Prijava na e-nasvete

Šolski center Postojna – Srednja šola

Naslov: 2 Cesta v Staro vas, Postojna 6230, Slovenija

Kontaktna oseba: Marija Pirih (svetovalna delavka za programa gimnazija in tehnik računalništva), Teja Tomšič (svetovalna delavka za programe strojni tehnik, strojni tehnik (PTI), oblikovalec kovin – orodjar, avtoserviser, pomočnik v tehnoloških procesih, ekonomski tehnik in predšolska vzgoja)

Funkcija: svetovalna služba

Mail: info@scpo.si

Telefon: tajništvo: 081 601 652; svetovalna služba: 081 601 671; ga. Pirih: 081 601 672

Spletna stran: http://www.scpo.si/

Program (brez podrobnega opisa):

Šolska jedilnica: DA

Šolska knjižnica: DA

Brezplačen Wi-Fi: DA

Učbeniški sklad: DA

Organiziran avtobusni prevoz: DA

Elektronska redovalnica: DA

Šolska telovadnica: DA

Fotokopirnica: DA

Garderobne omarice: DA

Posebnost šole: Sodobni pristopi k učenju in aktivne metode poučevanja, moderni učni pripomočki, spodbujanje dijakov športnikov in tistih, ki se udejstvujejo na področju kulture, tematski projektni dnevi in šole v naravi, medgeneracijske dejavnosti, izkušeni in prijazni profesorji, šola s tradicijo, vpetost v lokalno in širše okolje, sodelovanje z lokalno televizijo in radijem, dobri medsebojni odnosi (tako med učitelji in dijaki, med učitelji samimi ter med dijaki).

Tuji jeziki: angleščina, nemščina, italijanščina, španščina, francoščina

Možnost izmenjave: 1) Tri- ali štiritedensko praktično usposabljanje z delom v tujini za dijake strojne, ekonomske in vzgojiteljske šole v okviru programa mednarodne izmenjave Erasmus+ (S Irska, Portugalska, Finska, Španija, Estonija, Nemčija itd.); 2) Mobilnost dijakov gimnazijskega programa v okviru programa mednarodne izmenjave Erasmus+ (Francija, Španija, Poljska, Turčija, Slovaška, Madžarska, Češka); 3) Mobilnost dijakov gimnazijskega programa v okviru programa Šola ambasadorka Evropskega parlamenta (Francija, Belgija); 4) Center za mednarodne izmenjave pokrajine Madrid (Španija); 5) Eno- in večdnevne strokovne ekskurzije v tujino ter popotniški krožek (Italija, Avstrija, Nemčija, Češka, Francija, Nizozemska, Belgija, Luksemburg, Velika Britanija, Malta, Bosna in Hercegovina, Hrvaška itd.)

Izbirni predmeti: Različno po programih: Gimnazija: Interdisciplinarni tematski sklopi (naravoslovni sklop za 2. letnik: Kras – voda kot občutljiv del ekosistema, družboslovni sklop za 2. letnik: Voda – vir življenja, mednarodni sklop: Sem prostor in okolje, naravoslovni sklop za 3. letnik: Vpliv športa in prehrane na psihofizično uspešnost dijakov, družboslovni sklop za 3. letnik: Odklonskost in duševne motnje, mednarodni sklop: Komuniciranje z različnimi javnostmi), drugi tuj jezik (nemščina, italijanščina, španščina in francoščina), širok nabor izbirnih maturitetnih predmetov v 4. letniku. Ekonomski tehnik: 2 predmeta: drugi tuj jezik (nemščina in italijanščina). Strojni tehnik: drugi tuj jezik (nemščina).

Šolski krožki: Big band ŠC Postojna, pevski zbor ŠC Postojna, kulturno-umetniške dejavnosti v okviru Europrojecta, dramski krožek (Center komedije Postojna), gledališki abonma, popotniški krožek, bralni klub, trajnostno naokrog (po Sloveniji z vlakom), mladi in denar, šola ambasadorka Evropskega parlamenta, podjetništvo in programiranje, startup vikend, šolsko glasilo Špice, prostovoljstvo, Creo krožek, tečaj avtogenega treninga, šport (priprava na tekmovanja Šport mladih)

Šolske ekskurzije: Eno- in večdnevne strokovne ekskurzije po Sloveniji in v tujino (Italija, Avstrija, Nemčija, Češka, Francija, Nizozemska, Belgija, Luksemburg, Velika Britanija, Malta, Bosna in Hercegovina, Hrvaška itd.)

