Prijava na e-nasvete

Srednja ekonomska šola Ljubljana – Roška

Naslov: Roška cesta 2, Ljubljana, Slovenija

Kontaktna oseba: Alenka Nagode

Funkcija: svetovalna služba

Mail: alenka.nagode@seslj.si

Telefon: tajništvo: 01/300 47 00, svetovalna služba: 01/300 47 15, 040 607 604

Spletna stran: http://www.roska.si/

Program (brez podrobnega opisa):

 • Ekonomski tehnik (SSI)
  • Šolska jedilnica: DA

   Šolska knjižnica: DA

   Brezplačen Wi-Fi: DA

   Učbeniški sklad: DA

   Elektronska redovalnica: DA

   Tutorstvo: DA

   Garderobne omarice: DA

   Posebnost šole: Na šoli imamo sodobne prostore namenjene razvijanju prvih podjetniških idej: V okolju prenovljene šolske knjižnice tako najdemo prenosne računalnike, dva 3D tiskalnika in 3D pisala, robotke, kotiček za origami, mize za načrtovanje projektov, družabni kotiček, senzorični prostor, učilnico, kjer izvajamo metodo Design thinking in Torch metodologijo.

   Tuji jeziki: španščina, nemščina

   Možnost izmenjave: Ne.

   Izbirni predmeti: Da, v 4. letniku. Neposredno trženje, Zavarovalne storitve, Bančno poslovanje, Finančno knjigovodstvo.

   Šolski krožki: Kreativna bralnica in ustvarjalnica, Roški oder, Zaupajmo v lastno ustvarjalnost, Mladi in denar

   Šolske ekskurzije: Upoštevamo želje dijakov. Po Sloveniji in v tujini Avstrija, Italija, Nemčija. Nadstandardne ekskurzije imamo v London, na Irsko, Škotsko

   Uspeh šole na maturi 2022/23:: 88 %

   Število vseh dijakov: 464

   Število maturantov v 2022/23:: 58

   Število maturantov, ki so nadaljevali šolanje (na fakulteti, visoki ali višji šoli):: 91 %

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2024:: Šolo zaznamujejo dobri odnosi med profesorji in dijaki, številne možnosti opravljanja prakse v tujini in dobra podlaga za nadaljnji študij v ekonomski smeri. Vse to so bili poglavitni razlogi za vpis vprašanih dijakov na to šolo. Šola slovi po podjetništvu in dobri organiziranosti, po aktualnih temah v učnem načrtu programa ekonomski tehnik in sproščenem vzdušju. Profesorji so prijazni, spoštljivi in razumevajoči. Vedno so pripravljeni pomagati. Največji poudarek je na računovodstvu in gospodarstvu, ki veljata tudi za najzahtevnejša predmeta zaradi zapletenih besed ter količine snovi, ki jo je treba predelati. Domačim nalogam dnevno namenijo od pol do ene ure, učenje pa se začne od dva dni do en teden pred preizkusom. Dijaki se učijo iz zapiskov, starih testov in skupaj s sošolci ustno. Učbenike lahko pridobijo iz učbeniškega sklada na začetku šolskega leta. Za nekatere predmete, kot je na primer matematika, je priporočljivo sprotno delo, za predmete, kjer se je potrebno učiti na pamet pa tik pred ocenjevanjem. Zapisali pa so tudi, da nimajo fizike. Pouk poteka v dopoldanskem času, s pričetkom ob 7.10 ali 8.00 in zaključkom ob 14.15. Nekaj dijakov je povedalo, da se učijo sproti, kar je odvisno tudi od predmeta, večina se jih za preverjanje znanj uči kampanjsko. Zapisali so, da si po zaključku šolanja želijo opravljati poklic tajnika, administratorja, računovodje, ekonomista in novinarja. Nekatere zanima področje digitalnega marketinga. Bodočim dijakom vpis priporočajo, ker pridobiš veliko informacij za vsakdanje življenje. Svetujejo pa poslušanje pri pouku, kar ti lahko prihrani obilico učenja. Všeč jim je zanimiva snov pri pouku, dobre ekskurzije, čistoča, fitnes in igrišče ter moderno opremljene učilnice. Med slednjimi so izpostavili učinlnice za praktični pouk, prostore za naravoslovne predmete ter računalniško učilnico.

