Prijava na e-nasvete

Fakulteta za energetiko

Naslov: Hočevarjev trg 1, 8270 Krško, Slovenija

Kontaktna oseba: Neža Levičar (Krško), Jerneja Klemenčič (Velenje)

Funkcija: Referat za študentske zadeve

Uradne ure: vsak dan 10:00 – 12:00, četrtek tudi 15:00-16:00

Mail: fe@um.si

Telefon: 07 620 22 20 (Krško), 03 777 04 00 (Velenje)

Spletna stran: https://www.fe.um.si/

Možnost izrednega študija: DA

Število dodiplomskih programov: 2

Število podiplomskih programov: 2

Fakulteta za energetiko (članica UM) izjava študijske programe v Krškem in Velenju. Ker sta to dva izmed največjih energetskih bazenov v Sloveniji, je študentom omogočen neposreden stik z različnimi energetskimi sistemi. Študijski programi omogočajo študentom, da pridobijo znanja iz področja energetike – elektrotehnike, strojništva, računalništva, jedrske energetike ter tudi prava in ekonomije.

Študenti so deležni veliko individualnega pristopa. Študij se odvija v vrhunsko opremljenih laboratorijih. Pri zagotavljanju odličnih pogojev za študij je pomembnega pomena tudi infrastruktura Inštituta za energetiko, v okviru katerega lahko opravljajo laboratorijski del študijskih obveznosti. Študente spodbujajo k aktivnem vključevanju v projektno delo, v okviru katerega lahko teoretično znanje uporabijo tudi v praksi ter posledično pridobijo številne izkušnje, ki jim pridejo prav pri vstopu na trg dela.

vir spletna stran fakultete


Dodiplomski programi:

 • Energetika UN
 • Energetika VS

Podiplomski programi:

 • Energetika MAG študijski program II. stopnje
 • Energetika DR študijski program III. stopnje

Vpisni pogoji in mnenja študentov

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): ENERGETIKA

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Spre­jemajo tudi kandidate s poklicno maturo, ki so opravili izpit iz enega od maturitetnih predmetov: matematika, tuji jezik, elektrotehnika, računalništvo, informatika, fizika ali mehanika, izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi razen, če je to predmet elektrotehnika; 40 % poklicna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku in 20 % uspeh pri maturitetnem predmetu.
Izredni študij: ne
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani inženir energetike (UN), diplomirana inženirka energetike (UN),  okrajšano za oba: dipl. inž. energ. (UN)
Zaposlitev: energetske družbe s področja proizvodnje, prenosa in distribucije energije ter druge gospodarske in negospodarske družbe (npr. na področju učinkovite rabe energije, uporabe obnovljivih virov energije,  ipd.).

Matic Krašovic, program: UN Energetika, 3. letnik
»Za vpis sem se odločil zaradi velikega povpraševanja po teh poklicih tudi v prihodnosti in je hkrati zelo zanimiv. Hkrati je faks zelo prilagodljiv, manjše število študentov pa omogoča kakovostnejši odnos in sodelovanje med študenti in profesorji. Pomembno je, da so študenti dobro organizirani in študirajo sproti. Imamo namreč veliko laboratorijskih, računalniških in računskih vaj, kar zahteva sprotno delo – pisanje poročil, risanje grafov, delanje komentarjev, računov. Obiskovanje predavanj ni obvezno, vendar si nekateri predavatelji sproti zapisujejo prisotnost, kar lahko kasneje upoštevajo kot bonus. Za večino študentov so najtežji predmeti, tisti ki zahtevajo programiranje. Zato menim, da največ težav v 1. letniku povzroča predmet Računalništvo, kjer je treba kot del izpita napisati tudi nekatere programerske kode na prazen list papirja. Veliko starih izpitov se da dobiti od bivših ali starejših študentov. Super je, če imaš strojniški priročnik, je pa sama snov dobro razložena na predavanjih in vajah. Priporočam sprotno delo, saj ti potem ostane še veliko časa za ostale stvari in študentsko delo. Študentski svet vsako leto organizira brucovanje, Erasmus dogodke ter ostale priložnosti, kjer lahko tudi razširiš svoje znanje (konference, okrogle mize ipd.).«

