Prijava na e-nasvete

Biotehniška šola Maribor

Naslov: 30 Vrbanska cesta, Maribor 2000, Slovenija

Funkcija: svetovalna služba

Uradne ure: vsak dan od 7.30 do 14.30

Mail: info@bts.si

Telefon: tajništvo: 02/235 37 00, svetovalna služba: 02/235 37 03

Spletna stran: http://www.bts.si/

Program (brez podrobnega opisa):

 • Veterinarski tehnik (SSI)
 • Naravovarstveni tehnik (SSI)
 • Kmetijsko-podjetniški tehnik (SSI)
 • Kmetijsko-podjetniški tehnik (PTI) (3+2)
 • Mehanik kmetijskih in delovnih strojev (SPI)
 • Cvetličar (SPI)

Šolska jedilnica: DA

Šolska knjižnica: DA

Brezplačen Wi-Fi: DA

Učbeniški sklad: DA

Elektronska redovalnica: DA

Šolska telovadnica: DA

Posebnost šole: Naša šola je šola z bogato in dolgoletno tradicijo. Letos smo praznovali visok in pomemben jubilej – 150. obletnico šole, ki smo jo obeležili tudi s proslavo. Povezava: https://www.bts.si/utrinki-iz-proslave-ob-150-letnici-biotehniske-sole-maribor/

Tuji jeziki: angleščina, nemščina

Možnost izmenjave: Dijaki imajo možnost izmenjave oziroma opravljanja prakse v tujini, in sicer v Avstriji, Nemčiji, Italiji, Španiji, Cipru, Srbiji, na Češkem in v drugih evropskih državah.

Izbirni predmeti: Izbirni predmeti obstajajo v okviru strokovnih modulov in so odvisni od posameznega izobraževalnega programa.

Šolski krožki: Čebelarski krožek; ornitološki krožek; življenje živali športnikov; dobrobit živali; knjižničarski krožek; kolesarski krožek; supanje; konjeljubci; družabne igre; pomagajmo žabicam; sprejmeš izziv. Ponudba krožkov je fleksibilna glede na ponudbe učiteljev mentorjev in želje oziroma pobude dijakov, zato se nabor dejavnosti vsako šolsko leto spreminja.

Šolske ekskurzije: Šolske ekskurzije so organizirane po Sloveniji in sosednjih državah v tujini (npr. Avstrija, Nemčija, Italija …)

Uspeh šole na maturi 2022/23:: 94,9 %

Število vseh dijakov: 521

Število maturantov, ki so nadaljevali šolanje (na fakulteti, visoki ali višji šoli):: cca 70 %

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2024:: Šola razpisuje programe veterinarski tehnik, naravovarstveni tehnik, kmetijsko-podjetniški tehnik, mehanik kmetijskih in delovnih strojev ter cvetličar. Slovi kot ekološko naravnana šola, ki podpira individualni razvoj vsakega posameznika, izpolnitev želja in ciljev. Na približno 100 ha velikem posestvu se razprostira ogromno priložnosti za nabiranje praktičnih veščin in znanj.

Kmetijsko-podjetniški tehnik slovi po dolgoletni tradiciji. Je program, kjer lahko pridobiš veliko novih in sodobnih znanj. Ima mnogo prakse in dijakom omogoča udeležbo na pestrih strokovnih ekskurzijah. Anketiranci devetošolcem, ki se bodo vpisali na ta program, priporočajo spoštljiv odnos do profesorjev, ki so prijazni in prilagodljivi. Med pozitivne plati programa spada še dobro zastavljen urnik, ki se najzgodnejše začne ob 7.10 in traja do 14.10. Poudarek je na strokovnih predmetih. Zalogaj za učenje predstavljata angleščina in kmetijska mehanizacija, ki vključuje delo s stroji. Nekaterim preglavice povzroča matematika. Domačim nalogam je dnevno potrebno nameniti v povprečju od pol do 1 ure, učenje pa se začne od 3 do 5 dni pred testom. Med učno gradivo spadajo zapiski, zvezki, domače naloge, vaje iz delovnega zvezka ali učbenika. Anketirani dijaki bi v prihodnosti radi opravljali poklic enologa, nekatere zanima delo v kmetijstvu.

