Prijava na e-nasvete

Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica

Naslov: 13 Gorenjska cesta, Radovljica 4240, Slovenija

Kontaktna oseba: Irena Pungerčar

Funkcija: svetovalna služba

Uradne ure: vsako dopoldne od ponedeljka do četrtka od 10.50 do 12.25, v petek od 9.00 do 11.35

Mail: info@egss.si, irena.pungercar@egss.si

Telefon: tajništvo: 04/537 35 00, svetovalna služba: 04/537 35 26

Spletna stran: http://www.egss.si/

Program (brez podrobnega opisa):

Šolska jedilnica: DA

Šolska knjižnica: DA

Brezplačen Wi-Fi: DA

Učbeniški sklad: DA

Elektronska redovalnica: DA

Šolska telovadnica: DA

Tutorstvo: DA

Fotokopirnica: DA

Garderobne omarice: DA

Posebnost šole: Prepletanje ekonomskih in medijskih vsebin v vseh programih, kar usposablja posameznika za samostojno poklicno pot ali pa uspešno nadaljevanje študija. Dijaki obeh programov tehniške usmeritve lahko opravljajo praktično usposabljanje z delom tudi v tujini, dijaki ekonomske gimnazije pa sodelujejo v mednarodnih projektih kot npr. CSR.

Tuji jeziki: angleščina, nemščina

Možnost izmenjave: Dijaki se lahko udeležijo mednarodne izmenjave z Bridgewater Media College

Izbirni predmeti: Na EGSŠ dijaki pri splošni maturi lahko izbirajo med naslednjimi predmeti: nemščino, geografijo, zgodovino, ekonomijo in psihologijo

Šolski krožki: Dijaki se lahko vključijo v bralni klub, likovne delavnice, angleško in nemško bralno značko, dramski krožek, košarko, odbojko, nogomet, digitalno fotografijo, snemanje in montažo, sodelujejo v šolskem radiu in Unesco mreži ali pa sodelujejo pri promociji šole.

Šolske ekskurzije: Orientirane so na ogled sejmov, strokovnih institucij in geografsko-zgodovinskih značilnosti po Sloveniji in Evropi. So tematsko obarvane, povezave z učno vsebino posameznega programa.

Uspeh šole na maturi 2022/23:: SM 100%, PM 89,7 %

Število vseh dijakov: 529

Število maturantov v 2022/23:: 93,6 %

Število maturantov, ki so nadaljevali šolanje (na fakulteti, visoki ali višji šoli):: 70 %