Katja Zapušek, program: UN Energetika
»Fakulteta je naravnana v prihodnost, tako kot tudi študijski programi. Naučimo se veliko zanimivih in različnih stvari, od 3D modeliranja, ekonomike, sončnih modulov, jedrske in hidro energije. Za fakulteto me je prepričal zanimiv predmetnik in zanimiva prihodnost, saj se ti s to fakulteto odpre veliko različnih področjih za poklice prihodnosti. Urnik na fakulteti je zelo razgiban skozi cel teden. Pri nekaterih predmetih se dodelijo domače naloge, seminarske naloge. Pri vajah moraš izpolniti poročila vaj in jih po koncu vaj zagovarjati. V zimskem semestru je nekoliko več predavanj kot vaj, v poletnem semestru pa se število ur vaj in predavanj izenači. Pri nekaterih predmetih je potrebna prisotnost na predavanjih, da lahko pišeš kolokvij. Večino starih testov lahko dobiš od višjih letnikov, nekateri profesorji jih imajo objavljene tudi na Moodlu. Gradivo se dobi od profesorjev, lahko na predavanjih v papirni obliki, ali pa ga objavi na Moodlu ali nam ga posreduje kako drugače.«

Denis Batiuk, program: UN Energetika
»Pri izbiri študija me je vodila želja po znanju energetike in študij v tujini. Vsi predmeti so mi zanimivi, še posebej predmeti, ki so povezani z elektroniko, saj svojo prihodnost vidim na tem področju. Imamo predavanja, kjer prejmemo teoretično znanje, imamo pa tudi računske ter laboratorijske vaje, kjer lahko pridobljeno znanje uporabimo v praksi. Najtežja predmeta sta bila v 2. letniku, in sicer Hidravlični energetski sistemi I in II, saj je bila zelo obsežna in zahtevna snov. Moj nasvet bodočim študentom je, da pri predmetu, pri katerem imajo največ težav, poiščejo nekaj zanimivega, saj bo na ta način študijski proces potekal z večjim entuziazmom. Vso gradivo za potrebe učnega procesa kot tudi dodatno gradivo se dobi v knjižnici, večinoma ga dobimo že pri predavateljih. Ostane mi ogromno prostega časa za hobije. Faks organizira poučne ekskurzije, tečaje in predavanja gostujočih profesorjev.«

Eva Simonič, program: UN Energetika
»Fakulteta vsako leto en teden pred začetkom študijskega leta organizira ponovitveni tečaj matematike za bruce. Udeležba ni obvezna, a je priporočljiva, saj je nato lažje slediti na predavanjih in vajah. Predmetnik v grobem sestavljajo strojniški, elektrotehniški in predmeti splošne energetike. Dnevno za študij porabim eno uro. Sprotno delo zajema reševanje vaj, pisanje seminarskih nalog in poročil. Več časa vzame učenje pred izpitom, po navadi se začnem učiti kak teden prej. Večino izpitov je možno deloma ali v celoti opraviti tudi sproti s kolokviji. Za večino študentov sta najtežja predmeta v 1. letniku Matematične metode ter Računalništvo. V višjih letnikih so najtežji predmeti jedrske energetike. Vsak predmet ima poleg predavanj tudi avditorne, računalniške ali laboratorijske vaje. Posebnost fakultete je Inštitut za energetiko z devetimi laboratoriji, kjer študentje opravljamo določene laboratorijske vaje. Udeležba na vajah je obvezna, opravljene vaje pa predstavljajo del ocene. Fakulteta nas redno obvešča o zaposlitvenih možnostih v času študija ali po njem. Poleg študija se najde čas za študentsko delo. Posebnost fakultete je izvajanje enakih študijskih programov na dveh lokacijah – Velenje in Krško. Študentje iz obeh krajev pa se povezujemo z brucovanjem, pikniki in drugimi družabnimi dogodki.«

