Domov Nova univerza, Evropska pravna fakulteta

Nova univerza, Evropska pravna fakulteta

Evropska pravna fakulteta v spodbudnem okolju izvaja prenovljen študijski program, ki ob odlični teoretični osnovi daje poudarek praksi.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Tina Besednjak
Funkcija: Vodja referata za študijske zadeve
Mail: [email protected]
Telefon: 05/338 44 04
Spletna stran: www.epf.nova-uni.si
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 2

Na fakulteti izvajajo študijski program Pravo (UN) in študijski program Pravo in management infrastrukture in nepremičnin (VŠ), ki ju izvajajo v okviru prenovljenih študijskih programov, ki ob teoretični osnovi dajejo poudarek praksi. Strmijo k individualnemu in prijaznemu pristopu do študentov. Za študente na fakulteti deluje tudi Karierni center, ki študentom tekom študija ponuja svetovanja in ekskurzije ter delavnice, katerih namen je spodbujanje študentov k uspešnemu prehodu in vključevanju na trg dela doma in v tujini.

Študentom je ponujeno tudi bogato mednarodno povezovanje in sodelovanje, ne le v okviru izmenjave Erasmus+, ampak tudi preko mednarodnih projektov, mednarodne izmenjave z Mississippi College School of Law iz ZDA, članstva v mednarodnih združenjih, centra za mednarodne študije … Študentje so zelo dejavni tudi v obštudijskih dejavnostih, se odpravljajo na tekmovanja doma in v tujini, se udeležujejo poletnih šol.

Predavanja potekajo večinoma v popoldanskem času v Novi Gorici ali v Ljubljani. Študentom je na voljo tudi univerzitetna knjižnica, avla in atrij za druženje. Omogočen pa jim je tudi dostop do spletnega portala eUniverza, kjer si lahko pogledajo predavanja.

vir spletna stran fakultete


Vpisni pogoji in mnenja študentov

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): PRAVO

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: v primeru sprejetja sklepa o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na splošni uspeh pri maturi, poklicni maturi ali zaključnem izpitu ter na podlagi splošnega uspeha 3. in 4. letnika, ali na podlagi uspeha pri maturitetnem predmetu.
Izredni študij: da; redni študij pa je koncesioniran in brezplačen za vse, ki izpolnjujejo vpisne in zakonske pogoje.
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani pravnik (UN) / diplomirana pravnica (UN)
Zaposlitev: zaradi široke uporabnosti znanja se jim zaposlitvene možnosti odpirajo v javnem in zasebnem sektorju (kadrovska služba, gospodarstvo, javna naročila, različna pravniška dela, nevladne organizacije …). Po opravljeni II. stopnji študija, se kandidati lahko zaposlijo tudi v pravosodju (sodnik, tožilec, odvetnik, notar …) ter opravljajo pravniški državni izpit. Več o možnostih zaposlitve izveste v Kariernem centru fakultete.

Zarja Bregant, program: Pravo
»Lansko leto sem se odločila za prepis na Evropsko pravno fakulteto Nove univerze, kar se je izkazalo za najboljšo odločitev do sedaj. Študij prava je na tej fakulteti zelo kvaliteten,  saj nam predavajo mednarodno priznani strokovnjaki iz različnih področij. Profesorji skušajo skozi predavanja združiti teorijo in prakso, ter nam na ta način čim bolj kakovostno predstaviti snov. Število študentov v letniku je manjše, zato je tudi odnos med profesorjem in študentom boljši in bolj tesen. Na koncu vsakih predavanj so profesorji na voljo za vsakršno vprašanje glede snovi. Ena izmed najboljših stvari na tej fakulteti je po mojem mnenju to, da nas od prvega dne učijo kritičnega razmišljanja, ki ga bomo kot bodoči pravniki še kako potrebovali. Zato so vsaj enkrat mesečno na fakulteti organizirane okrogle mize, ki jih povezujejo različni strokovnjaki iz pravnega področja in na katerih lahko tudi študentje debatirajo o aktualnih problematikah prava in politike na splošno. Za bodoče študente pa mislim, da je bistvenega pomena podatek, da Evropska pravna fakulteta dopušča obštudijske dejavnosti. Študent se lahko udeleži različnih projektov, organizacij kot so Študentski svet in ELSA, kjer si lahko pridobi veliko izkušenj, možne so tudi prakse v tujini ter izmenjave, tako v državah Evrope kot tudi v Združenih državah Amerike. Evropska pravna fakulteta strmi k modernemu načinu študija, pri katerem povezuje prakso, teorijo in kritičnost posameznika, kar so zame ključne stvari dobrega študija.«

Maja Ščuka, program: Pravo
»Evropska pravna fakulteta Nove univerze v svojem študijskem programu ponuja vsa krovna pravna področja in na prvi stopnji ponuja osvojitev osnov, predvsem pa je velik poudarek namenjen področjema kot sta civilno in ustavno pravo. Že na prvi stopnji je veliko preučevanja sodne prakse, tako nacionalne kakor tudi evropske. Veliko poudarka je tudi na pravilnem razumevanju ustavnih pravic in njihovi vlogi ter argumentaciji znotraj sodne prakse. V kolikor je prva stopnja bolj namenjena osvojitvi osnov, je druga stopnja bolj odprta k razpravam in interaktivnemu delu. Zanimiva so predavanja, kjer smo študentje postavljeni v vloge sodnika, pravobranilca ali zagovornika in iščemo ustrezno pravno argumentacijo glede na dano vlogo. Dobra popotnica za obdobje po končanem študiju je tudi pisanje lastnih argumentiranih odločitev na postavljene pravne izzive. Tekom priprave dobrega argumentiranega odgovora se sam preko prebiranja sodne prakse in strokovne literature učiš, pridobivaš na razumevanju pravnega jezika in logike ter samostojno izoblikuješ lastna stališča.«