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2024:: Program medijski tehnik je vsestranski program, ki dijakom ponuja kakovostno prakso, z možnostjo pridobivanja izkušenj v tujini. Bodočim dijakom vpis priporočajo, če jih področje povezano z mediji zanima. Anketiranci so pohvalili delo na terenu, lep snemalni studio in računalniško učilnico. Oprema v učilnicah za strokovne predmete je kvalitetna. Pouk poteka v dopoldanskem času, od 7.10 do 14.05. Vprašani dijaki pravijo, da je zelo raznolik, kar jim je všeč. Poudarek je na matematiki, slovenščini, angleščini in strokovnih predmetih, kot na primer tipografiji in reprodukciji ter animaciji. Najtežja je matematika zaradi težjega razumevanja snovi. Za domače naloge je dnevno treba nameniti od pol do ene ure. Učenje se začne do tri dni pred testi ali spraševanji. Anketirani dijaki se večinoma učijo ko je treba. Učenje poteka s ponavljanjem domačih nalog, prebiranjem zapiskov, zvezkov in z delanjem vaj iz delovnega zvezka ali učbenika. Priljubljena poklica, ki si ju vprašani dijaki želijo opravljati po končanem šolanju sta notranji oblikovalec in fotograf.
Program ekonomskega tehnika slovi po urejenih in čistih učilnicah ter kakovostni razlagi snovi s strani profesorjev. K vpisu so sedanje dijake prepričali z zanimivo predstavitvijo programa na informativnem dnevu. Nekatere so prepričala priporočila prijateljev. 2-krat tedensko se pouk začne ob 7.10 in traja do 13.15. Največji poudarek je na ekonomskih predmetih. Najzahtevnejša predmeta sta sodobno gospodarstvo in matematika zaradi velike količine snovi. A brez skrbi, profesorji so vedno pripravljeni priskočiti na pomoč. Za domače naloge je dnevno treba nameniti do pol ure. Učenje se začne od dva dni do en tedna pred ocenjevanji. Za nekatere predmete je dovolj učenje tik pred testom, za druge pa je potrebno sprotno pripravljanje. Učna gradiva so lastni zvezki, zapiski, učbeniki in vaje iz delovnih zvezkov in učbenikov. Dijaki so zapisali, da si v prihodnosti želijo opravljati poklic kriminalista in direktorja podjetja.
Gimnazijce je k vpisu na program ekonomska gimnazija prepričala bližina šole njihovemu domu in zanimivo predstavljen program na informativnem dnevu. Program bi vprašani dijaki priporočili naslednikom, ker izpolni vse obljube in omogoča nadaljnje šolanje. Šola slovi po reku »postani kar želiš.« Starejši dijaki devetošolcem svetujejo, da ob izbiri ekonomske gimnazije ne obupajo. Zelo so zadovoljni z možnostjo izbire malice, občasnim poznejšim začetkom pouka in aktivnostmi pri geografiji. Pravijo, da se s profesorji lahko vse dogovoriš. Urnik se najzgodnejše začne ob 7.10, traja do 13.15 ali 14.05 in je kakovostno sestavljen. Največji poudarek je na matematiki, ki je tudi eden izmed najtežjih predmetov. V izziv sta mnogim še nemščina in ekonomija zaradi težkih izrazov. Za domače naloge je dnevno treba nameniti od pol ure do dve ur. Učenje se začne do tri dni pred ocenjevanji, nekateri pa se učijo že sproti z rednim delanjem domačih nalog. Učna gradiva so še zvezki, domače naloge in učbeniki. Zelo koristno je reševanje starih testov. Priljubljeni poklici med dijaki so vizažist, menedžer, notranji oblikovalec, filmski režiser in arhitekt.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2023:: Ekonomsko gimnazijo so vprašani dijaki izbirali, kjer jih ekonomija zanima, je v bližini njihovega doma in so dobili pozitivna priporočila prijateljev. Posebnost šole je, da se ekonomske in medijske vsebine prepletajo, zato omogočajo odlično podlago za poklicno pot ali nadaljevanje študija. Atmosfera na šoli je pestra, kreativna in zabavna, saj je dijakov veliko. Profesorji so spoštljivi in spodbujajo dijake, da postanejo to kar so. Svojo osebnost dopolnjujejo tudi skozi tabore, ekskurzije (obiski sejmov, strokovnih inštitucij, geografskih in zgodovinskih znamenitosti po Sloveniji) in krožke. Na gimnaziji je poudarek na ekonomiji ter maturitetnih predmetih. Kot zahtevnejše so anketirani ocenili matematiko, zgodovino zaradi obsežne snovi, nemščino zaradi slabega predznanja ter ekonomijo. Gradivo za šolanje si izposojajo v knjižnici, poprosijo starejše dijake za zvezke in stare teste, sicer pa si pripravijo zapiske sami. Pred ocenjevanji zapiske dopolnijo, ponavljajo snov in vaje ter poiščejo še kakšne dodatne informacije na spletu. Običajno jim učenje pred testi vzame od tri do pet dni, odvisno od predmeta. Sproti se učijo obsežnejše predmete in delajo domače naloge, kar v povprečju naredijo v eni uri.

