Domov Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor

Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor

Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor (EPF UM) je znana po samostojnosti študija in aktivni vključitvi študentov v študijski proces.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 14 Razlagova ulica, Maribor 2000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: UN program Ekonomske in poslovne vede: Jerica Burjan; VS program Poslovna ekonomija: Anja Varnica
Funkcija: študentski referat
Uradne ure: ponedeljek, sreda, četrtek in petek: 11.30-13.30; torek: 9.00-10.00 in 13.30-14.30
Mail: UN program Ekonomske in poslovne vede: un.epf@um.si; VS program Poslovna ekonomija: vs.epf@um.si
Telefon: UN program Ekonomske in poslovne vede: 02/22 90 209; VS program Poslovna ekonomija: 02/22 90 211
Spletna stran: http://www.epf.um.si/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 2 z različnimi usmeritvami
Št. podiplomskih programov: 2 (magistrski, doktorski)
Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru je leta 2019 praznovala svojo 60-letnico. V tem obdobju je na Ekonomsko-poslovni fakulteti diplomiralo več kot 35.000 študentov in si s tem pridobilo različne strokovne in znanstvene nazive. To jih uvršča med večje in starejše fakultete v Sloveniji.

Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru sledi sodobnim trendom. Upoštevajo globalizacijo in sodelujejo v mednarodnih raziskovalnih in pedagoških mrežah. Čeprav so v svetovnih merilih regionalna fakulteta, je njihova konkurenčna prednost v dobrem poznavanju okolice in tesni povezanost iz njo. Zavedajo se družbene odgovornosti in upoštevajo načela trajnostnega razvoja.

Ekonomsko-poslovna fakulteta je odprta, do študentov prijazna fakulteta. Poleg zagotavljanja visoke kakovosti in dobre zaposljivosti diplomantov, kar je zagotovo cilj vsakega diplomanta, lahko študenti del študentskega časa na Ekonomsko-poslovni fakulteti izkoristijo za mednarodno izmenjavo, za strokovna in športna srečanja z drugimi študenti, za učenje jezikov in za vrsto drugih dobro organiziranih ob študijskih dejavnosti.

vir spletna stran fakultete


Dodiplomski programi:

 • Ekonomske in poslovne vede UN
  • Ekonomija
  • Elektronsko poslovanje
  • Finance in bančništvo
  • Management in organizacija poslovanja
  • Marketing
  • Mednarodna poslovna ekonomija
  • Podjetništvo
  • Računovodstvo, revizija in davščine
  • Evropske poslovne študije (izredni študij)
 • Poslovna ekonomija VS
  • Ekonomika in upravljanje javnega sektorja
  • Management
  • Marketing
  • Mednarodno poslovanje
  • Podjetništvo
  • Poslovne finance in bančništvo
  • Računovodstvo in davščine
  • Turizem

Podiplomski programi:

 • Ekonomske in poslovne vede (II. stopnja)
  • Ekonomija
  • Finance in bančništvo
  • Management informatike in elektronskega poslovanja
  • Management, organizacija in človeški viri
  • Management marketinga
  • Mednarodna poslovna ekonomija
  • Podjetništvo in inoviranje
  • Računovodstvo, revizija in davščine
  • Strateški in projektni management
  • Management podjetij v javni lasti (izredni študij)
  • Upravljanje in vodenje podjetij (izredni študij)
  • Upravljanje in vodenje organizacij v zdravstvu (izredni študij)
 • Ekonomske in poslovne vede (III. stopnja)

Vpisni pogoji in mnenja študentov

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): EKONOMSKE IN POSLOVNE VEDE

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo, ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 20 % poklicna matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku in 40 % maturitetni predmet (matematika, tuji jezik, geografija, sociologija, zgodovina, psihologija, ekonomija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi).
Izredni študij: da, šolnina za študijsko leto 2022/2023 znaša 1.990 €.
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani ekonomist (UN)
Zaposlitev: finančne organizacije, marketing, vodenje podjetij, revizija, banke, zavarovalnice, skladi, državne institucije.
Študijske usmeritve: Ekonomija, Elektronsko poslovanje, Finance in bančništvo, Management in organizacija poslovanja, Marketing, Mednarodna poslovna ekonomija, Podjetništvo, Računovodstvo, revizija in davščine.

