Prijava na e-nasvete

Biotehniška fakulteta

Naslov: 101 Jamnikarjeva ulica, Ljubljana 1000, Slovenija

Kontaktna oseba: dr. Karla Šturm

Funkcija: vodja službe za študijske zadeve in mednarodno sodelovanje

Mail: karla.sturm@bf.uni-lj.si

Telefon: 01/320 30 21

Spletna stran: http://www.bf.uni-lj.si

Število dodiplomskih programov: 13

Število podiplomskih programov: 14

Osrednje poslanstvo Biotehniške fakultete je univerzitetno, visokošolsko strokovno in podiplomsko izobraževanje ter znanstvenoraziskovalno, strokovno in svetovalno delo na področju:

 • ved o živi naravi (biologija, mikrobiologija),
 • kmetijstva, gozdarstva in ribištva (gozdarstvo, zootehnika, agronomija)
 • in z njimi povezanih proizvodnih tehnologij (lesarstvo, živilstvo, biotehnologija).

Vse študijske in znanstvene discipline na Biotehniški fakulteti so študije o naravnih virih (zemlja, prostor, rastlinstvo, živalstvo, voda). Usmeritev fakultete v proučevanje naravnih virov in v trajnostno gospodarjenje z njimi postavlja fakulteto med tiste družbene institucije, ki jih mora imeti vsak narod, ki želi oblikovati in ohraniti svojo identiteto.

Vir: spletna stran BF 


Dodiplomski programi:

 • Biotehnologija UN (3 leta)
 • Mikrobiologija UN (3 leta)
 • Oddelek za krajinsko arhitekturo – Krajinska arhitektura UN (3 leta)
 • Oddelek za agronomijo – Kmetijstvo – agronomija UN (3 leta)
 • Oddelek za agronomijo – Kmetijstvo – agronomija in hortikultura VS (3 leta)
 • Oddelek za biologijo – Biologija UN (3 leta)
 • Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire – Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri UN (3 leta)
 • Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire – Gozdarstvo VS (3 leta)
 • Oddelek za lesarstvo – Lesarstvo UN (3 leta)
 • Oddelek za lesarstvo – Lesarsko inženirstvo VS (3 leta)
 • Oddelek za zootehniko – Kmetijstvo – zootehnika UN (3 leta)
 • Oddelek za zootehniko – Kmetijstvo – živinoreja VS (3 leta)
 • Oddelek za živilstvo – Živilstvo in prehrana UN (3 leta)

Podiplomski študij:

 • Ekologija in biodiverziteta
 • Molekulska in funkcionalna biologija
 • Biološko izobraževanje
 • Biotehnologija
 • Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov
 • Agronomija
 • Hortikultura
 • Znanost o živalih
 • Krajinska arhitektura
 • Lesarstvo
 • Mikrobiologija
 • Živilstvo
 • Ekonomika naravnih virov
 • Prehrana
 • Ohranjanje narave in naravnih enot

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): BIOTEHNOLOGIJA

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo  v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta biotehnologija ali biologija, če je kandidat ta predmet opravljal že pri poklicni maturi pa izpit iz kateregakoli maturitetnega predmeta; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravil pri poklicni maturi 20 % splošni uspeh pri poklicni maturi, 40 % splošen uspeh v 3. in 4. letniku in 40 % uspeh pri predmetu splošne mature.
Izredni študij: ne
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani biotehnolog (UN)
Zaposlitev: znanstveno raziskovalne in izobraževalne ustanove, vladne službe za delo v razvojnih programih kmetijstva in živinoreje, kemijski in živilski industriji, farmacevtski industriji, tehnologijah ohranjanja in sanacije okolja, medicinskih programih, v proizvodnji izdelkov za splošno rabo in v podjetjih, kjer so v rabi sodobni biotehnološki postopki.

Nej Bizjak, program: UN Biotehnologija, absolvent
»Biotehnologija je izjemno praktično naravnan študij – to je tudi razlog, da sem se vpisal. Razmerje je 50:50, kar je eno od največjih razmerij. Načeloma velja, da je 1. letnik, žal ali na srečo, najtežji. Probleme predstavljata Matematika in Kemija. Sama po sebi nista zahtevna, zahtevata sprotno udeležbo na predavanjih in nekaj sprotnega dela, kar je na začetku lahko težko. Vso gradivo je dostopno v spletni učilnici. Predavanja niso obvezna, medtem ko je prisotnost na vajah obvezna. Študij je ambiciozno – sproščen, z najzanimivejšim in raznovrstnim programom v Sloveniji. Tekom študija se naučiš iskati boljše trajnostne rešitve za probleme v medicini, farmacevtski industriji, kmetijstvu, živilski industriji, podjetništvu. Prostega časa imaš kolikor si ga ustvariš. Študij me nikoli ni oviral pri dodatnih izobraževanjih in hobijih, kvečjemu je to spodbujal. Fakulteta organizira marsikaj, na študentih je, da pokažejo proaktivno vedenje in priložnosti za razvoj najdejo sami.«

Franc Štirn, program: UN Biotehnologoija
»Faks je zelo razvejan, združuje vse vede naravoslovja in ima nekaj za vsakogar. Pridobiš kakovostno zanje, lahko delaš v laboratoriju in si nabiraš izkušnje. Dnevno za faks porabim okoli 1 uro, če ne štejem predavanj in vaj. Razmerje med teorijo in prakso je približno 2 : 1 (več teorije). Za literaturo sem zapravil okoli 60 €, v glavnem za tiskanje skript ter za nakup knjige matematičnih nalog. Najtežja predmeta sta Kemija in Statistika. Najbolj zanimiva mi je Mikrobiologija, saj mi je všeč dodan izziv aseptičnega dela, uživam tudi pri vseh laboratorijskih vajah. Prisotnost se preverja le pri vajah, od katerih je večina obvezna, predavanja pa niso, vendar priporočam prisotnost pri vseh predmetih. Zelo namreč pomaga, če se 3 dni pred izpitom, ko se dejansko spraviš učit, spomniš na predavanje. Prostega časa ob študiju mi ostane dovolj, da imam pestro družabno življenje, sodelujem v obšolskih projektih, sem član študentske organizacije BF ter pomagam na domači kmetiji.«

Jure RebseljJure Rebselj, program: UN Biotehnologija
»Naša fakulteta je pester ekosistem študentov različnih področij in interesov, ki zna poskrbeti za dobro počutje in povezovanje. Pozitivna stvar so zagotovo izbirni predmeti, kjer lahko izbiraš tudi med tistimi, ki so namenjeni drugim programom. Na voljo je tudi pester izbor brezplačnih športnih aktivnosti. Nihče od profesorjev ne zahteva kupljene knjige, po želji ima fakultetna knjižnica dovolj veliko zalogo za izposojo. Snov na vajah se dopolnjuje s snovjo iz predavanj, kar ti lahko velikokrat razjasni nejasnosti, saj laboranti predstavijo teorijo na drugačen način kot profesorji. Prostega časa ostane dovolj za šport in dodatne dejavnosti. Vsako leto poteka brucovanje fakultete in kostanjevi pikniki vsakega oddelka. Fakultetni karierni centri prirejajo številne dogodke in tečaje, na primer o pisanju življenjepisa, zaposlitvenem razgovoru ipd. Na fakulteti izvajamo tudi projekt, imenovan Projekt Lokus, v okviru katerega študentje predavamo dijakom, pišemo prispevke.«