Na program ekonomski tehnik so se vprašani vpisali zaradi zanimive predstavitve na informativnem dnevu, že takoj so začutili sproščeno in domače okolje. Skozi izobraževanje to lahko še potrdijo, saj je odnos med dijaki in zaposlenimi res prijeten. Profesorji so dostopni, spoštljivi in pripravljeni pomagati dijakom, ko potrebujejo dodatno pomoč pri razumevanju snovi. Pozitivne stvari na šoli, ki so jih dijaki navedli, so še sodobna opremljenost šole, predvsem učilnic za praktični pouk in računalniške učilnice, veliko strokovnih predmetov in to, da nimajo fizike. Pouk se začenja ob 8.00, kadar imajo preduro pa že ob 7.10, in traja do 14.00. Učno gradivo dobijo od starejših vrstnikov, v učbeniškem skladu si izposodijo učbenike. Za učenje uporabljajo zapiske, ki jih delajo sproti pri pouku, ponavljajo naloge in vaje iz delovnih zvezkov, nekateri se večkrat učijo s sošolci, saj si tako zapomnijo več snovi na enkrat, ker pride prav pred ocenjevanji. Pri nekaterih predmetih se je treba učiti sproti, zato po tem ko zaključijo z domačimi nalogami, preberejo tudi obravnavano snov.

Program medijska tehnika slovi po sproščenem kreativnem vzdušju, saj se dijaki med seboj razumejo, tudi s profesorji, ki so profesionalni, spoštljivi in komunikativni. Z njimi se dijaki lahko pogovarjajo o različnih temah in pravijo, da je sodelovati z njimi pravi užitek. Kot pozitivno so ocenili lokacijo šole, izposojanje šolske opreme, praktični pouk, pri katerem je zabavno, saj se skozi delo naučijo največ. Program ima v ospredju strokovne predmete, kot so medijsko oblikovanje, fotografija, tipografija in reprodukcija, snemanje in montaža. Nekaterim dijakom ne leži medijsko oblikovanje, drugim obsežna tipografija, tretjim animacija, ker zahteva veliko obveznosti. Vprašanim največ preglavic dela matematika, ker je treba razumeti potek nalog in razlago, pa tudi ker zahteva sprotno učenje. Dnevno namenijo od pol do ene ure za naloge in pripravo na naslednji dan. Skušajo se učiti sproti, a zaradi obsega snovi to ni vedno mogoče, zato se pred ocenjevanji učijo več, v povprečju pet dni, tako da ponovijo domače naloge in vaje, pregledajo učbenik in dopolnijo zapiske. Za dodatno razlago pobrskajo po spletu ali vprašajo sošolce za nasvet. Vprašani dijaki so izbrali šolo, ker nudi odličen program za animacijo, fotografijo in ostale medijske vsebine. Tudi bodoče dijake spodbujajo k vpisu, če jih teme zanimajo, saj vlada na šoli prijetna motivacijska klima, ki omogoča osebno napredovanje.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2022:: Vprašani dijaki Ekonomske gimnazije pravijo, da na šoli vlada mirno, a motivirano vzdušje, kjer lahko dijaki osvojijo kakovostno podlago za življenje. Odnosi med dijaki in profesorji so korektni in prijateljski hkrati, saj jim ti radi priskočijo na pomoč, kadar jo potrebujejo. Pouk običajno poteka od 8.00 do najkasneje 14.00. Dijaki na dan porabijo približno od pol do ene ure dnevno za domače naloge in ponavljanje tekoče obravnavane snovi. Povedo sicer, da je učenja precej pri zahtevnejših predmetih, zato tudi bodočim dijakom svetujejo sprotno opravljanje obveznosti. Največji poudarek na gimnaziji imajo maturitetni predmeti, menijo dijaki, več izzivov pa imajo z naravoslovnimi. Pred ocenjevanji se učijo v povprečju tri dni, odvisno od obsega snovi pri predmetu in zanimanja vsakega posameznika. Za učenje največ uporabljajo lastne zapiskov, ki jih urejajo sproti pri urah, nato snov predelajo tudi iz učbenikov, ki si jih izposodijo v knjižnici.

