Prijava na e-nasvete

Ekonomska šola Novo mesto

Naslov: 3a Ulica talcev, Novo mesto 8000, Slovenija

Kontaktna oseba: Klavdija Giodani

Funkcija: svetovalna služba

Mail: informacije@esnm.si

Telefon: tajništvo: 07 393 32 60, svetovalna služba: 07 393 32 72

Spletna stran: http://www.esnm.si/

Program (brez podrobnega opisa):

Šolska jedilnica: DA

Šolska knjižnica: DA

Brezplačen Wi-Fi: DA

Učbeniški sklad: DA

Organiziran avtobusni prevoz: DA

Elektronska redovalnica: DA

Šolska telovadnica: DA

Tutorstvo: DA

Posebnost šole: Smo šola z izrednim posluhom za potrebe dijakov, katerim po potrebi nudimo individualno obravnavo in pomoč. Na naši šoli se dijaki počutijo sprejete, pridobljena znanja pa so kvalitetna in primerna tako za nadaljevanje izobraževanja kot za takojšnjo zaposlitev. Maturantje so podali povratno informacijo, da bi šlo drugim priporočili zaradi dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, zato ker učitelji kvalitetno podajajo učno snov, razlagajo, pripravijo ustrezna gradiva in nudijo podporo. Nudimo tudi priprave na maturo, poklicno maturo, zaključne izpite, predmete in popravne izpite. Turi v času dela na daljavo so se dijaki s podporo učiteljev uspeli kvalitetno pripraviti na maturo in zaključni izpit. Pri dijakih vzpodbujamo kreativnost in podjetnost, kompetence za razvoj lastne podjetniške poti. Smo manjša šola, kjer vsak dijak šteje. Trudimo se za to, da nudimo podporo in občutek sprejetosti vsem dijakom ne glede na specifične potrebe posameznika. V učilnici na prostem ob reki Krki in gozdu Ragov Log izvajamo učne ure, kjer se lahko dijaki sprostijo in povezujejo v naravnem okolju.

Tuji jeziki: angleščina, nemščina

Možnost izmenjave: V okviru mednarodnega projekta Erasmus+ je za dijake možna izmenjava ali praktično delo v tujini tako za dijake Medijski in Ekonomski tehnik ter tudi dijaki programa Ekonomska gimnazija. Prakso so opravljali v delovnih organizacijah na Irskem, Poljskem, V Španiji, na Malti, Tenerifih.

Izbirni predmeti: splošna matura: dijaki izbirajo med zgodovino in geografijo, nemščino, po dogovoru s splošno gimnazijo tudi psihologijo in sociologijo; dijaki poklicne mature izbirajo med tujim jezikom in matematiko

Šolski krožki: Najbolj smo aktivni na področju podjetništva s podjetniškim krožkom. Tako se udeležujemo Start up vikendov, sodelujemo s Podjetniškim inkubatorjem Podbreznik v Novem mestu, sodelujemo v projektu ZUIP in se udeležujemo tekmovanj. Pri podjetniškem krožku dijaki povezujejo ekonomska, podjetniška in medijska znanja. Dijaki programa medijski tehnik vsako leto sodelujejo s svojimi kratkimi filmi na tekmovanju Slovenščina ima dolg jezik in vedno zasedejo najboljša mesta, ravno tako se uspešno udeležujejo fotografskih natečajev in natečaja Evropa v šoli. Dijaki ekonomske gimnazije so vedno uspešni na tekmovanju iz ekonomije. Ekonomski tehniki pa se udeležujejo tudi tekmovanj iz računovodstva. Trgovci so zelo uspešni na tekmovanjih s področja prodaje blaga, tudi na podlagi uspešnega praktičnega izobraževanja z delom ter razvijanja trgovinskih veščin preko praktično zasnovanega pouka. Vse leto aktivno sodelujemo tudi v eko-projektu, saj smo Ekošola. Izvajamo tudi športne aktivnosti. Na šoli deluje dijaška skupnost, ki samoiniciativno vodi nekatere projekte z dijaki celotne šole, ki doprinesejo k boljši povezanosti med dijaki ter pestrejšemu in kvalitetnemu sobivanju. V zadnjem času je začela delovati internetna televizija MausTV, za katero so pri pripravi prispevkov povezujejo dijaki vseh programov, za snemanje, montažo in končno izvedbo poskrbijo dijaki medijski tehniki.

