Domov Biotehniški center Naklo – Višja strokovna šola

Biotehniški center Naklo – Višja strokovna šola

Višja strokovna šola Naklo izvaja tri višješolske študijske programe: Upravljanje podeželja in krajine, Naravovarstvo ter Hortikultura.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 99 Strahinj, Naklo 4202, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Milena Jerala
Funkcija: vodja referata za dodipl. študij
Mail: referat.visja@bc-naklo.si, milena.jerala@guest.arnes.si
Telefon: 04/277 21 45
Spletna stran: http://www.bc-naklo.si/visja-sola/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 3

Na spletni strani Visoka strokovna šola Naklo vabi k vpisu vse, ki jih zanimajo biotehniška področja, življenje in delo na podeželju, hortikulturne rešitve ter varovanje narave. Programi, ki jih ponujajo, omogočajo pridobivanje znanja s širšega področja v obveznem in izbirnem delu programa. V prenovljenem programu je večja ponudba izbirnih modulov, s katerimi se izobraževanje lahko prilagaja potrebam okolja oz. gospodarstva.

Študijski programi:

 • Upravljanje podeželja in krajine,
 • Naravovarstvo,
 • Hortikultura,
 • Živilstvo in prehrana.

Vpisni pogoji

VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI (2 leti): UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE, NARAVOVARSTVO, HORTIKULTURA

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: Vpiše se lahko, kdor je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.
Izredni študij: da
Strokovni naslov diplomantov: inženirkmetijstva in krajine, inženir naravovarstva, inženir hortikulture
Zaposlitev: Upravljanje podeželja in krajine: kmetijske organizacije, svetovalna dejavnost na področju kmetijstva, kmetije z dopolnilno dejavnostjo, strokovna in druga združenja kmetov, samozaposlitev. Naravovarstvo: zavodi za varstvo naravnih vrednosti, zavodi za varovanje kulturne dediščine, vodna gospodarska in komunalna podjetja, stavbno zemljiška gospodarstva, zavodi za ohranjanje narave, Agencija za okolje in prostor, tehnološki centri za okoljsko učinkovitost, regijski in krajinski parki, podjetja, ki se ukvarjajo z varovanjem narave, naravnih vrednot, okoljevarstvom, ustrezno predelavo odpadkov, podjetja za predelavo in reciklažo odpadkov, podjetja za urejanje okolja, centralne čistilne in rastlinske čistilne naprave, področja pridobivanja obnovljivih virov energije (bioplinarne, proizvaj. biomase), razvojne agencije in lokalne skupnosti v povezavi z ureditvenimi plani in razvojnimi trendi, kmetijska gospodarstva, laborant, samozaposlitev. Hortikultura: vrtnarije, drevesnice, vrtni centri, botanični vrtovi, arboretumi, cvetličarne, protokolarni objekti, zdravilišča in druge turistične ustanove, podjetja za oblikovanje in urejanje poslovnega in bivalnega prostora z rastlinami, podjetja za urejanje krajine, prostora in okolja, podjetja za urejanje rekreacijskih in športnih zelenih površin, zadruge, samozaposlitev. Živilstvo in prehrana: živilsko-predelovalna industrija, laboratoriji za analizo živil, podjetja s področja živilstva in prehrane, prehranski obrati, gostinski obrati, slaščičarne, pekarne, živilske trgovine, specializirane trgovine za prehrano, turistične dejavnosti, logistična dejavnost, dopolnilne dejavnosti na kmetiji, bolnišnice in druge zdravstvene ustanove, domovi starejših občanov, vrtci in šole, samozaposlitev.