Anja Osovnikar, program: UN Biotehnologija 
»Študij biotehnologije je zelo zanimiv, poln izzivov in navdušujoč, spodbuja razmišljanje in samostojno delo. Biotehnologija je trenutno najhitreje razvijajoča se veda in kot taka odpira veliko delovnih mest. Biotehnologi smo aktivni študentje in si želimo, da bi takšni bili tudi naši nasledniki. Čeprav je študij bolj osredotočen na rastline in mikrobe, je dobra odskočna deska za delo ali nadaljevanje študija na področju medicine ali farmacije. Pričakujte obilico novega znanja, veliko seminarjev in ekskurzij. Pripravite se tudi na to, da se boste počutil kot pravi znanstvenik že v prvem tednu študija in da boste po zaključku še bolj željni znanja. Pridite z dobrim znanjem kemije, fizike in biologije, to vam bo zelo olajšalo študij! Študenti biotehnologije smo združeni v Biotehnološkem študentskem društvu, v okviru katerega deluje tudi študentski projekt Lokus. Študentje sodelujemo na medoddelčnih igrah »BF se igra«. Organizirani so tudi karierni dnevi, kjer lahko spoznamo bodoče delodajalce in oblikujemo svoje življenjepise.«

Toni Pratljačič, program: UN Biotehnologija 
»Na izpit se intenzivneje začnem pripravljati približno dva tedna prej. Pri tem so mi zelo v pomoč stari testi, ki nam jih priskrbijo starejši študenti in tutorji. Med težje predmete se uvrščajo statistika, kemija, fizika, matematika in fiziologija (slednja je izziv predvsem zaradi deljenega ocenjevanja, saj je treba opraviti tri delne kolokvije in tri delne izpite za opravljen predmet); pritegnejo pa me predmeti, ki vključujejo biotehnologijo. Študij je zelo razgiban, tudi predavanja in vaje se odvijajo na različnih lokacijah. Je zelo obširna smer, ki terja dosti truda, po drugi strani pa prinaša veliko znanja. Prostega časa mi preostane dovolj, da imam poleg faksa tudi službo.«

Matija Pečak

Matija Pečak, program: UN Biotehnologija 
»Faks je z eno besedo fantastičen. Prisotnost na predavanjih je zaželena, ne pa obvezna. Medtem pa je obvezna prisotnost na vajah. Če hodim redno na predavanja, mi delo doma vzamejo le seminarske naloge, ki pa jih ni veliko. Podrobno se učim nekaj dni pred izpitom, in sicer 4–5 ur na dan. Meni je bil najbolj v izziv predmet statistika, na težavnost predmeta pa vplivajo različni dejavniki, kot so predznanje, zahtevnost in natančnost posameznega profesorja. Knjige si lahko izposodimo v knjižnici, večino gradiva pa nam posredujejo profesorji preko študijskega informacijskega sistema. Poleg faksa mi ostane še dovolj časa za mnogo obštudijskih dejavnosti, ki pa ne vplivajo na moj uspeh na faksu. Bodočim študentom bi priporočil, naj se v času študija zavedajo, da je sedaj vse odvisno od njih. Seveda pa naj uživajo v sledečih letih svojega življenja.«

Nik Susič

Nik Susič, program: UN Biotehnologija 
»Najtežji predmeti so bili zame matematika, fizika, biologija in kemija. Moje učenje je na žalost kampanjsko, kar pomeni da sem moral velikokrat učenje podaljšati do jutra. Študijsko gradivo, ki ga uporabljam, so večinoma knjige in angleški članki. Gradivo sem kupoval v fotokopirnici, kjer imajo skripte že pripravljene. Knjige sem si izposojal iz knjižnice, za nakup najdražje knjige pa sem odštel 60 evrov. Svoj študijski program vidim kot zelo zanimiv in razgiban, osvojeno znanje pa pomembno za prihodnost. Prostega časa je po mojem mnenju dovolj, študentsko delo pa sem si lahko privoščil šele v tretjem letniku.«

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): MIKROBIOLOGIJA

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 50 % splošen uspeh pri splošni maturi, 30 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku in 20 % uspeh pri enem od naravoslovnih predmetov (biologija, biotehnologija, kemija ali fizika) na maturi; za kandidate s poklicno maturo (farmacevtski tehnik, kemijski tehnik, kozmetični tehnik, naravovarstveni tehnik, okoljevarstveni tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine, veterinarski tehnik, zdravstvena nega, zobotehnik, živilsko prehranski tehnik in izpit iz enega od predmetov splošne mature: biologija, biotehnologija ali kemija; če je kandidat ta predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli predmeta splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ): 20 % splošni uspeh pri poklicni maturi, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku in 40 % uspeh pri predmetu splošne mature.
Izredni študij: ne
Zaposlitev: v medicini, agro-živilstvu, farmacevtski in biotehniški industriji, organizacijah za zaščito okolja, molekularni biologiji, genetskem inženiringu, izobraževanju in drugih vladnih službah ter v raziskovalni sferi.

Miha Glavina, program: UN Mikrobiologija
»Za študij mikrobiologije sem se odločil zaradi ljubezni do biologije od osnovne šole. Ko sem v srednji šoli prvič spoznal osnove mikrobiologije, sem vedel, da je ta študij zame. Načrtujem vpis na doktorski študij in upam, da se mi pri tem ponudi priložnost za delo na fakulteti. Pozitivna stran sta količina pridobljenega znanja med študijem in široke možnosti zaposlitve. Za študij porabim do 5 ur dnevno, običajno manj. Za najtežji izpit sem se pripravljal približno 3 mesece z nizko intenzivnim vsakodnevnim študijem, za najlažjega pa 1 dan. Najtežja predmeta v 1. letniku sta Matematika in Kemija. Na študiju mikrobiologije je problematična še Mikrobna ekologija, zaradi širokega obsega vsebine in povišane težavnosti v primerjavi s kemijo v srednjih šolah. Skripte si delimo študenti med sabo. Nakup gradiva ni ključen, saj je vsa snov podana na predavanjih, vir so običajno članki. Vaje so brez izjem obvezne pri vseh predmetih. Zaobjemajo zelo velik del študijskih obveznosti, kar pomeni več obveznih dejavnosti na fakulteti, a obenem neprecenljivo praktično znanje, na katerem temelji naš poklic. Obstajajo predmeti, kjer brez obiskovanja predavanj skoraj ne gre. Študenti običajno pričnejo z delom šele tekom magistrskega študija ali med absolventom. Imamo društvo študentov mikrobiologije, ki je aktivno in z veseljem sprejme vsakega študenta. Vanj sem vključen in to je eden izmed boljših načinov za mreženje z drugimi mikrobiologi. Skoraj vsako leto imamo poletno šolo, s profesorji na posameznih katedrah se lahko dogovorite za obštudijsko prakso, ki je običajno plačana, kar je odvisno od kapacitet v njihovih laboratorijih.«

Urška Dobovišek, program: UN Mikrobiologija
»Poleg prisotnosti na faksu, mi študij na dan v povprečju vzame še 2 do 3 ure. Sproti si urejam zapiske in objasnim nerazumljivo snov, intenzivno učenje pa nastopi nekaj dni pred izpitom. V 1. letniku je najbolj zanimiva Molekularna biologija, kjer se študentje prvič srečamo s samostojnim delom v laboratoriju, za najtežji predmet velja Mikrobna ekologija v zadnjem letniku. Knjig za naš študij ne potrebuješ, saj so dovolj zapiski iz predavanj. Včasih profesorji pošljejo dodatne članke, ki se štejejo kot gradivo za izpit. Glede obštudijskega življenja je na BF lepo poskrbljeno, študentska organizacija in študentski svet skrbita za povezanost različnih smeri, za nepozabne trenutke mikrobiologov pa skrbi Društvo študentov mikrobiologije. Mikrobiologi smo zakon, biti del BF je najlepša izkušnja. Če vas zanima, kaj vse se skriva v našem vsakdanjiku, laboratorijsko okolje in raziskovanje
mikrobnega sveta, vabljeni, da se vpišete na naš študij.«