Pina Slaček, program: UN Ekonomske in poslovne vede, 3. letnik
»Za ta faks sem se odločila, ker me področje ekonomije zelo zanima in ker sem po pripovedih starejših študentov ugotovila, da mi bo dal ta faks dovolj znanja in spretnosti, da bom nekoč na tem področju gradila svojo kariero. Pozitivna stvar mojega študijskega programa je definitivno to, da profesorji predavajo na visokem nivoju, sledijo novostim v ekonomskem svetu in vključujejo študente v sam študijski proces. Vsak dan porabim približno 2 uri za sprotno delo za faks. V to je vključeno delanje raznih poročil, oddaja nalog, delanje zapiskov, pisanje seminarskih nalog. Za izpit ali kolokvij se začnem učiti približno 7–10 dni pred samim preverjanjem znanja, saj rada počasi predelam snov in ne vse naenkrat. Večino gradiva si izposodim v knjižnici, nekatere zapiske starejših študentov kupim ob začetku semestra na sejmu gradiva.«

Špela Šilak, program: UN Marketing
»Za ta program ni sprejemnih izpitov. Sama sem se odločila za vpis, ker me je zanimala psihologija človeka. Pri marketingu moraš vedeti, kakšna je tvoja ciljna skupina in se njej prilagoditi. Znanje, ki ga pridobiš je zelo obširno, uporabno v vsakem podjetju, ne glede na delavno mesto. Najbolj mi je osebno bil zanimiv predmet Vedenje odjemalcev, saj sem od nekdaj bila navdušenka nad psihologijo. Za večino je najtežji predmet Osnove računovodstva v 1. letniku. Če ti ne leži delo s številkami, bo ta predmet med težjimi. Glede učenja za izpite je zelo odvisno od predmeta. Kakšne sem se učila tudi po mesec dni. Po navadi so to bili kakšna Matematika za ekonomiste, Osnove računovodstva ipd. Dnevno ne porabim ogromno časa za študij, opravim morebitne obveznosti, kot so poročila, naloge in si jih ne puščam za naslednje dni. Glede gradiva na naši fakulteti ni nobenih problemov. Veliko rabljenih knjig, skript, učbenikov naši predhodniki prodajajo preko Facebook strani, nekaj pa se jih pojavi tudi na Bolhi. Na fakulteti organizirajo tudi sejem rabljene literature. Pozitivne strani moje smeri so tudi odlični predavatelji oz. profesorji. Mislim, da bi se vsi strinjali, da ni profesorja, ki ti ne bi bil pripravljen pomagati. Znanje, ki ga pridobimo je zelo obširno, uporabno v vsakem podjetju, ne glede na delovno mesto.«

Cecilija Matul, program: UN Podjetništvo
»Na našem faksu, sploh pa na naši smeri so sami super ljudje, tako profesorji kot študentje in ostali zaposleni. Moja smer mi je res pisana na kožo in če bi se odločala še enkrat, bi vsekakor izbrala isto. Dnevno za študijske obveznosti kot so npr. zapiski, dodatne naloge, dodatni zapiski po predavanjih in sprotno učenje snovi porabim približno dobro uro ali dve. Seveda to ni vsak dan v tednu, se pa čim bolj poslužujem sprotnega dela zato se 3 do 4 krat tedensko lotim takšnega načina dela. Ta način mi omogoča da lažje sledim snovi, prav tako pa prihranim na času kadar se učim za izpit ali kolokvij. Vikendi so po navadi rezervirani za razne seminarske naloge in učenje za sprotne medletne teste oziroma kolokvije, za njih pa porabim včasih 2, 4, včasih pa tudi 6 ur. Med najljubšimi predmeti so mi bili Podjetništvo, Korporacijsko podjetništvo in Dinamično podjetništvo. Najtežji izpiti pri nas so večinoma računski, torej vsi, ki so vezani na matematiko, računovodstvo, morda finance in ekonomijo. Pri večini predmetov se prisotnost preverja le na vajah, ponekod pa tudi na predavanjih. Moje osebno mnenje je, da je najbolje biti prisoten povsod, namreč nikoli ne bo v knjigi tako dobro in lepo razloženo, kot ti to lahko razloži profesor. Študentski svet na naši fakulteti vsako leto dvakrat organizira sejem rabljene literature. Sicer pa imamo tudi skupino na Facebooku, kjer študentje skozi leto prodajajo stare skripte, knjige, zapiske in podobno.«

