Prijava na e-nasvete

Šolski center Krško Sevnica – Srednja šola Krško

Naslov: 131 Cesta krških žrtev, Krško 8270, Slovenija

Kontaktna oseba: Sabina Žulič, Jana Božič

Funkcija: svetovalna služba

Mail: sabina.zulic@sc-krsko.si, jana.bozic@sc-krsko.si

Telefon: tajništvo: 07/490 64 00; svetovalna služba: 07/490 64 04

Spletna stran: https://www.sc-krsko.si/index.php/spss

Program (brez podrobnega opisa):

Šolska jedilnica: DA

Šolska knjižnica: DA

Brezplačen Wi-Fi: DA

Učbeniški sklad: DA

Organiziran avtobusni prevoz: DA

Elektronska redovalnica: DA

Šolska telovadnica: DA

Tutorstvo: DA

Garderobne omarice: DA

Posebnost šole: Posebnost šole je odprti kurikulum v sodelovanju z gospodarstvom, vajeniška oblika izobraževanja v SPI strojnem mehaniku, sodelovanje v projektih, ki lahko zadovoljijo dijakovo radovednost, inovativnost, različne interese in podobno. Pri tem je poudarek na kvaliteti medsebojnih odnosov, osebnem napredku in pridobivanju socialnih veščin. Znanja s področja strojništva, elektrotehnike in računalništva so najbolj deficitarna, strokovnjaki s teh področij (poklicev) pa bodo zagotovo tudi v prihodnje najbolj iskan kader na trgu dela. FabLab: To je eksperimentalni laboratorij, ki je opremljen z najrazličnejšo tehnično opremo, ki je namenjena dijakom, da v svojem prostem času ali po pouku s podporo mentorjev uresničujejo lastne ideje, ki zahtevajo določeno tehnično opremo. Dobra priprava za študij na višje in visokošolskih študijskih programih – ne samo tehniških smeri.

Tuji jeziki: angleščina, nemščina

Možnost izmenjave: Priložnost praktičnega usposabljanja na delovnem mestu pri delodajalcu v tujini (na Malti, v Italiji, Portugalskem)

Izbirni predmeti: Možnost izbirnih predmetov s področja elektrotehnike (energetika, avtomatika, elektronika), strojništva (robotika, CNC tehnologije, energetika) in računalništva (programiranje, izdelava spletnih strani).

Šolski krožki: Športni krožki: košarka, nogomet, badminton, namizni tenis; priprave na športna tekmovanja: nogomet, košarka odbojka, rokomet, atletika, streljanje, badminton; krožki s področja stroke: aplikativna elektrotehnika, programiranje 5- in 6-osnega industrijskega robota, praktičen postopek ulivanja kovin, kovaštvo, LEGO Masters, Drone it yourself (izdelava drona in letenje z droni), kviz Mladi genialci; ostali krožki: šahovski, likovni, urbano skiciranje, projekt MEPI, prostovoljstvo, izbrana poglavja iz zgodovine matematike, risanje geometrijskih vzorcev, »zimska pravljica« – praznične dekoracije šole, angleška bralna značka, »Mladi zgodovinarji«, šolska poker liga, gorniški krožek, krožek kreativnega razmišljanja); priprave na tekmovanja (Cankarjevo, evropski matematični Kenguru, razvedrilna matematika, Matemček, logika, Vzorci, Logična pošast, angleščina, prevajanje, zgodovina, geografija, diabetes, Evrošola, Ali je kaj trden most?, PIKO (risanje projekcij in kotiranje), gradbeni mehaniki, informacijska in računalniška pismenost (Bober), ACM iz računalništva in informatike, »Mladi genialci«, …)

Šolske ekskurzije: Obiski sejmov ter podjetij doma in v tujini (gospodarski subjekti, ki pokrivajo področja strojništva, elektrotehnike in računalništva)

Uspeh šole na maturi 2022/23:: Splošna matura: 100 %, poklicna matura: 86 %

Število vseh dijakov: 527

Število maturantov v 2022/23:: Tehniška gimnazija: 9, SSI + PTI: 77

Število maturantov, ki so nadaljevali šolanje (na fakulteti, visoki ali višji šoli):: /