Martina Podgoršek

Martina Podgoršek, program: UN Mikrobiologija
»Študij se zelo razlikuje od ostalih, saj je velik poudarek na laboratorijskih vajah. Predavanja in vaje niso na stacionarnem mestu, ampak potekajo na več lokacijah. Razmerje med vajami in predavanji je približno 60 : 40, pri čemer so vaje obvezne, priporočam pa obiskovanje obsežnejših predavanj. Za vpis sprejemnih ni, je pa vsako leto večji vpis in posledično višje omejitve. Poleg obiskovanja predavanj dnevno porabim cca. 2 uri za delo za faks. Nekatere predmete se splača učiti sproti, medtem ko za nekatere zadošča le nekaj dni pred izpitom. V 1. letniku je največ težav z biokemijo (obravnavanje temeljev), v 2. letniku z molekularno genetiko in v 3. z ekologijo. Za študij je na voljo pester izbor literature, na spletni strani Društva študentov mikrobiologije Slovenije pa so zbrani digitalni zapiski in izpitna vprašanja. Poleg študija delam in sodelujem v Društvu študentov mikrobiologije. Predavanja in vaje niso na stacionarnem mestu, ampak potekajo na več lokacijah. Bodočim brucem svetujem, da ne obupate na začetku, ampak vztrajate, ker je trud na koncu poplačan.«

Larisa Nicoletti, program: UN Mikrobiologija
»Kemija, biokemija, mikrobna ekologija, industrijska mikrobiologija so na seznamu predmetov, ki so najtežji večini študentov. Sama se največ učim iz skript in zapiskov pa tudi knjig, literatura je predvsem angleška. Rabljene knjige, teste in skripte dobim na internetu, v knjižnici ali pa mi z literaturo pomagajo profesorji. Najbolj zanimiva predmeta sta mi biokemija in imunologija. Vaje so vse obvezne, potrebna je 100 % prisotnost, pri predavanjih pa je prisotnost odvisna od profesorja do profesorja. Največ denarja zapravim za fotokopije (20 evrov mesečno).«

UNIVERZITETNI PROGAM I. STOPNJE (3 LETA): KRAJINSKA ARHITEKTURA 

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu:

 • 75 % preizkus posebne nadarjenosti;
 • 15 % splošna matura oz. po­klicna matura v izbranih programih srednjega strokovnega izobraževanja oziroma tehniškega izobraževanja in izpit iz splošne mature iz predmeta matematika; če je kandidat ta predmet že opravil na poklicni maturi, pa iz kateregakoli predmeta splošne mature (izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravil na poklicni maturi);
 • in 10 % uspeh v 3. in 4. letniku.

Izredni študij: ne
Zaposlitev: podjetja za izdelovanje načrtov krajinskih ureditev, prostorskih planov, presojanja vplivov na oko­lje, ministrstva, agencije, občine oz. njihovi oddelki za področje gradnje, urejanje prostora, varstvo okolja, ra­zvoj podeželja.

Gašper Kunst, program: UN Krajinska arhitektura, 1. letnik II. stopnje
»Za vpis v program Krajinske arhitekture je potrebno opraviti splošno ali poklicno maturo z opravljenim petim predmetom. Prav tako je potrebno opraviti preizkus posebne nadarjenosti, ki je navadno konec junija. Sestavljen je iz miselnega dela, kjer iščeš vzorce, zaporedja in risarskega dela, kjer lahko rišeš po spominu ali pa izražaš svojo idejo skozi risbo. Predmet v 1. letniku – Uvod v prostorsko načrtovanje je najbolj praktično naravnan in dominira skozi oba semestra. Na oddelku deluje sistem tutorstva, ti navadno posredujejo vzorce seminarskih nalog, zapiske ter odgovorijo na vprašanja brucev. Imamo tudi spletno učilnico ”Moodle”, na kateri so naložena vsa predavanja, kot tudi dodatna literatura. Sem član društva študentov krajinske arhitekture. Trudimo se programsko popestriti življenje na faksu. Za naše študente organiziramo brucovanje, božično-novoletno okraševanje oddelka, pustovanje, natečaj v katerem izbiramo študentske predloge motiva, ki bo krasil puloverje in vrečke našega društva. V preteklem letu nam je med drugim, uspelo organizirati tudi strokovno ekskurzijo na Japonsko.«

David Trontelj, program: UN Krajinska arhitektura
»Na naši fakulteti so sprejemni izpiti, ki so nujni za vpis. Niso zahtevni, pokazati moraš, da si zagret in da imaš zanimive ideje. Prvi dve leti sem se učil večinoma samo pred izpitom, letos sem še bolj »padel« v sam študij in se učim sproti. Vendar ne veliko, ker je na našem faksu delo večinoma praktično. Med letom imamo bolj in manj obsežne seminarje, ki jim posvečamo veliko časa. Najbolj zanimiv predmet je Uvod v prostorsko načrtovanje, ki se v višjih letnikih imenuje Studio. Zanimiv je zato, ker združuje vse znanje krajinske arhitekture in zajema veliko praktičnega dela. Na faksu je sproščeno vzdušje, kjer lahko rasteš in se izpopolnjuješ. Pred oddelkom je prostor, kjer so po navadi razstavljeni projekti, risbe in makete, imamo pa tudi maketarnico s 3D printerji, rezalniki itd. Faksm ponuja dosti možnosti in podpira napredek študentov tudi na področjih, ki niso vezana izključno na študij. Po študiju želim delati na projektih krajinske arhitekture in ilustrirati kakšno pravljico za otroke.«

Jure Gruden, program: UN Krajinska arhitektura
»Za mojo smer je treba opraviti sprejemne izpite. V primeru omejitve vpisa sprejemni izpiti predstavljajo 75 % točk. Pri študiju Krajinske arhitekture ni veliko klasičnega učenja – torej delanja izpiskov, ponavljanja različne literature. Večino časa porabimo za praktično delo na projektih. Pogosto porabimo za delo poleg rednega pouka in predavanj kar nekaj ur, pred oddajo projektov se delo pogosto zavleče tudi pozno v noč. Najtežji predmet v 1. letniku je Uvod v prostorsko načrtovanje, ki je glavni oblikovalski predmet v 1. letniku, zaradi drugačnega načina dela s katerim se večina študentov prej še ni srečala. Ker je naš oddelek manjši, se med sabo zelo dobro poznamo in si delimo zapiske. Veliko več je praktičnega dela kot pa teorije. Predavanja niso obvezna, vendar jih ni veliko in poslušanje resnično pomaga pri opravljanju predmeta.«

Senta Badovinac BajukSenta Badovinac Bajuk, program: UN Krajinska arhitektura
»Za mojo smer je potrebno opraviti sprejemni izpit, ki zajema test kreativnosti, dojemanje prostora, dispozicijo za likovno dojemanje in predstavljanje prostora. V primeru, da je omejitev vpisa, uspeh na sprejemnem izpitu predstavlja 75 % točk, ostalih 25 % pa splošni uspeh na maturi in uspeh 3. in 4. letnika. Pred posameznim izpitom se je potrebno učiti 2–4 dni, je pa snov razumljiva in ni toliko »piflarije«. Prakso lahko izbereš šele v 2. ali 3. letniku, kot izbirni predmet v obsegu 60 ur, vendar se moraš za vse dogovoriti sam. Sprotno je delo za glavni studio projekt in domače naloge. Najbolj zanimiv predmet v 1. letniku je risanje, saj se izvaja vsak petek nekje zunaj v naravi. Faks je zelo kreativen in zabaven, vzdušje je domače, vsi te poznajo in ti poznaš vse. Osebno sem ta faks izbrala, ker imam rada naravo, sem ustvarjalna oseba, ki rada oblikuje in riše.«

