Prijava na e-nasvete

Fakulteta za socialno delo

Naslov: 31 Topniška ulica, Ljubljana 1000, Slovenija

Kontaktna oseba: dr. Dejan Aubreht

Funkcija: Strokovni delavec študentskega referata

Uradne ure: vsak dan 10.00 - 12.00. Izjema je 3. petek v mesecu, popoldan 15.00 - 17.00

Mail: referat@fsd.uni-lj.si

Telefon: 01/280 92 59

Spletna stran: https://www.fsd.uni-lj.si/

Število dodiplomskih programov: 1

Število podiplomskih programov: 5

Študijske smeri na Fakulteti za socialno delo izobražujejo študente za razumevanje in reševanje socialnih stisk. Pri študentih krepijo kompetence za vzpostavljanje delovnega odnosa s sogovorniki. Socialno delo ni omejeno le na področje socialnega varstva, saj je v družbi potrebna pomoč tudi po emancipaciji in aktivnem vključevanju v življenjsko okolje.

Na dodiplomski stopnji lahko študentje v 3 letniku izberejo ožjo usmeritev oz. enega izmed 6 modulov:

 • socialna pravičnost in vključevanje,
 • socialno delo s starimi ljudmi,
 • socialno delo v delovnem okolju,
 • socialno delo z mladimi,
 • duševno zdravje v skupnosti,
 • psihosocialna podpora in pomoč.

Pomemben del študija je tudi praktično delo, saj z le-tem študentje kar najbolje osvojijo socialno delo v sami osnovni obliki. V nižjih letnikih praksa poteka v obliki druženja z ljudmi in spremljanjem njihove življenjske situacije ter lahko tudi nudenju pomoči pri načrtovanju in izvajanju programov pomoči. Medtem ko je v višjih letnikih praksa bolj strnjena, in sicer v 280 ur (3. l) in 80 ur (4. l), kjer pod vodstvom strokovnjakov spoznavajo metode socialnega dela.

vir spletna stran fakultete 


Dodiplomski program:


Podiplomski programi:

 • Socialno delo – redni študij Moduli programa:
  • Dolgotrajna oskrba starih ljudi
  • Psihosocialna podpora in pomoč
  • Skupnostna oskrba
  • Socialna pravičnost in radikalne perspektive v socialnem delu
  • Socialno delo v vzgoji in izobraževanju
 • Duševno zdravje v skupnosti – izredni študij
 • Socialno delo s starimi ljudmi – izredni študij

Vpisni pogoji

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (4 leta): SOCIALNO DELO

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % matura in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: ne
Strokovni naslov diplomantov: univerzitetni diplomirani socialni delavec (UN), univerzitetna diplomirana socialna delavka (UN)
Zaposlitev: bolnišnice, psihiatrične ustanove, zdravstveni domovi, socialni zavodi, mreže za samopomoč, podjetja, centri za socialno delo.

Petra Polanc, program: UN Socialno delo, absolventka
»Izbrala sem si modul – Socialno delo z mladimi. Pri nekaterih predmetih
je končna ocena izpit, pri drugih seminarska ali raziskovalna naloga ali esej, pri tretjih je sestavljena iz več obveznosti hkrati. Ocena težavnosti predmetov je odvisna od posameznika, vseeno za najtežje predmete študenti pogosto označujejo metodološke, predvsem zaradi obsežnosti in raziskovanja. V 1. letniku bi izpostavila Teorije družbe. Vsako leto imamo tudi knjižni sejem založbe FSD. Faks bi opisala kot zelo sproščenega, znotraj katerega si lahko točno tak, kakršen si, z vsemi svojimi izkušnjami. Profesorji so v večini zelo dostopni, razumevajoči in srčni. Teorija in praksa v socialnem delu sta zelo povezani. Vaje so, predvsem v 1. letniku, bolj izkustvene, na njih teorije vpeljujemo v prakso na podlagi lastnih izkušenj. Sledenje služi kot priprava za sodelovanje z ljudmi s številnimi izzivi znotraj okvira predmeta Praksa. Poleg študija se profesionalno ukvarjam s športom in opravljam prostovoljsko delo v kriznem centru, v katerem sem imela prakso in z njimi ohranila stike. Praksa skozi vsa 4 leta ti omogoča,
da se preizkusiš na številnih področjih in prepoznaš zaposlitvene priložnosti.«