Program naravovarstvenega tehnika je namenjen vsem, ki imajo radi naravo in živali. Vzdušje na šoli je sproščeno, čuti se povezanost z naravo. Veliko je praktičnega pouka, prijazni in dostopni profesorji pa dijakom predajo ogromno strokovnega znanja. Vse navedeno je vprašane dijake spodbudilo k vpisu na ta program. Pouk poteka od 7.10 do 14.10, predmeti so ustrezno razporejeni čez cel teden. Poudarek sloni na strokovnih predmetih. Večini izziv predstavlja slovenščina, saj obsega veliko snovi. Domačim nalogam je dnevno potrebno nameniti do pol ure, učenje pa se začne do 5 dni pred testom. Pomembno je poslušanje pri pouku, delanje zapiskov, prebiranje učbenika in iskanje dodatnih vaj na internetu. Vso potrebno gradivo se dobi v knjižnici. Dijaki so zapisali, da bi v prihodnosti radi opravljali poklic krajinskega arhitekta, mikrobiologa in profesorja geografije. Vpis na ta program bi priporočili vsem devetošolcem, ki jih to področje zanima.

Na programu veterinarskega tehnika omogočajo razgibano prakso na posestvu šole in v ambulanti. Šola je ena izmed najstarejših v Sloveniji. Anketirane dijake je navdušila pestra izbira malice, podeželska okolica, pozitiven odnos s strani profesorjev, predvsem pa želja po opravljanju poklica veterinarskega tehnika ali veterinarja. Pouk se začne najprej ob 7.10 in traja najkasneje do 14.10. Nudijo znanje o vseh vejah veterine in možnost udeležbe na strokovnih ekskurzijah. Bodočim dijakom bi vprašani priporočili sprotno učenje, da bodo brez težav napredovali v višje letnike. Največji poudarek je na maturitetnih predmetih, med najtežje pa se uvrščajo matematika zaradi zahtevnosti snovi, ki jo je potrebno razumeti, anatomija in fiziologija ter veterinarska tehnologija, ki obsegata veliko snovi. Za domače naloge je dnevno potrebno nameniti od pol do 1 ure. Vprašani dijaki delajo zapiske za snov sproti, učijo pa se pred samimi ocenjevanji. Učenje se začne v povprečju od 3 dni do 1 tedna pred preizkusom. Poteka iz zvezkov, s pomočjo starih testov, domačih nalog in vaj iz delovnega zvezka ter učbenika.

Poklic mehanika kmetijskih in delovnih strojev privlači posameznike, ki jih zanima delo s stroji in njihovo popravilo. Dijaki so v anketah izpostavili obsežen obseg prakse, kar štejejo za izjemno koristno, saj se lahko ob tem naučijo veliko. Atmosfero med učenci v razredu ocenjujejo kot ugodno, saj se medsebojno razumejo in si pomagajo, ko se pri določeni snovi znajdejo v težavah, ob tem pa so na voljo prijazni profesorji, ki z njimi iščejo rešitve. Všeč jim je, da obiskujejo zanimivo šolo v kulisi narave, katera ponuja obsežen nabor aktivnosti in zagotavlja kakovostno znanje pri strokovnih predmetih, na katerih je tudi poudarek, zaradi česar dijaki toplo priporočajo program tudi bodočim dijakom. Med zahtevnejše predmete uvrščajo matematiko, elektroniko ter popravilo mehanskih sklopov in naprav. Šolsko literaturo pridobijo v knjižnici, a se večinoma učijo iz zvezkov, pogosto pred ocenjevanji. Aktivni so pri dopolnjevanju zapisov, ponavljanju snovi in reševanju nalog iz delovnih zvezkov. Snov praviloma osvojijo v obdobju od dveh dni do enega tedna, kar je odvisno od zahtevnosti in obsega obravnavane snovi.