Uspeh šole na maturi 2022/23:: Splošna matura – 100 %, 2 zlata maturanta, poklicna matura – 93,44 %, 4 zlati maturanti

Število vseh dijakov: 779, od tega 586 na matični enoti v Postojni in 192 na enoti v Ilirski Bistrici

Število maturantov v 2022/23:: 123, od tega 78 v programih srednjega strokovnega izobraževanja in 45 v gimnazijskem programu

Število maturantov, ki so nadaljevali šolanje (na fakulteti, visoki ali višji šoli):: Vsi, ki so uspešno zaključili 4. letnik in opravili maturo.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2024:: Sloves Srednje šole Postojna po kakovostnem izobraževalnem procesu in bližina doma sta bila s strani vprašanih dijakov poglavitna razloga za vpis na program strojništva. Dodajo, da je program v koraku s časom. Poleg omenjenih prednosti, so na program ekonomskega tehnika dijake privabili zanimivi strokovni predmeti. Za program gimnazija pa so značilni dobri uspehi dijakov. Prihodnjim generacijam svetujejo zbrano sledenje pouku, saj je treba tudi trdo delati. Prednost šole je v vsestranskosti zaradi številnih programov, ki se odvijajo na šoli, med katerimi je poleg že omenjenih treh tudi program predšolske vzgoje. Med pozitivne lastnosti šole spadajo dobra malica z veliko izbire, šolski fitnes, urejene delavnice, uporaba sodobne tehnologije in izobraževalni center sodobnih tehnologij ter zelo dobro opremljen laboratorij za kemijo, fiziko, biologijo. Pouk je dopoldanski, od 7.30 do 13.45, gimnazijci so včasih na šoli do 15.25. Dijaki so zapisali, da jim je najtežje, če sta na urniku dve zaporedni uri matematike. Rabljene učbenike in zvezke se dobi pri bivših dijakih. Dnevno povprečno porabijo od pol do ene ure za domače naloge, pred posameznim testom se učijo do tri do sedem dni. Pomembno je sprotno osveževanje osvojene snovi. Snov je najlažje osvojiti preko ponavljanja domačih nalog, reševanja starih testov, delanja zapiskov in ponavljanja s sošolci. Med predmeti je poudarek na računovodstvu, načrtovanju konstrukcij, tehniškem risanju ter maturitetnih predmetih. Gimnazijcem sta najtežja predmeta fizika in biologija, ekonomskim tehnikom pa matematika. Dijaki programa strojni tehnik pa so izpostavili predmeta učinkovita raba energije in energetski sistemi, velik poudarek je namreč na teoriji in povezovanju snovi. V prihodnosti se vidijo v poklicih na področju ekonomije, kot direktorji in organizatorji, drugi se vidijo kot pravniki, fizioterapevti in zdravniki.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2023:: Bodočim dijakom anketirani svetujejo vpis na Srednjo šolo Postojna, ker je voljo bogata izbira programov, organizirane so mnoge prireditve, ki jih organizirajo dijaki sami ter pester nabor dodatnih dejavnosti, zato je vzdušje opisujejo kot sproščeno in pozitivno. Šola je moderno opremljena, izpostavili so računalniško učilnico, laboratorije, jedilnico in telovadnico. Profesorji so izjemno prijazni, pravični in skrbijo, da je pouk zanimiv, zato šolske ure hitro minejo. Ker je kolektiv mlad in motiviran, so pripravljeni sodelovati pri različnih izvenšolskih projektih. Dijaki, ki se vpisujejo, naj zato sodelujejo pri projektih in se udeležujejo tekmovanj (dijaki večkrat dosegajo zavidljive rezultate) ter so aktivni pri pouku, da izkoristijo vsako šolsko leto za pridobivanje znanja. V anketah so navedli, da si želijo v prihodnosti postati ekonomisti, konstrukterji, farmacevti, arhitekti, turistični vodniki. Večinoma sproti ponavljajo snov maturitetnih predmetov, kar jim skupaj z domačimi nalogami vzame okoli ene ure na dan. Pred napovedanimi testi in spraševanji se poglobljeno učijo v povprečju pet dni. Največ se učijo iz zvezkov, dopolnijo zapiske ko preberejo obravnavano snov v učbeniku, ki si jih izposodijo v učbeniškem skladu, ter ponavljajo vaje in domače naloge. Na spletu večkrat poiščejo dodatno uporabno gradivo, sicer jih dobijo pri starejših vrstnikih. Med zahtevnejše predmete so vprašani uvrstili načrtovanje konstrukcij, računalniško podprte tehnologije, angleščino, matematiko, računovodstvo in sodobno gospodarstvo.