Miha Smerkar, program: UN Energetika
»Za vpis nimamo sprejemnih izpitov, priporočam pa ponovitveni tečaj iz matematike, ki se organizira vsako leto pred začetkom predavanj. Dnevno delo za fakulteto mi navadno vzame manj kot 2 uri. Pred izpiti in kolokviji se pripravljam bolj intenzivno. V 1. letniku vsekakor izstopajo predmeti matematične metode, fizika, mehanoenergetika, elektrotehnika in  računalništvo. Ti predmeti imajo skupno to, da zahtevajo sprotno delo, razumevanje snovi in zmožnost abstraktnega razmišljanja. Pri večini predmetov je teorija dobro podkovana z vajami, k temu pripomore opremljenost Inštituta za energetiko, v katerem se izvaja del študijskega programa. Predvsem pri avditornih in računalniških vajah profesorji preverjajo prisotnost, medtem ko je pri predavanjih obvezna le pri nekaterih predmetih. Priporočam, da se udeležite kolokvijev, ker je obseg potrebnega znanja na izpitu lahko nekajkrat večji. Od predavateljev dobimo večino učnega gradiva, v obliki skript, ali pa se zahteva pisanje snovi v zvezek. Od študentov višjih letnikov pa dobimo dodatno gradivo ter tudi od tutorjev študentov in profesorjev. Gradivo je dostopno tudi v šolski knjižnici, ki omogoča izposojo gradiva iz vseh fakultet v sklopu Univerze v Mariboru. Posebnost fakultete je, da se študij izvaja v dveh mestih, v osnovni enoti v Krškem in v dislocirani enoti v Velenju. Pri programu mi je všeč, da ponuja dobro predznanje za različne poklicne ali raziskovalne usmeritve v strojništvu in energetiki. Kot negativno pa bi mogoče omenil, da ne ponuja specializiranih programov, ki bi bili usmerjeni v ožje področje. Fakulteta omogoča delo pri študentskih projektih, kjer si za raziskovalno delo tudi plačan, in organizira seminarje ter ekskurzije v večja podjetja, ki potrebujejo energetski kader.«

Boštjan Krošelj, program: UN Energetika
»Za študij porabim kar veliko časa, saj se predmet, ki ga obravnavamo, sproti učim, da mi vzame manj časa, ko se pripravljam na izpit ali kolokvij. Za vse skupaj porabim približno od 3-4 ure dnevno. Najtežji so predmeti, ki so povezani z jedrsko tehniko. V 1. letniku so to matematični predmeti in električni stroji. Gradivo za učenje je pri večini predmetov posredovano elektronsko in nam je dostopno preko spletne strani UM eŠtudij. Če pa želiš dodatno gradivo, ga lahko dobimo v svoji knjižnici, ki jo imamo na fakulteti. Prav tako so zelo dober vir literature študentje iz višjih letnikov. Naša fakulteta je ena izmed mlajših fakultet v Sloveniji in hkrati tudi ena izmed manjših. To prinaša veliko prednosti, predvsem pri komunikaciji med študenti in profesorji. Fakulteta tudi organizira dodatne dejavnosti, ki študentom pomagajo pri zaposlitvah. Večkrat organizira ekskurzije v podjetja, ki so potencialni delodajalci in karierne delavnice.«