Jan Sedlanič, program: UN Elektronsko poslovanje
»Na študiju e-poslovanja sta teorija in praksa dva enakovredna dela, saj vse kar nam predavajo, kasneje na vajah spoznamo tudi na praktičen način – v računalniškem programu. V 1. letniku sta najtežja predmeta Matematika za ekonomiste in Osnove računovodstva. Mislim, da oba predmeta dela težka to, da brez truda zagotovo ni uspeha. Še posebej mi je bil zanimiv predmet Uvajanje celovitih informacijskih rešitev, pri katerem smo v teoriji nadgradili že osnovno pojmovanje poslovnih računalniških rešitev/programov, ter spoznali metode uvajanja le-teh v podjetje. Na predavanja so velikokrat prišli tudi gostje iz prakse, ki so z nami delili svoje izkušnje, kar je bila še ena dodatna vrednost študija na tej smeri. Tako fakulteta kot univerza omogočata veliko delavnic in tečajev, preko katerih lahko prav vsak pridobi dodatna znanja in kompetence, ki jih morda samo preko študija ne bi dobil. Organiziranih je tudi veliko dogodkov, kjer se študentje lahko povežejo s potencialnimi delodajalci. Mislim, da mi je študij res pisan na kožo, saj sem ob uspešnih študijskih rezultatih našel čas tudi za svoje hobije in obštudijske dejavnosti«

Anja FlorjančičAnja Florjančič, program: UN Ekonomija
»Za faks sem se odločila po priporočilu znancev. Za delo na faksu porabim 4 ure, doma pa se učim 1,5 ure. Več se učim tudi pred izpiti. Za večino študentov so najtežji predmeti razvoj ekonomske misli, ekonometrija in v 1. letniku računovodstvo. Zahtevne jih naredi sprotno delo in sodelovanje na vajah. Skripte in gradivo pridobimo v naši knjižnici, imamo pa tudi sejem rabljenih učbenikov. Imamo več teorije kot prakse. Najbolj zanimiv predmet so mi bile finance. Prisotnost na predavanjih in vajah ni pogoj za izpit, ampak samo za kolokvij. Prisotnost bi predlagala pri računovodstvu. Všeč so mi dostopni profesorji in njihova prilagodljivost. Prostega časa ostane dovolj. Na voljo imamo tudi dodatne dejavnosti, ki nam bodo karierno koristile.«

Jože Pavčnik, program: UN Management in organizacija poslovanja
»Za študij porabim od 1 do 2 uri na dan, pred izpiti pa se učim do 2 tedna prej. Najtežja predmeta sta za večino študentov statistika in računovodstvo. Učno gradivo se pridobi v knjižnici, obstaja pa tudi sejem rabljene literature. Imamo več teorije kot prakse. Najbolj zanimiv predmet mi je bil projektni management, saj smo dobili občutek kako izpeljati projekt. Prisotnost se preverja le pri nekaterih predmetih. Udeležbo na predavanjih in vajah svetujem pri mikroekonomiji, makroekonomiji in statistiki. Na fakulteti organizirajo različne jezikovne tečaje, različna podjetja predstavljajo svoje izdelke in blagovno znamko. S faksom imam super izkušnjo, saj si pridobiš dobro izobrazbo. Prostega časa mi ostane veliko. Poleg študija lahko tudi delam.«

