Prijava na e-nasvete

Nova univerza, Evropska pravna fakulteta

Naslov: Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica, Slovenija

Kontaktna oseba: Tina Besednjak

Funkcija: Vodja referata za študijske zadeve

Mail: tina.besednjak@epf.nova-uni.si

Telefon: 05 338 44 04

Spletna stran: www.epf.nova-uni.si

Možnost izrednega študija: DA

Število dodiplomskih programov: 2

Na fakulteti izvajajo študijski program Pravo (UN) in študijski program Pravo in management infrastrukture in nepremičnin (VŠ), na katerih je poleg odlične teoretične osnove močan poudarek tudi na praksi. Fakulteta stremi k individualnemu in prijaznemu pristopu do študentov. Za študente na fakulteti deluje tudi Karierni center, ki študentom tekom študija ponuja svetovanja in strokovne ekskurzije v pravne institucije ter delavnice, katerih namen je spodbujanje študentov k uspešnemu prehodu in vključevanju na trg dela doma in v tujini.

Študentom je ponujeno tudi bogato mednarodno povezovanje in sodelovanje, ne le v okviru izmenjave Erasmus+, ampak tudi preko mednarodnih projektov, mednarodne izmenjave s St. Louis University of Washington iz ZDA, članstvih v mednarodnih združenjih… … Fakulteta ponuja študentom pester nabor obštudijskih dejavnosti (tekmovanja, poletne šole, študentsko tutorstvo, konference, okrogle mize, predstavitve delodajalcev in pravnih poklicev, sodelovanje v projektu Brezplačne pravne pomoči itd.), s katerimi bogatijo svoja že pridobljena znanja.

Predavanja potekajo večinoma v popoldanskem času v Novi Gorici ali v Ljubljani. Študentom je na voljo tudi univerzitetna knjižnica, avla in atrij za druženje. Omogočen pa jim je tudi dostop do spletnega portala Moodle, v katerem se nahajajo e-učilnice predmetov z raznimi gradivi za pripravo na izpite.

vir spletna stran fakultete


Vpisni pogoji in mnenja študentov

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): PRAVO

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: V primeru sprejetja sklepa o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na splošni uspeh pri maturi ali zaključnem izpitu ter na podlagi splošnega uspeha 3. in 4. letnika, pri poklicni maturi v srednješolskem programu Ekonomski tehnik pa na podlagi splošnega uspeha pri poklicni maturi, splošnega uspeha 3. in 4. letnika in na podlagi uspeha pri maturitetnem predmetu.
Izredni študij: da – v Ljubljani in Mariboru; redni študij pa je koncesioniran in brezplačen za vse, ki izpolnjujejo vpisne in zakonske pogoje.
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani pravnik (UN) / diplomirana pravnica (UN)
Zaposlitev: Študijski program vzgaja in izobražuje pravne strokovnjake za samostojno opravljanje dela tako na domačem, kot tudi mednarodnem trgu dela (zlasti EU). Diplomanti so opremljeni z znanji in kompetencami za opravljanje dela v pravni praksi na začetnem nivoju bodisi v pravosodju, gospodarstvu, negospodarstvu ali državni upravi. Diploma na prvi stopnji omogoča nadaljevanje študija prava na drugi stopnji. Uspešno zaključen študij prava na prvi in drugi stopnji pa omogoča opravljanje pripravništva in Pravniškega državnega izpita, ki je zahtevan za opravljanje različnih poklicev v pravosodju (za sodnika, pravobranilca, strokovni delavci v pravosodju, ipd.), odvetništvu in notariatu ter drugih poklicih v gospodarstvu in javnem sektorju, kjer je to zahtevano glede na naravo delovnega mesta.