Larisa Sevšek, program: UN Energetika
»Za ta faks sem se odločila predvsem zaradi zanimivosti področja in perspektive v zaposlitvi. Snov predelujem sproti, s pisanjem poročil in seminarskih nalog že opravim del učenja, ampak pred izpiti se je treba malo bolj zavzeti. Menim, da največ preglavic študentom dela matematika. Vsak predmet ima svoje avditorne , računalniške ali pa laboratorijske vaje. Na vajah je obvezna prisotnost, na predavanjih pa ne, vendar če ne obiskuješ predavanj, veliko težje opraviš izpit. Gradivo je prosto dostopno v knjižnici fakultete. Prav tako je ogromno gradiva dostopnega na spletu. Zelo veliko gradiva, starih izpitov, skript, pa si študentje pošljemo med seboj. Dijakom, ki se želijo vpisati na Fakulteto za energetiko lahko povem, da jim ne bo žal. Program z malo samoiniciative ni težek niti nemogoč, samo področje energetika je v današnjem času vedno bolj aktualno, zanimivo in razširjeno, tako da je vpis na naš faks dobra naložba v življenje!«

Gregor Veniger, program: UN Energetika 
»Dnevno povprečno za študij porabim eno uro. Pred izpitnimi roki nekoliko več. Pred izpitom se učim po potrebi, načeloma dva dni prej. Najtežji so za večino študentov predmeti v 1. letniku, na primer: elektrotehnika, matematika 1, matematika 2. V 2. letniku še nekaj težav študentom povzročajo električni stroji in na univerzitetnem programu jedrski energetski sistemi. Gradiva se večinoma pridobijo pri profesorjih in študentih višjih letnikov. Razmerje med teorijo in prakso se deli na nekje 60 % teorije in 40 % prakse, pri nekaterih predmetih so tudi obvezne laboratorijske vaje. Predavanja na fakulteti so neobvezna, vendar je pri vseh predmetih priporočena prisotnost. Najbolj priporočena je prisotnost na predmetih, ki imajo predviden praktičen del. Ostanejo mi prosti vikendi in nekje 6 ur dnevno. Dovolj za obštudijsko delo, hobije in počitek. Na fakulteti organiziramo brucovanje, spoznavne žure, sezonske piknike in prevoze v Maribor. Ob študiju še ostane dovolj časa za delo.«

Primož Tomažin

Primož Tomažin, program: UN Energetika 
»Dnevno za učenje porabim eno uro, pred posameznimi izpiti malo več, ker se je treba več učiti. Iz izkušenj predlagam, da je dobro opravljati izpite s kolokviji, saj se nabere preveč izpitov naenkrat in je težko narediti vse. Učim se iz svojih zapiskov, knjig in skript. Dobro si je zapisovati zadeve na predavanjih. Najbolj ugodno je da, da si prefotokopirane knjige in zapiske izposodiš od starejših študentov, imamo pa tudi knjižnico, kjer si lahko knjige izposodiš. Tudi profesorji dajo po navadi stare teste na moodle ali pa na stran fakultete (www.fe.uni-mb.si). V prvem letniku delajo največ težav matematika, elektrotehnika in senzorji v energetiki. Nekateri predmeti so bolj, drugi manj zanimivi, predavanja pa so neobvezna, ampak imaš lahko na izpitu probleme zaradi manjkanja na predavanjih. Vaje so obvezne, na njih se tudi preverja prisotnost. Prva tri leta je le teorija, v zadnjem letniku pa je v zimskem semestru obvezna praksa, ki obsega 400 ur. Faks bi opisal z eno besedo – prihodnost, saj je v Posavju center energetike, tako da bi delo po končanem faksu morali imeti vsi. Imamo zelo dober kader profesorjev, ki jim ni težko pomagati pri kakšnih težavah. Imamo tudi super asistentke in asistente, ki nam pomagajo pri vajah in jih naredijo zanimive. Ob faksu še delam s pomočjo študentskega servisa. Na faksu imamo sredine študentske žure, hodimo pa tudi z organiziranem avtobusom v druge kraje na žure. Načrti po končanem faksu so najti delo, mogoče, če bom letos uspešen, bom nadaljeval s študijem in vpisal magisterij.«

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): ENERGETIKA

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da, okvirni znesek šolnine 3.300 € Višina prispevka za študijsko leto 2024/2025 bo objavljena v začetku julija 2024.
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani inženir energetike (VS), diplomirana inženirka energetike (VS),  okrajšano za oba: dipl. inž. energ. (VS)
Zaposlitev: energetske družbe s področja proizvodnje, prenosa in distribucije energije ter druge gospodarske in negospodarske družbe (npr. na področju učinkovite rabe energije, uporabe obnovljivih virov energije, ipd.).

