Prijava na e-nasvete

Šolski center Postojna – Gimnazija Ilirska Bistrica

Naslov: 1 Ulica IV. armije, Ilirska Bistrica 6250, Slovenija

Kontaktna oseba: Gorazd Brne

Funkcija: pomočnik ravnateljice, predstojnik strojne in vzgojiteljske šole

Mail: gimnazija.ilb@scpo.si

Telefon: tajništvo in svetovalna služba: 05/711 11 13, vodstvo šole: 05/711 11 11

Spletna stran: http://www.ilb.scpo.si/

Program (brez podrobnega opisa):

Šolska jedilnica: DA

Šolska knjižnica: DA

Brezplačen Wi-Fi: DA

Učbeniški sklad: DA

Šolski sejem rabljenih učbenikov: DA

Organiziran avtobusni prevoz: DA

Elektronska redovalnica: DA

Šolska telovadnica: DA

Fotokopirnica: DA

Garderobne omarice: DA

Posebnost šole: Gimnazija Ilirska Bistrica je dislocirana enota Šolskega centra Postojna. Šola ima svoje prostore v mirnem okolju, na robu mesta Ilirska Bistrica, v bližini drugih izobraževalnih ustanov (Osnovna šola Antona Žnideršiča, Glasbena šola, Knjižnica Makse Samsa …). V šoli izvajamo dva srednješolska programa, program splošne gimnazije in program tehnik računalništva. V šolskem letu 2022/23 obiskuje Gimnazijo Ilirska Bistrica 192 dijakov in dijakinj, ki večinoma prihajajo iz občin Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Divača, Hrpelje-Kozina … Šola razpolaga s 17-imi učilnicami, vse so opremljene z računalnikom in projektorjem, nekatere tudi z interaktivno tablo. Na šoli imamo specializirano učilnico za pouk naravoslovnih predmetov, računalniški laboratorij, laboratorij za strežniške sisteme, multimedijski studio. Šola nudi dijakom in dijakinjam tudi toplo malico. Dijaki in dijakinje se v času odmorov lahko zadržujejo v kotičkih za druženje po šoli ter večnamenskem prostoru – »Klubu«, kjer imajo na voljo revije v tujih jezikih, radio, CD-predvajalnik in dva računalnika z neomejenim dostopom do interneta. Ta prostor je namenjen učenju, branju, pisanju domačih nalog, pripravi seminarskih nalog ... Gimnazija Ilirska Bistrica nudi dijakom in dijakinjam 1., 2. in 3. letnika na izposojo komplet učbenikov iz učbeniškega sklada šole, ostalo potrebno literaturo in učno gradivo pa si lahko brezplačno izposodijo v Knjižnici Makse Samsa, mestni knjižnici, ki služi kot šolska knjižnica. Pouk športne vzgoje poteka v športni dvorani OŠ Antona Žnideršiča ali na asfaltnem igrišču ob stavbi Gimnazije Ilirska Bistrica. Poslanstvo naše šole je v kreiranju čim širšega obsega in globine znanj, kar dosegamo tako z dajanjem kot sprejemanjem, skratka z deljenjem znanj z drugimi in drugačnimi subjekti, nositelji te vrednote. Rezultat teh procesov je celovita oseba, ki suvereno vstopa v lokalno, nacionalno in širšo evropsko skupnost. Vizija in perspektiva naše šole sta v tem, da postane lokalni izobraževalni center s ponudbo splošno in strokovno izobraževalnih programov za mladino in odrasle, s poudarkom na znanjih s področja računalništva ter informacijsko-komunikacijskih in multimedijskih tehnologij. V tem oziru želimo tesno sodelovati z lokalnim gospodarstvom, kar omogoča sinergijske učinke za razvoj in implementacijo znanj za nas in za naše partnerje ter se aktivno vključevati v okolje, v katerem živimo. Posebnosti šole: 1) sodobni pristopi k učenju in aktivne metode poučevanja, 2) moderni učni pripomočki in učila, ki so potrebni za sodobno poučevanje (interaktivna tabla, tablični računalniki, e-učbeniki in ostale e-vsebine), 3) spodbujamo dijake športnike in tiste, ki se udejstvujejo na področju kulture, saj jim omogočamo pridobitev statusa dijaka s prilagoditvami šolskih obveznosti, 4) tematski projektni dnevi (Hrana in zdravje, Dnevi računalništva v Polhovem Gradcu, Delo v TV in glasbenem studiu, Projektni dan o Luninem mrku, Astronomska noč), 5) medgeneracijske dejavnosti (delavnice računalniškega opismenjevanja starejših Simbioza šola, telesna vadba za starejše Simbioza giba, vključevanje vrtčevskih otrok, osnovnošolcev itd.), 6) brezplačni avtobusni prevozi iz okoliških krajev občine Ilirska Bistrica, 7) finančne spodbude Občine Ilirska Bistrica v višini 40,00 eur mesečno za vse dijake in dijakinje vpisane na Gimnazijo Ilirska Bistrica, 8) šolska kuhinja, ki nudi dijakom in dijakinjam toplo šolsko malico, 9) prednosti majhne šole, kot so osebi odnosi med učitelji in dijaki, prijateljski odnosi med dijaki itd., 10) vpetost v lokalno in širše okolje (na lokalni ravni in širše se mrežimo z drugimi institucijami, javnimi zavodi, osnovnimi šolami ter lokalnimi društvi in organizacijami), 11) v sodelovanju z lokalno televizijo TV Galeja urejen šolski TV studio, 12) delo z nadarjenimi dijaki - poglabljanje in pospeševanje učenja v okviru obveznega kurikuluma programa, predmeta ali področja (npr. naloge na višjem nivoju zahtevnosti, seminarske in raziskovalne naloge, priprava in udeležba na tekmovanjih, organizacija predvsem zgodovinskih razstav itd.); razširjanje in obogatitev kurikuluma (npr. interesne dejavnosti oz. krožki, obiskovanje predavanj na visokošolskih zavodih, natečaji, tekmovanja itd.); dodatne dejavnosti, za katere se lahko dijaki odločijo pri posameznih predmetih, 13) dijakom s posebnimi potrebami šola ponuja prilagoditev organizacije in načina preverjanja in ocenjevanja znanja; prilagoditev napredovanja in časovne razporeditve pouka; zagotovitev dodatne strokovne pomoči.

