Prijava na e-nasvete

Ekonomska šola Ljubljana

Naslov: 6 Prešernova cesta, Ljubljana 1000, Slovenija

Kontaktna oseba: Špela Žura in Gabriela Lukman

Funkcija: svetovalna služba

Uradne ure: vsak dan od 9.00 do 12.00

Mail: spela.zura@presernova.si

Telefon: tajništvo: 01/200 67 30, svetovalna služba: 01/200 67 35 in 041 454 560

Spletna stran: https://www.presernova.si/

Program (brez podrobnega opisa):

Šolska knjižnica: DA

Brezplačen Wi-Fi: DA

Učbeniški sklad: DA

Elektronska redovalnica: DA

Tutorstvo: DA

Garderobne omarice: DA

Posebnost šole: Naša šola se ponaša z nazivom šola ambasadorka Erasmus+, znakom Šola eTwinning ter nazivom ambasadorka eTwinning in Šola ambasadorka Evropskega parlamenta. Smo tudi prejemniki dveh Evropskih znakov kakovosti za projekte eTwinning Prejeli smo zeleno zastavo v sklopu projekta Eko šola. V mesecu septembru organiziramo spoznavni vikend za dijake 1. letnikov.

Tuji jeziki: angleščina, nemščina, italijanščina, španščina

Možnost izmenjave: Dijaki odhajajo v tujino na delovno prakso v okviru projekta Erasmus+ Mobilna Prešernova (Avstrija, Italija, Portugalska, Španija). Imajo pa tudi možnost sodelovanja in potovanj v okviru drugih projektov Erasmus+, potujejo v Španijo, Francijo, Italijo, Nemčijo in Avstrijo.

Izbirni predmeti: Dijaki ekonomske gimnazije imajo 3. letniku možnost izbrati: poslovna informatika - poslovno odločanje, poslovna informatika - reševanje problemov s programiranjem, poslovna informatika - ustvarjanje digitalnih vsebin, poslovna informatika - razvoj računalniških aplikacij in iger, trženje in prodaja, finance, mednarodno poslovanje, računovodstvo, ekonomska geografija in ekonomska zgodovina. Izvajanje izbirnih predmetov je odvisno od števila prijav dijakov.

Šolski krožki: Pevski zbor, plesni krožek, gledališki abonma, biološki krožek, pripovedovalski krožek, prva pomoč in CPP tečaj, tečaj deskanja in smučanja, glasbena delavnica, bralno-debatni krožek, krožek za razmišljanje ter angleška in španska bralna značka.

Šolske ekskurzije: Šolske strokovne ekskurzije so organizirane v mesecu oktobru. Po Sloveniji obiskujemo najuspešnejša domača podjetja. V okviru obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti, se lahko dijaki udeležijo različnih drugih ekskurzij in izletov. Spodbujamo pa tudi ekskurzije po tujini: Benetke, Berlin, London, Neapelj, Valencia, Madrid ...

Uspeh šole na maturi 2022/23:: /

Število vseh dijakov: 670

Število maturantov v 2022/23:: 170

Število maturantov, ki so nadaljevali šolanje (na fakulteti, visoki ali višji šoli):: 85 %

