 30 ECTS točk  s študijskih področij notranje opreme, tekstilij in oblačil, vizualnih komunikacij ter dizajn managementa;
 • visokošolski študijski program, sprejet pred 11.06.2004, z drugih strokovnih tehniških, naravoslovnih, družboslovnih oz. humanističnih področij, če so pred vpisom opravili preizkus nadarjenosti in študijske obveznosti v obsegu 30 ECTS točk s študijskih področij notranje opreme, tekstilij in oblačil, vizualnih komunikacij ter dizajn managementa.

Izredni študij: magistrski študijski program se izvaja kot izredni študij
Strokovni naslov: magister/ magistrica dizajna, z navedbo študijske smeri
Zaposlitev: Diplomanti magistrskega programa bodo našli zaposlitev v javnih in zasebnih gospodarskih družbah doma in v tujini, kjer bodo sodelovali tako v razvojnih oddelkih, v fazi proizvodnje, kot tudi v fazi prodaje storitve ali blaga končnemu kupcu.  V sklopu študija bodo pridobili tudi dovolj znanja, veščin in sposobnosti za kreiranje samostojne karierne poti, ki jo omogoča zagon lastnega podjetja.

Mojca Kotnik, program: Vizualne komunikacije VŠ
»Na sprejemnih izpitih je velik poudarek na samem mišljenju posameznika, kako razmišlja, kaj želi sporočiti in doprinesti s svojim ustvarjanjem. Študij temelji na ustvarjalnosti in različnih projektih, kjer se tako rekoč praktično učimo teorije. Sicer gre tudi za neko mero teorije, ki sicer ni prezahtevna ali preobsežna, če se stvari delajo sproti. Pred teoretičnimi izpiti in zagovori je potrebno za knjigami presedeti še morda kakšno dodatno uro ali dve. V 1. letniku je najobsežnejši predmet teorija barve, deli se na dva dela (teorijo in vaje), v kolikor se stvari delajo z entuziazmom in zanimanjem tudi ta predmet ne predstavlja problemov, saj vso teorijo predelamo na praktičnih primerih (vajah). Predavanja so pri skoraj vseh predmetih zasnovana iz vaj in teorije. Prisotnost se konstantno preverja in je eden izmed poglavitnih faktorjev za pristop k opravljanju izpita. Na samih predavanjih je dobro dorečeno, kaj se zahteva na izpitu in kaj ne. Med večino predavanj se izvajajo sprotni popravki, ki spodbujajo k napredku in razvijanju projektnih nalog. Pomemben je odnos, ki ga zgradiš s profesorji in predavatelji. Veliko predavateljev prihaja iz podjetji in s tem prenašajo znanje, ki je praktično, koristno in v praksi zelo uporabno, včasih še malenkost bolj kot teorija.«

Teja Samsa

Teja Samsa, program: Notranja oprema
»Za sprejem na fakulteto so potrebni sprejemni izpiti, ki štejejo 90 % potrebnih točk (ostalih 10% štejejo ocene in matura). Predavanja potekajo povprečno le 4 ure na dan, zato imamo veliko domačih nalog, ki jih kasneje predstavimo in nadgrajujemo na korekturah. Najbolj zanimiv predmet je studio. Pri teoretičnih je učenja več in za dober uspeh se je treba učiti sproti, pri praktičnih pa je veliko dela. V 1. letniku je najtežji predmet zgodovina pohištva, ki je zahteven zaradi obsega snovi. Predavanja in vaje so obvezna, prisotnost se preverja. Za razumevanje snovi in sprotno opravljanje vaj oziroma nalog je prisotnost ključna. Večinoma snov predelujemo iz skript profesorjev, ki so dosegljive na spletni strani. Priporočeno literaturo si izposodimo v knjižnici. Fakulteta je posebna zaradi svoje majhnosti, saj le ta omogoča individualno posvečanje profesorjev študentom. Pozitivna stran moje smeri študija je, da študij ne zajema zgolj področja notranje opreme temveč ponuja tudi osnovno znanje iz drugih področji npr. video, grafično oblikovanje, fotografija ipd.«


Število točk potrebnih za vpis

2016 2017 2018 2019
Dizajn – notranja oprema VS (redni) 67,81 69,06 66,81 73,12
Dizajn – notranja oprema VS  (izredni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Dizajn – tekstilije in oblačila VS (redni) omejitev brez omejitve omejitev brez omejitve
Dizajn – tekstilije in oblačila VS (izredni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Dizajn – vizualne komunikacije VS (redni) 84,58 89,26 85,45 89,31
Dizajn – vizualne komunikacije VS (izredni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Nakit VS (redni) brez omejitve

PUSTITE KOMENTAR