Lea Lunder Lea Lunder, program: UN Krajinska arhitektura
»Pri nas ni veliko vsakodnevnega teoretičnega učenja, ampak se v glavnem učimo preko nalog, projektov, seminarjev, risanja načrtov. Pri večini predmetov torej dobivamo domače naloge, ki v povprečju zavzamejo približno uro do dve dnevno. Izpiti večinoma niso tako zahtevni, nekateri se pripravljajo samo dan ali dva dni, drugi nekoliko več a pri nas skoraj ni predmetov za katere bi se moral učiti po mesec ali več. Med težjimi predmeti je botanika, ker je nekoliko bolj obsežna. Za večino gradiva smo prosili višje letnike, ki so nam z veseljem posredovali stare teste, skripte, pokazali kakšen projekt. V vsakem letniku smo imeli nekaj terenskih dni, včasih ti potekajo kar v okolici fakultete, včasih se tudi kam zapeljemo. Krajinska arhitektura vključuje veliko različnih znanj od družboslovnih do naravoslovnih. Pravzaprav se mi zdi, da jo z vsakim letnikom dojemaš bolj široko in kmalu ugotoviš, da to ni le oblikovanje vrtov ampak še marsikaj drugega. Imamo tudi svoje društvo, imenovano DŠKA, kjer organizirajo razne izlete, filmske večere in piknike.«

Meta Zgonec, program: UN Krajinska arhitektura
»Majhen oddelek, zelo prijetno vzdušje in oseben odnos. Zanimivo je to, da ima vsak letnik svojo risalnico, ki ti je na voljo 24/7. Za ta program je potrebno tudi opraviti sprejemne izpite, saj študij obsega veliko praktičnega dela (risanje, ročne spretnosti,..). Zahtevnost izpitov je po mojem mnenju odvisna od vsakega posameznika Dnevno delo za faks večinoma vključuje praktične naloge kot so npr. risanje, izdelava maket, občasno pa tudi seminarske naloge. Prvi letnik je bolj teoretično usmerjen, nato pa je vsako leto več praktičnih predmetov. Meni je najbolj zanimivi predmeti so uvod v prostorsko načrtovanje ter krajinsko načrtovanje I in II, saj se učimo stvari, ki jih krajinski arhitekt dejansko počne. Na oddelku imamo društvo DŠKA (društvo študentov krajinske arhitekture), ki organizira različne izlete, izdaja oddelčni časopis (ČasopisKA) in skrbi, da se zmeraj nekaj dogaja.«

Nika Miletić, program: UN Krajinska arhitektura
»Na programu so potrebni sprejemni izpiti, in sicer je treba opraviti 3-delni preizkus nadarjenosti (prvi del je psihološki, druga dva sta ustvarjalne narave). Dnevno za faks porabim vsaj eno uro za domače naloge oz. projekte, na katerih delamo v tistem času. Pred izpitom se učim vsaj en teden prej, seveda je odvisno od zahtevnosti predmetov. Nekatere predmete se učim sproti, druge le pred izpitom. Najtežji so predmeti, povezani z rastlinami, botanika v 1. letniku in rastline za ozelenjevanje v 2., saj gre za ogromno količino snovi in podatkov. Pri nas si pošiljamo stvari prek e-maila ali pa preidejo iz roke v roko. Sejma nimamo, čeprav bi ga potrebovali, saj je določeno literaturo težko dobiti. Večina predmetov je zelo zanimivih in večinoma so obvezni, saj so pretežno sestavljeni iz vaj. Prisotnost se preverja skorajda pri vsakem predmetu. Pozitivna stran faksa je, da je naš oddelek majhen in se zato profesorji posvetijo vsakemu posebej. Študentski žuri so odlični, vsako leto imamo več tematskih zabav znotraj oddelka.«

Polona Gorše

Polona Gorše, program: UN Krajinska arhitektura
»Sprejemni izpit za vpis je potreben in predstavlja 75 % točk. Sestavljen je iz več delov, kjer preizkusijo tvojo kreativnost, prostorsko predstavo, likovno dojemanje in predstavljanje prostora. Obstajajo tudi tečaji, na katerih te pripravljajo na sprejemni izpit, vendar se nanj konkretno ne da pripraviti. Predavanja in vaje se začnejo zjutraj in trajajo do popoldneva, pri prvih je prisotnost priporočljiva, pri vajah pa obvezna. Večina predavanj je zanimivih, obsegajo več različnih področij, hkrati pa se medsebojno dopolnjujejo. Po končanem urniku večina študentov ostane na faksu in dela zanj, saj imamo veliko takšnih predmetov, ki zahtevajo sprotno delo – naloge je potrebno oddati do določenega roka. Na oddelku smo vsi kot ena velika družina, veliko je medsebojne pomoči in na vsako vprašanje se najde tudi odgovor. Vsak letnik ima svojo učilnico, vsak študent pa svojo mizo. Imamo veliko terenskih dni, v 1. in 2. letniku je organiziran dvodnevni izlet v določen del Slovenije, v 3. letniku pa si ga organiziramo sami. Knjige za študij si lahko izposodimo v knjižnici, nekatere, ki nam pridejo prav skozi celotni študij, pa smo kupili. Posamezna gradiva nam pošljejo profesorji, stare teste in nasvete pa dobimo od tutorjev.«

Tadeja Ažman, program: UN Krajinska arhitektura
»Preverjanje smisla za likovno sporočanje, dojemanje prostora in kreativnost, so naši sprejemni izpiti, ki niso zahtevni, samo domišljijo moraš vklopiti. Študij zahteva sprotno delo za vaje in praktične naloge pri risalnih nalogah pri glavnih načrtovalskih predmetih, ni pa sprotnega učenja. Izpiti sami, ki zajemajo teorijo niso zahtevni. Učim se nekaj dni pred izpitom, so pa izjeme za katere se učim tudi 14 dni pred izpitom, kot so predmeti iz Botanike zaradi obsežne snovi in ne zaradi težavnosti. Vse staro učno gradivo kroži med letniki, tutorji pa poskrbijo, da so dostopni. Knjig in učbenikov ne uporabljamo, ker je večina literature v elektronski obliki ali skriptah.  Občasno si kakšno knjigo izposodimo v knjižnici oz. če se odločimo za nakup jih lahko kupimo na oddelku, kjer imamo popust. Veliko več denarja gre za papir in risarski pribor, kot pa za gradivo. Načrtovalski in oblikovalski predmeti so najbolj zanimivi, čeprav so tudi teoretični zanimivi, ker vso znanje uporabljamo pri načrtovanju in ni odvečnega balasta snovi. Več imamo prakse kot teorije ali pa je razmerje enako, zato je potrebno po večini hoditi na predavanja, vaje pa so obvezne. Se pa lahko zgodi, da če ne hodiš pri glavnih predmetih na predavanja, da ne narediš letnika. Faks je razgiban, zanimiv in praktičen. V programu se prekrivajo družboslovne, naravoslovne in umetniške vsebine, kar ga naredi vsestranskega. Veliko je ekskurzij, spoznavanja različnih delov Slovenije in prav zato sem se odločila za študij tega programa. Všeč mi je okolje saj ima vsak študent v risalnici svoj prostor skozi celo leto, všeč so mi pa tudi profesorji in sošolci. Veliko časa preživimo na faksu skupaj z drugimi študenti in si lahko risalnico uredimo po svoje, nam najbolj ugodno. Zato nam ne ostane veliko prostega časa. Potrebna je organizacija časa, da uskladimo študij in dodatne aktivnosti in delo.«

