Prijava na e-nasvete

Fakulteta za turizem, Univerza v Mariboru

Naslov: 36 Cesta prvih borcev, Brežice 8250, Slovenija

Kontaktna oseba: Janja Grubič

Funkcija: študentski referat

Uradne ure: pon, tor, čet, pet 8:30–10:30 in sre 13:00–15:00

Mail: ft@um.si ; referat.ft@um.si

Telefon: 08 20 54 010; 08 20 57 067

Spletna stran: http://ft.um.si/

Možnost izrednega študija: DA

Število dodiplomskih programov: 2

Število podiplomskih programov: 1

Fakulteta za turizem je članica Univerze v Mariboru, ustanovljena je bila decembra 2009. Sedež fakultete se nahaja v regiji Posavje, natančneje v Brežicah.

Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru je prvo generacijo študentov vpisala v letu 2012/2013, prvi diplomanti pa so uspešno zagovarjali svoje naloge v letu 2015.

Trenutno izvajajo štiri študijske programe:

 • visokošolski strokovni (redni in izredni),
 • univerzitetni (redni),
 • magistrski (redni in izredni) in
 • doktorski (izredni) študijski program.

Sodobne in kakovostne izobraževalne programe izvajajo mednarodno uveljavljeni strokovnjaki in predavatelji z dolgoletnimi izkušnjami v turizmu. Pri obeh dodiplomskih študijskih programih je velik poudarek na opravljanju strokovne prakse, kar je posebnost Fakultete za turizem. Tako lahko vsi študenti dodiplomskih študijskih programov opravljajo prakso v nekaterih največjih turističnih podjetjih pri nas in v tujini ter v različnih turističnih, javnih in študentskih organizacijah preizkušajo in bogatijo svoje znanje na področju turizma.

Veliko  naporov in truda usmerjajo tudi v raziskovanje in soustvarjanje področja turizma, tako v lokalnem, kot tudi v mednarodnem okolju. Poleg skrbi za kakovost pedagoškega in znanstveno-raziskovalnega dela je njihova poglavitna usmeritev v ljudi–v kakovostne medsebojne odnose, osebni pristop in sodelovalno študijsko, raziskovalno in zaposlitveno okolje.

Poglejte si tudi njihova družbena omrežja:

Facebook: @fakultetazaturizem

Instagram: @fakulteta_za_turizem

TikTok: @fakultetazaturizem

Vir spletna stran fakultete


Fakulteta za turizem – dodiplomski programi:

 • Turizem: Sodelovanje in razvoj (univerzitetni študijski program)
 • Sodobne turistične prakse VS (visokošolski strokovni študijski program)

Fakulteta za turizem – podiplomski programi:

 • Turistične destinacije in doživetja (magistrski študijski program)
 • Sodobne turistične študije (doktorskii študijski program)

Vpisni pogoji in mnenja študentov

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): TURIZEM: SODELOVANJE IN RAZVOJ

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: V univerzitetni študijski program Turizem: sodelovanje in razvoj se lahko vpiše:

 1. kdor je opravil splošno maturo,
 2. kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature: matematika, tuji jezik, zgodovina, ekonomija. Izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi.
 3. kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu 60 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri poklicni maturi 40 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk,
 • uspeh pri predmetu splošne mature 20 % točk.

Izredni študij: da, šolnina v študijskem letu 2024/2025 znaša 3.270 € na letnik (v kolikor je vsaj 10 prijav).
Strokovni naslov diplomantov: diplomant turizma (UN)
Zaposlitev:

 • v večjih ali manjših podjetjih, ki se ukvarjajo s specifično turistično dejavnostjo, kot so: termalno-zdraviliški turizem, športno-rekreativni programi, podeželski in gorski turizem, prireditveni in kongresni turizem, zabaviščni turizem in turizem dobrega počutja, spoznavno-izobraževalni in kulturni turizem ter kopališki in navtični turizem;
 • v podjetjih za načrtovanje in iskanje novih oblik turizma ter iskanje alternativnih oblik izvajanja srečevanja turistične ponudbe in povpraševanja;
 • v potovalnih agencijah, javnih zavodih, organih državne uprave in lokalne samouprave.

Saša Kancler, program: UN Turizem
»Najbolj pozitivna stvar fakultete je oseben odnos s profesorji in domačnost med študenti, vsi se med seboj poznamo in se kličemo kar »FTrganci (FT = Fakulteta za turizem). Po mnenju večjega števila študentov, naj bi za najtežja predmeta veljala uvod v gospodarstvo in teorija turizma. Vendar se ju z nekaj vloženega truda vseeno da opraviti. Res pa je, da vsebujeta veliko definicij in specifičnega znanja, ni pa toliko poudarka na razumevanju snovi. Ker si delo razporedim in načrtujem, porabim 1 uro dnevno za domače in seminarske naloge, pripravo predstavitev in učenje. Profesorji nam večino literature ter prosojnice s predavanj in članke naložijo v spletno učilnico. Preostala literatura pa nam je dostopna v Knjižnici Brežice, v kateri ima fakulteta svoj oddelek. Pri večini predmetov je  70 % predavanj in 30 % vaj, pri drugih 60:40. Učimo se turizma iz različnih perspektiv, ki ji povezujemo med seboj, to vsak predmet naredi zanimiv. Najbolj pa mi je bil zanimiv predmet medijska kultura in turizem, pri katerem smo se učili o tem, kako mediji vplivajo na turizem in obratno.«