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2022:: Pozitivne stvari Srednje šole Postojne so po mnenju vprašanih dijakov možnosti praksa v tujini, strokovne ekskurzije in obiskovanje različnih krožkov, lično opremljeni šolski prostori ter izjemno prijeten odnos s profesorji. Šola slovi tudi po uspešnosti dijakov na šolskih tekmovanjih. Na šolo so se anketirani vpisali zaradi različnih razlogov: ker odpira veliko možnosti za nadaljnje izobraževanje, zaradi priporočil znancev in prijateljev ter bližine njihovemu domu. Dijaki bi v prihodnosti radi delali kot umetniki, profesorji, ortodonti, upravitelji CNC strojev in v logistiki. Šolo vprašani dijaki priporočajo bodočim vrstnikom zaradi spodbudnega vzdušja in kakovostnih profesorjev. Pouk na šoli poteka v dopoldanskem času, običajno med 7.30 in 13.45. Večjo težo profesorji dajejo na maturitetne predmete, ki največkrat predstavljajo tudi izzive pri učenju. Dijaki se sicer skušajo že med samim poukom naučiti čim več, nato pa nekaj dni pred preverjanji znanja ponovijo zapiske, domače naloge in teme v učbenikih, ki si jih lahko sposodijo v učbeniškem skladu ali jih kupijo na sejmu rabljene literature, ki ga šola vsako leto priredi v začetku septembra.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2021:: Srednja šola Postojna slovi po dobrem izobraževalnem programu, pisani družbi in uspehih v poklicnih smereh, so zapisali anketirani dijaki. Šolo so izbrali, ker so blizu doma, priporočili so jo sorodniki in ker bodo po zaključku šolanja imeli veliko možnosti za nadaljnje izobraževanje. Bodočim dijakom svetujejo, da sodelujejo pri pouku in si redno delajo tekoče zapiske. Na šoli ni nikoli dolgočasno, vzdušje je živahno, ker so združeni gimnazijci, ekonomisti in strojniki. Poudarek je na naravoslovnih predmetih, kot težje so izpostavili matematiko, ker imajo nekateri slabo predznanje, računovodstvo in angleščino, oboje zaradi slabega predznanja. Literaturo si izposodijo v učbeniškem skladu, septembra je organiziran tudi sejem rabljene literature. Pri nekaterih težjih predmetih se učijo sproti, pri drugih pred testi, v povprečju okoli tri dni bolj intenzivno tako, da delajo vaje, naredijo zapiske, ponovijo naloge, preberejo učenike, dodatne vire poiščejo tudi na internetu. Nekateri vprašani so zapisali tudi, da se učijo v skupini in skupaj s sošolci ponavljajo snov. Sicer vsak dan delajo domače naloge, ki jim vzamejo do pol ure. V prihodnosti si želijo postati profesorji, prevajalci, farmacevti, računovodje.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:: Na Srednjo šolo Postojna so se vprašani dijaki vpisovali zaradi zanimive predstavitve na informativnih dneh, pozitivnega vzdušja na šoli in bližine njihovemu domu. Odnosi s profesorji so sproščeni, dijaki si med seboj pomagajo. Šola poda trdno osnovo za nadaljnji študij, zato bi jo tudi priporočili svojim mlajšim vrstnikom. Svetujejo še, da se sproti trudijo in učijo predmete, ki so na maturi. Že tekom leta je poudarek na teh predmetnih, medtem ko na ostalih smereh več pozornosti na strokovnih. Kot najtežje predmete so vprašani izpostavili matematiko, računovodstvo, statistiko in slovenščino. Učijo se iz zapiskov, delajo vaje in iz učbenikov, ki si jih lahko izposodijo iz učbeniškega sklada. Na začetku leta na šoli poteka sejem rabljenih učbenikov, kjer dobijo literaturo od starejših vrstnikov. Pri predmetih, ki to zahtevajo se učijo sproti, medtem ko pri drugih le pred ocenjevanjem, v povprečju do dva dni prej. V prihodnosti bodo vprašani dijaki izbirali poklice, ki se navezujejo na njihovo smer izobraževanja.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:: Na program tehnik računalništva na Srednji šoli Postojna so se vprašani dijaki vpisali zaradi zanimanja za ta program, nekateri tudi zaradi bližine doma. Šola je majhna, zato se vsi poznajo med seboj, slovi pa tudi po zlatih maturantih. Anketirani so pohvalili opremljene učilnice, studio, klub, igrišče in veliko prakse. Profesorji se trudijo za boljšo prihodnost dijakov, so včasih strogi, a tudi prijateljski. Program ima poudarek na računalništvu, dijakom pa so najtežji predmeti fizika, matematika in programiranje. Nekateri dijaki se učijo sproti, drugi le pred testi in spraševanjem, a takrat v povprečju od pet dni do enega tedna. V tem času se učijo iz zapiskov, delajo vaje iz delovnih zvezkov, rešujejo stare teste, poiščejo dodatne vaje na internetu, nekateri pa se učijo tudi s sošolci, saj si tako hitreje zapomnijo snov. Pouk poteka od 8.00 do 14.05.