Navdušenje nad poklicem in možnost takojšnje zaposlitve po končanem šolanju sta faktorja, ki so privabila dijake k vpisu v program cvetličar. Menijo tudi, da obstaja tesna povezanost med dijaki v razredu in profesorji, ki so prilagodljivi, pravični pri ocenjevanju ter vedno pripravljeni pomagati. Zaradi pozitivnih vidikov šole, kot so izkušeni in strokovno podkovani profesorji, lega šole v naravi, možnost sodelovanja pri pridelovanju rastlin, moderno opremljene učilnice za praktično delo in informatiko, privabljajo tudi mlajše dijake. Pouk poteka vsak dan od 7.10 do običajno 14.10. Poudarjajo, da se največ pozornosti namenja predmetom, ki so obvezni na zaključnem izpitu, saj so ti najzahtevnejši. Prihodnjim dijakom priporočajo, naj več časa namenijo zahtevnejšim predmetom, kot so matematika in slovenščina, ki vključuje starejša besedila, in sta težja za razumevanje, ter strokovne predmete, ki vsebujejo latinske izraze. Gradivo pridobijo v knjižnici ali si ga izmenjujejo s sošolci ter starejšimi dijaki. Nekateri dijaki se učijo postopoma in vsak dan namenijo približno eno uro za domače naloge, medtem ko se drugi intenzivno pripravljajo pred ocenjevanji in si za ponavljanje snovi vzamejo od dva do tri dni. Učenje poteka iz zvezkov, v katere dopolnjujejo svoje zapiske, rešujejo naloge iz delovnih zvezkov in poiščejo dodatne vaje na spletu.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2023:: Veterinarski tehnik je program, na katerega naj se vpišejo tisti, ki so se pripravljeni učiti za življenje, želijo skrbeti za živali in ljubijo naravo. Šola z dolgo tradicijo ima namreč ogromno posestvo, Račji dvor in vivarij, kjer se dijaki učijo rokovanja z živalmi. Vzdušje na šoli je izjemno prijetno, vprašani dijaki se počutijo domače in sproščeno, kdaj pa kdaj tudi zabavno, ko zaigrajo harmonikaši na hodniku ali pred šolo. Profesorji so korektni, če si prijazen do njih bodo tudi oni do tebe menijo, na splošno pa so spoštljivi, prilagodljivi in pripravljeni priskočiti na pomoč, tako tudi svetovalna služba na šoli, ki vedno najde rešitev. Največ izzivov imajo vprašani dijaki pri matematiki in fiziki, ker je treba snov razumeti ter anatomiji in veterini, ker zajema obsežne tematike. Če se učiš sproti, kar svetujejo tudi bodočim dijakom, ki jih stroka zanima, pa noben predmet ni težaven. Na dan v povprečju namenijo nalogam in učenju od ene do dveh ur, pred napovedanimi ocenjevanji znanje utrjujejo en teden. Ocenjujejo, da je bil predmetnik vsa štiri leta smiselno sestavljen, pouk se izvaja dopoldan v prostornih učilnicah z interaktivnimi tablami. Pohvalili so še moderne športne prostore.

Vprašani dijaki programa naravovarstveni tehnik so ocenili, da je največji poudarek na strokovnih predmetih in praktičnemu usposabljanju, zato bodočim dijakom svetujejo razmislek, in če jih ohranjanje narave res veseli naj se le vpišejo. Pouk imajo dopoldan, od 7.10 in navadno končajo do 13.20. ali 14.10. Profesorji so strpni, pravijo vprašani dijaki, in pripravljeni pomagati pomoči potrebnim. Ker jih je na programu manj, se z njimi tudi bolje spoznajo. Šolski dnevi so vedno zanimivi, saj so organizirani raznoliki krožki, strokovne ekskurzije, pestri projekti, ki se jih dijaki radi lotevajo ter razburljive izmenjave. Učbenike dobijo v učbeniškem skladu, medtem ko zveze in ostale učne pripomočke od starejših letnikov. Največ se učijo iz zvezkov, tako da snov vsak dan ponavljajo, ter rešijo domače naloge, da ponovijo obravnavano snov.

Strokovni predmeti programa kmetijsko-podjetniški tehnik so vprašane dijake navdušili za vpis, saj si želijo biti aktivni v sadjarstvu ali vinogradništvu. Menijo, da je na šoli čutiti domačnost, saj je atmosfera prijetna in prijateljska. Med seboj se dobro poznajo, sodelujejo pri učenju in si pomagajo. Profesorji so spoštljivi in jih spodbujajo k višjim ocenam, pa tudi z dodatnimi razlagami in primeri iz prakse, kadar potrebujejo dodatno pomoč. Izjemno pozitivno so ocenili pouk v naravi, kjer dijaki pridobivajo praktične izkušnje za življenje, zato tudi učencem, ki se zanimajo za poklic v kmetijstvu, toplo priporočajo obisk informativnih dni in vpis na šolo, ki slovi po kakovostni vinogradniški in sadjarski praksi. Pri pouku, ki traja od 7.10 do 14.10., delajo podrobne zapiske, iz katerih se potem tudi največ učijo. Ostalo gradivo poiščejo pri starejših vrstnikih, učbenike si izposodijo v knjižnici. Po pouku rešijo domače naloge, kar jim vzame okoli pol ure na dan, nato pa delajo na domačem posestvu in se družijo s prijatelji.

Mehanik kmetijskih in delovnih strojev je poklic za tiste, ki jih delo s stroji in njihovo popravilo zanima. Dijaki so povedali v anketah, da imajo veliko število ur prakse, kar je pozitivno, saj se lahko ogromno naučijo. Vzdušje v razredih so ocenili dobro, saj se med seboj razumejo in si pomagajo, če se pri določeni vsebini zatakne, pa so na voljo prijazni profesorji, skupaj s katerimi poiščejo rešitev. Zanimiva šola v naravni kulisi ponuja vrsto aktivnosti in podaja kakovostno znanje pri strokovnih predmetih, na katerih je tudi več teže, zato dijaki program priporočajo tudi bodočim dijakom. Med zahtevnejše predmete sodijo matematika, elektronika in popravilo mehanskih sklopov in naprav. V knjižnici dobijo šolsko literaturo, največ pa se učijo iz zvezkov, večinoma pred ocenjevanji. Lotijo se dopolnjevanja zapiskov, ponavljanja snovi in reševanja vaj iz delovnih zvezkov. Snov običajno osvojijo v dveh dneh do enega tedna, odvisno od zahtevnosti in obsežnosti predmeta.