Za vpis na šolo je večino vprašanih dijakov prepričala bližina šole njihovemu domu ter sama smer Ekonomski tehnik z zanimivim učnim načrtom. Dijaki pri pouku aktivno sodelujejo, doma se učijo iz lastnih zapiskov, nalog iz spleta in učbenikov, ki jih dobijo v učbeniškem skladu. Sejma rabljenih učbenikov šola nima. Količina učenja je odvisna od zahtevnosti predmeta. Za zahtevnejše predmete se učijo sproti, za nekatere zgolj nekaj dni pred testom. Za težje predmete na smeri ekonomski tehnik veljajo strokovni predmeti ter matematika, na njih pa je tudi največji poudarek. Vprašani so pohvalili sodobno opremljene učilnice, predvsem računalniško učilnico ter učilnico za praktični pouk. Če bi dijaki ponovno izbirali šolo, bi izbrali prav to, saj čutijo prijetno atmosfero, kjer se počutijo sprejete, profesorji so razumevajoči in imajo pozitiven odnos do dijakov.

Medijska tehnika je program, po katerem šola slovi, zato vprašani dijaki priporočajo bodočim vrstnikom da se vpišejo, če jih smer veseli, ponuja namreč odlično podlago na medijskem področju. Šola je tehnično popolnoma opremljena, profesorji so izjemno korektni in prilagodljivi. Vprašani dijaki so pohvalili tudi okusno malico ter ugodno razporejene predmete na urniku. Pouk poteka med 8.00 in 13.10, občasno imajo tudi preduro, ali se pouk podaljša do 14.00. K vpisu na šolo je vprašane dijake pritegnila želja po znanju o fotografiranju ter urejanju videov, šola ponuja ravno to, saj je glavni poudarek ravno na strokovnih predmetih. Kot zahtevnejše predmete so izpostavili animacijo, nemščino in kemijo. Bolj intenzivno se dijaki učijo pred preverjanji znanja tako, da preberejo obravnavane teme ter dopolnijo svoje zapiske, rešujejo naloge in stare teste, nekateri snov ponavljajo ustno, skupaj s sošolci, saj si tako obravnavano snov lažje in hitreje zapomnijo.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2021:: Sodelujoči dijaki bi Ekonomsko gimnazijo priporočili bodočim dijakom, ker je na šoli prijazno osebje, s sovrstniki se razumejo, profesorji izvrstno podajajo snov in vlivajo upanje dijakom, jim nudijo podporo. Nekateri so se vpisali tudi zaradi bližine šole njihovemu domu. Dijaki imajo veliko priložnosti za udeležbo na tekmovanjih ali potovanjih, dobrodošli so tudi športniki. Urnik je dopoldanski, po navadi do 13.10, najdlje do 14.50. Na njihovi smeri je poudarek na maturitetnih predmetih, največ preglavic imajo z naravoslovnimi predmeti. Literaturo si lahko izposodijo v učbeniškem skladu, zvezke in stare teste pa dobijo tudi od starejših vrstnikov. Za domače naloge porabijo v povprečju do dve uri na dan. Pred testi se učijo bolj intenzivno do tri dni iz zvezkov, delajo vaje, ponovijo domače naloge in predelajo učbenik.