Šolske ekskurzije: strokovne ekskurzije so organizirane po Sloveniji in v tujino (Beneški bianale, snemalni studio München, medijske hiše v Zagrebu, uspešna podjetja v Sloveniji, naravne, gospodarske, kulture in zgodovisnko pomembe točke v Slovenije), izbirne ekskurzij so organizirane v Pariz, Rim, Berlin, Budimpešto, Provanso, Amsterdam oz. vsako leto drugam, glede na interes dijakov in možnosti organizacije

Uspeh šole na maturi 2022/23:: Splošna matura: 100 %, poklicna matura: 78,7 %

Število vseh dijakov: 471

Število maturantov v 2022/23:: 17 splošna matura, 94 poklicna matura

Število maturantov, ki so nadaljevali šolanje (na fakulteti, visoki ali višji šoli):: 85 %

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2024:: Šola se lahko pohvali s pozornostjo do potreb dijakov, ki se počutijo sprejete, obenem pridobivajo znanje, ki je primerno za zaposlitev ali nadaljnje šolanje. Dijaki štirih programov: ekonomska gimnazija, ekonomski tehnik, medijski tehnik in trgovec, se vključujejo v zanimive projekte, kot je projektni krožek »Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo za podjetnost«, in redno sodelujejo na tekmovanjih.

Predajanje znanja na programu medijskega tehnika poteka na zanimive načine. Šola slovi po medsebojni povezanosti med dijaki, kar je verjetno posledica velikega števila skupinskih projektov. Razlogi za vpis s strani anketirancev so zanimanje za fotografijo in video produkcijo ter želja po odprtju lastnega foto studia. Pozitivne plati programa so še zanimive učne vsebine, ogromno dela v tiskarni, foto in video studiu ter veliko natečajev. Pouk poteka dopoldan od 7.50 do 13.10 ali 14.05. Največji poudarek je na praksi. Izziv jim predstavljajo matematika, ker je težje razumljiva, ter tipografija, ker obsega veliko snovi, in medijsko oblikovanje. Dnevno je treba nameniti od pol do ene ure za opravljanje domačih nalog. Priprave na ocenjevanja se začnejo najkasneje teden dni prej, medtem ko se nekateri učijo redno skozi celotno obdobje. Pri učenju uporabljajo različne vire, kot so domače naloge, vaje iz delovnih zvezkov, gradivo iz učbenikov, internet ter izdelovanje lastnih zapisov. Dijakom so zanimivi poklici montažerja, fotografa, grafičnega oblikovalca, nekateri se želijo usmeriti v management.

Vzdušje na programu ekonomskega tehnika je sproščeno. Dijake, ki so izpolnjevali vprašalnik, je program prepričal zaradi možnosti vpisa na študij po maturi. Pravijo, da če te zanima ekonomija, se le vpiši. Zelo so pohvalili še okusno malico. Pouk je vedno v dopoldanskem času, s pričetkom ob 7.50 in zaključkom ob 13.15 ali 14.00. Predmeti so ustrezno razporejeni čez celoten teden. Največji poudarek je na strokovnih predmetih. Zalogaj za učenje predstavljajo matematika, nemščina in finančno knjigovodstvo. Učbenike je mogoče dobiti v učbeniškem skladu, medtem ko stare teste in zvezke lahko pridobijo pri starejših dijakih. Dnevno je potrebno nameniti do pol ure za domače naloge. Priprava na ocenjevanja se prične najkasneje en teden prej. Zahtevnejše predmete je priporočljivo sistematično obravnavati. Kot učna gradiva uporabljajo stare domače naloge, zapiske ter učbenike. Vprašani dijaki pravijo, da si v prihodnosti želijo opravljati poklic arhitekta.