Tuji jeziki: angleščina, nemščina, italijanščina, španščina

Možnost izmenjave: 1) Tritedensko praktično usposabljanje z delom v tujini za dijake programa tehnik računalništva v okviru programa mednarodne izmenjave Erasmus+ (Severna Irska, Portugalska, Finska, Španija, Estonija ...); 2) Mobilnost dijakov gimnazijskega programa v okviru programa mednarodne izmenjave Erasmus+ (Grčija, Francija, Poljska, Turčija, Slovaška, Madžarska, Češka …); 3)Mobilnost dijakov gimnazijskega programa v okviru mednarodnega programa Evrošola (Francija, Belgija, Luksemburg); 4) Eno- in večdnevne strokovne ekskurzije v tujino ter popotniški krožek (Italija, Avstrija, Nemčija, Slovaška, Madžarska, Velika Britanija, Malta, Nizozemska …).

Izbirni predmeti: Izbirni predmeti: drugi tuj jezik (italijanščina, nemščina), tretji tuj jezik (španščina), izbirni maturitetni predmeti (biologija, fizika, geografija, italijanščina, kemija, nemščina, psihologija, sociologija, španščina, zgodovina). Dijaki in dijakinje 2. in 3. letnika programa gimnazije izbirajo med štirimi ponujenimi interdisciplinarnimi sklopi: podjetništvo in informatika, naravoslovje (zdrav življenjski slog), družboslovje (odklonskost in duševne motnje) ter umetnost in kultura.

Šolski krožki: Bralni klub, gledališki abonma, literarno-novinarski krožek, zgodovinski krožek, fotokrožek, računalniški krožek, robotika in informatika, dramski krožek, prostovoljno delo, pevski zbor Gimnazije Ilirska Bistrica, tečaj avtogenega treninga, popotniški krožek, krožek prve pomoči, gorsko kolesarstvo … Kot priprave na tekmovanja se izvaja zgodovinski krožek, kemijski krožek, biološki krožek, fizikalni krožek, matematični krožek, angleščina in geografski krožek.