Bodoči ekonomski tehniki, ki so izpolnili ankete, so se vpisovali zaradi podjetniške naravnanosti, bližine šole njihovemu domu, nekatere je prepričala predstavitev na informativnem dnevu. Šola slovi po izvrstni organizaciji, vzdušje je dobro, ker se vrstniki med seboj in tudi s profesorji razumejo. Pouk poteka v dopoldanskem času. Več teže je na matematiki, slovenščini, angleščini in ekonomiji, največ preglavic imajo z nemščino, angleščino ter matematiko, ker je veliko snovi. Učijo se iz lastnih zapiskov, učbenike dobijo v knjižnici. Nekateri se učijo sproti, drugi le ko je treba, odvisno tudi od zahtevnosti predmeta. Pri tem ponovijo domače naloge, delajo vaje iz delovnih zvezkov, si pripravijo svoje povzetke snovi. Dnevno je treba nameniti v povprečju od ene do dveh ur za domače naloge, pred testi pa se učijo do tri dni bolj intenzivno.

Tisti, ki jih zanima medijska tehnika in predmeti povezani s tem, so izbrali ta program, tudi informativni dnevi so jih prepričali za vpis, zato bi jo priporočili naslednikom. S sošolci se razumejo in se družijo, profesorji so v redu in prijazni. Šola slovi po medijskem programu in razvijanju kreativnih idej skozi različne projekte. Učilnice so sodobno opremljene, predvsem laboratoriji in računalniške učilnice, studio so posebej pohvalili. Urnik je dopoldanski, poudarek je na strokovnih predmetih. Med najtežjimi predmeti so izpostavili matematiko, nemščino in medijsko oblikovanje. V povprečju porabijo okoli pol ure na dan za domače naloge, pred posameznimi testi pa se učijo največkrat dva dni tako, da ponavljajo svoje zapiske, ki jih še dopolnijo, rešujejo stare teste in naloge in preberejo snov v učbeniku.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:: Na Ekonomsko gimnazijo so se vprašani dijaki vpisali zaradi gimnazijskega programa. Poudarek je predvsem na matematiki, slovenščini in angleščini, pa tudi ekonomiji in podjetništvu. Kot najtežji predmet so navajali matematiko, tisti, ki jim gredo jeziki težje, pa angleščino in nemščino. Na dan v povprečju potrebujejo do ene ure za naloge. Nekateri se raje učijo sproti, drugi ne, vseeno pa si pred testi vzamejo nekaj dni za ponavljanje in učenje snovi, pregled vsebine v učbenikih in reševanje starih testov. Urniki so primerno sestavljeni, najdlje traja pouk do 15. ure. Dijaki in profesorji naredijo dobro vzdušje, včasih je tudi živahno. Šolo bi priporočili naslednjim generacijam, saj so profesorji naklonjeni dijakom, se prilagajajo, če le ti delajo sproti, se učijo in sodelujejo pri pouku.

Dijaki so se večinoma odločali za šolo, ker je v bližini njihovega doma in ker jih zanima ekonomija. Na programu ekonomski tehnik je večji poudarek na ekonomiji in matematiki. Največ izzivov predstavljajo vprašanim dijakom matematika, nemščina in angleščina. Pouk poteka le dopoldne, običajno okoli 14. ure zaključijo. Na dan potrebujejo le pol ure za domače naloge, pred spraševanjem in testi pa se učijo v povprečju do pet dni, največ iz svojih zapiskov, starih tekstov in ponavljanjem vaj. Vzdušje na šoli je v redu, a se dijaki med programi radi družijo. Tudi odnosi s profesorji so večinoma dobri. Šola je zahtevna, a zanimiva, ima sodobno opremo, sejem učnih podjetij, šolski radio in je prilagojena invalidom. Če so se pripravljeni učiti in delati, ter jih ekonomija zanima, jo priporočajo vrstnikom.