Laura Brdelak, program: UN Socialno delo, 3. letnik
»Vpisala sem se, ker rada pomagam ljudem, hkrati ta študij združuje področja, ki so mi najzanimivejša (psihologija, sociologija, pravo). Sprotnega dela je malo, v povprečju 1 ura na dan, za pisanje refleksij, sprotno pripravo in prebiranje literature. Poudarek je na izražanju svojega mnenja, kar omogoča, da tekom študija spoznavaš samega sebe in nadgrajuješ razmišljanje. Učiti se začnem 2 tedna pred izpitom, kar se lahko prevesi v zadnjih par dni. Sproti pa želim predelati snov, opraviti vsa obvezna branja in izdelati zapiske. V 1. letniku sta težja predmeta Vzpostavljanje delovnega odnosa in Metodologija I, ki zaradi obsega zahtevata veliko sprotnega dela. Večino gradiva dobimo od starejših letnikov, stari testi, skripte in knjige se prodajajo preko spleta (Facebook skupina). Na faksu imamo fotokopirnico, ki za nižjo ceno ponuja skripte. Obiskovanje vaj je obvezno, saj je prisotnost pogoj za pristop k izpitu, prav tako se prisotnost preverja na nekaterih predavanjih. Priporočam, da se predavanja udeležujete redno, saj je z dodatno razlago snov veliko bolj jasna. Fakulteta ima naziv »Demenci prijazna točka«, certifikata »LGBT prijazna ustanova« in »Športnikom prijazno izobraževanje«.«

Veronika Predovnik, program: UN Socialno delo
»Sprejemnih izpitov nimamo. Predmeti so iz zelo različnih področij, od strokovnih socialno-delovnih predmetov, do prava, psihologije, sociologije, organizacijskih ved, raziskovanja in drugih področij, da vsak najde sebi zanimive predmete. Najtežja predmeta sta Statistika (3. letnik) in Epistemologija (4. letnik). V 1. letniku je najpomembneje hoditi na predavanja pri predmetu Vzpostavljanje delovnega odnosa in osebnega stika. Učim se samo pred izpitom, ker se veliko naučim že pri predavanjih, obveznih vajah in iz sprotnih nalog. Za prakso moraš vsak dan napisati poročilo, zraven pa še dodatne, obsežnejše naloge. Delamo tudi razne analize, projekte, raziskovalne naloge, seminarske in eseje, ki so tudi pogoj za pristop k izpitu. Glede na druge študije imamo veliko prakse (680 kontaktnih ur). Ostane mi dovolj časa, da se lahko ukvarjam še s celim kupom stvari. Poleg študija brez problema delam in se dodatno izobražujem.«

Nika Šalamon, program: UN Socialno delo
»Fakulteta nas izobražuje v sočutne, empatične, družbeno občutljive in kritične, asertivne posameznike, kateri bi slednje karakteristike širili v svoji skupnosti. Pozitivne strani mojega študijskega programa so predvsem krepitev socialnih veščin (komunikacija, vzpostavljanje odnosa, …), velik obseg praktičnega pouka, povezanost predavanj in vaj ter pomembna znanja na podlagi družbenega sistema kot takega. Na splošno imamo praktičnega pouka kar nekaj, v 1. in 2. letniku so ponedeljki prosti, saj so namenjeni praksi. Menim, da se v 1. letniku predvsem veliko odnese od predmeta Vzpostavljanje delovnega odnosa in osebnega stika. So pa vsi predmeti vsak po svoje pomembni ter dodajo svojo vrednost. Vsa potrebna gradiva za predmete so navedena na spletni strani fakultete. Na fakulteti poteka tudi knjižni sejem založbe FSD s sejemskim popustom za študente. Po navadi je sejem v začetku zimskega in v začetku poletnega semestra. Zraven študija tudi delam in sem članica študentske organizacije Fakultete za socialno delo, v sklopu katere skrbimo za študijsko in obštudijsko dogajanje na fakulteti.«