Gimnazijce je ekonomska gimnazija prepričala zaradi priporočil bivših dijakov te šole. Profesorji so super in imajo visoko raven znanja, ki ga kakovostno predajajo naprej. Vzdušje je sproščeno, kogarkoli na šoli lahko prosiš za pomoč. Bodočim dijakom bi vpis priporočili, saj je po eni strani gimnazijski program, po drugi strani pa dobiš dodatne veščine na področju ekonomije, financ, podjetništva. Predstavlja odlično podlago za študij ekonomije in prava. Pouk traja od 7.10 do 14.00. Velik plus je, da v predmetniku ni fizike. Največji poudarek je na ekonomiji, matematiki in slovenščini. Med najzahtevnejšimi pa sta slovenščina zaradi velikega obsega snovi in matematika zaradi hitre obravnave snovi. Plus je, da so spraševanja napovedana. Dnevno je treba nameniti od ene do dve uri za opravljanje domačih nalog. Priprave na ocenjevanja se začnejo najpozneje pet dni prej. Pri učenju se osredotočajo na izdelovanje zapiskov, prebiranje učbenikov in pregled zvezkov. Priporočljivo je pregledati tudi stare domače naloge. Poklici, ki si jih vprašani želijo opravljati v prihodnosti so ekonomist, pravnik in psiholog.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2023:: Ekonomska šola Novo mesto se ponaša z izrednim posluhom za potrebe dijakov, ti se čutijo sprejeti, pridobljena znanja pa so kakovostna in primerna za zaposlitev ali nadaljnje izobraževanje. Aktivni so pri zanimivih projektih, kot JE podjetniški krožek Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti, hkrati se udeležujejo tudi tekmovanj.

Dijaki programa Medijski tehnik bi šolo priporočili mlajšim vrstnikom, saj je majhna, tako da imajo s profesorji tesen in prijeten odnos, veliko se lahko naučijo na fotografskem in snemalnem področju. Na strokovnih predmetih je večji poudarek, izzive jim predstavlja predvsem predmet topografija, med splošnimi predmeti še slovenščina in matematika. Šola v varnem in delovnem ozračju spodbuja kreativnost, zato veliko sodelujejo na zanimivih projektih. Vsako leto se udeležijo tekmovanj s kratkimi filmi, obiskujejo fotografske in druge natečaje. Posebej so vprašani pohvalili foto in video studio, računalniške učilnice, tudi knjižnica je dobro založena. Učijo se večinoma iz učbenikov, ki jih dobijo v učbeniškem skladu, od starejših dijakov pa zvezke in stare teste. Pred ocenjevanji vložijo nekoliko več časa v učenje, v povprečju, tri dni, sproti pa delajo domače naloge okoli pol ure na dan.

Dijaki Ekonomske gimnazije ocenjujejo, da šola deluje sproščeno, profesorji so polni znanja in dijake spodbujajo, da osvojijo čim več znanja, njihov cilj pa je uspešno opravili srednjo šolo. Večinoma so se vpisali, ker jih družboslovni predmeti zanimajo, predvsem ekonomija in podjetništvo, na katerih je tudi večji poudarek. Šola je lepo opremljena, predvsem so dijaki pohvalili računalniške učilnice. Slovi tudi po zavidljivih rezultatih, ki jih dosegajo na tekmovanjih iz ekonomije, tehniki pa v računovodstvu. Pouk začenjajo ob 7.50, običajno zaključijo ob 14.00. Med težje predmete so uvrstili zahtevno matematiko, slovenščino zaradi količine snovi ter nemščino zaradi pomanjkanja predhodnega znanja. Večina se jih uči sproti, tudi za domače naloge dnevno porabijo okoli ene ure. Pri določenih predmetih se učijo pred ocenjevanjem, da utrdijo snov, ker že veliko odnesejo s sodelovanjem pri pouku. Pri tem uporabljajo vse kar imajo na voljo, tako zapiske, učbenike, stare teste, kot domače naloge in vaje, ki jih ponovno rešujejo, do dodatnih nalog, ki jih poiščejo na spletu.

Sodelujoči dijaki v anketiranju programa ekonomski tehnik so kot pozitivno izpostavili na šoli še dobre odnose s profesorji, saj vedno priskočijo na pomoč, ko se dijak znajde v neznanju, ter šolsko kuhinjo. Pri pouku, ki je stalno dopoldanski, jim je všeč delo v skupinah, saj z vrstniki radi sodelujejo in obravnavajo praktične teme in vprašanja. Med težje prištevajo strokovne predmete, izzive jim povzročajo največkrat poslovanje podjetja, sodobno gospodarstvo ter knjigovodstvo, od glavnih predmetov pa matematika in fizika zaradi zahtevne snovi, ki jo je treba razumeti že od vsega začetka, da lahko gradiš naprej. Pred ocenjevanju se učijo v povprečju do največ pet dni, sproti pa naredijo domače naloge, za kar namenijo okoli ene ure na dan. Večina vprašanih tega programa si želi postati računovodja, medtem ko so gimnaziji povedali, da bi bili ekonomisti in marketinški svetovalci.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2022:: Vprašani mladi iz Ekonomske gimnazije pravijo, da je na njihovi šoli največ poudarka na maturitetnih predmetih, predvsem ekonomiji in matematiki, ki sta hkrati za večino tudi najbolj zahtevna predmeta. Na šolo so se anketirani vpisali predvsem zaradi predmetnika, všeč jim je bilo dejstvo, da ni fizike. Ekonomsko gimnazijo opisujejo kot zelo organizirano, tako z vidika profesorjev, s katerimi imajo dober odnos, kot z vidika programa samega. Domačnost profesorjev dopolnjujejo tudi občasni sprehodi in pouk na prostem ter urejene učilnice, predvsem računalniška učilnica in šolska kuhinja. Za teste se vprašani dijaki učijo v povprečju do tri dni pred rokom. Učno snov si preberejo tako iz učbenika kot zapiskov. Za nekaj težjih predmetov učenje poteka sproti, za ostale se učijo le ko je treba.