Manja Obreza, program: VŠ Energetika, 3. letnik
»Študij nam nudi ogromno znanja iz poznavanja materialov, elektrotehnike, jedrske fizike, elektronike in strojništva. Zahtevnost je odvisna od posameznika, kjer je pomembno predznanje, predvsem pa sprotno delo in zagnanost. Dnevno delo pri meni obsega pregled snovi, računske naloge in poročila ter izdelavo zapiskov, ki služijo kot sprotna priprava na kolokvije ter izpite. Na začetku so mi bili najtežji strokovni predmeti, saj prihajam iz gimnazije, kjer sem pridobila dobro podlago za splošne predmete (fizika, matematika). V 1. letniku bi izpostavila dva predmeta – Merilna tehnika v energetiki, kjer je predavatelj znal na zelo zanimiv način predstaviti snov. Dobro izkušnjo sem v 1. letniku doživela tudi pri predmetu Elektronika v energetiki. Pri predmetu Avtomatika v energetiki se teorija preizkuša v praksi z raznimi simulacijami v programu Melab-u. Teorija in praksa se izvajata vzajemno, kar je velika prednost, saj včasih lažje razumeš stvari, ki jih lahko vidiš ali preizkusiš. Laboratorijske vaje zahtevajo 100 % prisotnost, večina računskih vaj in predavanj pa ni obveznih, je pa zaželena prisotnost zaradi boljšega razumevanja snovi. Lahko so velikokrat predavanja in računske vaje tudi vstopnica za kolokvij. Pri večini predmetov so profesorji in asistenti pripravili elektronska gradiva. Prostega časa je dovolj, vendar je težko zraven študija še delati.«

Nejc Friškovec, program: VS Energetika
»Dnevno delo za faks obsega pregled snovi, izdelavo zapiskov, ki ti pridejo zelo prav za izpite oz. kolokvije. Učim se sproti, pred kolokviji oz. izpiti pa primerjam zapiske s predavanj z objavljenim gradivom ter poskušam stvari čimbolj razumeti. Prostega časa mi vseeno ostane dovolj, kdaj več, kdaj manj. Najljubša predmeta iz 1. letnika sta mi bila Elektronika v energetiki ter Merilna tehnika v energetiki. Pri večini strokovnih predmetov imamo tako laboratorijske kot tudi avditorne vaje, kjer teorijo preizkusimo z različnimi vajami, bodisi računskimi bodisi eksperimentalnimi. Ena izmed prednosti te fakultete je v tem, da dejansko ni potrebno zapraviti veliko za samo literaturo, saj je pri večini predmetov le-ta zagotovljena in objavljena v spletni učilnici. Večina profesorjev je za svoje predmete pripravila skripto, ki vsebuje vso potrebno snov za izpit.«