Matic Mlakar, program: UN Pravo 
»Najpomembnejša mi je energija in volja profesorjev, ki so željni predati znanje svojim študentom in jih spodbujajo k debatiranju in razmišljanju. Prisotnost profesorji preverjajo le pri nekaterih predmetih. Menim da je teorije malce več, saj če želimo diskutirati o praktičnih primerih, moramo prej poznati teorijo. Na primer pri predmetu Pravne veščine smo pretvorili dejansko znanje v končni pravno formalni izdelek. Pregled predavanj in priprava domačih nalog so mi vzeli 2 uri na dan. Odvisno je tudi od predmeta, saj smo morali pri nekaterih pregledati določene vsebine že pred predavanjem. Pripravi na posamezen izpit sem namenil večinoma 7 do 10 dni učenja, po 2 do 4 ure na dan. Upam si trditi, da težji izpiti, med katere sodijo Kazensko pravo, Rimsko pravo in Pravoznanstvo, predstavljajo trn v peti študentom zaradi obsežnosti vsebine. Paket gradiva smo pridobili v knjižnici po ugodni ceni, sejma rabljene literature pa nimamo. Na Facebook-u imamo skupino »Ius farma«, kjer objavimo svoje izkušnje in priporočila, kako se čim bolje pripraviti na izpit. Vpisal sem se, saj sem iskal fakulteto, ki bi mi poleg študija omogoča, da postanem bolj neodvisen in samostojen, torej iskal sem študijski program, ob katerem lahko poleg študija tudi delam.«

Zarja Bregant, program: UN Pravo
»Lansko leto sem se odločila za prepis na Evropsko pravno fakulteto Nove univerze, kar se je izkazalo za najboljšo odločitev do sedaj. Študij prava je na tej fakulteti zelo kvaliteten,  saj nam predavajo mednarodno priznani strokovnjaki iz različnih področij. Profesorji skušajo skozi predavanja združiti teorijo in prakso, ter nam na ta način čim bolj kakovostno predstaviti snov. Število študentov v letniku je manjše, zato je tudi odnos med profesorjem in študentom boljši in bolj tesen. Na koncu vsakih predavanj so profesorji na voljo za vsakršno vprašanje glede snovi. Ena izmed najboljših stvari na tej fakulteti je po mojem mnenju to, da nas od prvega dne učijo kritičnega razmišljanja, ki ga bomo kot bodoči pravniki še kako potrebovali. Zato so vsaj enkrat mesečno na fakulteti organizirane okrogle mize, ki jih povezujejo različni strokovnjaki iz pravnega področja in na katerih lahko tudi študentje debatirajo o aktualnih problematikah prava in politike na splošno. Za bodoče študente pa mislim, da je bistvenega pomena podatek, da Evropska pravna fakulteta dopušča obštudijske dejavnosti. Študent se lahko udeleži različnih projektov, organizacij kot so Študentski svet in ELSA, kjer si lahko pridobi veliko izkušenj, možne so tudi prakse v tujini ter izmenjave, tako v državah Evrope kot tudi v Združenih državah Amerike. Evropska pravna fakulteta strmi k modernemu načinu študija, pri katerem povezuje prakso, teorijo in kritičnost posameznika, kar so zame ključne stvari dobrega študija.«

Maja Ščuka, program: UN Pravo
»Evropska pravna fakulteta Nove univerze v svojem študijskem programu ponuja vsa krovna pravna področja in na prvi stopnji ponuja osvojitev osnov, predvsem pa je velik poudarek namenjen področjema kot sta civilno in ustavno pravo. Že na prvi stopnji je veliko preučevanja sodne prakse, tako nacionalne kakor tudi evropske. Veliko poudarka je tudi na pravilnem razumevanju ustavnih pravic in njihovi vlogi ter argumentaciji znotraj sodne prakse. V kolikor je prva stopnja bolj namenjena osvojitvi osnov, je druga stopnja bolj odprta k razpravam in interaktivnemu delu. Zanimiva so predavanja, kjer smo študentje postavljeni v vloge sodnika, pravobranilca ali zagovornika in iščemo ustrezno pravno argumentacijo glede na dano vlogo. Dobra popotnica za obdobje po končanem študiju je tudi pisanje lastnih argumentiranih odločitev na postavljene pravne izzive. Tekom priprave dobrega argumentiranega odgovora se sam preko prebiranja sodne prakse in strokovne literature učiš, pridobivaš na razumevanju pravnega jezika in logike ter samostojno izoblikuješ lastna stališča.«

