Šole in organizacije

  • 2. Kraj

  • 3. Program

  • 4. Št. let študija

  • 5. Način študija

  • 6. Področje študija

  • 7. Tip zavoda

Visoka šola za trajnostni turizem Erudio

Na Visoki šoli za trajnostni turizem izvajajo študijski program Dediščinski in kulinarični turizem v obliki izrednega študija.

IZRAZ Ljubljana – Višja strokovna šola

IZRAZ – Višja strokovna šola je zasebni zavod za izobraževanje odraslih, ki na višješolskem strokovnem področju ponuja dva programa: Kozmetika in Velnes.

Fakulteta za organizacijske študije Novo mesto

FOŠ je javno-zasebna fakulteta, saj sta njena ustanovitelja Inštitut za odličnost menedžmenta (IOM) in Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto (URS)

Visoka šola za računovodstvo Ljubljana

Visoka šola za računovodstvo ima za cilj izobraziti študenta v diplomiranega ekonomista (VS), ki bo znal organizirati in izvajati računovodske naloge.

Biotehniška fakulteta

Biotehniška fakulteta ponuja študij s področja biologije, biotehnologije, agronomije, gozdarstva, lesarstva, mikrobiologije, živilstva in prehrane, krajinske arhitekture in zootehnike.

Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana

SAMO ZNANJE ŠTEJE je cilj, ki mu sledijo na VSŠKV. Zasledovanje tega cilja pomeni za šolo, predavatelje in študente veliko obveznost.

EDC Kranj – Višja strokovna šola

V EDC Kranj se v želji, da bi se čim bolj specializirali, ukvarjajo izključno z gradbenimi poklici.

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor

Višja strokovna šola za gostinstvo Maribor si je v svoje poslanstvo zastavila širiti »znanje za umetnost gostoljubja«, zato se na vseh področjih trudijo za usklajeno in visoko raven delovanja.

Fakulteta za socialno delo

Fakulteta za socialno delo, v okviru dodiplomskega, podiplomskega in dopolnilnega študija izobražuje in usposablja študentke in študente. Fakulteta za socialno delo izobražuje za izvajanje strokovnih nalog in storitev na področju socialnega varstva.

Stran 1 od 17