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2024:: Ekonomsko gimnazijo so dijaki izbirali ob vpisu, da bi zajeli pestre aktivnosti in pozitivno dijaško energijo, kar so začutili že na informativnih dnevih. V anketah so povedali, da se na šoli učiš za življenje, saj ponuja poleg kakovostnega pouka še vrsto zanimivih dejavnosti. Vzdušje je izredno pozitivno, s profesorji imajo spoštljiv odnos, kar cenijo. So sodelovalni in radi priskočijo na pomoč, pri datumih za ocenjevanja so prilagodljivi in se trudijo, da dijake spodbujajo k doseganju visokih rezultatov. Menijo, da je poudarek na maturitetnih predmetih, ekonomiji in podjetništvu. Večini delata preglavice matematika in ekonomija, nekaterim pa poslovni predmeti ali slovenščina. Pri pouku, ki traja običajno od 8.00 do 14.00, se obravnava aktualna dogajanja, napredne teme z zanimanjem sprejemajo. Vsak najde projekte zase, šola je tudi ambasadorka Erasmus+ in eTwinning, organizirane so mnoge ekskurzije. Bodočim dijakom predlagajo, da se učijo sproti, sami namenijo okoli ene ure dnevno domačim nalogam, medtem ko se za ocenjevanja pripravljajo v povprečju od pet dni do enega tedna. Pri tem uporabljajo učbenike, te si izposodijo v šoli, delajo lastne zapiske, ponavljajo vaje, preletijo še stare teste. Slogan celovito opiše šolo: »Podjetna, prijetna, ponosna Prešernova.« Če želijo pridobiti ekonomsko izobrazbo in izkoristiti zanimive aktivnosti, bodoče vrstnike vabijo k vpisu, saj daje šola vrhunsko podlago za prihodnost.

V očeh vprašanih dijakov programa ekonomski tehnik so informativni dnevi pričarali prijeten vtis vzdušja na šoli. Vpis so jim svetovali tudi starejši dijaki ali družinski člani, saj ima šola dober ugled in odlično lokacijo. Atmosfera na šoli je topla in pozitivna, kar ustvarijo zaposleni in dijaki skupaj. Kolektiv profesorjev je dijakom naklonjen, jih spodbujajo in so vedno na razpolago na individualnih govorilnih urah. Kot pozitivne stvari na šoli so izpostavili še tutorstvo in različne projekte, šola je ambasadorka Erasmus+ in eTwinning. Urnik je dopoldanski, brez predure. Začenjajo ob 8.00, zaključijo najkasneje do 14.50. Ocenjujejo, da je poudarek na strokovnih predmetih, kar bodo v vsakdanjem življenju lahko uporabno izkoristili. Učno literaturo si izposodijo v knjižnici, uporabne zapiske dobijo od starejših dijakov. Ocenjevanja so večinoma napovedana, zato se prej intenzivno učijo tako, da ponavljajo snov in vaje iz delovnih zvezkov, rešujejo stare teste, ponovijo domače naloge. Ker si med seboj večkrat pomagajo, se tudi skupaj učijo pred testi. Na dan namenijo okoli pol do ene ure časa za ponavljanje tekoče snovi in domače naloge. V prihodnosti si želijo vprašani postati komercialisti, tržniki, direktorji, bankirji ali delati v marketingu. Bodočim vrstnikom priporočajo vpis, saj se odlično počutijo na šoli, učne ure so izredno zanimive, a svetujejo, da delajo sproti.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2023:: Na ekonomski gimnaziji je poudarek na maturitetnih predmetih, ker je vidno tudi v izjemnih rezultatih dijakov na maturi. Vzdušje na šoli je sproščeno in delovno hkrati, saj se dijaki izredno trudijo, da bi osvojili čim več znanja, na drugi strani pa profesorji, večinoma je mlad kolektiv, vlagajo se zavzemajo za pestre šolske ure in dijakom pomagajo preiti marsikateri izziv. Imajo korekten in profesionalen odnos. Na šoli poteka ogromno projektov (Anina zvezdica, Eko šola, šola ambasadorka Erazmus+, eTwinning), dogodkov (karierni dan, obiski podjetnikov, spoznavni vikend za 1. letnike v mesecu septembru, ki omogoča novincem druženje z vrstniki), organiziranih ekskurzij, delovnih praks v tujini. Pri pouku si vestno zapisujejo, popoldne namenijo okoli pol do ene ure na dan za domače naloge. Iz zapiskov se učijo pred ocenjevanji, okoli tri dni, hkrati predelajo učbenik, pregledajo stare teste in ponavljajo naloge. Kot zahtevnejše predmete so izpostavili slovenščino zaradi obsežne vsebine, matematiko, kateri je treba nameniti veliko vaje, ter angleščino zaradi besedišča. Z urnikom so zadovoljni, saj je uravnoteženo zastavljen. Vprašani so kot pozitivno na šoli ocenili tudi sodobno opremljene laboratorije in računalniško učilnico ter prijetne kotičke za sprostitev med odmori.