Katja Burger, program: UN Socialno delo
»Na faks sem prišla bolj po naključju, vendar se je izkazalo za eno izmed boljših naključij v mojem življenju. Od študija sem največ pridobila na osebni rasti. Na I. stopnji sem študirala izredno, kar mi je omogočilo, da sem lažje tudi ves čas delala, vendar pa sem zaradi tega imela manj prostega časa. Študij socialnega dela je sestavljen tako iz predavanj, ki so nekatera obvezna, druga ne, kot tudi vaj in prakse. Prakse je bilo po mojem mnenju dovolj, da smo dobili občutek, kaj se pri našem delu pričakuje. Sama sem se študija lotila tako, da sem vso literaturo pridobila v fotokopirnici in se potem začela intenzivno učiti kakšna 2 tedna pred izpitom. Osebno mi je bil najtežji predmet Statistika, v 1. letniku pa tudi Sociologija in uvod v socialno delo, kjer je bilo precej literature. Želela bi le, da bi bil študijski program enovit, ker bolonjski sistem nekako zahteva še vpis na magisterij.«

Larisa Kac, program: UN Socialno delo
»Študij socialnega dela morda res ni bil moja prva izbira, a mi za vpis ni žal. Gre namreč za zanimiv študij, ki ti omogoča precej prostega časa za delo in druženje. Delo med samim študijem ni zahtevalo veliko časa, količina časa in zahtevnost dela je odvisna od predmeta in izvajalca. Sama sem se večinoma učila le med izpitnim obdobjem, je pa odvisno od predmeta, koliko časa ti vzame, da se naučiš. V 1. letniku je bil zame najtežji predmet Metodologija I., predvsem zaradi kompleksnosti snovi. Zahtevna predmeta sta še Statistika in Socialno delo z družino. Vso literaturo sem pridobila v kopirnici, kamor profesorji pošiljajo gradivo. Prisotnost na predavanjih je večinoma obvezna vsepovsod, tudi na predavanjih, ki se skladajo s prakso, kar se potem odraža v nalogah, ki jih je potrebno opraviti na praksi tekom študija. Kar je zelo dobro pri študiju Socialnega dela, je to, da je eden redkih programov pri nas, ki ponuja toliko prakse tekom študija. Fakulteta je zelo dovzetna za predloge, organizira dodatne dejavnosti, študenti imamo svoje društvo, v katerem se lahko udejstvujemo.«

Ana Gregorčič, program: UN Socialno delo
»Za ta študij sem se odločila, ker želim delati z ranljivimi skupinami ljudi. Dnevno za faks ne porabim veliko časa – v nižjih letnikih je potrebno pisati refleksije, kar vzame približno 20 minut na dan. Če predavanja razumeš in so ti zanimiva, je dobro da hodiš, ker se potem ne rabiš toliko učiti za izpit. Najbolj ugodno je, da knjige kupiš preko starejših kolegov, ki jih ne potrebujejo več, zapiski in stara izpitna vprašanja so na voljo na FB profilih FSD. Najtežja predmeta sta Statistika in Metodologija, saj je veliko matematike in učenja na pamet. Prakse je kar veliko, v prvih letnikih poleg uradne prakse še humanitarno-prostovoljno delo. Faks je dokaj enostaven, ima veliko skupinskega dela ter refleksije pri samemu sebi in lastnih vzorcev. Zraven študija lahko delam in se ukvarjam s hobiji, je pa res, da so urniki precej nepriročni, saj faks včasih traja po cel dan, včasih pa nimamo nič.«

Valentina Celestina, program: UN Socialno delo 
»Naša fakulteta je poznana po tem, da ima veliko prakse v vseh letnikih. Prav tako je večina vaj zastavljenih praktično, namenjenih spoznavanju sebe, kar mi je bilo res všeč, saj je to za naš poklic zelo pomembno. Za faks porabim povprečno 2 uri na dan, kar obsega pisanje refleksij, seminarskih nalog, raziskovanje in prebiranje razne literature. Večina profesorjev pošlje obvezno izpitno literaturo v fotokopirnico FSD ali pove, kaj je treba predelati za izpit. Predmet, ki študentom v 1. letniku dela največ preglavic je Metodologija, saj se je treba dobro naučiti predpisano skripto. Svetujem, da ste prisotni pri vseh predmetih, ki se nanašajo na stroko, kot npr. Vzpostavljanje delovnega odnosa ter Socialno delo z družino. Obveznosti in urnik so tako oblikovani, da nam ostane veliko časa za obštudijske dejavnosti, šport, delo, prostovoljstvo in različna izobraževanja. Zelo zaželeno je, da ste aktivni na fakulteti, se dodatno izobražujete in raziskujte na katerem področju bi radi delali.«