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): KMETIJSTVO – AGRONOMIJA

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandi­date s poklicno maturo  v programih srednjega strokovnega izobraževanja oziroma tehniškega izobraževanja ekonomski tehnik, farmacevtski tehnik, gastronomija in turizem, geodetski tehnik, gozdarski tehnik, hortikulturni tehnik, kemijski tehnik, kmetijsko-podjetniški tehnik, kozmetični tehnik, lesarski tehnik, naravovarstveni tehnik, okoljevarstveni tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine, veterinarski tehnik, zdravstvena nega, zobotehnik, živilsko prehranski tehnik, in izpit iz enega od predmetov splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravil na poklicni maturi: 40 % poklicna matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku in 20 % uspeh pri maturitetnem predmetu.
Izredni študij: ne
Zaposlitev: kmetijsko rastlinska pridelava (vodja dela proizvodnje, organizator, kontrolor), na področju trga in storitvenih dejavnosti (trg s svežim sadjem in zelenjavo, okrasnimi rastlinami in ostalimi kmetijskimi rastlinami in proizvodnimi materiali), v javnem sektorju (kmetijska zbornica, kontrolne in certifikacijske organizacije, upra­va) ali kot samostojni pridelovalci ali svetovalci.

Hana Čičkin, program: UN Kmetijstvo – agronomija (I. stopnja), 1. letnik II. stopnje Hortikultura
»Seminarji ali predstavitve, katerim namenim največ 3 ure na dan, so
najpogosteje pogoj za pristop k izpitu, včasih prinesejo dodatne točke. V 1. letniku je najtežji predmet Mikrobiologija, ker moramo razbrati, katere informacije so za nas ključne in da ne zapisujemo vsake povedane besede. Z vidika snovi ni pretirane zahtevnosti, saj profesor zelo dobro razloži kompleksno snov. Knjige so največkrat dodatna literatura, nikoli pa obveznost. Stari zapiski in testi so novim letnikom
vedno na voljo, saj si jih delimo študentje v Google Drive-u. Menim, da so sprotno delo, redna prisotnost in zbranost na predavanjih (in vajah) edini način, kako na kateremkoli faksu dosežemo več kot odličen uspeh. Na vajah se prisotnost preverja, na predavanjih je
priporočljiva. Profesorji velikokrat razlagajo primere iz izkušenj, kar je zame ključno. Agronomija je faks za dušo, ker delam v naravi in skupaj z naravo. Vpisala sem se, ker
imamo doma kmetijo, ki je v bližini glavnega mesta. Bližina mesta mi z načrtovanim prevzemom kmetije predstavljata lepo priložnost, da pridelujem hrano za ljudi in jih s tem še bolj spodbudim k nakupovanju lokalne in sezonske hrane.«

Nina Barborič, program: UN Kmetijstvo – agronomija
»Posebnost študija agronomije je poudarek na praktičnemu znanju. Študij je sestavljen iz pridobivanja celovitega znanja o rastlinah in njihovi pridelavi, skupaj z njihovim varstvom, genetskim vidikom in osnovami
kmetijske tehnike. Za kmetijstvo sem se odločila, kar je fenomenalno v svoji aktualnosti in konstantni spremenljivosti, kar od strokovnjakov zahteva sprotno
posodabljanje vsebin in prilagajanje, študentom pa omogoča ogromno področji raziskovanja. Študij ponuja veliko možnosti sprotnega dela in delnih izpitov, s katerimi si olajšate izpitno obdobje. Učenje pred izpiti mi vzame 4–5 dni, za kolokvije iz vaj pa sta
dovolj dva dopoldneva. Na predavanjih se prisotnost ne preverja, so pa ključna za razumevanje snovi, čeprav se da z več truda narediti izpite tudi brez njih. Na vajah
je prisotnost obvezna in je pogoj za pristop k izpitu. Imamo dovolj prostega časa, da lahko ob študiju tudi delamo, obiskujemo dodatne dejavnosti in žuramo, če si dobro organiziraš obveznosti lahko tudi malo potuješ. Skratka, faks je zelo dinamičen in ponuja polno možnosti za zaposlitev in razvoj posameznika.«

Žiga Štrukelj, program: UN Kmetijstvo – agronomija
»Učim se le pred izpiti, saj se s poslušanjem predavanj naučim dovolj. Tudi za ostalo delo, kot so seminarske naloge ni potrebnega veliko časa. Slednje mi ne vzame več kot par ur na teden. V 1. letniku sta večini študentov najtežja predmeta Mikrobiologija in Matematika, verjetno zaradi hitre razlage. Na vajah je vedno obvezna prisotnost, sicer pa je UN študij predvsem teoretičen, zato priporočam obisk predavanj za lažje razumevanje. Kar se tiče učnega gradiva je naša knjižnica precej založena, sicer pa se dobijo tudi zapiski prejšnjih generacij. Faks je super, priporočam ga vsem, ki se zanimajo za kmetijstvo, za širitev znanja je pa res, da ni globine.«

Kristjan Krmc, program: UN Kmetijstvo – agronomija 
»To je faks in poklic prihodnosti, saj ne glede na to, kaj se bo s svetom zgodilo, bodo ljudje  vedno morali jesti. Po končanem študiju bi rad delal v večji proizvodnji ter pripomogel k usmerjanju trajnostnega kmetijstva. Učim se sproti – v povprečju porabim dnevno približno 1 uro za študij, kar vključuje urejanje zapiskov, opravljanje obveznih domačih nalog ter seminarskih nalog. Največ starega gradiva se da pridobiti od študentov v višjih letnikih. Na dodiplomskem študiju ima večina študentov težave s Travništvom v 3. letniku,  1. letniku pa bi kot težjo izpostavil Mikrobiologijo. Študijska praksa je zelo zanimiva ter glede na naravo študija izredno pomembna, saj na vajah znanje iz predavalnice takoj uporabimo. Če delaš vse sproti je dovolj prostega časa za delo, piknike, druženja in razna dodatna izobraževanja. Na fakulteti ima vsaka študijska smer svoje društvo, ki v sodelovanju s študentsko organizacijo pripravljajo raznorazne dogodke, tečaje in podobno.«

Urban Menard Urban Menard, program: UN Agronomija 
»Pred posameznim izpitom potrebujem med 2 in 7 dni učenja, nekaj ur dnevno. Najtežji predmet je botanika, ki je zahtevna predvsem zaradi obsežnosti sprotnega dela in urejanja herbarija. Med težjimi je tudi mikrobiologija, zahteva veliko razumevanja. Za knjige nisem porabil nič denarja, v celem letu največ 20 evrov za natis in vezavo različnih skript. Teorija in praksa sta zelo uravnovešeni. Vaje so večinoma vse praktične narave in potekajo tudi na terenu. Poleg tega je treba do 2. letnika opraviti 75 ur praktičnega dela. Faks je dinamičen, zanimiv posebej za ljubitelje narave. Bodočim študentom svetujem, da delajo sproti, saj je tudi študij prilagojen temu, da je mogoče določene predmete opraviti že v dveh mesecih, kar ne drži za tiste, ki si stvari puščajo za glavni izpitni obdobji. Prostega časa mi ostane dovolj, da se zaradi faksa ne počutim obremenjen. Poleg študija je mogoče delati. Študentska organizacija fakultete je zelo zavzeta za organizacijo dogodkov, tako da je celo leto pestro. Večkrat pred fakulteto zadiši tudi po palačinkah, kostanju.«

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): KMETIJSTVO – AGRONOMIJA IN HORTIKULTURA

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: ne
Zaposlitev: strokovna mesta pri pridelavi poljščin, travinja, v drevesnicah, pri pridelavi zelenjave, sadja, grozdja, vina, zdravilnih zelišč in okrasnih rastlin, službe v botaničnih vrtovih, krajinskih parkih in gospodarskih organi­zacijah ali kot samostojni podjetniki.