Tjaša Žalig, program: UN Finance in bančništvo
»Ta faks sem si izbrala, ker me zanima ekonomija, prav tako sem predhodno obiskovala ekonomsko gimnazijo. Najtežji predmet je denarništvo, saj je gradivo v angleščini, neznani termini pa so na vajah in predavanjih razloženi. Prisotnost je obvezna pri vseh vajah, pri predavanjih pa je odvisno od profesorja. Na izpite se pripravljam 1 teden prej, sicer je to tudi odvisno od zahtevnosti predmeta. Za sprotno snov porabim približno 3 ure na dan. Na koncu mi ostane veliko prostega časa, če si učenje le dobro razporedim. Prednosti fakultete so kolokviji, ki jih lahko opravljamo med študijskim letom. Imamo tudi veliko obštudijskih dejavnosti, dogodkov, obiskov podjetij in organiziranih izletov, ki se jih lahko udeležimo. Rabljeno literaturo, za katero v povprečju zapravim okoli 30 evrov, lahko najdemo na sejmu gradiv, ki se odvija na fakulteti.«

Polona Lešnik, program: UN Računovodstvo, revizija in davščine
»To smer sem si izbrala, zato ker se mi zdi najbolj koristna in zanimiva, sam EPF nam ponudi širok obseg znanja. Zaradi obsega snovi, sta v 1. letniku najtežja predmeta računovodstvo in matematika. Prisotnost se preverja na vajah, kjer se veliko računa, zato je dobro biti prisoten. Na dan porabim približno pol ure za domače naloge, pred kolokviji in izpiti se začnem učiti vsaj 3 dni prej. Rabljeno gradivo lahko kupimo na knjižnem sejmu, prav tako nam profesorji priskrbijo skripte in izločke. Zraven študija je možno opravljanje dela, saj predavanja večinoma trajajo le do četrtka. Fakulteta nam organizira veliko predavanj in dogodkov, ki se jih lahko udeležimo. Najbolj mi je v spominu ostal Marketinški semafor, ki ga je organiziral Klub za marketing.«

Mojca Babič, program: UN Ekonomija
»Sprejemnih izpitov ni in tudi predhodna znanja niso potrebna. Skušam se učiti sproti in običajno na dan porabim uro za učenje, ponavljanje snovi in pripravo pisnih del. Pred izpitom se intenzivneje učim kakšen teden. V prvem letniku sta za večino študentov najtežja predmeta osnove računovodstva in poslovna matematika, kasneje pa tudi statistika. Skripte in gradivo dobimo po ugodnih cenah od starejših študentov. Pri težjih predmetih so vaje obvezne, predavanja pa ne. Bodočim študentom priporočam to fakulteto, saj ponuja velik nabor usmeritev in izbirnih predmetov. Priporočam, da izkoristite vsa dodatna izobraževanja, saj si s tem povečate zaposlitvene možnosti. Ob študiju mi ostane kar dosti prostega časa. Izkoristim ga za nabiranje izkušen, za delo in druženje s prijatelji. Vsako leto se odvija tudi spoznavni večer, zabave pred in po izpitih.«

Nina Sagadin, program: UN Marketing
»Če redno obiskuješ predavanje in vaje, ti učenje ne vzame veliko časa. Večino časa vzame priprava seminarskih nalog. Najtežji je prvi letnik, saj je splošno usmerjen in zajema predmete kot so osnove računovodstva, financ in ekonomije. V drugem letniku izberemo eno izmed osmih usmeritev in predmeti postanejo zanimivejši. Pri večini predmetov je literatura na voljo v spletnih učilnicah, tako, da večjih stroškov z gradivom ni. Sošolci sodelujemo tudi na spletnih omrežjih, kjer si posredujemo zapiske, vprašanja in primere izpitov. Zraven osnovnih predmetov, je na voljo veliko izbirnih, tako, da se za vsakega najde kaj zanimivega. V sklopu usmeritve fakulteta ponuja veliko dodatnih dejavnosti, izobraževanj, natečajev in izzivov, kjer lahko svoje teoretično znanje apliciramo na praktičnih primerih.«