Veselje do poklica in takojšnja zaposlitev po šoli sta razloga, ki sta vprašane dijake pritegnila k vpisu na program cvetličar. Prav tako menijo, da vlada tesna medsebojna povezanost dijakov v razredu in s profesorji, ki so prilagodljivi, pri ocenjevanju pravični in vedno pomagajo. Zaradi pozitivnih stvari na šoli, kot so profesorji polni znanja in izkušenj, lokacija šole v naravi, pridelovanje pridelkov, pri čemer radi sodelujejo, sodobno opremljene učilnice za praktični pouk in računalništvo, vabijo medse tudi mlajše vrstnike. Pouk poteka vsak dan od 7.10 in se običajno konča ob 14.10. Izpostavili so, da posvečajo največ pozornosti predmetom, ki so obvezni na zaključnem izpitu, kar smatrajo kot dobro, saj so ti najzahtevnejši. Nekateri se učijo sproti in delajo domače naloge v povprečju eno uro na dan. Drugi se intenzivno pripravljajo pred ocenjevanji, takrat namenijo od dva do tri dni za ponavljanje. Učenje poteka iz zvezkov, kjer dopolnijo svoje zapiske, delajo vaje iz delovnih zvezkov, dodatne vaje poiščejo še na spletu. Gradivo dobijo v knjižnici ali si ga izmenjujejo s sošolci in starejšimi vrstniki. Bodočim vrstnikom priporočajo, da več časa namenjajo težjim predmetom, kot so matematika in slovenščina, ki zajema več težje razumljivih starejših besedil ter strokovnim predmetom, ki vsebujejo latinske izraze.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2022:: Vpis na program veterinarski tehnik je priporočljiv predvsem za tiste, ki imajo radi naravo in živali ter bi si v prihodnosti želeli postati veterinarji. Praktično znanje, ki ga pridobijo dijaki na programu, je v izjemno korist tudi skrbi za živali doma. Šola ima svojo veterinarsko ambulanto, ponuja pa tudi druge možnosti za obšolske dejavnosti ter Erasmus+ program. Profesorji, ki učijo na programu so izkušeni, profesionalni in gojijo razumevajoč odnos do dijakov, pravijo da enak odnos pričakujejo v zameno. Vzdušje je ravno zaradi pozitivnih odnosov na šoli sproščeno. Kot prednost so izpostavili mirno lokacijo, ki je krasna kulisa za izobraževanje. Pouk se dijakom običajno začne 7.10 in konča najkasneje 14.10. Ure so razporejene tako, da dijaki niso preobremenjeni. Za učenje vprašani dijaki uporabljajo različne pripomočke, kot so lastni zapiski v zvezku, učbeniki, delovni zvezki, stari testi in dodatne vaje s spleta. Večina dijakov se uči kampanjsko, od tri dni in tudi do več kot teden dni pred testom.

Prednosti šole so po mnenju dijakov, ki so se vpisali na program naravovarstveni tehnik veliko posestvo, lokacija šole v naravnem okolju, ogromno število ur praktičnega pouka in možnost mednarodnih izmenjav. Na programu profesorji dajejo poudarek na slovenščino, matematiko in strokovne predmete. Slednji delajo preglavice dijakom zaradi latinskih imen in strokovnega izrazoslovja, prav tako se vprašanim dijakom zdi zahtevna matematika. Šola ima odličen kolektiv, profesorji so dostopni, dijakom vedno pristopijo na pomoč. Priprava na izpite se pri sodelujočih dijakih začne do tri dni pred rokom, učijo se iz zvezkov, vaj iz učbenika ali delovnega zvezka, nato si naredijo tudi svoje zapiske in snov ponovijo skupaj s sošolci. Vprašani dijaki bi bili po poklicu v prihodnosti radi nadzorniki varstva narave ali bi delali na področju agronomije, še dodatno jih spodbuja delo v naravi.

