Domov Akademija za vizualne umetnosti AVA

Akademija za vizualne umetnosti AVA

Akademija za vizualne umetnosti AVA izvaja program Vizualne umetnosti, kjer sta dve smeri: Likovna umetnost in Konceptualizacija prostora.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 5 Trubarjeva cesta, Ljubljana 1000, Slovenija
 
Funkcija: referat za študijske zadeve
Uradne ure: od ponedeljka do četrtka od 10.00 do 12.00
Mail: [email protected]
Telefon: 070 701 606 / 014255006
Spletna stran: http://ava.si/

Na akademiji za vizualne umetnosti – AVA je temeljni namen študijskega programa usmerjenost v usposabljanje strokovnega in funkcionalnega kadra, na področju vizualnih umetnosti. Akademija nudi sodoben, interdisciplinarni program, ki ima mednarodno veljavo. V okviru študijskega programa študentje lahko osvojijo temeljne prvine umetnosti in so udeleženi v najnaprednejših umetniških praksah. Študentje lahko v času študija raziskujejo univerzalne pristope in prakse sodobnih umetnosti ter razvijajo svojo ustvarjalnost, znanje in razumevanje.

Učni program izvajajo domači in tuji predavatelji. Študij obsega delo v majhnih skupinah s sodelovanjem med študentom in tutorjem. AVA omogoča študij širokega spektra vizualnih praks: sodobne umetniške prakse in teorije; novi mediji; fotografija; film-video; slikarstvo; kiparstvo; performans; gledališče; scenografija. V okviru preizkusa nadarjenosti je od kandidatov zahtevano, da predložijo svoje dosedanje delo (portfolio): risbe, skulpture, slike, film/video, fotografije, instalacije, gledališče, performans. V predloženih delih naj bo izražen interes in zavzetost do vizualnega izražanja. Oddana dela so podlaga za razgovor, v okviru katerega ocenjujejo umetniško nadarjenost, izkušnje, vizijo in pripravljenost na študij.

vir spletna stran akademije


Vpisni pogoji in mnenja študentov

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): VIZUALNE UMETNOSTI (smeri Konceptualizacija prostora, Likovna umetnost)

Vpiše se lahko vsak: 90 % preizkus, 5 % matura in 5 % uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo, ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 90 % preizkus, 5 % poklicna matura, 2 % uspeh v 3. in 4. letniku in 3 % maturitetni predmet, povezan s študijskim programom. V izjemnih primerih je lahko v študijski program sprejet tudi kandidat, ki ne izpolni vpisnih pogojev, a izkazuje izjemno umetniško nadarjenost. Kandidati so sprejeti na podlagi umetniške nadarjenosti, razvidne iz oddanega portfelja in razgovora z vpisno komisijo.
Izredni študij: da, v študijskem letu 2018/19  šolnina znaša 3.600 evrov na letnik
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani/-a vizualni umetnik/-ca

Lara ZupanLara Zupan, program: UN Konceptualizacija prostora, 2. letnik
»Sprejemni izpiti so potrebni in so ključnega pomena pri vpisu na akademijo. So ustni, priložiti je treba še portfolij, katerega priprava zahteva veliko časa in truda. Dnevne obveznosti za študij se razlikujejo in so odvisne od programa in projekta, na katerem delaš. Učne obveznosti pred izpitom se razlikujejo glede na celoletno spremljanje predavanj ter sprotnega učenja. Tudi na AVA-i se je bolje pripravljati sproti. Ker je AVA interdisciplinarna, so najtežji predmeti tisti, ki so najbolj oddaljeni od študentovega  zanimanja. Gradivo vsak profesor poda sproti, najbolj pogosto v elektronskem formatu. Dodatna literatura so tudi obsežne knjige. Večina v angleščini in so dostopne preko spletnih trgovin. Razmerje med teorijo in prakso je uravnoteženo. Predavanja so obvezna pri vseh teoretičnih predmetih ter so tudi pogoj za opravljanje izpita. Priporočljivo in koristno je, da si prisoten pri vseh aktivnostih fakultete. Kar se tiče slovenskega učnega prostora, je AVA zelo posebna akademija. Sprejetih študentov je malo, zato prevladuje skoraj individualni pouk in študenti dobijo občutek intimnosti. To vidim kot zelo pozitivno plat, saj je posledično vsak profesor lahko tudi mentor, do katerega lahko pristopiš kadarkoli. Večina praktičnih predmetov je postavljenih tako, da izdelke narediš ob stalnem sodelovanju z mentorji. Prostega časa se po opravljenih študijskih obveznostih najde dovolj.«