Maša PaukovičMaša Paukovič, program: UN Socialno delo
»Za študij na Fakulteti za socialno delo sem se odločila, ker mi je bil všeč informativni dan, rada delam z ljudmi in pomagam, če lahko. Dnevno za faks porabim vsaj 1 uro, ker je seminarskih nalog veliko, je tudi sprotno delo nujno. Najtežja predmeta v 1. letniku sta statistika in metodologija 1, ki vsem predstavljata težave zaradi sprotnega dela in logičnega razmišljanja. Prav tako je pogoj za izpit obsežna naloga, ki je večina ne odda. Najbolj zanimivi so mi vsi predmeti povezani s pravom in psihologijo. Razmerje med teorijo in prakso je približno 60 % proti 40 %. Na vajah se prisotnost preverja, na predavanjih pa je to odvisno od profesorja. Posebnost naše fakultete je njena majhnost. Študentje smo vključeni v sam izgled in organizacijo prostorov, na primer študentske dnevne sobe, ki ima kavče, grelnike za vodo in mikrovalovno pečico. Študij priporočam vsem, ki ste v to popolnoma prepričani in ste se mu pripravljeni povsem predati.«

Tea VugaTea Vuga, program: UN Socialno delo
»Za študij sem se odločila, ker sem imela željo delati z ljudmi in jim »prizanašati v življenju znotraj njihovih glav«. Poleg predavanj dnevno za študij porabim približno uro in pol. Dnevno delo obsega pisanje refleksij, domače naloge in priprave na projekte. Študij te sili v veliko sprotnega dela, omogoča pa ti tudi, da lahko postaneš kar hočeš, če si dobro organiziran in pogumen. Teorije in prakse je približno enako, kar se mi zdi velik plus pri naši smeri. Vaje so obvezne, pri predavanjih pa je to odvisno od profesorja. Vsa potrebna literatura se dobi v fotokopirnici na faksu, kjer so že pripravljene skripte ali na sejmu rabljene literature v začetku študijskega leta. Priporočam, da literature ne kupujete, dokler je zares ne potrebujete. Med študijem lahko delaš, če si organiziran. Hodim na delavnice izobraževanja, sem tutorka na faksu in delam. Vsem bodočim študentom svetujem, da preverite svoje motive, zakaj vas delo z ljudmi sploh zanima, saj se boste drugače znašli na napačnem faksu.«

Nejc Pulko, program: UN Socialno delo
»Študijska smer socialno delo v Sloveniji ni posebna zgolj zato, ker smo edina avtonomna fakulteta v tej stroki na celem svetu, marveč tudi zaradi tega, ker ponuja obširen nabor najrazličnejših predmetov, ki izhajajo iz psiholoških, socioloških, filozofskih, političnih, pravnih, antropoloških, raziskovalnih znanj in tako prispevajo k celovitosti izobraževanja. Poleg tega študentje po koncu dodiplomskega študija opravimo kar 600 ur praktičnega  usposabljanja, ki jo fakulteta vsako leto izvaja znotraj 250 različnih učnih baz. Študentje imamo možnost za dodaten osebni in poklicni razvoj, preko redno organiziranih dogodkov, ki delujejo v okviru centra za karierni razvoj na naši fakulteti. Da študentje ne obiskujemo le predavanj in vaj, prav tako preko organa Študentski svet sodelujemo v različnih organih in komisijah vodenja ter upravljanja fakultete. Hkrati razvijamo sistem tutorstva, ki je nastal prav na študentsko pobudo in že dve leti aktivno deluje. Bodoče dijake in dijakinje pozivam, da v kolikor ste plemeniti, občudujete dobroto, ste odkritosrčni, pošteni, spodobni, sočutni, srčni, hkrati pa prezirate neznačajnost, sebičnost, surovost, je študijska smer socialno delo prava izbira za vas.«