Sodelujoči dijaki programa kmetijsko-podjetniški tehnik pravijo, da je poudarek na strokovnih predmetih, kot sta sadjarstvo in vinogradništvo, v prihodnosti si večina vprašanih želi postati kmet, zato so se tudi vpisali. Urnik je dopoldanski, pouk traja od 7.10 do 14.10. Del pouka se odvija v naravi, kjer si dijaki nabirajo praktične izkušnje. Smer je primerna izbira za tiste bodoče vrstnike, pravijo, ki jih zanima kmetijstvo in praktično delo v naravi, saj šola slovi predvsem po kakovostni vinogradniški in sadjarski praksi. Odnos profesorjev do dijakov je spoštljiv in prijazen, profesorji so vedno na voljo za pomoč dijakom, ki jo potrebujejo. Učbenike za učenje si dijaki lahko izposodijo v učbeniškem skladu ali v knjižnici. Vprašani dijaki se učijo iz zvezkov in starih testov. Sproti delajo zapiske pri pouku, doma rešijo zadane domače naloge, ki jim vzamejo v povprečju do pol ure na dan. Pred ocenjevanji se začnejo učiti okoli tri dni prej, najprej doma sami, nato snov ponavljajo s sošolci.

Vpis na program mehanik kmetijskih in delovnih strojev dijaki priporočajo tistim, ki jih ta stroka zanima, saj so tudi sami iz tega vzgiba izbrali ta program. Dodajajo, da tudi ta program na šoli, kot že zgoraj opisani, vsebuje obilico praktičnega pouka, kar jim izjemno ustreza. Na šoli vlada pozitivno in veselo vzdušje, saj se dijaki in osebje med seboj spoštujejo in odlično razumejo. Poudarek je na praktičnih predmetih, med težje predmete vprašani dijaki uvrščajo angleščino, večinoma zato, ker jim enostavno ne leži. Po mnenju sodelujočih, se za teste učinkovito pripravijo tako, da si preberejo zapiske snovi iz zvezka, rešijo stare teste, ki jim jih predajo starejši prijatelji. Snov poglobljeno pregledajo še v učbeniku. Na teste se običajno pripravljajo le dan prej, saj si skušajo že sproti pri pouku čim več zapomniti.

Na programu cvetličar vprašani dijaki na dan porabijo med uro in dvema, za delanje domačih nalog in ponavljanje tekoče snovi. Medtem ko se za teste začnejo bolj intenzivno pripravljati običajno nekaj dni prej. Učijo se tako, da si preberejo zapiske v zvezku, pregledajo učbenik in rešujejo stare teste. Vprašani dijaki so mnenja, da se profesorji osredotočajo na praktične predmete, strokovni predmeti in matematika pa so tisti, ki jim predstavljajo večje izzive pri učenju in razumevanju snovi. Program bo všeč tistim bodočim dijakom, ki si želijo opravljati čim več praktičnega dela. Pri vpisu bi jih lahko prepričala tudi urejena posest in izgled šole ter dejstvo, da je vzdušje na šoli prijetno, profesorji pa so razumni in prijazni. Pouk poteka v dopoldanskem času, običajno med 7.10 in 14.10.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2021:: Dijaki lahko izbirajo na Biotehniški šoli Maribor različne programe, to so: veterinarski tehnik, naravovarstveni tehnik, kmetijsko-podjetniški tehnik, mehanik kmetijskih in delovnih strojev in cvetličar. Šola z dolgoletno tradicijo se nahaja na robu mesta, kjer je slišati petje ptic namesto brnenja avtomobilov. Je ekološko naravnana in daje prednost povezovanju teoretičnega dela s praktičnim.

Vprašani dijaki programa veterinarski tehnik menijo, da ima šola sodoben način učenja, slovi po svoji šolski posesti in pridelkih. Vsem bodočim dijakom, ki si želijo postati veterinarji, svetujejo vpis, a naj bodo pripravljeni na učenje. Vzdržujejo naj dober odnos do šole, saj je sistem učenja primeren in prilagodljiv željam dijakov. Vzdušje opisujejo kot sproščeno, ker so profesorji izjemno prijazni. Do dijakov so strpni in razumevajoči, a se moraš tudi sam potruditi za svoj uspeh. Urnik je razgiban, poteka dopoldan, začenjajo ob 7.10. Poudarek je na predmetih veterinarske stroke (veterinarska tehnologija, kemija), nekaj preglavic imajo pri učenju slovenščine in kemije. Večinoma se učijo iz zapiskov, včasih iz učenikov. Gradiva dobijo pri dijakih višjih letnikov. Dnevno delajo domače naloge, kar jim vzame okoli pol ure, pred testi pa porabijo za pripravo okoli tri dni. Vprašani so pohvalili lokacijo šole, zanimiv učni načrt, opremljenost laboratorija za diagnostiko v veterini, pestro prakso in izmenjave dijakov, ki jim prinesejo obilo življenjskih izkušanj.