Šolske ekskurzije: Eno- in večdnevne strokovne ekskurzije po Sloveniji in tujini: Italija, Avstrija, Nemčija, Češka, Francija, Nizozemska, Belgija, Luksemburg, Velika Britanija (London, Edinburg), Malta …

Uspeh šole na maturi 2022/23:: program gimnazija – 100 % uspešnost, povprečno število točk 21,6; program tehnik računalništva – 95 % uspešnost, povprečno število točk 16,79, en zlat maturant

Število vseh dijakov: 779, od tega 586 na matični enoti v Postojni in 192 na enoti v Ilirski Bistrici

Število maturantov v 2022/23:: 28

Število maturantov, ki so nadaljevali šolanje (na fakulteti, visoki ali višji šoli):: Vsi, ki so uspešno zaključili 4. letnik in opravili maturo.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2024:: Dijaki Gimnazije Ilirska Bistrica so zapisali, da je program gimnazije dobra osnova za dostop do katerekoli fakultete. Poleg tega je dijake k vpisu prepričala še bližina njihovemu domu, kar so zapisali tudi dijaki programa tehnik računalništva. Zanje je še dodaten plus možnost pridobitve štipendije. Pravijo, da je to najboljša šola na notranjskem, kjer vlada enakovrednost med sovrstniki. Vpis bi priporočili vsem, ki si želijo osvojiti veliko znanja in imajo dobre učne navade. Vsi zaposleni so super in vzdušje je resnično prijetno. Čeprav je šola majhna, to omogoča več individualnega pristopa profesorjev in je glede na dosežke na maturi izjemno uspešna. Računalniška učilnica, telovadnica in šolska kuhinja so najboljše opremljeni prostori na šoli. Anketirancem je všeč okolica šole, ki je urejena in čista ter ima kotiček za druženje. Pouk poteka od 8.00 do 14.05. Predura se začne ob 7.15. Poudarek je na angleščini, matematiki in slovenščini. Najtežji predmeti so med dijaki različni, mednje spadajo angleščina, kemija, biologija, fizika in filozofija, povedo dijaki programa gimnazija. Dijaki programa tehnik računalništva so zapisali, da je poudarek na slovenščini, ki je poleg matematike eden izmed zahtevnejših predmetov. Dnevno povprečno porabijo pol do ene ure za domače naloge, pred posameznim testom se učijo od tri do sedem dni. Priprava na ocenjevanje poteka s ponavljanjem domačih nalog, z reševanjem starih testov, vaj iz delovnega zvezka in učbenika ter z učenjem iz zvezkov. Za nekatere predmete pa posamezniki poiščejo inštrukcije. Poklicne ambicije zajemajo poklic učitelja, socialnega delavca, prevajalca iz španščine in angleščine, ter poklic tehnika.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2023:: Gimnazijo Ilirska Bistrica so vprašani dijaki izbrali zaradi prepričljive predstavitve na informativnih dnevih, bližine njihovemu domu in prijateljev. V prvi vrsti jih zanimajo maturitetni predmeti, na katerih je poudarek, kar je ključna odskočna deska za nadaljnji vpis na fakulteto. V prihodnosti si želijo postati logopedi, pediatri, zoologi, someljeji, biokemiki, prevajalci, arhitekti, veterinarji, finančni analitiki. Oddelki zajemano manjše število dijakov, kar omogoča, da se profesorji temeljiteje posvetijo posameznikom, jih spodbujajo k boljšim rezultatom na maturi in krepijo njihov osebni razvoj. Kot zahtevnejše predmete so izpostavili slovenščino zaradi obsežne snovi pri književnosti, angleščino zaradi izrazoslovja, fiziko pa zaradi kompleksnega razumevanja. Pred ocenjevanji se običajno učijo strnjeno nekaj dni, da ponovijo obravnavane teme, medtem ko pri nekaterih predmetih utrjujejo snov sproti, saj bi se v nasprotnem primeru snovi preveč nakopičilo. Dijaki si učbenike izposodijo v učbeniškem skladu, stare zvezke in teste kot pomoč pri učenju dobijo pri starejših generacijah ali na sejmu rabljene literature v mesecu septembru. Pouk začenjajo ob 8.00 in zaključijo 13.15 ali 14.55, vmes imajo na voljo okusno toplo malico in krajše odmore za druženje z vrstniki, ki jih lahko preživijo tudi v kotičku za čaj. Pohvalili so delovanje spletne učilnice, opremo v učilnicah za strokovne predmete in računalniški učilnici.