Matej ŠčukaMatej Ščuka, program: VS Kmetijstvo – agronomija in hortikultura
»Velik poudarek je na praktičnem znanju, vaje sestavljajo približno ena tretjina določenega predmeta. V 2. in 3. letniku je tudi obvezna praksa, ki skupno znaša kar 375 ur. Pozitivna lastnost študija agronomije je sprotno preverjanje znanja. Na fakulteti imamo veliko dodatnih projektov, ki so zanimivi, pomagajo pri študiju in prav tako naprej v življenju. Za agronomijo sem se odločil zato, ker me veseli vse, kar je povezano z naravo. Vsem študentom ostane precej prostega časa, to predvsem zato, ker imamo zelo dober urnik, brez nepotrebnih lukenj. Na našem faksu je precej pestro. Veliko je strokovnih društev, kamor se lahko včlani vsak, z diplomo pa se včlaniš v Društvo agronomov Slovenije. Fakulteta, pa tudi določene katedre znotraj oddelka, pogosto pripravljajo razna srečanja in okrogle mize, tudi z bodočimi delodajalci.«

Ana Schwarzmann, program: VS Agronomija
»Študij agronomije je zanimiv, ker ponuja teoretična in praktična znanja o pridelavi hrane. S prisotnostjo na predavanjih in nekaj učenja doma lahko izpite z lahkoto opravim. Med najtežje predmete v 1. letniku sodita Matematika in Mikrobiologija, v višjih letnikih pa še Fiziologija rastlin in Osnove travništva in pašništva. Pri navedenih predmetih so zahtevana poglobljena znanja. Za ta študij sem se odločila, ker me zanimajo različna področja naravoslovja. Študij agronomije tako priporočam vsem, ki jih zanima kmetijstvo, naravoslovje in praktično delo. Na fakulteti deluje Društvo študentov agronomije, ki organizira ekskurzije, Študentska organizacija BF pa organizira številne dogodke, npr. BF se igra – zabavno tekmovanje med študenti posameznih oddelkov Biotehniške fakultete. Pogosto so na fakulteti strokovni posveti, ki jih lahko poslušamo tudi študenti. Karierni center organizira karierne dneve, kjer se predstavijo delodajalci s področja kmetijstva in sorodnih področij.«

Blaž Bavdek, program: VS Kmetijstvo – agronomija
»Čas po predavanjih porabim predvsem za sprotno reševanje domačih nalog, pregled snovi, menjave herbarija in ostalih stvari. S sprotnim delom lažje sledim snovi in bolje opravim kolokvij in izpit. Najbolj zahtevni so se mi zdeli predmeti s področja kemije. Gradiva dobivamo prek internetne strani, na katero profesorji nalagajo skripte. Gradivo dobimo tudi z zapisovanjem snovi na predavanjih in vajah. Na našem programu je veliko teorije in malo prakse. Osebno mi je najbolj všeč predmet pedologija. Vaje pri vseh predmetih so zelo zanimive in tudi obvezne. Obiskovanje predavanj ni obvezno, a priporočam udeležbo. Pozitivna stran faksa je, da se nahaja v naravi. Študentje imajo veliko izbiro različnih dogodkov in ekskurzij, tudi študentski žuri so zelo dobri. Ob študiju ne delam, vendar imam veliko sošolcev, ki sodelujejo v različnih društvih vinarstva, sadjarstva, itd.«

Maruša Stritar, program: VS Kmetijstvo – agronomija in hortikultura
»Učim se le pred izpiti dva do tri dni prej, in sicer eno uro na dan. Dnevno delo obsega pisanje seminarskih nalog. Zahtevna predmeta sta predvsem kemija in matematika v 1. letniku. Gradivo se pri večini predmetov dobi na internetni strani na SIS-u (stran od faksa), skripte pa se da kupiti v fotokopirnici na faksu. Preverjanje prisotnosti je samo na vajah. Dobro je hoditi na vsa predavanja. Najbolj zanimivi predmeti so vsi, ki so povezani s stroko. Faks je sproščen, zabaven in imamo veliko zunanjega prostora. Ostane mi veliko prostega časa za različne hobije, če delam sproti. Poleg študija lahko tudi delam. Faks organizira veliko žurov in piknikov, razne izlete in druge dejavnosti.«

Tjaša Gorjanc

Tjaša Gorjanc, program: VS Kmetijstvo – agronomija
»Za ta študij sem se odločila, ker obožujem hrano, ki je lahko dobra le, če je pridelana kakovostno. Razmerje med teorijo in prakso se mi zdi dobro, v času študija je potrebno pridobiti čim več teorije, prakso pa pridobiš tudi kasneje na delovnem mestu. Vaje so obvezne, obisk predavanj pa priporočljiv. Za faks dnevno ne namenim veliko časa – spremljam obvestila in urejam snov. Snovi za izpite se posvečam 2–3 dni pred rokom. Težave povzročajo predmeti, ki niso neposredno povezani s samo tematiko študija, to so: matematika, genetika, fiziologija. V 1. letniku je največ težav z mikrobiologijo zaradi obsežnosti snovi. Zapiski so nam na voljo v študijskem informacijskem sistemu, za izpitna vprašanja pa poskrbijo naši vesti tutorji (študenti). Študij agronomije je zelo koristen. Poleg študija imam še dovolj časa za študentsko delo, študentski svet, tutorstvo in društvo, pri čemer je potrebno veliko usklajevanja, ampak se da.«

Klemen Stanonik, program: VS Kmetijstvo – agronomija in hortikultura
»Za ta študij sem se odločil zaradi domače vrtnarije, da še izpopolnim svoje že pridobljeno znanje. V 2. letniku opravimo 300 ur prakse, ki se jo opravlja v hortikulturnem centru in tudi na fakulteti sami. V 1. letniku nam je največ težav povzročala matematika, predvsem zaradi različnega predznanja. Sprotno učenje je koristno, vendar tudi učenje teden pred izpitom prinese zadovoljive rezultate. Za sprotno delo priporočam izdelavo seminarjev, herbarijev in predstavitev, saj ti za kvalitetno izvedbo zahtevajo več časa. Gradivo je na voljo v oddelčni knjižnici, na študijskem informacijskem sistemu, gradiva pa krožijo tudi po skupnih e-mailih. Prisotnost na vajah je vsaj 80%, na predavanjih pa se večinoma prisotnost ne preverja. Ob študiju je mogoče tudi delati, vendar si je treba čas dobro razporediti, da nam ostane dovolj časa za študij.«

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): BIOLOGIJA

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 50 % matura, 20 % uspeh v 3. in 4. letniku in 30 % biologija, biotehnologija, kemija ali fizika na maturi. Sprejemajo tudi kandidate z opravljeno poklicno maturo: 30 % poklicna matura, 30 % uspeh v 3. in 4. letniku in 40 % uspeh pri maturitetnem predmetu (biologija, kemija, fizika, biotehnologija).
Izredni študij: ne
Zaposlitev: raziskovalni laboratoriji, upravne ustanove (ministrstva, inšpekcijske službe, različni zavodi, občinske uprave), nacionalni in krajinski parki, botanični in zoološki vrtovi, v muzejih ter v nacionalnih in mednarodnih nevladnih organizacijah.