Bodoči naravovarstveni tehniki so navdušeni nad programom in bi se ponovno vpisali, če bi sedaj izbirali šolo, ker se ne učiš le za poklic, ampak tudi za življenje. Dijaki se na šoli počutijo sprejete, saj je odnos med dijaki in profesorji sproščen in z njimi se lahko normalno pogovarjaš. Šola je v naravi, slovi pa tudi po pridelavi jabolk in grozdja. Poudarek je na strokovnih predmetih in slovenščini, slednja pa je za nekatere težka, ker je treba na enkrat osvojiti veliko snovi ter matematika, kadar ne razumejo razlage popolnoma. Na šoli je učbeniški sklad, rabljeno gradivo pa dobijo od starejših dijakov. Največ se učijo iz svojih zapiskov, sproti delajo domače naloge, predvsem pri matematiki je treba sprotno ponavljanje, so nam zaupali v anketah. Pri nekaterih predmetih pa lahko le utrdiš snov pred testi, za kar namenijo v povprečju do tri dni.

Program kmetijsko-podjetniški tehnik ponuja veliko praktičnega usposabljanja in zanimiv izbor predmetov, na primer kmetijska mehanizacija, zato so se vprašani dijaki tudi odločili za vpis. Ocenjujejo, da je poudarek tudi na sadjarstvu in vinogradništvu. Kot težje so izpostavili matematiko in angleščino, za nekatere tudi strokovni predmeti, ker so obširni. Vzdušje je sproščeno in veselo, saj so vsi med seboj prijatelji. Profesorji naredijo pouk zabaven in ustvarjalen, pa tudi pravični so pri ocenjevanju. Pohvalili so odmaknjenost šole iz mesta, mirno okolico, opremljenost laboratorijev za kemijo in fiziko, telovadnico in jedilnico. Večina se jih skuša učiti sproti iz gradiv, ki si jih pripravijo sami ali dobijo od starejših generacij. Sproti pripravljajo svoje zapiske, naredijo vaje v delovnih zvezkih, domače naloge, za popestritev snovi pa poiščejo še dodatne informacije na internetu.

Vprašani dijaki so izbrali program cvetličar zaradi zanimanja za poklic in prepričljive predstavitve na informativnem dnevu; profesorji so bili izjemno prijazni in odgovarjali na vsa vprašanja, nam je povedala anketirana dijakinja. Vzdušje je vzpodbudno, saj so profesorji super in zabavni. Kot pozitivno so dijaki ocenili razporeditev urnika, ki je sicer dopoldanski, urejene učilnice, opremljenost računalniških učilnic, okusno prehrano in prakso. Predmeti so zanimivi, več poudarka je na matematiki in slovenščini. Na začetku se je nekaterim vprašanim zdel predmet naravoslovje težji, sicer bi pa težko katerega koli izpostavili kot zahtevnejšega. Šola organizira učbeniški sklad, kjer si sposodijo učbenike, rabljene dobijo od starejših kolegov. Sicer si delajo med poukom zapiske, popoldne naredijo domače naloge, kar jim vzame v povprečju eno uro na dan. Ko imajo ocenjevanje ponavljajo snov iz zapiskov ter učbenikov in se učijo ustno, skupaj s sošolci, do dva dni prej.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:: Na Biotehniški šoli Maribor se bodoči dijaki lahko vključijo v različne programe, to so: kmetijsko-podjetniški tehnik, veterinarski tehnik, naravovarstveni tehnik, mehanik kmetijskih in delovnih strojev in cvetličar. Sodobna šola je ekološko naravnana in daje prednost povezovanju teoretičnega dela s praktičnim. Dijaki imajo na voljo veliko šolsko posestvo, kjer lahko pridobivajo praktično znanje in veščine. Profesorji in ostalo osebje šole se trudi za individualni razvoj posameznikov.

Vprašani dijaki so se za program kmetijsko-podjetniški tehnik odločili zaradi programa, obsežnega praktičnega dela v šoli in prakse izven šole. Vzdušje na šoli je pestro in zanimivo, s profesorji se dobro razumejo, saj so prijazni in predvsem radi pomagajo dijakom. Tudi dijaki se razumejo med seboj, si izmenjujejo zapiske ter se skupaj učijo. Največ uporabljajo svoje zapiske, delajo vaje, ponavljajo domače naloge ter uporabljajo učbenike, ki si jih lahko izposodijo v učbeniškem skladu. Pred spraševanjem ali testi se učijo do tri dni v povprečju, medtem ko dnevno za sprotne naloge potrebujejo le pol ure časa. Predmeti so naravnani k ohranjanju narave, obsežen del praktičnega pouka se izvaja na zunanjih površinah šole.