Anja Bratkovič, program: UN Mednarodna poslovna ekonomija
»Za študij ekonomije sem se odločila, ker je ekonomija zelo splošna veda. Na univerzitetnem programu ni prakse, dobro pa je biti prisoten na strokovnih predmetih. Najtežji so ravno ekonomski predmeti, npr. mikro in makro ekonomija. Poleg predavanj in vaj lahko delam, obiskujem tečaje in se dodatno izobražujem, saj dnevno porabim za učenje približno 1 uro. Učim se sproti. Pred izpiti se intenzivno učim 1 teden. Sama gradiva se najdejo v skupini na facebooku, obstaja pa tudi sejem rabljenih knjig. Najbolj ugodna varianta za nakup gradiva je nakup že sprintane skripte.«

Anja Ribič

Anja Ribič, program: UN Računovodstvo, revizija, davščine
»Za mojo fakulteto sprejemni izpiti niso potrebni. Koliko se moram učiti, je odvisno od predmeta, običajno obvezni predmeti zahtevajo tudi do dva tedna učenja, medtem ko za izbirne potrebujem le nekaj dni. Pomembno je sprotno delo in redno obiskovanje predavanj. V prvem letniku se največ težav pojavi v drugem semestru, in sicer pri osnovah računovodstva in osnovah financ. Predmeta načeloma niti nista tako težka, a se je potrebno zares dobro naučiti. V prvem letniku je večinoma poudarek na teoriji, z izjemo matematike in vaj pri informatiki. Zame osebno so bile zelo pomembne vaje pri informatiki, matematiki in osnov računovodstva, saj tukaj rešujemo računske primere, ki se jih je najlažje naučiti skozi razlago. Večina misli, da je EPF faks, ki se ga naredi z levo roko. Za druge smeri ne vem, ampak na naši smeri še zdaleč ni tako lahko. Pomembno je sprotno delo in redno obiskovanje predavanj, tudi če prisotnost ni potrebna. Zato vsem, ki se vpisujejo na ta faks, priporočam, da se dobro pripravijo. Četudi se vam bo zdel prvi semester zelo lahek, kasneje ne bo več tako.«

Fiona Čuček

Fiona Čuček, program: UN Marketing
»Najbolj zanimiv predmet mi je marketing ravno zato, ker ne vsebuje toliko teorije. Prisotnost na vajah in predavanjih je odvisna od posameznega predmeta, najbolj zaželena pa je pri najtežjih predmetih, kot sta statistika in računovodstvo, kjer je mnogo formul in ni toliko logičnega sklepanja. Za ta faks sem se odločila, ker je na splošno zajemal področje podjetništva, sama pa še nisem bila popolnoma odločena, katero smer s tega področja bi študirala. Vso gradivo si lahko fotokopiraš ali pa je že na voljo v fotokopirnici. Ostane mi veliko prostega časa za občasno delo in hobije, študentskih žurov pa se ne udeležujem. Faks žal nima prakse in bi lahko vseboval več povezanosti med predmeti, a je hkrati zanimiv in ti da veliko splošne razgledanosti, zato ga priporočam vsem, ki se še niso odločili, katero področje podjetništva bi študirali.«

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): POSLOVNA EKONOMIJA

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura/poklicna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da, šolnina za študijsko leto 2022/2023 znaša 1.990 €.
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani ekonomist (VS)
Zaposlitev: finančne organizacije, marketing, vodenje podjetij, revizija, banke, zavarovalnice, skladi, državne institucije.
Študijske usmeritve: Ekonomika in upravljanje javnega sektorja, Management, Marketing, Mednarodno poslovanje, Podjetništvo, Poslovne finance in bančništvo, Računovodstvo in davščine, Turizem.

Gregor LorbekGregor Lorbek, program: VS Podjetništvo
»Učim se sproti, od 1 do 2 uri na dan. Najtežji predmet v 1. letniku je, zaradi povezanosti in obsega snovi, računovodstvo. Na našem faksu imamo sejem rabljenega gradiva. Večino skript lahko najdemo na internetu. Najbolj ugodna varianta za nakup gradiva je tiskanje v fotokopirnicah, kar znaša med 10 do 20 €. Načeloma je več predavanj kot vaj. Pri določenih predmetih se preverja tudi prisotnost. Po mojem mnenju je prisotnost zaželena pri vseh predmetih, saj zelo pomaga. Prostega časa imam precej. Žuri so super. Zraven študija lahko tudi delam. Faks podaja dobro osnovo za nadaljnjo kariero in organizira veliko predstavitev, na katerih lahko spoznamo lastnike podjetij. Po končanem študiju na fakulteti, se nameravam zaposliti pri očetu, zato sem se  tudi vpisal na to smer študija.«