Maša Avbelj, program: UN Pravo
»Prednost fakultete je, da je glede na število študentov majhna fakulteta, zato študent ni zgolj številka. Odnos organov fakultete (od referentk do dekana in profesorjev) je oseben in pristen. Za vpis na fakulteto so me navdušili prijatelji, ki so to fakulteto že obiskovali, in predstavitev na informativnem dnevu. Prepričal me je tudi nabor predavateljev in profesorjev. Najbolj zanimivi so civilistični predmeti. Največ težav študentom v 1. letniku predstavljata izpita iz rimskega prava in kazenskega procesnega prava. Sprotni študij se zahteva za izpite, ki so količinsko obsežnejši. Za pripravo na ostale v povprečju namenim od 7 do 14 dni. Največ uporabne literature, starih izpitnih vprašanj, skript itd. najdemo v Facebook skupini Ius farma I in Ius farma II. Za knjige sem zapravila zelo malo, saj sem jih večino pridobila brezplačno ali si izposodila v knjižnici, nekaj denarja pa sem porabila za fotokopiranje skript in zapiskov. Večino predmetov je teoretičnih z obravnavo praktičnih primerov. Obisk predavanj in vaj ni obvezen, prisotnost se ne preverja.«


VISOKOŠOLSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): PRAVO IN MANAGEMENT INFRASTRUKTURE IN NEPREMIČNIN

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma maturi ter na podlagi uspeha v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da – Ljubljana
Strokovni naslov diplomantov: diplomant/ka prava in managementa infrastrukture in nepremičnin (VS)
Zaposlitev: Študijski program izobražuje strokovnjake, ki poleg splošnih pravnih znanj osvojijo osnove s področja managementa, infrastrukture in nepremičnin. Diplomanti opremljeni z znanji in kompetencami za opravljanje dela kot  samostojni strokovni svetovalci na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (t.i. »infrastrukturnem« področju).  Na področju nepremičnin lahko kandidirajo za prosta delovna mesta v nepremičninskih agencijah, v podjetjih, ki nudijo nepremičninsko in kreditno posredništvo ter ekonomsko in pravno svetovanje ter v drugih gradbenih in inženiring podjetjih, ki delujejo na nepremičninskem področju.
Kraj izvajanja: Ljubljana

Vesna Cajnkar, program: VS Pravo in management nepremičnin
»Za študij sem se odločila, ker sem želela ravno kombinacijo prava in gradbeništva in bolj natančno delo na področju, ki bo vedno aktualno in kjer so možnosti neskončne. Študij, ki ponuja možnost biti sam svoj šef je bilo glavno merilo izbire in z izbiro faksa ne bi mogla biti bolj zadovoljna. Pred nastopom prakse je študij teoretski, zato je dobro, da nas tematika študija zanima tudi zasebno. Osnovno razumevanje in znanje s predavanj je pri spremljanju trga nepremičnin potrebno. Prisotnost se preverja, vendar so profesorji zelo razumevajoči in dogovori o nadomeščanju predavanj niso težava. Učim se le pred izpiti, ki niso zahtevni, saj nam profesorji z vprašanji in smernicami nakažejo potrebno učno snov, je pa kar veliko tudi seminarskega dela. Težnja fakultete je, da postanemo čimbolj samostojni pri oblikovanju kariere in to mi je všeč.«


Število točk potrebnih za vpis

20192020202120222023
Pravo (redni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Pravo (izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Pravo in management infrastrukture in nepremičninbrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve

PODOBNE ORGANIZACIJE

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PREBERI VEČ