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2022:: Gimnazijo Ilirska Bistrica, s poudarkom na maturitetnih predmetih, odlikuje kakovosten program, vrhunski profesorji, sodobna oprema in prijetno vzdušje, pravijo dijaki. Šolo priporočajo svojim bodočim vrstnikom, ker se zaradi majhnosti počutijo sprejeto, profesorji vse dijake dobro poznajo in imajo z njimi prijateljski odnos. Sodelujoči dijaki priporočajo sprotno učenje in sledenje pouku, ki običajno traja med 8.00 in 14.05, včasih tudi dlje. Med odmori se družijo s prijatelji in jejo okusno malico. Za dnevno reševanje domačih nalog vprašani dijaki porabijo med pol in dve uri dnevno, medtem ko se na posamezen test začnejo pripravljati od dva dni do enega tedna prej, slednje če gre za zahtevnejši test. Učijo se s ponavljanjem snovi iz zvezkov, dopolnijo zapiske s snovjo iz učbenikov, ponovijo vaje iz delovnih zvezkov. V veliko pomoč jim je še ponavljanje vsebin ustno skupaj s sošolci ter reševanje starih testov. V prihodnosti si sodelujoči dijaki želijo postati zdravniki, programerji, profesorji in odvetniki.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2021:: Sodelujoči dijaki pravijo, da je na Gimnaziji Ilirska Bistrica vzdušje odlično in imajo tolpe odnose, saj je majhna šola na mirni in urejeni lokaciji. Slovijo po izjemnih uspehih na maturi in pri drugih tekmovanjih. Vpisali so se tudi zaradi poklica, ki si ga želijo opravljati in se zanj izučiti, ter bližine njihovemu domu. Urnik je zasnovan dopoldan, poudarek je na naravoslovno-tehniških predmetih. Kot težje so izpostavili matematiko, ker je težje razumljiva, fiziko, ker je potrebno veliko delati sam in slovenščino, ker je veliko snovi. Bodočim dijakom svetujejo, da sledijo svojim željam in interesom, disciplinirano pristopijo k delu in tako ne bodo imeli težav. Večinoma se učijo iz zapiskov, občasno tudi iz učbenikov, rabljene dobijo od starejših letnikov. V povprečju rabijo eno uro na dan za tekoče obveznosti, pred preverjanjem znanja se učijo od dva do pet dni tako, da ponavljajo vaje iz delovnih zvezkov, ponovijo domače naloge, rešujejo stare teste (največ pri matematiki), poiščejo še dodatne informacije na spletu. Vprašani so zapisali, da si želijo v prihodnosti postati programerji, pravniki, profesorji, delati v laboratoriju, v zdravstvu ali športu.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:: Gimnazijo Ilirska Bistrica so vprašani dijaki izbirali zaradi priporočil starejših prijateljev. Šola je majhna in prijetna, profesorji se posvetijo posameznikom. Starejši dijaki pomagajo z nasveti mlajšim, posredujejo zapiske. V razredih je spodbudna klima, saj si tudi dijaki med seboj radi pomagajo, s profesorji pa imajo sproščen odnos. Pouk poteka do 13.15 ali 14.05, najdlje do 15. ure. Poudarek je na maturitetnih predmetih, pri katerih je smiselno delati sproti, svetujejo bodočim dijakom. Dijaki ocenjujejo, da sta matematika in slovenščina bolj zahtevna, za nekatere vprašane tudi fizika, ker je snov zahtevna in ni dovolj razumljivo podana, ter programiranje, kjer je potrebno narediti veliko vaj za dobro oceno. Nekateri dijaki potrebujejo dnevno za domače naloge pol ure, drugi do tri ure. Večina se uči proti, a pred spraševanji in testi okoli enega tedna bolj intenzivno ponavljajo po zapiskih, prebirajo snov v učbenikih ter delajo dodatne vaje.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:: Večina gimnazijcev se je na Gimnazijo Ilirska Bistrica vpisa zaradi bližine doma, dobrega sodelovanja med dijaki in profesorji, ter majhnosti same šole. Profesorji so do dijakov prijazni, se posvetijo vsakemu posebej in so pripravljeni razložiti nerazumljiv del snovi. Dijakom so na šoli všeč interesne dejavnosti, predmeti, popotniški krožek, ekskurzije, učni program ter topla malica. Večini dijakov se zdi najtežji predmet fizika. V povprečju se pred testi učijo do tri dni pred testom, odvisno od predmeta. Dijaki si lahko izposodijo učbenike v učbeniškem skladu, prirejajo pa tudi sejem rabljenih učbenikov, ki običajno poteka drugi vikend v septembru. Poskušajo se učiti sproti, če se le da. Dijaki v povprečju porabijo od pol ure do ene ure na dan za domače naloge. Na šoli imajo po mnenju dijakov dobro opremljeno računalniško učilnico, jedilnico, šolsko kuhinjo ter interaktivne table.