Sergeja Gajšek, program: VS Podjetništvo
»Ekonomska poslovna fakulteta je zanimiva, saj se ukvarja s pridobivanjem licenc in akreditacij po Evropi. Na katedri za podjetništvo so zelo človeški, prijetni in imajo interes. Preverja se prisotnost, potrebna je minimalno 80 % udeležba. V 1. letniku sta najtežja predmeta osnove računovodstva in matematika. Zahtevne jih naredi vsebina. Na predavanjih se pojavlja veliko več teorije kot prakse. Literatura se lahko kupi od prejšnjih študentov ali v fotokopirnici pri faksu. Če več študentov skupaj kupi gradivo preko založbe na fakulteti, lahko dobimo popust. Sama za učenje pred izpitom porabim 4–5 ur dnevno. Ostane mi malo prostega časa, saj poleg obiskovanja fakultete še delam. Na fakulteti se veliko dogaja, organizirajo se predavanja, prihajajo gostje in ljudje iz prakse. Prav tako so v okviru fakultete ob torkih in sredah organizirane študentske zabave.«

Tadeja StiparTadeja Stipar, program: VS Računovodstvo in davščine
»Na našem programu mi je bil najbolj všeč predmet osnove davčnega računovodstva, kjer smo se naučili, kako država živi od davkov. V 1. letniku je najtežji predmet osnove računovodstva, kasneje osnove stroškovnega in poslovodnega računovodstva. Zahtevni so, ker se teh predmetov ne moreš naučiti na pamet, ampak je zanje potrebno logično razmišljanje. Največ študentov knjige kupuje preko Facebooka. Obstaja več skupin, npr.: epf poslovna ekonomija vs, epf-mb bvs2. Tukaj najdete tudi stare teste in zapiske. Nove učbenike prodajajo v začetku šolskega leta študentom po en evro. V prvem letniku prakse ni bilo, v drugem je prakse 240 ur in v tretjem 140 ur. Določeni profesorji preverjajo prisotnost na predavanjih. Za razumevanje snovi je potrebna udeležba pri ekonomiji, računovodstvu in matematiki. K nam prihajajo predavatelji z vsega sveta, za udeležbo na teh dodatnih predavanjih si na izpitu nagrajen s plus točkami. Na našem faksu se lahko udeležiš tečajev, kjer dobiš certifikat za program Microsoft Office in SAP. Prostega časa je dovolj, tudi za študentsko delo. Najraje bi delala v banki, veselilo bi me tudi delo predavatelja.«

Nina Bavdaž

Nina Bavdaž, program: VS Finance in bančništvo
»Zaradi sprotnega učenja iz fotokopiranih zapiskov in druge literature mi ne ostane veliko časa. Na mojem faksu je večinoma teoretično delo, najbolj zanimivi so družboslovni predmeti, kot sta na primer etika in sociologija, najtežji pa so statistika, matematika in računovodstvo zaradi velike obsežnosti snovi. Vaje so večinoma obvezne, predavanja ne toliko, je pa zaželeno hoditi na predavanja predmetov, ki vsebujejo veliko računanja. Za ta študij sem se odločila, ker želim delati v tej smeri. Faks se mi sam po sebi zdi zanimiv in ni opredeljen samo na eno področje, vendar je premalo praktičnega znanja. Dijakom svetujem, naj delajo sproti in hodijo na vaje in predavanja, saj bodo tako vsi strahovi, da ne bi naredili faksa, odveč.«

Število točk potrebnih za vpis

20172018201920202021
Ekonomske in poslovne vede (redni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Ekonomske in poslovne vede (izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Poslovna ekonomija VS (redni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Poslovna ekonomija VS (izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve

PUSTITE KOMENTAR