Program medijski tehnik so izbirali predvsem tisti, ki jih delo z računalniki in program zanimata, zato bi ga tudi drugim predlagali, če jih to zanima, saj se lahko na šoli naučijo veliko uporabnega za prihodnost. Vzdušje je pozitivno, osebje fakultete je prijazno, profesorji kakovostno in razumljivo podajajo učno snov. Dijaki se med seboj dobro razumejo, si pomagajo z zapiski in se radi družijo med odmori in v prostem času. Poudarek je na strokovnih predmetih, predvsem medijskem oblikovanju. Nekoliko več učenja zahtevajo matematika, nemščina ter jeziki, kar pa je odvisno od posameznika, glede na to, koliko mu predmet leži. Sproti delajo domače naloge, za to običajno porabijo do ene ure na dan. Pred testi se učijo nekoliko več, v povprečju tri dni. Uporabljajo največkrat svoje zvezke z izpiski iz učbenikov, se učijo skupaj s sošolci, ponavljajo naloge, utrjujejo snov z vajami in rešijo stare teste starejših vrstnikov.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:: Za vpis na šolo so se dijaki odločali zaradi bližine doma, priporočil starejših dijakov, zanimanja za program šole, prijateljev in dobre opreme na šoli. Ozračje na šoli opisujejo, kot prijetno, sproščeno, veselo, včasih tudi pestro. Na šoli so jim všeč interesne dejavnosti, ekskurzije, krožki, športni dnevi in čistoča šole, želijo pa si še več prakse. Pouk na šoli poteka dopoldne. Dijaki si lahko učbenike izposodijo v učbeniškem skladu. Po mnenju dijakov imajo na šoli dobro opremljeno računalniško učilnico, telovadnico, jedilnico in učilnico za praktični pouk.

Ekonomsko gimnazijo dijaki priporočajo tistim, ki jih poleg splošne izobrazbe zanima usmerjenost v ekonomijo. Všeč jim je, da na tem programu nimajo fizike. Dijaki menijo, da imajo profesorji do njih profesionalen odnos, po večini so strokovni in pripravljeni pomagati. Pouk poteka od 7.10 ali 8.00 do 13.15 ali 14.05. Poudarek je na matematiki, med težje predmete pa uvrščajo jezike. Za teste se anketirani v povprečju učijo do tri dni iz zapiskov in učbenikov. Oboje si lahko dijaki izposodijo pri starejših dijakih.

Vprašani dijaki opažajo na programu ekonomski tehnik poudarek na strokovnih predmetih, med zahtevnejše predmete pa spadajo slovenščina, angleščina in nemščina. Za profesorje pravijo, da so pošteni in spoštljivi. Pouk poteka od 7.10 do 13.15 ali 14.05. Za spraševanja in teste se v povprečju učijo do dva dni. Snov predelajo skozi svoje zapiske, ki so jih narediti pri pouku, pomagajo si s starimi testi, ki si jih izposodijo pri starejših dijakih. Za domače naloge v povprečju porabijo do pol ure dnevno.

Dijaki priporočajo vpis na program medijski tehnik tistim, ki jih zanima medijska smer. Odnos profesorjev do dijakov opisujejo kot profesionalen in pravičen. Dijakom so na programu všeč dobra oprema in programi, interesne dejavnosti in pestra izbira krožkov. Pouk poteka od 7.10 ali 8.00 do 13.15 ali 14.05. Dijakom se zdi, da imajo na programu poudarek na strokovnih predmetih (animacija, tipografija), kot težje predmete pa so izpostavili nemščino in medijsko oblikovanje. Za posamezne teste se vprašani učijo različno dolgo, od enega pa do sedem dni, odvisno od predmeta. Učijo se iz zapiskov in učbenikov. Za domače naloge v povprečju porabijo do pol ure dnevno. Po končanem šolanju se nekateri dijaki želijo zaposliti kot novinarji ali pa animatorji.

Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica je dijakom prijazna šola z zanimivo zgodovino, urejenim okoljem in dobrimi prometnimi zvezami. Organizirana je kot enovit javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki združuje različne programe: program ekonomske gimnazije, program ekonomski tehnik in program medijski tehnik, zato je to odlična šola, kjer se vsebine lahko prepletajo in omogočajo prehodnost.