Klavdija Rabuza, program: VS Energetika
»Za študij porabim v povprečju 3 ure na dan. Poskušam se učiti sproti, saj potem lažje opravim izpit, kot da bi se učila nekaj dni pred izpitom. Menim, da so najtežji predmeti predmeti 1. letnika, saj se študenti prilagajajo na novo okolje in sošolce. Zagotovo je najbolj zahteven predmet Računalništvo, saj zelo malo srednjih šol uporablja program, ki ga tu obravnavamo. Večina predmetov izhaja iz skript, ki nam jih v Moodle naložijo profesorji. Za knjige nisem zapravila nič, saj jih dobimo v knjižnici, veliko gradiva je naloženega v Moodle. Najpogosteje začnemo najprej s predavanji teorije, na sredini programa predavanj pa začnemo z izvedbo avditornih, računalniških ali laboratorijskih vaj. Fakulteta je 3 leta nazaj prenovila program tako, da je povečala število praktičnih vaj, s tem pa pridobivamo več izkušenj. Na predavanja je priporočljivo hoditi, obvezno je obiskovanje vseh vrst vaj, kjer se tudi beleži prisotnost. Smer študija je zanimiva in obeta visoko zaposljivost. Profesorji in asistenti so zelo prijazni, radi delijo svoje znanje in pomagajo pri različnih stvareh. Laboratorij, v katerem izvajamo vaje in testiranja, obsega 5 različnih vrst laboratorija – za energetski management in inženiring; alternativne aero in hidroenergetske tehnologije; termomehaniko, termoenergetsko in nanotehnologije; jedrsko energetiko ter laboratorij CADER. Zaradi rednega obiskovanja predavanj mi ostane kar nekaj prostega časa.«

Domen Kavšek

Domen Kavšek, program: VS Energetika
»Za moj študij sem se odločil, ker so po končanem študiju dobre zaposlitvene možnosti, tako doma kot v tujini, ta vrsta študija pa me veseli. Naš faks bi opisal z besedo prihodnost. Razmerje med teorijo in prakso je 3 : 1, vendar se izboljšuje in je vsako leto več prakse. Dnevno porabim manj kot eno uro za študij, vendar sem dosleden pri predavanjih. Pred kolokviji se učim od dva do tri dni, pred izpiti pa okoli štiri dni. Priporočam obiskovanje predavanj zaradi razumevanja snovi, ponekod se preverja prisotnost. Gradivo se dobi v knjižnici in pri višjih letnikih, imamo tudi spletno učilnico, za knjige sem porabil okoli 60 evrov. V 1. letniku so težji predmeti matematične metode 1 in 2 ter elektrotehnika zaradi vaj in razumevanja. V višjih letnikih pa so elektrotehnični stroji, osnove termotehnike in učinkovita raba energije. Izpostavil bi urnik, običajno imamo predavanje enega predmeta celo dopoldne ali popoldne, včasih tudi cel dan. Faks je dejaven tudi na področju tekmovanj, sam sem se udeležil tekmovanja EnRe, udeležujem se tudi dodatnih izobraževanj s področja energetike.«

Alen Krošelj

Alen Krošelj, program: VS Energetika 
»Na fakulteto sem se vpisal zaradi boljše zaposlitve ter zanimivosti smeri študija. Vsak predmet te nauči nekaj novega uporabnega ter zanimivega. Učim se sproti, okoli ure na dan, tako imam najmanj problemov. Kadar pa se bliža izpit, pa se začnejo učne priprave dober teden prej. Največ preglavic študentom povzročajo predmeti, kot so senzorji v energetiki, električni stroji in matematika, zaradi pomanjkanja predznanja. Pri učenju koristijo predvsem lastni zapiski, pa tudi skripte, ki nam jih posredujejo profesorji. Predavanja so neobvezna, medtem ko se na vajah preverja prisotnost, hkrati pa so tudi pogoj za pristop k izpitu oz. kolokviju. V prihodnosti želim nadaljevati študij na 2. stopnji in poiskati zaposlitev v kraju, kjer živim.«

Število točk potrebnih za vpis

20192020202120222023
Energetika UN (redni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Energetika VS (redni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Energetika VS (izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve

PODOBNE ORGANIZACIJE

2 KOMENTARJI

  • Pozdravljeni,
   prvi prijavni rok se je že zaključil in bodo vpisi sprejetih do 17. avgusta. Nato fakultete odprejo drugi prijavni rok med 21. in 25. avgustom, ter rok do zapolnitve mest med 22. in 25. septembrom (fakultete, ki še imajo na voljo prosta mesta). Prijavo za vpis pa oddate preko portala eVŠ.

   LP,
   Ekipa DijaskiSvet.si

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PREBERI VEČ