Rene Pohlen, program: Pravo
»Za študij je potrebno sprotno učenje, kar obsega približno 1 uro na dan, v kolikor se želi doseči na izptu boljšo oz. najboljšo oceno. Pred posameznim izpitom se intenzivnost učenja poveča na 2-4 ure dnevno. Najtežji predmet je Rimsko pravo v 1. letniku zaradi obsežnosti in intelektualne zahtevnosti. Kot gradivo so najbolj uporabne skripte in dokumenti, ki nam jih predavatelji dajo na predavanjih ali jih objavijo v VIS-u, in zapiski iz predavanj. Na spletni strani pravnica.net se dobi kvalitetno gradivo, zelo uporabna je tudi  facebook skupina Ius farma, v kateri študentje objavljajo vso gradivo za predmete. Najbolj mi je bil všeč predmet obligacijsko pravo, saj gre za učenje pravih istitutov, pri katerih se da nekatere z napredno metodo tudi slikovno predstaviti s pomočjo skic in s katerimi se srečujemo v vsakdanjem življenju. Faks je na ustrezni ravni kvalitete. Za študij prava sem se odločil, ker me to področje zanima in me veseli, poleg tega se  vedno najde delo, saj je pravo široko in obsega številna področja. Poleg študija je možno sodelovanje v študentskih organizacijah, kot je na primer ELSA,  organizirane so tudi tedenske polene in jesenske šole. Veliko je akademskih forumov, strokovnih razprav raznih pravnikov in mednarodnih predavateljev.«

Maša Avbelj, program: Pravo
»Prednost fakultete je, da je glede na število študentov majhna fakulteta, zato študent ni zgolj številka. Odnos organov fakultete (od referentk do dekana in profesorjev) je oseben in pristen. Za vpis na fakulteto so me navdušili prijatelji, ki so to fakulteto že obiskovali, in predstavitev na informativnem dnevu. Prepričal me je tudi nabor predavateljev in profesorjev. Najbolj zanimivi so civilistični predmeti. Največ težav študentom v 1. letniku predstavljata izpita iz rimskega prava in kazenskega procesnega prava. Sprotni študij se zahteva za izpite, ki so količinsko obsežnejši. Za pripravo na ostale v povprečju namenim od 7 do 14 dni. Največ uporabne literature, starih izpitnih vprašanj, skript itd. najdemo v Facebook skupini Ius farma I in Ius farma II. Za knjige sem zapravila zelo malo, saj sem jih večino pridobila brezplačno ali si izposodila v knjižnici, nekaj denarja pa sem porabila za fotokopiranje skript in zapiskov. Večino predmetov je teoretičnih z obravnavo praktičnih primerov. Obisk predavanj in vaj ni obvezen, prisotnost se ne preverja.«


VISOKOŠOLSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): PRAVO IN MANAGEMENT INFRASTRUKTURE IN NEPREMIČNIN

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma maturi ter na podlagi splošnega uspeha v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da
Strokovni naslov diplomantov: diplomant/ka prava in managementa infrastrukture in nepremičnin (VS)
Zaposlitev: Diplomanti študijske smeri »Pravo in managementa infrastrukture in nepremičnin« se zaposlujejo predvsem pri podjetjih, ki se ukvarjajo z nepremičninami, gradbeništvom, energetiko, infrastrukturo ter na položajih srednjega in višjega managementa v večjih podjetjih. Zaposlitvene možnosti se vsem diplomantom fakultete odpirajo tudi v javnih podjetjih, državni upravi, zavodih, gospodarstvu in drugih dejavnostih, kjer se zahteva specifično znanje s področja prava ali prava in managementa nepremičnin. Več o možnostih zaposlitve izveste v Kariernem centru fakultete.
Kraj izvajanja: Kranj, Ljubljana

Vesna Cajnkar, program: Pravo in management nepremičnin
»Za študij sem se odločila, ker sem želela ravno kombinacijo prava in gradbeništva in bolj natančno delo na področju, ki bo vedno aktualno in kjer so možnosti neskončne. Študij, ki ponuja možnost biti sam svoj šef je bilo glavno merilo izbire in z izbiro faksa ne bi mogla biti bolj zadovoljna. Pred nastopom prakse je študij teoretski, zato je dobro, da nas tematika študija zanima tudi zasebno. Osnovno razumevanje in znanje s predavanj je pri spremljanju trga nepremičnin potrebno. Prisotnost se preverja, vendar so profesorji zelo razumevajoči in dogovori o nadomeščanju predavanj niso težava. Učim se le pred izpiti, ki niso zahtevni, saj nam profesorji z vprašanji in smernicami nakažejo potrebno učno snov, je pa kar veliko tudi seminarskega dela. Težnja fakultete je, da postanemo čimbolj samostojni pri oblikovanju kariere in to mi je všeč.«


Število točk potrebnih za vpis

2016 2017 2018 2019
Pravo (redni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Pravo (izredni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Pravo in management infrastrukture in nepremičnin / brez omejitve brez omejitve brez omejitve

PUSTITE KOMENTAR