Dijaki, ki so sodelovali pri anketiranju programa veterinarski tehnik, bi šolo priporočili bodočim vrstnikom, ker lahko pridobijo veliko znanja, če jih veterina zanima. Svetujejo jim, da obiščejo informativne dneve, da bodo začutili ozračje in spoznali program, nato pa skozi leto delajo sproti in bodo brez težav uspeli. Vzdušje na šoli je pozitivno, razredi povezani, pa tudi s starejšimi razredi so prijatelji in si pomagajo z rabljeno literaturo, zapiski in starimi testi. Odnos s profesorji je v redu, tudi če bodo na začetku delovali prestrogi, bo kasneje bolje, ko se bo vzpostavil red, ki je potreben pri pouku. Šola, ki je ekološko usmerjena, daje poudarek predmetom veterina, matematika, slovenščina. Med težje predmete dijaki uvrščajo veterino, ker je veliko snovi in je zato tudi bolje delati sproti, in anatomijo ter matematiko. V povprečju dijaki potrebujejo od pol ure do ene ure na dan za tekoče obveznosti. Pred ocenjevanjem pa snov intenzivneje ponavljajo dva ali tri dni s pomočjo učbenika, zapiskov, ki si so jih naredili sami in ponavljajo vaje.

Program naravovarstveni tehnik ocenjujejo dijaki kot kakovosten, profesorji so strokovni in razumljivo podajajo snov. Odnosi med dijaki in profesorji so prijetni, zato je tudi vzdušje super. Poudarek je na predmetih slovenščina, matematika, fizika in zgodovina. Kot težje so navedli slovenščino, ker ima veliko snovi, pa tudi matematiko in fiziko. Pouk poteka med 7.10 in 14.10 uro. Učijo se iz svojih zapiskov, delajo vaje v delovnih zvezkih in poiščejo dodatne informacije na spletu. Večkrat se učijo s sošolci, da lažje utrdijo pridobljeno snov. Na dan porabijo za domače naloge okoli pol ure, pred spraševanjem in testi pa se učijo v povprečju dva dni prej. V anketah so zapisali, da želijo v prihodnosti postati ekologi, naravovarstveniki ali inšpektorji.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:: Vprašani dijaki so se za vpis na Biotehniško šolo Maribor odločali zaradi zanimanja za določen poklic, veselja do dela z živalmi in zanimive predstavitve na informativnem dnevu. Pouk na šoli poteka dopoldne.

Biotehniška šola Maribor razpisuje različne programe: kmetijsko-podjetniški tehnik, veterinarski tehnik, naravovarstveni tehnik, mehanik kmetijskih in delovnih strojev in cvetličar. Vse vprašane dijake predvsem veseli varstvo narave in skrb za okolje, predvsem pa pravijo, da se veliko naučijo skozi praktični pouk. Med dijaki je ozračje
sproščeno, med seboj se razumejo in si pomagajo pri učenju, izposojajo zapiske in literaturo za učenje. Dijaki si lahko učbenike sposodijo v učbeniškem skladu. S profesorji imajo odprt odnos, saj jim radi pomagajo, snov po potrebi dodatno razložijo, tako se dijaki lažje naučijo snov in jo tudi dobro razumejo. Za odnos profesorjev do dijakov menijo, da je obojestranski-kakor se obnašaš do profesorjev, tako se bodo oni do tebe. Na šoli so dijakom všeč lokacija (ker je šola izven mesta), založena knjižnica, živali, veliko praktičnega pouka in možnost prakse v tujini.

Na program kmetijsko-podjetniški tehnik so se vprašani dijaki vpisali zaradi zanimanja za poklic. Za svoje profesorje pravijo, da imajo spoštljiv odnos do dijakov. Pouk poteka od 7.10 do 14.10. Dijaki ocenjujejo, da sicer imajo poudarek na vseh strokovnih predmetih, a je najtežji kmetijstvo, ker se morajo naučiti veliko strokovnih izrazov. Dijaki se učijo iz zapiskov v povprečju do dva dni pred posameznim testom. Literaturo si izposodijo pri starejših dijakih, učbenike pa v učbeniškem skladu.

Anketirani vpis bodočim dijakom na program veterinarski tehnik priporočajo v primeru, da jih veseli delo z živalmi. Za svoje profesorje trdijo, da so prijazni in imajo do dijakov korekten odnos. Pouk poteka od 7.10 do 14.10. Dijakom se zdi, da imajo na programu poudarek na strokovnih predmetih (veterinarska tehnologija, anatomija), kot bolj zahtevne pa so ocenili matematiko, veterino in kemijo. Za teste se v povprečju učijo do tri dni iz zapiskov in učbenikov. Za domače naloge v povprečju porabijo do pol ure dnevno. Po končanem šolanju se vprašani želijo zaposliti kot veterinarji, fiziologi in radiologi.