Dijaki potrjujejo slogan šole »Podjetna, ponosna, Prešernova«, ki jim daje zanos, kakovostno ekonomsko podlago in uporabna znanja za življenje. Bodočim vrstnikom na programu ekonomski tehnik svetujejo obisk informativnih dni, saj se spominjajo, da so bili toplo sprejeti, predstavitev pa izjemno pozitivna, takoj so začutili prijazen odnos med profesorji in dijaki. Profesorji so izredno dostopni, predvsem pa prilagodljivi pri posameznikovih željah in prošnjah za pomoč. Vprašani menijo, da je poudarek na matematiki, gospodarstvu in poslovanju, nekaj več preglavic pa imajo pri slovenščini in angleščini. Težji predmeti so na urniku, ki poteka ob 8.00 do 14.50, lepo razporejeni čez teden. Učno gradivo dobijo od starejših generacij, učbenike si izposodijo v učbeniškem skladu. Pred ocenjevanji se učijo bolj intenzivno, okoli dva dni zadostuje, če si aktiven pri pouku in delaš sproti natančne zapiske. Ko utrjujejo vsebine za ocenjevanje vzamejo v roke zapiske, ponovno rešijo domače naloge in vaje iz delovnih zvezkov, nekateri večkrat ponavljajo snov skupaj s sošolci. Aktiven je tutorski program, tako se med generacijami povezujejo, si pomagajo in izmenjujejo gradiva.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2022:: Dijake ekonomske gimnazije je v prvi vrsti prepričal za vpis učni načrt, poleg tega tudi pestre šolske aktivnosti, urejene učilnice in okolica ter vzdušje na šoli. To ustvarjajo s pozitivno energijo tako dijaki kot profesorji, ki so dostopni, korektni in nudijo pomoč dijakom. Šola se ponaša s sloganom »Podjetna, ponosna, Prešernova«, ki predstavlja trdno odskočno desko za podjetno prihodnost dijakov. Urnik je dopoldanski, običajno se začne ob 8. uri, konča okoli 14. ali 15. ure. Vprašani dijaki menijo, da je poudarek na maturitetnih predmetih, pa tudi na ekonomiji in podjetništvu. Nekaj preglavic jim predstavljata matematika in informatika. Učno gradivo dobijo v učbeniškem skladu ali od starejših prijateljev, sicer pa se najraje učijo iz svojih zvezkov. Pred ocenjevanji se učijo nekoliko več, v povprečju med tri do pet dni za posamezen predmet. Pri tem uporabljajo poleg svojih zapiskov, še učbenike, ponovijo domače naloge, rešujejo stare teste, za spraševanja pa nekaterim pripomore učenje ustno s sošolci. Šola je sodobno opremljena, razvojno usmerjena in športnikom prijazna, nudi vrsto dodatnih aktivnosti kot so različni projekti in izmenjave v tujini, 1. letniki pa ne smejo zamuditi spoznavnega tabora.