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2023:: Vprašani dijaki so posebej pohvalili zanimiv urnik, projekte in izmenjave, povezanost dijakov in profesorjev ter urejenost šole ter zelene okolice. Zaradi naštetega bi šolo priporočili bodočim dijakom, saj je odnos izjemno sproščen. Vpišejo naj se tisti, ki želijo praktično znanje in jih zanimajo strokovni predmeti. Naučili se bodo novih veščin v modernem okolju, a naj delajo sproti in so redno prisotni pri pouku. Pri težjih predmetih je treba sodelovati in se učiti nekoliko več, ti so za vprašane dijake ekonomika poslovanja, računovodstvo, sodobno gospodarstvo, slovenščina in matematika. Tudi pri tistih predmetih, na katerih je poudarek, je treba sproti delati, to so ekonomski predmeti in tuji jeziki. Pouk začenjajo ob 7.15 s preduro, sicer ob 8.00 ter končajo običajno ob 13.25 ali 14.15. Dijaki opisujejo profesorje kot spoštovanja vredne, pozitivne, učne ure skušajo približati dijakom in jih popestriti, da je pouk zanimiv. Na šoli je možnost učne pomoči za tiste, ki potrebujejo dodatno razlago, pestre izmenjave in prakse v tujini, okusna malica, na hodnikih imajo na voljo sadje. Večina se jih uči pri določenih predmetih sproti, pri nekaterih le ko je treba. Dnevno rabijo okoli pol ure za sprotno delo, pred testi se učijo od tri do pet dni. Pri tem si pomagajo z zapiski, ponavljajo domače naloge in vaje iz delovnega zvezka ter se učijo s sošolci.

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2022:: Za vpis na šolo so se vprašani dijaki odločili zaradi spodbudnega vtisa na informativnem dnevu, priporočil prijateljev in ker na šoli ni predmeta fizika. Predmetnik ima sicer poudarek na strokovnih predmetih in treh klasičnih maturitetnih predmetih. Med težjimi sta po mnenju sodelujočih v anketi matematika in računovodstvo, zaradi težje snovi in potrebne natančnosti pri izračunih. Šola slovi po kreativnosti in temelji na praktičnih predmetih, ki jih na drugih šolah ni v taki meri. Pravijo, da je šola dijakom prijazna, profesorji se potrudijo z razlago, predstavljajo konkretne primere, na katerih se učijo različnih praks, in so vedno pripravljeni priskočiti na pomoč. Dijaki se za teste pripravljajo v povprečju do tri dni, za določene predmete tudi do enega tedna. Sprotno opravljanje domačih nalog jim ne vzame več kot pol ure dnevno. Vprašani mlajšim vrstnikom svetujejo, da sodelujejo pri pouku, se poglobijo v primere dobrih praks in delajo domače naloge. V prihodnosti si želijo postati ekonomisti, bankirji, podjetniki in menedžerji, zato so tudi izbrali Sredno ekonomsko šolo Ljubljana.

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2021:: Vprašane dijake je pritegnil izobraževalni program ekonomije in prijetno okolje za nabiranje znanja, ki ga bodo potrebovali v življenju. Vpis na sodobno podjetniško šolo bi priporočili tudi naslednjim generacijam, kjer se šola prilagaja dijakom. A jim svetujejo, da redno obiskujejo pouk, delajo zapiske in poslušajo, da bodo osvojili čim več znanja že v šoli, doma pa se jim ne bo treba toliko učiti. Na šoli vlada pozitivno vzdušje zaradi zanimivih sošolcev, v razredu so sproščeni in delujejo v sožitju. Profesorji so zelo razumevajoči, njihov odnos je spoštljiv in korekten pri ocenjevanju. Pouk poteka dopoldan, med 8.00 in 15.00. Večini dijakom dela preglavice računovodstvo, ker je potrebna natančnost in logika, nekateri so izpostavili še matematiko in nemščino. Učbenike si lahko izposodijo v učbeniškem skladu, rabljene dobijo od starejših generacij. Za ocenjevanje se pripravljajo največ iz svojih zapiskov, kjer imajo strnjeno vso snov na enem mestu, običajno od tri do pet dni bolj intenzivno, obsežnejše predmete se učijo že sproti. Pri ponavljanju snovi si pomagajo s ponovitvijo domačih nalog, z vajami iz delovnega zvezka, poiščejo dodatne vire na internetu, veliko pa se naučijo tudi, če snov ponavljajo skupaj s sošolci.