Šolski center Postojna deluje kot šola z dvema organizacijskima enotama, Srednjo šolo in Višjo strokovno šolo. V okviru Višje strokovne šole izobražujemo poslovne sekretarje, inženirje strojništva ter inženirje gozdarstva in lovstva.Že od samega začetka izvajamo na šoli program gimnazije, kasneje so se gimnazijcem pridružili še ekonomski tehniki, v osemdesetih letih pa programi s področja strojništva, to so strojni tehnik, oblikovalec kovin – orodjar, avtoserviser in strojni tehnik (PTI). Leta 2004 so začeli z delovanjem oddelki gimnazije na dislocirani enoti v Ilirski Bistrici, nekaj let kasneje pa še program tehnik računalništva. Zadnjo pridobitev oziroma obogatitev ponudbe srednješolskih programov predstavlja nov program predšolske vzgoje, z izvajanjem katerega smo pričeli leta 2022.

Veliko generacij dijakinj in dijakov je del svojega izobraževanja preživelo na naši šoli. Veliko jih je bilo uspešnih; uveljavili so se na različnih profesionalnih področjih. Na šoli namenjamo veliko pozornosti kakovostnemu pouku. Trudimo se, da bi dijakinje in dijaki pridobili kar največ znanja. Zadovoljni smo, da dosegajo dobre rezultate na splošni in poklicni maturi, vsako leto imamo kar nekaj zlatih maturantov.

Vendar nam ni pomemben samo pouk. Vključujemo se v različne projekte, tako domače kot mednarodne. Omogočamo mednarodno mobilnost dijakom tako pri splošnem kot tudi pri strokovnem izobraževanju.

Dijake spodbujamo k udeležbi na različnih tekmovanjih. Ponosni smo na priznanja, ki jih dobivajo na različnih področjih: pri slovenščini, matematiki in logiki, pri tujih jezikih, geografiji, zgodovini, kemiji, fiziki, strojništvu, računovodstvu itd.

Na šoli deluje vrsta obšolskih dejavnosti in  krožkov, v katerih lahko dijaki  razvijajo različne talente. Dijaki se lahko vključujejo v dramski krožek, organiziramo gledališki abonma, naravoslovni krožek, podjetniške delavnice, popotniški krožek, športne ter tehniške aktivnosti in še kaj.

Ob rednih šolskih in obšolskih dejavnostih ter tekmovanjih ne zanemarjamo medsebojnih odnosov in dobrega vzdušja na šoli.