Dominik Štibernik, program: Konceptualizacija prostora
»Sprejemni izpit zahteva predstavitev virtualnega portfolija (ali fizičnega, če je to potrebno); lahko v obliki fotografije, videa, slike, skulpture ali inštalacije. Po mojem mnenju je namen izpita to, da lahko profesorji najbolje presodijo o zmožnostih refleksije,  kritičnega mišljenja in artikulacije lastnega dela. Prednost imajo bodoči študenti, ki lahko konceptualno razmišljajo o svojih vizualnih izdelkih ter jih artikulirajo. Za študij porabim nekaj ur na dan. Vsak sam presodi, koliko se želi naučiti, saj je teorije veliko. Študij teorije pripomore pri razmišljanju o umetnosti nasploh. Dnevno delo večinoma obsega ateljejsko delo, ki je namenjeno razvoju različnih projektov, skozi celo leto. Ateljejski prostori so namenjeni tudi za konzultacije in tedenske projektne sestanke s profesorji. Akademija ima svojo knjižnico, skripte in gradiva pa nam profesorji večinoma posredujejo po elektronski pošti. Akademija prikaže, kako gresta praksa in teorija z roko v roki, v sodobni/konceptualni umetnosti in dejansko pokaže rezultate vloženega truda. Pozitivna plat študija so ateljejski prostori, oprema za snemanje, ekskurzije v tuje države ter dostopnost ter dobra volja profesorjev. Na akademiji sem spoznal, kaj bi rad počel znotraj umetnosti, saj že v 1. letniku nudi širok izbor znanja o različnih medijih ter možnostih ustvarjanja.«

Tanja Kržan, program: Likovna umetnost
»Sprejemni izpit na naši šoli poteka v obliki razgovora in pregleda portfolia izbranih del. Dnevno delo obsega predavanja in pa ateljejsko delo. Že od prvega letnika smo vpeti v projektno delo t.j. praktično izvedbo umetniškega dela v raznih medijih, ki se zaključi s predstavitvijo dela profesorjem in ta predstavitev je ekvivalent izpita. Za teoretične predmete so izpitni roki maja, junija in je dovolj, da se učimo pred izpitom. Najtežji predmeti v 1. letniku so projekti, kjer že začneš interdisciplinarno povezovati svoje znanje, preference, umetniške tendence v praktično delo. Učno gradivo sestavljajo zapiski s predavanj (zanje lahko prosite tudi višje letnike) in pa seznami priporočene literature. Kolikor boste zapravili za knjige je odvisno od vas in vašega zanimanja. Prisotnost na predavanjih in ateljejskem praktičnem delu mora biti vsaj 80%, da dobite možnost pristopa k izpitu. Vsi teoretični predmeti so izredno zanimivi, saj je urnik sestavljen tako, da širi obzorja s spoznavanjem osnov do interdisciplinarnega povezovanja vsega znanja v višjih letnikih. Izredno zanimivi so tudi artist talk-i in predstavitve različnih umetnikov ter njihovih umetniških praks. Zraven študija lahko tudi delate, imate dovolj časa za vse, tudi za dodatna izobraževanja.«

PUSTITE KOMENTAR