Program naravovarstveni tehnik je namenjen tistim, ki imajo radi naravo in jih varovanje narave zanima, so povedali dijaki v anketah. Profesorji na programu so spoštljivi in sproščeni, v večini so jim pripravljeni pomagati. Pouk poteka od 7.10 do 14.10. Za domače naloge v povprečju porabijo od pol ure do ene ure dnevno. Za posamezen test se v povprečju učijo do tri dni, večinoma iz svojih zapiskov. Pri nekaterih predmetih si pomagajo tudi z učbeniki. Oboje si izposodijo pri starejših dijakih. Po končanem šolanju se želijo nekateri zaposliti kot okoljevarstveni inšpektorji, drugi kot kmetijski svetovalci.

Biotehniška šola Maribor je šola z najstarejšo tradicijo kmetijskega izobraževanja v Sloveniji. Pred leti je praznovala že 140-letnico obstoja na prostoru, kjer se nahaja od ustanovitve dalje. Splošna in strokovno-teoretična znanja dijaki pridobivajo v specializiranih učilnicah, praktična znanja in veščine pa na šolskem posestvu, ki obsega kmetijske površine na Kalvariji ter v Svečini, kjer je tudi šolski hlev s konji. Šola ima na šolskem posestvu več objektov z ustrezno opremo za izvajanje praktičnega dela pouka, kot so vinska klet s polnilnico, sadno skladišče, sušilnica sadja in zelenjave, objekt za žganjekuho in predelavo kisa …

Dijaki in učitelji se vključujejo v evropske projekte, ki jim omogočajo opravljanje prakse in pridobivanje izkušenj v tujini. Šola ima tudi svojo avtošolo za opravljanje vozniškega izpita vseh kategorij.

Programi, ki jih Biotehniška šola Maribor izvaja, so:

 • štiriletni program Veterinarski tehnik,
 • štiriletni program Naravovarstveni tehnik,
 • štiriletni program Kmetijsko-podjetniški tehnik,
 • triletni program Cvetličar,
 • triletni program Mehanik kmetijskih in delovnih strojev ter
 • PTI program (3+2) Kmetijsko-podjetniški tehnik PTI.

Oglasno sporočilo 


Biotehniška šola Maribor se nahaja na obrobju mesta, v objemu narave, in je šola z najstarejšo tradicijo kmetijskega izobraževanja v Sloveniji. Šola ima na svojem posestvu več objektov za izvajanje sodobnega praktičnega pouka, kot so vinska klet s polnilnico, sadno skladišče, sušilnica sadja in zelenjave, prostor za žganjekuho in pridobivanje kisa, učna veterinarska ambulanta, cvetličarsko-aranžerska učilnica, rastlinjaka, mehanična delavnica, čebelnjak in številni drugi objekti. V Svečini imamo tudi šolski hlev s konji in drobnico.

Dijaki in učitelji se vključujejo v evropske projekte Erasmus+ in druge evropske inovacijske projekte, ki omogočajo opravljanje prakse in pridobivanje izkušenj doma in v tujini. Na šoli je možno opraviti tudi tečaj varnega dela s traktorjem in traktorskimi priključki.

Mladi z vpisom na našo šolo, odvisno od izbranega programa, pridobijo bogato strokovno-teoretično in praktično znanje s področja kmetijstva, naravovarstva, veterine, mehanizacije ali hortikulture/cvetličarstva. Splošna in strokovno-teoretična znanja dijaki pridobivajo v specializiranih učilnicah, praktična znanja in veščine pa na šolskem posestvu in pri delodajalcih. Na naši šoli je pestra izbira programov, ki so obarvani z naravo in skrbjo za varstvo okolja.

Če si torej ljubitelj živali in rastlin, če si usmerjen EKO, če te veseli delo v naravi oziroma na prostem in če želiš, da je tvoj bodoči poklic pester, razgiban in ustvarjalen, je naša šola prava izbira zate!

Svoje programe se nenehno trudimo bogatiti, prilagajati potrebam sodobnega časa in ohranjati privlačne za mlade generacije. Pred nekaj leti smo jih vse v celoti prenovili. S prenovo smo poskušali izboljšati kakovost in mednarodno primerljivost izobraževanja ter stopiti v korak s potrebami mladih, ki ustvarjajo našo prihodnost. Pouk se trudimo modernizirati tudi s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Z novim šolskim letom se bomo ob ohranjanju tradicije trudili biti še bolj razpoznavni, širili bomo mednarodno sodelovanje za izmenjavo dijakov, naša prioriteta pa bo ostajalo dobro počutje dijakov in kvalitetno ter sodobno prenašanje znanja na prihajajoče generacije.

Vir: spletna stran šole.


Število točk potrebnih za vpis

2023/24

 • program Veterinarski tehnik: točke iz ocen 130. 

2022/23

 • program Veterinarski tehnik: točke iz ocen 126. 

2021/22

 • program Veterinarski tehnik: točke iz ocen 115.

2016/17

 • program Veterinarski tehnik: točke iz ocen 127. 

PODOBNE ORGANIZACIJE

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PREBERI VEČ