Na program Medijski tehnik so se sodelujoči dijaki vpisali zaradi količine praktičnega dela. Šolo priporočajo tistim vrstnikom, ki jih mediji zanimajo, saj šola ni tako preprosta in jim svetujejo, da se čim več učijo sproti. Matematika in strokovni predmeti so tisti, ki dijakom povzročajo največ preglavic, praktični pouk pa jim je najbolj pri srcu. Urnik je dopoldanski, običajno poteka pouk od 7.50 do 13.10. Na šoli vlada sproščen odnos, profesorji so korektni in pripravljeni na pogovor, kadar posamezniki potrebujejo pomoč. Vprašani dijaki so pohvalili opremljenost telovadnice in igrišča. Domačih nalog imajo malo, a jih rešujejo sproti, za intenzivno učenje pred testi običajno porabijo več časa, tudi od pet dni so enega tedna za posamezni predmet. Učijo se s pomočjo vaj iz delovnih zvezkov, učbenikov, dopolnijo svoje zapiske iz učnih ur ter starih testov, ki jih dobijo od starejših prijateljev, nekaj jih je navedlo, da obiskujejo še inštrukcije.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2021:: Vprašani dijaki ekonomske gimnazije pravijo, da so se odločili za program zaradi družboslovne smeri, uporabnih predmetov in ker je šola majhna, zato je vzdušje prijetno in mirno. S profesorji se dobro razumejo, saj so ti prijazni in pomagajo vsakič ko dijaki kaj potrebujejo. Pouk poteka le dopoldan in običajno zaključijo do 14.00. Več pozornosti je na matematiki, ekonomiji ter slovenščini, med najtežje sodelujoči uvrščajo matematiko, kjer je zahtevna snov, pri nemščini se veliko zahteva za dobro oceno ter tudi zgodovini in kemiji. V povprečju vsak dan porabijo za ponovitev snovi in domače naloge od pol ure do ene ure. Pred testi se učijo nekateri tudi do enega tedna prej, odvisno od predmeta, nekateri manj. Učbenike si izposodijo iz učbeniškega sklada ali pri starejših dijakih, navadno pa se največ učijo iz svojih zapiskov.