Janina Žemva, program: UN Turizem 
»Vsak dan pregledam obravnavano snov s predavanj in iz dodatne literature še kaj dopišem k zapiskom; za to porabim približno dve uri na dan. Na posamezni izpit se pripravljam približno en teden. Največ težav nam delajo ekonomika podjetja (1. letnik), uvod v gospodarsko pravo (1. letnik) in psihologija porabnikov v turizmu (2. letnik) zaradi zahtevanega podrobnega znanja. Gradivo je pri vseh predmetih dostopno na Moodlu, veliko učnega gradiva je dostopnega v fakultetni knjižnici, stare zapiske pa je možno dobiti v fotokopirnici v bližini fakultete.  Pri večini predmetov imamo terenske vaje, ki so obvezne, v 3. letniku pa je potrebno opraviti 420 ur praktičnega izobraževanja. Po mojem mnenju je smiselno hoditi na vsa predavanja, saj je razlaga profesorjev veliko bolj nazorna, kot če doma sama prebiram obvezna gradiva posameznega predmeta.«

Nika MernikNika Mernik, program: UN Turizem 
»Naša fakulteta je mala, z velikim srcem, kjer študenti nismo samo številka. Naš slogan je več = več, študij z dobro prakso. Veliko imamo terenskih vaj, obiskujemo ponudnike turističnih storitev in vzpostavljamo stike iz naše stroke. Predavanja niso obvezna, a so zelo koristna, njihovo obiskovanje pa zmanjša količino učenja pred izpiti. Vaje so obvezne in so pogoj za pristop k izpitom. Gradivo se dobi v fotokopirnici, tudi zapiski in vaje višjih letnikov. Razvit je tudi tutorski sistem, kjer študenti tutorji pomagajo 1. letnikom. Delo poteka sproti, približno od eno do dve uri porabim za pisanje seminarskih nalog, poročil s terenskih vaj ipd. Od predmetov sta mi bila najtežja statistika in ekonomika podjetja, saj se pri njih računa. Za to fakulteto in študij sem se odločila, ker zagotavlja dinamičen poklic, bodočim študentom pa svetujem, da so proaktivni tudi pri obštudijskih dejavnostih, saj je to izvrstna popotnica za življenje po diplomi.«

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): SODOBNE TURISTIČNE PRAKSE

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: V visokošolski strokovni študijski program Sodobne turistične prakse se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi 60 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk.

Izredni študij: da, šolnina v študijskem letu 2024/2025 znaša 3.180 € na letnik (v kolikor je vsaj 10 prijav). Možen je tudi izredni študij v angleškem jeziku, kraj izvedbe Ljubljana, šolnina znaša  3.980 € na letnik.
Strokovni naslov diplomantov: diplomant turizma
Zaposlitev: v podjetjih, ki opravljajo katero koli turistično dejavnost: termalno-zdraviliški turizem, kmečki in planinski turizem, sejemski in zabaviščni turizem, športno-rekreativne dejavnosti, spoznavno-izobraževalni in kulturni turizem, gastronomski in vinski turizem, turizem dobrega počutja, delovanje potovalnih agencij; v vseh podjetjih, kjer se pojavljajo kot dobavitelji in sooblikovalci turistične ponudbe; na področju javne uprave s področja turizma na vseh lokalnih ravneh; v regionalnih destinacijskih organizacijah, regionalnih razvojnih organizacijah, lokalnih turističnih organizacijah in turistično-informacijskih centrih; kot samostojni nosilci turistične dejavnosti – samozaposlitev.

Antonija Klokočovnik, program: VS Sodobne turistične prakse, 3. letnik
»Fakulteto za turizem v Brežicah sem izbrala, ker ponuja veliko možnosti za mobilnosti, prav tako nam kot posameznikom pomaga osebno rasti, ter nam odpira veliko možnosti v turistični panogi. Smo majhna fakulteta, kar posledično pomeni bolj individualen pristop, ter boljšo klimo med zaposlenimi ter študenti. Profesorji nas zelo hitro spoznajo, ter kličejo po imenu. Na vajah je naša prisotnost obvezna vsaj v 80 %, na predavanjih pa je odvisno od profesorja, ter obsega njegovega predmeta. Sama prisotnost se po navadi preverja, vendar nas je na fakulteti malo, ter si profesorji zelo hitro že sami zapomnijo znane obraze. Pred posameznim izpitom se učim čim več možno, priznam, da sem bolj »kampanjac«, ter se bolj učim pred izpitom, pa mi vse uspe opraviti ob prvem pristopu. Za predavanja ne potrebujemo veliko gradiv, profesorji nam v sklopu predmeta predavajo po svojih prosojnicah, ter nam gradivo naložijo v spletno učilnico.«