Matic Pregelj, program: UN Biologija, 3. letnik
»Za študij tekom predavanj in vaj dnevno ne porabim veliko časa, saj z obiskom slednjih veliko uspem narediti že na faksu. Dnevno delo zajema predvsem priprave na posamezne vaje, ponovitev snovi, pisanje poročil. Učenje sproti je priporočljivo, vendar se tudi z nekaj neprespanimi nočmi pred izpitom uspe pripraviti. V 1. letniku se večina študentov najtežje sooča z Matematiko in Kemijo. Vso učno gradivo je dostopno v spletnih učilnicah, rabljene knjige se lahko izposoja v knjižnici na oddelku, možna je tudi izmenjava med vrstniki, za kar so organizirani sejmi. Veliko predmetov je sestavljenih iz vaj in predavanj. Vaje so pri vseh predmetih obvezne, ravno tako se prisotnost preverja pri nekaterih seminarjih. Predavanja so neobvezna vendar z udejstvovanjem tudi pri teh je študij in učenje za izpite mnogo lažje.«

Tanja Kobal, program: UN Biologija 
»V 1. letniku je bil zahteven predmet Mikrobiologija, sicer pa študentom biologije največ preglavic povzročajo nebiološki predmeti, kot so Matematika, Fizika in Splošna kemija. Sproti delam zapiske za predavanja, poročila in seminarske naloge. Sproti se tudi učim, saj se drugače težko pripraviš na izpit v enem tednu. Od literature si kupim skripte, ki so na voljo v fotokopirnicah po ugodnih cenah, knjige pa si sposodim knjižnici. Veliko je skupinskega dela, vsak predmet ima vaje, zato je tudi veliko praktičnega in terenskega dela. Večina predavanj je zelo zanimivih, z aktualnimi temami, zato se splača hoditi, tudi če si ne delaš zapiskov. Biologija je zelo raznolik program, ki ti da širino znanja. Ponuja tudi veliko gostujočih predavanj, poletno šolo in aktivno študentsko društvo, na faksu sta aktivna tudi študentski svet ter študentska organizacija. Poleg študija najdem čas tudi za delo, vendar s prilagodljivim delovnim časom, da lahko obiskujem vse obvezne vaje.«

Tanja KobalTanja Kobal, program: UN Biologija
»Pomembno je, da si za vsak predmet že sproti vzameš dovolj časa, drugače se v enem tednu pred izpitom težko pripraviš zanj. Zadnja leta študentom največje preglavice povzroča mikrobiologija. Na našem študijskem programu ni sprejemnih izpitov. Naša oddelčna knjižnica je zelo dobro založena z učbeniki, zelo hitro dobavlja tudi nove izdaje. Razen skript, ki jih nujno potrebujemo za vaje, do zdaj nisem kupovala ničesar, ker si vso literaturo izposodim v knjižnici. Veliko imamo tudi terenskega dela, kar je super, saj se srečamo z res veliko metodami dela na zelo različnih področjih. Vaje so obvezne, predavanja pa povečini ne. Širina znanja do konca triletnega programa je enormna, kar je lahko tudi slabost, če te zanima le ena veja biologije. Dijakom bi svetovala, naj obiščejo vse fakultete, ki jih zanimajo, predvsem pa naj sprašujejo vse, kar jih zanima in naj jim ne bo nerodno, saj smo bili vsi enkrat na njihovem mestu.«

Katarina Lenarčič, program: UN Biologija 
»Na faksu preživim približno 6 ur na dan. Vaje so obvezne, predavanja zelo priporočljiva. V 2. letniku sledi izdelava herbarija – za to sta potrebna približno 2 meseca. Za pripravo na izpit porabim od 3 do 6 dni. 1. letnik ima kar nekaj ne tipičnih bioloških predmetov – matematiko, fiziko, splošno in organsko kemijo, vendar ti predmeti niso nič strašnega, saj so podani z biološkimi primeri. Predmeti so zelo raznoliki, od sistematike rastlin in živali, vse do genetike, mikrobiologije in bioinformatike. Ta velik spekter in raznolikost področji naredi študij zelo razgiban in zanimiv. Nakup knjig znaša okrog 40–50 evrov za letnik. Poleg sedenja za mikroskopi so tu tudi terenske vaje, npr. nabiranje vzorcev tal, v katerih potem določimo vrste nevretenčarjev. Tudi DŠB organizira veliko terenskih dni in dva tabora, kjer študentje pridobijo dodatna znanja na področju terenske biologije. Biologija bo prava izbira za vse, ki radi čas preživljajo v naravi in jih zanima, kako delujejo živali in rastline, pa tudi človek, od mikroskopskega do makroskopskega nivoja.«

Klavdija Plesnik, program: UN Biologija 
»Za študij biologije sem se odločila, ker prihajam s koncev, kjer smo ljudje zelo blizu naravi. Želela sem si bolje spoznati naravo ter njene zakonitosti. Dnevno se za študij ne porabi veliko časa. Potrebno je narediti kakšen seminar in ga v roku oddati. Poleg tega je priporočljivo, da se sproti ureja »dnevnike« vaj in poročila, ki jih je potrebno pri večini predmetov na koncu tudi oddati. Nekaj več časa vzame študij v drugem letniku, ko je potrebno narediti tudi herbarij. Ostalo dnevno in sprotno učenje pa je odvisno od vsakega posameznika. Nekaterim veliko bolje odgovarja sprotno učenje, drugi pa si pred izpitom vzamejo več časa. Kolokvijev niti nimamo tako veliko v primerjavi s katerimi drugimi naravoslovnimi fakultetami. Imamo pa semester razdeljen v dva bloka z vmesnim enotedenskim obdobjem, v katerem imamo kakšne kolokvije in delne izpite bolj obsežnih predmetov. V prvem letniku je po mojem mnenju najtežji predmet organska kemija, a z malo truda je tudi ta šala mala.«

Sara Gorše

Sara Gorše, program: UN Biologija 
»Za vpis študija so omejitve. Študij biologije je bila moja edina opcija. Naš faks odlikujejo res kolegialni odnos profesorjev do študentov, prilagodljivost in razumevanje. V začetku študijskega leta je delo za študij usmerjeno v izdelavo seminarjev. Konec novembra in aprila je izpitni teden, ko se lahko opravijo določeni izpiti in kolokviji iz vaj ali pa delni izpiti predmetov. Sprotno učenje olajša študij med izpiti, saj v izpitnem navalu porabiš bistveno manj časa. V 1. letniku so najzahtevnejši »nebiološki« predmeti, kot so matematika, anorganska kemija in organska kemija, kasneje pa fiziologija živali. Knjige so večinoma v angleščini in so dostopne v knjižnici, stare teste pa najdemo na spletni strani naše smeri. Če te res mika biologija na Biotehniški fakulteti, boš več kot zadovoljen, saj te čaka pester del študentskega življenja. Med študijem si privošči kakšno zabavo s prijatelji, kolegi, kljub temu pa naj v tebi še vedno ostane volja do študija.«

Maruša Rošer

Maruša Rošer, program: UN Biologija 
»Študij je zelo zanimiv in poučen, posebej delo v laboratoriju in terenske vaje. Učim se sproti, pred izpitom pa bolj intenzivno približno en teden prej. V prvem letniku sem zaradi slabega izhodiščnega znanja kot najbolj zahtevno dojela organsko kemijo, v nadaljevanju študija pa sistematsko botaniko. Skozi študij sem se učila iz zapiskov in skript, ki jih lahko dobiš tudi na spletni strani. Obisk predavanj na fakulteti ni obvezen, obvezne so samo vaje. Zame je bil skozi študij najbolj zanimiv predmet anatomija človeka, vendar je to seveda odvisno od vsakega posameznika. Med študijem je problem v urniku, ki se zelo spreminja, in zato ni časa za študentsko delo, vendar pa so zato odlični žuri.«