Patricija Kofol, program: UN Socialno delo 
»Na faksu je zelo sproščeno in večina profesorjev je zelo prijaznih. Všeč mi je, da imamo veliko prakse vse od 1. letnika dalje in tako lahko sproti preizkušamo pridobljeno znanje iz temeljnih predmetov, kot sta vzpostavljanje delovnega odnosa ali SD z družino. Predmet vzpostavljanje delovnega odnosa se šteje med najtežje predmete, vendar predstavlja osnovo socialnega dela in se ga splača dobro naučiti.  Gradivo za študij kupujemo večinoma v kopirnici, kjer so skripte za skoraj vse predmete, enkrat letno pa imamo tudi sejem rabljene literature. Veliko knjig se  da dobiti tudi v knjižnici. Študij je tako organiziran, da lahko sproti prebiraš literaturo in se učiš, tako da z malo organizacije ti lahko ostane precej prostega časa za hobije in podobno. Na faksu imamo tudi spoznavne žure, ki so super. Študij priporočam vsem, ki so pripravljeni delati najprej na sebi in kasneje pomagati tudi uporabnikom socialnega dela. Super je za tiste, ki želijo veliko prakse.«

Tjaša Drobež

Tjaša Drobež, program: UN Socialno delo 
»Na to fakulteto sem se vpisala, ker se ob pomoči drugim počutim dobro in rada delam z ljudmi ter jim pomagam po svojih močeh. Če ste odprti za nova znanja in spoznanja, radi delate z ljudmi, če radi pomagate v stiski, potem se nam pridružite. Dnevno delo za faks zavzema prebiranje potrebne literature in obnova le-te ter pisanje refleksij po vajah. Pogoste so seminarske naloge. Pred izpitom se običajno pripravljam največ teden dni prej. Po preteklih izkušnjah so težji predmeti metodologija, statistika, pravo, ki so ”manj zanimivi”, vendar zelo uporabni in pomembni. Pridno sledenje in delo pri vajah in predavanjih je precej ključnega pomena. Na fakulteti se poleg praktičnega dela na učnih bazah trudimo, da se pri vajah učimo na ”praktičen” način. Predavanja so večinoma neobvezna, a je zaželena prisotnost. Vaje pa so povsod obvezne in na njih se običajno prisotnost preverja s seznamom.  Vsako leto je na fakulteti sejem rabljene literature. Imamo knjižnico, fotokopirnico, za vsak letnik obstajajo skupine na Facebooku, kjer se delijo menja in gradivo. Sama nisem zapravila veliko denarja, saj smo si s sošolci veliko posojali med sabo, in večino stvari je mogoče dobiti v elektronski obliki. Naš faks je prijeten in domač, imamo prostor, ki je namenjen študentom za učenje, pisanje nalog, lahko pa si v kuhinji zraven pripravijo enostaven obrok ali topel napitek – ”Kamrca”.«

Urška Mikolič

Urška Mikolič, program: UN Socialno delo 
»Na dan za študij porabim doma po končanih predavanjih še kakšno uro, se pa učim pred posameznim izpitom, odvisno od težavnosti, nekje do 2 tedna. Najtežji predmet prvega letnika je statistika, ker ni v zvezi z družboslovjem. Učno gradivo kupim v fotokopirnici na fakulteti ali pa ga odkupim od bivših študentov. Zapravim približno 70 evrov letno. Razmerje med teorijo in prakso je 80 : 20. Najbolj zanimivi predmeti so vsi v izbranem modulu. Za študij sem se odločila zaradi lastnega interesa. Slabosti so majhen faks in uvedba bolonjskega sistema, zaradi česar moram vložiti več truda, saj se je obseg predavanj zmanjšal. Na fakulteti delujejo številna društva, naj omenim Premik, Zbudi se, ipd.«

Število točk potrebnih za vpis

20192020202120222023
Socialno delo67676564brez omejitve

PODOBNE ORGANIZACIJE

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PREBERI VEČ