Gimnazija Ilirska Bistrica piše na spletni strani v viziji šole:

“Tu smo, da udejanjimo temeljno vrednoto sodobne družbe – ZNANJE. Poslanstvo naše šole je v kreiranju čim širšega diapazona in globine znanj, kar dosegamo tako z dajanjem kot sprejemanjem, skratka z deljenjem znanj z drugimi in drugačnimi subjekti, nositelji te vrednote. Rezultat teh procesov je celovita oseba, ki suvereno vstopa v lokalno, nacionalno in širšo evropsko skupnost.”

ŠOLSKI CENTER POSTOJNA – SREDNJA ŠOLA

Šolski center Postojna deluje kot šola z dvema organizacijskima enotama, Srednjo šolo in Višjo strokovno šolo. V okviru Višje strokovne šole izobražujemo poslovne sekretarje, inženirje strojništva ter inženirja gozdarstva in lovstva.

Že od samega začetka izvajamo na šoli program gimnazije, kasneje so se gimnazijcem pridružili še ekonomski tehniki, v osemdesetih letih programi s področja strojništva. Leta 2004 so začeli z delovanjem oddelki gimnazije na dislocirani enoti v Ilirski Bistrici, nekaj let kasneje pa še program tehnik računalništva.

Veliko generacij dijakinj in dijakov je del svojega izobraževanja preživelo na naši šoli. Veliko jih je bilo uspešnih; uveljavili so se na različnih profesionalnih področjih. Na šoli namenjamo veliko pozornosti kakovostnemu pouku. Trudimo se, da bi dijakinje in dijaki pridobili kar največ znanja. Zadovoljni smo, da dosegajo dobre rezultate na splošni in poklicni maturi, vsako leto imamo kar nekaj zlatih maturantov.

Vendar nam ni pomemben samo pouk. Vključujemo se v različne projekte, tako domače kot mednarodne. Omogočamo mednarodno mobilnost dijakom tako pri splošnem kot tudi pri strokovnem izobraževanju.

Dijake spodbujamo k udeležbi na različnih tekmovanjih. Ponosni smo na priznanja, ki jih dobivajo na različnih področjih: pri slovenščini, matematiki in logiki, pri tujih jezikih, geografiji, računovodstvu itd.

Na šoli deluje vrsta obšolskih dejavnosti in krožkov, v katerih lahko dijaki razvijajo različne talente. Dijaki se lahko vključujejo v dramski krožek, organiziramo gledališki abonma, naravoslovni krožek, podjetniške delavnice, popotniški krožek, športne aktivnosti in še kaj.

Ob rednih šolskih in obšolskih dejavnostih ter tekmovanjih ne zanemarjamo medsebojnih odnosov in dobrega vzdušja na šoli.

Materialni pogoji za delo so dobri, v preteklih letih je bila šola energetsko sanirana. Pouk poteka v sodobno opremljenih učilnicah v dopoldanskem času v strnjeni obliki. Veliko pozornosti namenjamo opremi šole, zlasti posodabljanju in nabavi računalniške opreme. Šola ima samo na matični lokaciji pet računalniških učilnic in skupaj več kot 300 računalnikov, več učilnic je opremljenih z interaktivnimi tablami. Ima bogato založeno knjižnico in veliko športno dvorano.

V Izobraževalnem centru sodobnih tehnologij, ki je nadgradnja obstoječih šolskih delavnic omogočamo tako dijakom kot tudi zaposlenim v podjetjih iz naše okolice pridobiti in nadgraditi znanje s področja delovanja CNC tehnologij. Tako krepimo tudi sodelovanje z gospodarstvom regije.

V letu 2020 nas je zaznamovala epidemija, ki je zarezala v številne načrtovane aktivnosti na šoli. Naša pozornost je letos namenjena predvsem kvalitetni izvedbi pouka na daljavo, še posebej pa dijakom zaključnih letnikov, saj želimo, da uspešno zaključijo srednješolsko izobraževanje in nadaljujejo študij na izbranih področjih.

Vsi pa upamo, da čim prej nadaljujemo pouk v šolskih klopeh, tako utrdimo pridobljeno znanje, se družimo in napišemo nove srednješolske zgodbe.

Oglasno sporočilo


Število točk, potrebnih za vpis

2020/21

  • program Tehnik računalništva: točke iz ocen 109, točke iz ocen treh predmetov 29.

PODOBNE ORGANIZACIJE

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PREBERI VEČ