Vprašani dijaki programa ekonomski tehnik so izbrali šolo v bližini centra mesta zaradi kakovostnih projektov in priprave na nadaljnje izobraževanje ter tople dobrodošlice na informativnem dnevu. Spominjajo se, da so bili izredno lepo sprejeti in zato takoj začutili pozitivno atmosfero. Tudi po letih šolanja lahko potrdijo, da je vzdušje odlično, s profesorji se zelo dobro razumejo, ti jih motivirano in jim pomagajo do znanja. Pravijo, da šola slovi po podjetnosti, uspešnih dijakih in dejstvu, da te pripravi za življenje. Kot pozitivno so ocenili program tutorstva, izmenjave in organizirana potovanja ter dopoldanski pouk, ki traja običajno od 8. do 14. ure. Največ poudarka imajo na ekonomskih predmetih in gospodarstvu. Večini vprašanih predstavlja izzive pri učenju matematika, drugim angleščina ali slovenščina zaradi obsežne snovi. Trdijo pa, da se s sprotnim učenjem lahko naučiš marsikaj, zato dnevno porabijo eno uro svojega prostega časa v povprečju, da uredijo zapiske, rešijo domače naloge in ponovijo obravnavano snov. Glavno gradivo za učenje so zvezki in učbeniki, pomagajo si še s ponavljanjem nalog in reševanjem starih testov. Odvisno od posameznega predmeta, namenijo ponavljanju pred ocenjevanji okoli pet dni. V prihodnosti imajo vprašani dijaki različen nabor željenih poklicev, nekateri želijo ustanoviti svoja podjetja, drugi delati kot komercialisti, zavarovalničarji, računovodje ali politiki.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2021:: Anketirani dijaki Ekonomske šole Ljubljana so povedali, da so se za vpis odločili zaradi pridobivanja znanja na področju ekonomije in podjetništva, kar jim bo dalo obsežno znanje in podlago za prihodnost. Opisujejo jo s sloganom »prijetna in podjetja je Prešernova.« Šola nudi dodatne dejavnosti, izmenjave in ekskurzije, ki prinašajo poglobljeno znanje jezikov ter samostojnost in samozavest posameznikom, organizirani so start-up vikendi, karierni in projektni dan ter različni natečaji, na katerih lahko dijaki pridobivajo dodatne kompetence. Profesorji delujejo predano, zanimivo predajajo učno snov in popestrijo posamezne teme z aktualnimi primeri iz prakse ter srečanji uspešnih predstavnikov. So pravični in razumevajoči do dijakov. Vzdušje med dijaki je spodbudno, saj si radi pomagajo, delijo zapiske in se učijo skupaj, da si lažje zapomnijo snov. Predmetnik ima poudarek na ekonomiji, gospodarstvu in podjetništvu. Nekateri dijaki se učijo sproti, predvsem pri obsežnejših predmetih, v povprečju eno uro na dan. Pri drugih od dva do tri dni pred ocenjevanjem. Predelajo snov iz zapiskov, za podrobnejšo razlago preberejo učbenike, ponovijo tudi vaje v delovnih zvezkih, dodatne naloge poiščejo na spletu ali dobijo stare teste od višjih letnikov. Kot zahtevnejše predmete so izpostavili matematiko, ker je sama snov zahtevna, angleščino in slovenščino. Bodočim dijakom svetujejo, da se vpišejo, če jih ekonomija zanima. Pravijo tudi, da na šoli velja red in disciplina, kar omogoča, da dosegajo dobre rezultate.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:: »Prijetna in podjetna je Prešernova«, naslavljajo svojo šolo vprašani dijaki, »red in disciplina to naša je vrlina«. Na šolo so se vpisali, ker daje obsežno znanje, ponuja veliko dejavnosti, ekskurzij in izmenjav, ki prinesejo dodatno znanje tujih jezikov, samostojnost, samozavest in izboljšajo komunikacijo. Bodočim dijakom svetujejo naj se vpišejo, če jih ekonomija in podjetništvo zanimata, ker bodo pridobili kakovostno izobrazbo in možnosti za nadaljnje izobraževanje. Poleg izmenjav, so na šoli organizirani tudi start up vikendi, karierni dan, projektni dan in različni natečaji, ki še bolj popestrijo dneve. Profesorji so pravični, razumevajoči in pomagajo dijakom z individualnim pristopom. Predvsem se trudijo, da je podajanje znanja zanimivo z dodatnimi aktualnimi primeri iz prakse in srečanji uspešnih ljudi. Dijaki se med seboj poznajo in si pomagajo tako, se skupaj učijo. Večina jih redno dela domače naloge, za kar v povprečju potrebujejo do ene ure na dan. Pred ocenjevanjem se jih večina uči dva dni prej, iz svojih zapiskov, predelajo snov v učbenikih, delajo vaje iz delovnih zvezkov ter ponovijo domače naloge. Pouk poteka dopoldan, začenjajo ob 8. uri in so najdlje v šoli do 14.50. Večji poudarek je pa strokovnih predmetih, kot so ekonomija, gospodarstvo, podjetništvo. Kot zahtevnejše predmete so izpostavili matematiko, ker je zahtevna, nekaterim pa ne leži tudi angleščina in slovenščina.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:: Na Ekonomski šoli Ljubljana prevladuje vzpodbudno in kreativno okolje. Šola ponuja dijakom dober program in pridobivanje kvalitetnega znanja. Slovi kot dobra poslovna šola s sodobno opremo, doseženih uspehih iz projektnega področja in po Erasmus programu, ki se ga dijaki radi udeležujejo. Na šoli dijakom ponujajo možnosti za prakse v Italiji, Avstriji in na Portugalskem ter organizirajo številne ekskurzije v tujino. Program ima poudarek na strokovnih in maturitetnih predmetih, izmed katerih se dijakom zdita težja angleščina in matematika. Prva ura pouka se začne ob 8.00 uri, konča pa se navadno najkasneje ob 15.00 uri. Dnevno za domače naloge anketirani dijaki porabijo med pol in eno uro. Na teste se pripravljajo s pomočjo svojih zapiskov, z reševanjem starih testov, ki jih dobijo od starejših
dijakov, in ponavljanjem domačih nalog. S pripravo začnejo nekateri dva ali tri dni pred preverjanjem znanja, drugi še nekoliko prej. Anketirani so omenili, da jim je všeč dobro opremljena računalniška učilnica in učilnica za praktični pouk ter interaktivne table. Izpostavili so prijaznost, korektnost in prilagodljivost profesorjev, ki se za dijake trudijo in jim prisluhnejo, jih motivirajo in razumejo.