Nika Kramžar, program: VS Turizem 
»Za sprotno delo porabim približno eno uro na dan. Izdelujem svoje zapiske, vendar jih ne delajo vsi študentje, saj imajo gradivo v spletni učilnici Moodle. Pri nekaterih predmetih dobivamo sprotne naloge (teh ni veliko). Pred posameznim izpitom se aktivno učim 3–5 dni, izpiske si pripravim že prej. Učim se le pred izpitom. Najtežja predmeta sta Zgodovina in Kulturna dediščina, saj sta dokaj obsežna predmeta iz 1. letnika. Zahtevna ju naredi širši obseg zapiskov, vendar s predpripravo in sledenjem na predavanjih in vajah izpit opraviš brez problema. Skripte dobimo v Punktu, sredi Brežic. Stare teste pridobivamo od starejših študentov, prav tako obsežnejše zapiske. Za knjige sem v vseh treh letih visokošolskega študija zapravila morda 50 €. Predavanja in vaje so izredno povezana s prakso, saj tudi večina profesorjev prihaja iz gospodarstva. Na vaje je obvezno treba hoditi, na predavanja pa ne. Nekatera predavanja so sestavljena iz predavanj in seminarjev, slednje je tudi treba obiskovati. Fakulteta je enostavno najboljša, najbolj »ftrgana« fakulteta v Sloveniji. Na faksu se skoraj vsi poznamo, ker smo majhna fakulteta. Profesorji te poznajo po imenu, vsi kolegi študentje postanejo prijatelji. To da, smo majhna fakulteta je naša izredna prednost, saj imaš veliko več možnosti, da se vključiš v projekte, sodeluješ na dogodkih in podobno. Ob študiju delam, sodelujem na projektih, pri katerih sodeluje Fakulteta za turizem, sem članica študentskega sveta, kjer organiziramo različne žure in se trudimo omogočiti študij čim bolj zabaven in študentu prijazen.«

Mojca Fras, program: VS Turizem 
»Dnevno delo sestavljajo sprotne naloge pri vajah, seminarske naloge in predstavitve. Za to porabim od 1 do 3 ure na dan, na izpite pa se začnem pripravljati kakšen teden prej. Največ preglavic nam dela predmet pravo v turizmu, v 1. letniku pa bi bila najtežja ekonomika podjetja, saj zahteva dobro znanje matematike. Knjige si študentje lahko brezplačno izposodijo v knjižnici Brežice ali se kupijo jo skripte v fotokopirnici, pa tudi profesorji včasih dajo ppt predstavitve predavanj. Se pa večina snovi iz predavanj in vaj nahaja tudi v spletni učilnici Moodle. Ob študijskih obveznostih mi ostane še dovolj časa za svoje hobije in obiske dogodkov. Študentski svet Fakultete za turizem vedno poskrbi da študentom ni dolgčas. Tako se na vsake dva meseca priredi večji tematski dogodek, hkrati pa se nudijo prevozi na vse večje študentske prireditve v Mariboru in Ljubljani (Prvi rok, Lampijončki, Kifl fešta …).«

Sara BeluhanSara Beluhan, program: VS Turizem 
»Turizem je rastoča panoga, ki raste in se razvija, zato faks ni dolgočasen ali enoličen, vedno se dogaja kaj zanimivega in posebnega, saj pri nam velja študij z dobro prakso, zato je v študijskem procesu tudi veliko ljudi iz prakse. Učim se dnevno približno eno uro, pred izpiti pa je odvisno od predmeta. Veliko odnesem že od samih predavanj in vaj, katerih obisk priporočam. Od težjih predmetov bi izpostavila ekonomiko, saj se z njo večina študentov prvič sreča. Učim se iz zapiskov, skript in iz knjig. Pri nas poteka pravilo študent-študentu, zato si med seboj pomagamo z gradivi, tako gradiva niso velik strošek. Prostega časa mi ostane dovolj, na faksu pa imamo tudi mesečne žure. Faks priporočam vsem, ki so radovedni, iznajdljivi, organizatorji po duši ter željni študiranja na poudarku prakse.«

Število točk, potrebnih za vpis

20192020202120222023
Turizem (redni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Turizem (izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Sodobne turistične prakse VS (prej: Turizem)(redni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Sodobne turistične prakse VS (prej: Turizem)(izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve

PODOBNE ORGANIZACIJE

2 KOMENTARJI

 1. Dobar dan. Dolazim iz Hrvatske, točnije iz Benkovca na granici sa Slovenijom! Pohađala sam fakultet za hotelski i turistički menadžment u Opatiji! Fakultet nisam završila, ostalo mi je10 ispita! Zanima me da li postoji mogućnost upisa na Vaš fakultet uz priznavanje ispita iz Hrvatske!
  Bila bih Vam zahvalna na odgovoru!
  Lijepi pozdrav.
  Goranka Mašala.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PREBERI VEČ