Eva Vengust, program: VSŠ Živilstvo in prehrana, 1. letnik
»Vsak dan študiju oz. sprotnemu delu za fakulteto namenim 1–2 uri. Učim se sicer sproti, tako lahko tudi pred izpitom učenju dnevno namenim 1–2 uri. V 1. letniku menim, da sta med zahtevnejšimi predmeta Ekonomika in menedžment podjetij ter Strokovna informatika in statistične metode vrednotenja. Vso literaturi profesorji objavijo v e-učilnicah posameznih predmetov. Po mojem mnenju je razmerje med praktičnim poukom in teoretičnim podajanjem snovi enakovredno. Prisotnost profesorji preverjajo. Meni je najbolj zanimiv predmet Poslovno sporazumevanje in vodenje, predvsem zaradi predavateljev. Zaradi boljšega razumevanja pa je po mojem mnenju treba obiskovati predmet Strokovna informatika in statistične metode vrednotenja. Višja šola Biotehniškega centra Naklo je dostopna večini. Menim, da so profesorji in ostali zaposleni prilagodljivi. Veliko praktičnega dela opravljamo kar na posestvu. Za vpis na to višjo šolo sem se odločila zaradi dostopnosti in prilagodljivosti. Ob študiju sem zaposlena in tudi mati, zato menim, da je prostega časa dovolj. Obiskovanje šole mi predstavlja priložnost za službeno ter osebno napredovanje in izpopolnjevanje.«

Manca Grčar, program: VSŠ Naravovarstvo
»Za študij dnevno porabim dve uri za pisanje seminarskih nalog in vaj ter izdelavo raziskav. Pred izpiti pa v povprečju en teden za posamezen predmet. Med težje predmete sodijo v 1. letniku Ekonomika in menedžment, Zakonodaja in etika s področja narave, okolja in prostora, v 2. letniku Gospodarjenje z naravnimi in obnovljivimi viri energije. Pri omenjenih predmetih in še pri nekaterih drugih strokovnih predmetih, je treba vložiti več časa v učenje in raziskovanje. Sejma rabljene literature pri nas ni, saj pri predmetih uporabljamo večinoma le gradivo, ki ga posredujejo predavatelji (elektronski viri, skripte, prosojnice). Poudarek je na pridobivanju praktičnega znanja, zato imamo vsako leto 400 ur praktičnega izobraževanja, vsak predmet pa ima nekaj ur namenjenih pridobivanju praktičnih znanj, samostojnemu raziskovanju, laboratorijskim vajam ali delavnicam. Predavanja niso obvezna, a so priporočljiva, saj predavatelji vključijo v razlage svoje izjemne praktične izkušnje, pri nekaterih predmetih pa snov težko nadoknadiš (Podjetništvo in trženje, Varstvo narave in urejanja prostora, Strokovna informatika in statistične metode vrednotenja). Ostane mi dovolj prostega časa, da ob študiju lahko delam, saj so predavanja običajno štirikrat na teden v popoldanskih urah. Sodelujem tudi v Green labu (laboratorij za inovacije in ekosistem za študente), kjer oblikujemo trajnostne rešitve, podjetniške ideje in raziskave.«

Število točk, potrebnih za vpis

Upravljanje podeželja in krajinebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve

20182019202020212022
Naravovarstvobrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Hortikulturabrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Živilstvo in prehranabrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve

KOMENTARJI

 1. Pozdravljeni, tu Laura Bordon, hodila sem na Vaše predavqnje izobraževanje…Zeliščarstvo in med.enimi predavatelji je bil tidi gospod dr. TRAJČI- TRAJKOVSKI…Lepo bi prosila za njegiv kontakt;telefonsko št. In email…SAk se slišiva vsake toliko , a se mi telefonska št. Izbrisala in ga ne najdem več…Lepo Vas prosim,lahko mu pustite moj kontqkt,pa da me on pokliče. HVALA. LP. LAURA BORDON MONTIS

  • Pozdravljeni,

   žal na našem portalu vodimo zgolj evidenco šol in nimamo kontaktov predavateljev. Obrnite se na šolo in vam bodo še najbolj znali pomagati.

   Lp, ekipa portala DijaskiSvet.si

PUSTITE KOMENTAR