Ekonomska šola Ljubljana deluje od leta 1920, naše dijake izobražujemo v programu ekonomskega tehnika in smo edina šola, ki izvaja program ekonomska gimnazija v osrednjeslovenski regiji. Naša vizija je biti in ostati podjetna, prijetna, ponosna Prešernova, ki vzgaja in izobražuje ter je najboljša med sorodnimi šolami. Na šoli se zavedamo, da dober sistem izobraževanja in usposabljanja pomaga dijakom zagotoviti spretnosti, ki jih zahtevata trg dela in gospodarstvo. Smo šola s prijetnim in delovnim vzdušjem, kjer hitro najdeš pomoč tutorjev, profesorjev ali svetovalne službe

Šola je uspešna pri prijavah v domače in mednarodne projekte. Naziv razvojna šola na področju ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti nas zavezuje, da smo zgled sorodnim šolam. Dijaki naše šole so uspešni na številnih tekmovanjih, uspešno nadaljujejo s študijem na fakultetah in s sodelovanjem v Erasmus+ projektih ter se zaposlujejo tudi v tujini.

Poglej tudi: informacije za osnovnošolce.

Več info v promocijskem kotičku.

Vir: spletna stran šole.


Število točk, potrebnih za vpis

2023/24

  • program Ekonomska gimnazija: točke iz ocen 155,
  • program Ekonomski tehnik: točke iz ocen 144. 

2022/23

  • program Ekonomska gimnazija: točke iz ocen 141, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 119,
  • program Ekonomski tehnik: točke iz ocen 132.

2021/22

  • program Ekonomska gimnazija: točke iz ocen 142, točke iz ocen treh predmetov 33,
  • program Ekonomski tehnik: točke iz ocen 124, točke iz ocen treh predmetov 29.

2020/21

  • program Ekonomska gimnazija: točke iz ocen 126,
  • program Ekonomski tehnik: točke iz ocen 119. 

*OPOMBA: Na šolah, na katerih je bilo na spodnji meji več kandidatov z istim številom točk, pridobljenih z učnimi uspehi (ocenami) v 7., 8. in 9. razredu, je bil izbor opravljen na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja in zato so objavljene tudi te.


PODOBNE ORGANIZACIJE

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PREBERI VEČ