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2024:: Bodočim vrstnikom dijaki sporočajo, da na Srednji šoli Krško vlada dobro vzdušje zaradi kakovostnih profesorjev, ki slovijo po svoji prijaznosti in pripravljenosti pomagati, kar je tudi pripomoglo k vpisu mnogih dijakov. Poleg tega so se sami vpisali zaradi bližine doma, lepega izgleda šole in dobre predstavitve na informativnem dnevu. Naslednikom sporočajo, da je predvsem pomembno, da jih izbran program zanima. Šola jih ponuja kar enajst (tehniška gimnazija, elektrotehnik, strojni tehnik, tehnik računalništva, avtoserviser, elektrikar, oblikovalec kovin – orodjar, strojni mehanik, pomočnik v tehnoloških procesih). Pravijo, da se je potrebno na teste ustrezno pripraviti in da naj bodoči dijaki šole ne jemljejo preveč zlahka. Pouk začenjajo ob 7.00 in končajo ob 13.35. Dodaten plus je ena prosta šolska ura, katere so deležni vsakodnevno. Poudarek je na strokovnih in maturitetnih predmetih. Izzive dijakom predstavlja učenje matematike in fizike, ki jo je težje razumeti, ter slovenščina. Za domače naloge dijaki dnevno porabijo od pol do ene ure, učiti se začnejo od tri dni do en teden pred preizkusom znanja. Pripravljajo se tako, da si delajo zapiske, berejo snov iz zvezkov in z inštrukcijami. Učbenike si je možno izposoditi v šoli. Sodobno opremo imajo v učilnicah za strokovne predmete oz. za praktični pouk. Poklici, ki si jih anketirani dijaki želijo opravljati v prihodnosti so računalničar, radiolog, programer in informatik.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2023:: Bodočim vrstnikom, ki se želijo vpisati na Srednjo šolo Krško dijaki sporočajo, da je vzdušje na šoli pozitivno, dijaki in profesorji se razumejo in spoštujejo. Slednji so strokovni in si vzamejo čas za pogovor ter nudijo posameznikom dodatno pomoč, zato naj bodo tudi dijaki spoštljivi do njih. Sicer manjša šola slovi po solarnem avtomobilu, sodobno opremljenih tehničnih učilnicah, računalnica in laboratoriji pa dajejo podporo učnemu procesu in nastajanju različnih izumov. Programi na šoli so si različni, zato so nekateri anketirani izpostavili, da je poudarek na naravoslovnih predmetih (matematika, fizika, elektrotehnika), drugi čutijo da je več pozornosti namenjene strokovnim predmetom. Več izzivov predstavljajo predmeti, kot so programiranje, elektrotehnika, matematika in energetski sistemi. Zahtevnejše predmete utrjujejo sproti, domače naloge delajo dnevno. Sicer se učijo pred posameznimi testi in spraševanji, kar jim običajno vzame dva do pet dni, da ponavljajo vsebine iz zvezka, sami ali s sošolci, poiščejo dodatne vire na internetu, dopolnijo zapiske, rešujejo naloge iz starih testov, ki jih dobijo od prijateljev. Učbenike si izposodijo v učbeniškem skladu. Pouk poteka dopoldne, od 7.00 dalje. Organizirane šolske ekskurzije ter dnevi dejavnosti so izjemno zabavni in zanimivi. Večinoma so se za vpis odločili zaradi izbranega programa in bližine šole njihovemu domu.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2022:: Na Srednjo šolo Krško so se vprašani dijaki vpisali zaradi bodočega poklica, ki ga želijo opravljati, lokacije šole blizu industrijskih obratov, ki jih zanimajo ter priporočil bivših dijakov. Urnik na šoli je dopoldanski in poteka med 7.00 in 13.35. Dijaki menijo, da ima predmetnik poudarek na strokovnih predmetih, fiziki in slovenščini. Pohvalili so opremljenost šole in strokovne profesorje, s katerimi imajo dobre in spoštljive odnose. Imajo dovolj svobode, a se zavedajo, da je treba opravljati šolske obveznosti. Na tekmovanjih dosegajo zavidljive uspehe. Dijaki, ki so vpisani na smer elektrotehnik, bi bili radi po poklicu večinoma elektrotehniki, nekateri tudi gasilci in fotografi. Tisti, ki so vpisali gimnazijski program pa menijo, da imajo za odločitev o poklicu še čas. Učenje na šoli je bolj kampanjsko, vprašani dijaki se na teste pripravljajo od enega dneva, do tudi več kot tedna dni, kar je odvisno od zahtevnosti predmeta in zanimanja posameznika za snov. Večina z reševanjem domačih nalog konča v manj kot pol ure, tisti, ki se učijo sproti, pa porabijo za sprotne šolske obveznosti tudi več kot dve uri na dan.