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:: To je šola sodobnega podjetništva, pravijo dijaki. Največ poudarka je na strokovnih predmetih. Priporočili bi jo tistim, ki so željni znanja ekonomske stroke, imajo veselje do dela ter želijo na prakso v tujino. Svetujejo pa, da sledijo pri pouku, si zapisujejo in se učijo sproti. Izpostavili so, da so nekoliko težji predmeti računovodstvo, sodobno gospodarstvo, ker zahtevata sprotno delo, slovenščina in nemščina. Največ se učijo sproti iz svojih zapiskov, dodatno razlago poiščejo v učenikih in delajo domačno nalogo, za kar potrebujejo v povprečju pol ure na dan. Pred spraševanjem in testi dodatno ponavljajo snov iz učbenikov, poiščejo dodatne vire na internetu, delajo vaje in rešujejo stare teste. Običajno zadostuje, da se bolj intenzivno učijo tri dni pred ocenjevanjem, pri težjih predmetih tudi malo več. Vprašani so izpostavili, da je na šoli lepo urejena jedilnica, šolska kuhinja pripravlja okusne obroke, laboratoriji in učilnice za praktični pouk pa so primerno opremljene. Vzdušje na šoli je sproščeno, pravzaprav odlično, k temu pripomorejo profesorji in njihova zanimiva snov. Odnos z njimi je pozitiven, delajo v prid dijakom, so vedno pripravljeni prisluhniti in jim pomagajo pri različnih izzivih.

   Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:: Vprašani dijaki so šolo izbrali zaradi želje po razvoju podjetniških spretnosti in ker jih je zanimala ekonomija. Nekateri so se za šolo odločili tudi zaradi dobrih priporočil s strani prijateljev in sorodnikov, ki so šolo že obiskovali ter zato, ker šola ponuja možnost opravljanja prakse v tujini. Med bolje opremljenimi prostori na šoli so izpostavili računalniško učilnico, učilnico za krožke in učilnico za praktični pouk. Bodočim dijakom sporočajo, da se na šoli lahko veliko naučijo in izvedo ogromno uporabnih informacij, ne le med poukom, ampak tudi pri najrazličnejših krožkih. Bodočim dijakom svetujejo, da redno obiskujejo pouk, saj se je potem lažje naučiti snov. Profesorji so fleksibilni, dijaki se z njimi lahko dogovorijo o vsem in so razumevajoči ter pripravljeni pomagati. Vendar jim je tudi pomembno, kakšen odnos izkažejo dijaki do predmeta. Pred-ura se začne ob 7.10, medtem ko pouk najdlje traja do 15.00. Poudarek je na strokovnih predmetih, predvsem ekonomiji, podjetništvu in gospodarstvu. Anketirani dijaki so mnenja, da so med najtežjimi predmeti ekonomika, slovenščina, računovodstvo in tuji jeziki. Za domače naloge porabijo do pol ure dnevno in jih pred preverjanjem znanja tudi ponovijo. Na preverjanje se začnejo pripravljati dva ali tri dni pred napovedanim datumom. Učijo se predvsem iz zapiskov in z reševanjem starih testov.

Srednja ekonomska šola Ljubljana je šola sodobnega podjetništva, na kateri si prizadevamo, da dijake vzgajamo v skladu s potrebami sodobnega časa in sveta. Zavedamo se, da so dijaki najpomembnejši predstavniki naše prihodnosti, zato vanje veliko vlagamo. Razvoj in spodbujanje podjetniško naravnane miselnosti evropskih državljanov, še zlasti mladih, spadata že vrsto let med pomembne strateške cilje Evropske unije, saj bomo le z dobro izobraženimi, podjetnimi in dinamičnimi državljani kos bodočim izzivom in prihodnjemu družbeno-ekonomskemu razvoju. Uporaba teoretičnega znanja v praksi so kompetence, ki so nujno potrebne za socialno vključenost in vstop na trg dela naših mladostnikov.

Pri dijakih spodbujamo ustvarjalnost, inovativnost, podjetnost, samoiniciativnost, skupinsko delo, komunikativnost in odgovornost.

Velik poudarek dajemo učenju tujih jezikov, saj se dijaki poleg obvezne angleščine učijo še nemški ali španski jezik, ki ju izpopolnjujejo na delovni praksi v tujini. Praksa v tujini traja tri tedne in je organizirana v programu Erasmus+. Poleg prvih delovnih izkušenj si pridobijo še vrsto različnih znanj. Spoznavajo kulturo tuje države, se sporazumevajo v tujem jeziku, postajajo samostojni, predvsem pa spoznavajo samega sebe in tako ugotavljajo, kaj si želijo delati v prihodnosti.