Šola je sodobno opremljena, ima specializirane učilnice z ustrezno opremo in pogoji za uspešno poučevanje tako splošnih kot tudi strokovnih predmetov kot so npr. laboratorij za kemijo in biologijo, računalniške učilnice s sodobno tehnologijo in programskimi orodji, snemalni studio, foto studio in radijski studio. Nadarjeni dijaki lahko razvijajo svoja znanja tudi na področju robotike.

Ekonomska gimnazija s poudarkom na splošnoizobraževalnih predmetih pripravlja dijake na študij. Poleg splošnih znanj krepi podjetniško miselnost in razvija uporabna ekonomska znanja. Dijaki lahko nabirajo izkušnje in prihajajo do boljšega znanja z mednarodno mobilnostjo, ki jo vključujemo v izbirne vsebine poslovnega komuniciranja.

Strokovna programa ekonomski in medijski tehnik usposabljata za poklice s področja bančništva, zavarovalništva, financ, trženja, oglaševanja in oblikovanja avdiovizualnih in sodobnih spletnih komunikacij.

Šolanje v programih Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica omogoča široke možnosti nadaljnjega študija, razvija temeljna ekonomsko podjetniška znanja, razvija veščine za delo z informacijsko komunikacijsko tehnologijo, uči dijake, kako usklajevati šolsko delo z drugimi interesnimi dejavnostmi (šport in kultura), spodbuja dobre medsebojnih odnosov. Razvija ustvarjalnost ter spodbuja vedoželjnost in uporabnost znanja.

Dijaki se po zaključenem srednjem strokovnem izobraževanju in opravljeni poklicni maturi lahko zaposlijo ali pa nadaljujejo izobraževanje. Ekonomski tehniki se lahko zaposlijo v bančništvu, računovodstvu, zavarovalništvu, trgovinski dejavnosti, komerciali, špediterstvu ipd.. Medijski tehniki se lahko zaposlijo v filmski in TV industriji, oglaševalskih agencijah, časopisnih hišah, založbah in podjetjih, ki se ukvarjajo s spletnimi storitvami.

Dijaki obeh programov se po zaključeni poklicni maturi lahko vpišejo neposredno v programe višjega strokovnega izobraževanja in v visokošolske strokovne programe 1. bolonjske stopnje, če pa opravijo peti predmet na splošni maturi, pa tudi v številne univerzitetne programe.

Dijaki, ki so uspešno opravili splošno maturo, se lahko vpišejo skoraj v vse univerzitetne programe, pa tudi v programe višjega strokovnega izobraževanja in v visokošolske strokovne programe. Če pa se dijak ne odloči za nadaljevanje izobraževanja, lahko opravi poklicni tečaj in si pridobi strokovne kvalifikacije.

Oglasno sporočilo 


Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica je majhna moderna šola v središču Radovljice z dobrimi prometnimi povezavami. Znanja, ki jih dijaki pridobijo pri nas, so splošno uporabna, podjetništvo, poslovno komuniciranje, računalništvo in informatika ter oblikovanje so vključeni v vse tri programe, kar olajšuje prehode med njimi.

Učitelji, dijaki in starši želimo, da bi dijaki čim uspešnejše in z optimalnim naporom zaključili šolanje na naši šoli. Za to dijaki skrbijo s sprotnim učenjem, učitelji pa s čim bolj raznolikimi metodami učenja.

Varnost, sodelovanje in osebni pristop so skupna prizadevanja vseh deležnikov.

Dogajanje na šoli lahko spremljate na:

  • FB: Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
  • IG: egss.radovljica
  • Youtubu: predstavitve programov ekonomski in medijski tehnik, ekonomska gimnazija

Število točk, potrebnih za vpis

2021/22

  • program Medijski tehnik: točke iz ocen 106. 

2020/21

  • program Medijski tehnik: točke iz ocen 110, točke iz ocen treh predmetov 23.

PODOBNE ORGANIZACIJE

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PREBERI VEČ