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2021:: Srednjo poklicno in strokovno šolo Krško so dijaki izbrali zaradi zanimanja za strojništvo, računalništvo ali bližine doma. S profesorji gojijo dober odnos, poln komunikacije, ti so profesionalni in polni znanja. Šola slovi po zmagi na tekmovanju za solarni avto, dobrih strokovnih profesorjih in opremljenosti šole s CNC stroji ter opremo v računalniških učilnicah. V bližini je avtobusna postaja, organizirajo pestre naravoslovne dneve, ekskurzije in različne projekte. Pri pouku, ki poteka dopoldan, je poudarek na strokovnih predmetih, kot so energetika, konstruiranje, računalništvo, programiranje. Ti so za nekatere dijake tudi težji, spet za druge sta to slovenščina ali angleščina. Za učenje kombinirajo zapiske in učbenike, ki jih dobijo preko znancev. Po potrebi rešujejo stare teste, ponovijo vaje iz delovnih zvezkov ali si s sošolci med seboj pomagajo pri ponavljanju snovi. Šolo bi priporočili tistim, ki jih program zanima, si želijo efektivnega učenja in sproščeno vzdušje.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:: Kot razloge za vpis na Srednjo poklicno in strokovno šolo Krško so vprašani dijaki našteli zanimivo predstavitev programa na informativnih dneh, bližino doma, predvsem pa željo po izbranem poklicu. Dijakom se profesorji zdijo dostopni, si vzamejo čas za pogovor in pomoč dijakom. Dijaki menijo, da ima predmetnik poudarek na strokovnih predmetih. Sprotno delo in domače naloge jim vzamejo do pol ure dnevno. Pred ocenjevanji se še dodatno učijo nekaj dni iz učbenikov, ki si jih si lahko izposodijo v učbeniškem skladu, večinoma pa iz zapiskov. Dijaki pravijo, da imajo radi praktični pouk v dobro opremljenih učilnicah, ki omogočajo raznoliko delo in pridobivanje veščin. Pohvalili so sončno elektrarno in dobro opremljene računalniške učilnice in telovadnico. Veseli so, da imajo dovolj dolg odmor za malico, ki je okusna.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:: Dijaki so se za vpis na Srednjo poklicno in strokovno šolo Krško odločali iz različnih razlogov-predstavitev programa, bližina doma, smer izobraževanja, želja po izbranem poklicu. Za ozračje na šoli menijo, da je dobro. Profesorji se dijakom zdijo dostopni, pripravljeni pomagat. Dijakom so na šoli všeč tudi sončna elektrarna, topla malica, dovolj dolg odmor za malico, možnost spoznavanja novih naprav in urejenost učilnic, želijo pa si večje garderobne omarice. Pouk na šoli poteka od 7.00 do 13.35 ali 14.35. Dijakom se zdi, da imajo na šoli poudarek bolj na strokovnih predmetih. Za teste se dijaki učijo zelo različno dolgo, odvisno od posameznega predmeta in tudi od dijaka. Učijo se večinoma iz zapiskov, te lahko dobijo tudi pri starejših dijakih. Učbenike si lahko dijaki izposodijo v učbeniškem skladu. Za domače naloge v povprečju porabijo do pol ure dnevno. Po mnenju dijakov imajo na šoli dobro opremljeno računalniško učilnico, telovadnico in učilnico za praktični pouk.

Šolski center Krško Sevnica sestavlja Srednja šola Krško in Srednja šola Sevnica. Srednja šola Krško predstavlja dinamično izobraževalno okolje v Posavju. Sestavljen je iz več programov in ponuja raznolike možnosti izobraževanja. Moderno opremljene učilnice, specializirane delavnice in dobri učitelji omogočajo kakovostno izobraževanje na različnih področjih. Šola je poznana po aktivnem vključevanju dijakov v lokalno skupnost. Sodelovanje s podjetji in priložnosti za praktično usposabljanje zagotavljajo realno pripravo na poklicno pot. Srednja šola Krško tako predstavlja most med teorijo in prakso, pripravlja dijake na izzive sodobnega sveta ter gradi trdne temelje za uspešno kariero.

Virtualni sprehod po šoli: ŠC Krško-Sevnica (matterport.com)

Predstavitev programov na ŠC Krško – Sevnica: klikni na YouTube.


Število točk potrebnih za vpis

2021/22

  • program Tehnik računalništva: točke iz ocen.

PODOBNE ORGANIZACIJE

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PREBERI VEČ