K odločitvi za vpis so anketiranim medijske tehnike prispevali informativni dan, odmaknjenost od šolskega centra in želja po fotografiranju. Poudarek je na strokovnih predmetih, kot so izobraževanje s sliko in zvokom, tipografija in reprodukcija in medijsko oblikovanje. Kot težje so izpostavili osnovne predmete – matematiko, slovenščino in tuje jezike. Dijaki so našteli več prednosti šole, zato jo tudi priporočajo bodočim dijakom. Kot pozitivno so izpostavili izjemno vzdušje v razredu in na splošno v šoli, saj je zaposleno osebje super, obilico ur praktičnega dela, zanimive strokovne ekskurzije in obšolske dejavnosti. Želijo si še več ur prakse dejansko v podjetjih in še več ur fotografiranja na terenu. Večina se uči kadar je treba, sicer delajo domače naloge sproti, okoli uro na dan. Večino se za ocenjevanja pripravljajo iz lastnih zapiskov, kjer zberejo vso snov na enem mestu in se je iz teh najlažje učiti, stare zvezke in teste pridobijo od starejših prijateljev.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:: Dijaki programa ekonomski tehnik so izbirali šolo zaradi zanimanja za ekonomijo, želeli pa so se izogniti tudi fiziki. Pravijo, da so izvedeli od starejših vrstnikov, da šola ponuja kakovostno znanje in veliko izkušenj, zato so se vpisali. Ker je res tako, bi jo priporočili bodočim dijakom ter jim svetujejo, da naj pokažejo svoj pravi jaz in naj se ne bojijo izzivov. Vzdušje na šoli je sproščeno in umirjeno, predvsem domače, saj se vsi med seboj poznajo in razvijajo prijetne medsebojne odnose. Profesorji svoje delo opravljajo profesionalno, vzamejo si čas in dijakom prisluhnejo. Poudarek je na strokovnih predmetih, ti so za dijake tudi zahtevnejši. Ker imajo napovedano spraševanje, se pred tem učijo bolj intenzivno, v povprečju tri dni prej. Nekateri se učijo sproti, za kar potrebujejo od pol ure do ene ure na dan. Delajo domače naloge, preberejo snov v učbenikih in si pripravljajo izpiske. Tisti, ki jih je zanimal program Medijski tehnik, so se vpisali zaradi razpoložljive kakovostne opreme za snemanje in foto studia ter obilico prakse. Šola omogoča številne dodatne aktivnosti, ekskurzije, prakse v tujini, računalniške učilnice in učilnice za praktični pouk so sodobno opremljene. Vprašani dijaki pravijo, da je na šoli največji poudarek na strokovnih predmetih, za najtežje pa so ocenili slovenščino, matematiko in nemščino. Nekateri, če jim to le čas dopušča, se učijo sproti, sicer pa obvezno pred spraševanji dva do tri dni v povprečju. Če je predmet težji, pa tudi do enega tedna. Snov ponavljajo iz zvezkov, predelajo učbenik ter se učijo skupaj s sošolci. Literaturo si izposodijo iz učbeniškega sklada, sejma rabljenih učbenikov na šoli sicer nimajo, a če potrebujejo dodatne vire, jih poiščejo na internetu.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:: Dijaki so se v večini za vpis na šolo odločili zaradi zanimanja za določen poklic in zaradi zmanjšanega obsega naravoslovnih predmetov. Dijakom so všeč predmetnik brez fizike, studio, dobro opremljena računalniška učilnica, uporaba interaktivnih tabel, zanimive ekskurzije, pri nekaterih predmetih imajo napovedano spraševanje. Profesorji so po mnenju dijakov prijazni, razumljivi in spoštljivi. Ozračje na šoli so ocenili kot zelo sproščeno. Večinoma pouk poteka od 7.50 do 14.00. Med težje predmete dijaki uvrščajo matematiko in slovenščino. Za domače naloge v povprečju porabijo od pol ure do ene ure dnevno. Dijaki se za teste različno dolgo učijo, kar je odvisno od težavnosti predmeta in od posameznega dijaka in njegove zainteresiranosti. Učijo se iz zapiskov in učbenikov, te si lahko izposodijo v učbeniškem skladu šole. Zapiske in stare teste dobijo pri starejših dijakih.

Oglasno sporočilo


Ekonomska šola Novo mesto izobražuje v okviru programov s področja ekonomskih ved in tudi v okviru progama trgovec in medijski tehnik. Na šoli z več kot 70 letno tradicijo je dogajanje pestro, poleg izobraževalnih programov, tudi pri izbiri krožkov in različnih ekskurzij. Spodbujajo delo dijaške skupnosti in sprejemajo tudi predloge dijakov organizacije življenja na šoli. Dijakom omogočajo izlete v tujino, strokovne ekskurzije, predavanja, projekte, ustvarjalne delavnice, v okviru katerih lahko izrazijo nadrejenost in raziskujejo svoje interese ter izživijo svojo ustvarjalnost.

Izobraževalni projekti ponujajo teoretično znanje, ki ga dopolnjujejo s praktičnim znanjem za življenje. To je tudi poslanstvo šole, saj želijo, da so mladi, ki končajo izobraževanje pri njih, razgledane osebnosti, ki so pripravneje na življenjske izzive. Strmijo tudi k razvijanju podjetnosti, tako kot pri pouku in pri interesnih dejavnostih. Na primer nekatera poklicna znanja s področja medijske tehnologije lahko dijaki uporabljajo pri delu na terenu, že v času šolanja.

Vir: spletna stran šole.


Število točk, potrebnih za vpis

2021/22

  • program Ekonomski tehnik: točke iz ocen 132, točke iz ocen treh predmetov 30.

PODOBNE ORGANIZACIJE

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PREBERI VEČ