Za dijake vsako leto organiziramo podjetniški teden, kjer dijaki razvijejo svojo poslovno idejo in jo ob zaključku predstavijo zunanji strokovni komisiji. Sodelujemo s slovenskimi podjetji in podjetniki, kar dijakom odpira vrata za prvo zaposlitev.

Dijakom so na voljo tudi bogato opremljene računalniške učilnice za razvijanje spletnih aplikacij. Na šoli imamo tudi makerspace, t. i. kreativno ustvarjalnico, prostor za mlade v knjižnici, kjer lahko ustvarjajo vsi, ki želijo začeti svojo poslovno pot. Dijakom sta na voljo tudi 3D-tiskalnika, s katerima si lahko sami izdelajo prototip.

Zakaj na ROŠKO?

 • Ker dajemo poudarek znanju, inovativnosti in mehkim veščinam,
 • imamo sodobne kreativne učilnice za podjetništvo, kjer dijaki razvijajo svoj potencial,
 • predmeti temeljijo na teoriji in praktični izkušnji,
 • hodimo s programom Erasmus+ na delovno prakso v tujino,
 • imamo športne tabore in zanimive strokovne ekskurzije.

Udeležujemo se tudi različnih kulturnih dejavnosti in prireditev. V okviru dijaške skupnosti dijaki darujejo kri in sodelujejo v dobrodelnih akcijah.

Udeležujemo se podjetniških, ekonomskih, matematičnih in računovodskih tekmovanj, tekmovanj iz logike, Cankarjevega tekmovanja, sodelujemo na natečaju za najboljši haiku ter pri vseh bralnih značkah iz tujih jezikov, kjer dosegamo odlične rezultate. Zdrav tekmovalni duh pa spodbujamo še z udejstvovanjem na športnih tekmovanjih.

Več informacij o šoli lahko dobite na:

 • Informativnem dnevu, 16. februarja 2024 ob 9.00 in 15.00 ter 17. februarja 2024 ob 9.00 na ROŠKI.

 

Oglasno sporočilo


Srednja ekonomska šola Ljubljana je šola sodobnega podjetništva, na kateri si prizadevajo, da dijake vzgajajo v skladu s potrebami sodobnega časa in sveta. So šola sodobnega podjetništva, zato imajo v odprtem kurikulumu njihovega programa Ekonomski tehnik predmete, ki temeljijo na najnovejših metodah in smernicah podjetništva. Pouk podjetništva izvajajo po metodi ameriške univerze Stanford, d.school, ki temelji na praktičnem in skupinskem delu. Dijaki med šolanjem pridobijo trde in mehke veščine, praktična znanja, v 2. in 3. letniku imajo 76 ur praktičnega usposabljanja pri kompetentnih delodajalcih v Sloveniji ali EU (Španija, Portugalska) preko projekta Erasmus+. Pri dijakih spodbujajo ustvarjalnost, inovativnost, podjetnost, samoiniciativnost, skupinsko delo, komunikativnost in odgovornost. Velik poudarek dajejo učenju tujih jezikov, saj se dijaki poleg obvezne angleščine učijo še nemški ali španski jezik, ki ju izpopolnjujejo na delovni praksi v tujini. Spodbujajo podjetnost in inovativnost. Del knjižnice so spremenili v Makerspace okolje, kjer dijaki razvijajo prve poslovne ideje ob pomoči mentorjev. Skrbijo za sodobno opremljenost prostorov in IKT opremo (3d tiskalniki, roboti, veliki interaktivni zasloni, senzorični prostor).

Vir spletna stran šole


Število točk, potrebnih za vpis

2023/24

program Ekonomski tehnik: točke iz ocen 119, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 73. 

2022/23

 • program Ekonomski tehnik: točke iz ocen 106.

2020/21

 • program Ekonomski tehnik: točke iz ocen 108.

*OPOMBA: Na šolah, na katerih je bilo na spodnji meji več kandidatov z istim številom točk, pridobljenih z učnimi uspehi (ocenami) v 7., 8. in 9. razredu, je bil izbor opravljen na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja in zato so objavljene tudi te.

PODOBNE ORGANIZACIJE

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PREBERI VEČ