Materialni pogoji za delo so dobri, v preteklih letih je bila šola energetsko sanirana. Pouk poteka v sodobno opremljenih učilnicah v dopoldanskem času v strnjeni obliki. Veliko pozornosti namenjamo opremi šole, zlasti posodabljanju in nabavi računalniške opreme. Šola ima samo na matični lokaciji pet računalniških učilnic in skupaj več kot 300 računalnikov, več učilnic je opremljenih z interaktivnimi tablami. Ima bogato založeno šolsko knjižnico in veliko športno dvorano.

V Izobraževalnem centru sodobnih tehnologij, ki je nadgradnja obstoječih šolskih delavnic omogočamo tako dijakom kot tudi zaposlenim v podjetjih iz naše okolice pridobiti in nadgraditi znanje s področja delovanja CNC tehnologij. Tako krepimo tudi sodelovanje z gospodarstvom regije.

Dijaki, njihovi starši in zaposleni na šoli skupaj pišemo vedno nove srednješolske zgodbe.

Oglasno sporočilo


Začetek delovanja Šolskega centra Postojna predstavlja izobraževanje v programu gimnazije, ki je bilo prvič organizirano v Postojni v novembru 1945. Od leta 2002 delujemo kot Šolski center Postojna. Šola ima dve organizacijski enoti: Srednjo šolo in Višjo strokovno šolo.

V okviru srednje šole delujejo gimnazija, ekonomska in strojna šola ter dislocirani oddelki v Ilirski Bistrici, ki so v sestavi ŠC Postojna od šolskega leta 2004/5. V Ilirski Bistrici se je gimnazijskemu programu v šolskem letu 2009/10 pridružil še program tehnik računalništva. V Postojni pa smo svojo bogato ponudbo srednješolskih programov v šolskem letu 2022/23 še dopolnili z uvedbo novega programa predšolska vzgoja.

V sklopu Šolskega centra Postojna deluje Izobraževalni center sodobnih tehnologij (ICST), ki je svoja vrata odprl septembra 2017. Delovanje ICST-ja vključuje tako pedagoško delo z dijaki in študenti kot tudi tesno sodelovanje z lokalnim gospodarstvom.

Kot smo zapisali v poslanstvu šole, dijakom ponujamo splošno in strokovno znanje, širino duha in fleksibilnost, da bodo našli svoje mesto in vlogo v slovenskem in širšem evropskem prostoru. Šola gradi na kakovosti, na dobrih medsebojnih odnosih, zaupanju in spoštovanju. Naše pozornost je namenjena vsakemu posamezniku, njegovim interesom in pričakovanjem. Smo šola s tradicijo, prepoznavni v lokalnem in širšem okolju.

Iz znane sedanjosti gledamo v neznano prihodnost. Vzgojno izobraževalni proces izvajamo tako, da krepimo dijakovo razvojno moč.

Cilj naše šole je na prvem mestu znanje, ki naj udeležencem izobraževanja omogoči delovanje na različnih področjih, inovativnost, ki odpira nova obzorja, in fleksibilnost, ki našim dijakom omogoča hitro prilagajanje spremembam v okolju. Vse to prispeva k osebni izpolnitvi, pa tudi k večji konkurenčnosti posameznika.

Več na spletni strani šole.


Število točk, potrebnih za vpis

2023/24

  • program Avtoserviser: točke iz ocen 97,
  • program Gimnazija: točke iz ocen 140, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 93,
  • program Predšolska vzgoja: točke iz ocen 120. 

2022/23

  • program Strojni tehnik: točke iz ocen 123,
  • program Tehnik računalništva: točke iz ocen 118,
  • program Predšolska vzgoja: točke iz ocen 101. 

2020/21

  • program Tehnik računalništva: točke iz ocen 109, točke iz ocen treh predmetov 29.

*OPOMBA: Na šolah, na katerih je bilo na spodnji meji več kandidatov z istim številom točk, pridobljenih z učnimi uspehi (ocenami) v 7., 8. in 9. razredu, je bil izbor opravljen na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja in zato so objavljene tudi te.

PODOBNE ORGANIZACIJE

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PREBERI VEČ