Andrej Raspor, program: UN Biologija 
»Sprejemnih izpitov za vpis na našo fakulteto ni treba opravljati. Učim se sproti, tri ure dnevno. Pred izpitom pa do teden dni to počnem bolj intenzivno. Najtežji predmet je organska kemija, saj je zelo obsežna snov. Najraje se učim iz skript, malo tudi iz lastnih zapiskov. Knjige in ostalo gradivo si skopiram ter povprašam pri študentih višjih letnikov. Faks približno enakovredno zajema teorijo in prakso, vaje so obvezne, predavanja pa priporočljiva. Če se učiš sproti, je prostega časa veliko, dovolj tudi za delo. Faks je fajn zaradi sošolcev in snovi, predvsem mi je všeč genetika. To je bil eden izmed ključnih razlogov moje odločitve ob vpisu. Po zaključku študija pa bi se rad zaposlil kot profesor ali v biotehniškem laboratoriju.«

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): GOZDARSTVO IN OBNOVLJIVI GOZDNI VIRI

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo: 20 % poklicna matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku in 40 % maturitetni predmet.
Izredni študij ne
Zaposlitev: javne gozdarske službe, organizacije za gospodarjenje z divjadjo ali varstvo narave, gospodarske družbe, šolstvo, področje samostojnega podjetništva (primarna predelava lesa, gozdne gradnje, trgovanje z lesom, arborikultura, okrasno drevesničarstvo, ekoturizem, zasebni uradi za gozdarsko svetovanje, biološko inženirstvo, okoljsko načrtovanje, upravljanje z visokogorskim svetom, saniranje ekoloških žarišč).

Nikolina Mencin, program: UN Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri, 3. letnik
»Nekateri predmeti na naši smeri zahtevajo sprotno delo, spet drugi so malce lažji in je dovolj, da se učiš le pred izpitom. Marsikomu sta Matematika in Statistika v veliko breme, vendar so asistenti in profesorji vedno pripravljeni naredit še kakšno dodatno uro za ponavljanje snovi. Sploh v 1. letniku je veliko dela z urejanjem herbarijev, pa tudi poročil iz terenov in seminarskih nalog je kar nekaj, saj imamo terene skoraj vsak teden. Prisotnost na terenih in vajah je obvezna, pri predavanjih pa se hitro vidi na katera se splača hodit in na katera ne. Na splošno ti v dnevu ostane še dovolj časa za druge dejavnosti. Gozdarstvo je res čudovit in raznolik študij. Razredi niso preveč številčni, kar omogoča, da se s profesorji in asistenti poznamo. Tako se lahko s profesorji skoraj da individualno menimo za dodatne roke izpitov in kolokvijev. Aktivna sem v Društvu študentov gozdarstva, v katerm organiziramo veliko koristnih tečajev in izletov, ki bi našim študentom koristili.«

Zala Uhan, program: UN Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri 
»Faks bi v enem stavku opisala, kot majhen, učinkovit in prijazen. Oddelki so majhni, kar omogoča, da se vsi med seboj poznamo, profesorji pa se nam lažje posvetijo. Dnevno sem za študij na dodiplomskem programu v povprečju porabila manj kot uro na dan. Učila sem se najmanj 2 dni pred izpiti, sprotnega učenja nisem prakticirala. Za enega najbolj zahtevnih predmetov na gozdarstvu velja Dendrologija, ker gre za zelo obsežen predmet, zahtevna je tudi Matematika. Za objavo starih zapiskov imamo Google drive – Gozdarček. Med tednom običajno potekajo predavanja, ob petkih se študentje gozdarstva odpravimo na terenski pouk, ki poteka po celotni Sloveniji. Tam se utrjuje znanje in pridobiva najrazličnejše podatke, ki jih kasneje na vajah obdelujemo. Ob študiju mi je ostalo vedno dovolj časa za druženje s prijatelji, razne hobije, proste vikende, prav tako pa se ves čas študija delala. Na oddelku deluje tudi Društvo študentov gozdarstva, ki nas aktivno povezuje in organizira razne ekskurzije.«

Matic Štraus, program: UN Gozdarstvo in obnovljivi viri 
»Če bi se učil sproti, bi bila ura ali dve uri na dan dovolj, tako pa moram pred kakšnim bolj zahtevnim izpitom posvetiti več časa učenju. Snov sama po sebi ni tako zahtevna, jo je pa veliko. V 1. letniku mora vsak študent izdelati 2 herbarija, v vsakem urediti okoli 250 drevesnih vrst in zelišč, ter se jih naučiti in zagovarjati na izpitu. Veliko časa sem moral nameniti tudi matematiki. Vse gradivo, knjige in drugo literaturo se da dobiti od študentov v višjih letnikih, skripte večinoma naložijo profesorji na splet. Na našem študiju prevladuje teorija, v vseh letnikih so pogosti terenski dnevi, na katerih v praksi vidimo izvajanje del, organizacijo, projektiranje. Prisotnost na predavanjih nekateri profesorji preverjajo, drugi ne. Vaje in terenski dnevi so obvezni. Profesorji na predavanjih pogosto povejo, kaj približno bo v izpitih. V 1. letniku je res veliko splošnih snovi, bolj kot se približuješ koncu študija, več je konkretnih izzivov in rešitev. Urnik je precej razgiban, zato je pogosto potrebno precejšnje prilagajanje drugih obveznosti.«

Petra Žlogar

Petra Žlogar, program: UN Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri 
»Vsak dan sproti ponovim predavano snov, dovolj imam uro na dan. Za izpit se učim en teden. Študijsko gradivo imamo na ŠIS-u, na oddelku poteka tudi aktivna izmenjava literature in starih testov. Na faksu mi je najbolj všeč velik del terenskega pouka in veliko študijskih zbirk in nova knjižnica. Menim, da imamo kar dosti prakse, skoraj toliko kot teorije, mogoče malo manj. Moji najljubši predmeti so lovstvo, zoologija in dendrologija, laboratorijske vaje in terensko delo pa so sploh super. Težji predmeti so tisti, kjer je obseg snovi največji. Kljub napornim semestrom, ostane dovolj časa za sodelovanje v društvu študentov gozdarstva in študentsko delo, pa seveda za vse organizirane piknike, filmske večere in brucovanja, ki jih organizira društvo.«

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): GOZDARSTVO

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: ne
Zaposlitev: javna gozdarska služba, organizacije za gospodarjenje z divjadjo ali varstvo narave, gospodarskih združbah, samostojno podjetništvo.

Aljaž VesenjakAljaž Vesenjak, program: VS Gozdarstvo
»Naš oddelek ni velik, zato se študentje večinoma med sabo dobro poznamo. Tako nam tudi študentje iz višjih letnikov pomagajo s primeri iz lanskih izpitov in z načini učenja. Vsa druga potrebna gradiva se dobijo na študijskem informacijskem centru, kjer profesorji objavljajo učna gradiva. V 1. letniku je najtežji predmet, če nimaš gozdarskega predznanja, gozdarske inventure, drugače pa med težje spadajo še pedologija, dendrologija in aplikativna gozdna zoologija. Pri teh največjo težavo predstavljajo pogojni kolokviji, ki zahtevajo poznavanje 240 drevesnih in grmovnih vrst ter okoli 80 žuželk. Vsak teden je veliko terenskega dela, kjer spoznavamo teorijo v praksi in poslušamo že izkušene gozdarje. Profesorji na faksu opravljajo delo strokovno in nam tudi pomagajo. Negativna stvar je samo ta, da imamo zaradi terenskega dela pouk včasih pozno popoldan. Dijakom svetujem, da se na faks vpišejo, če jih ta stroka zelo zanima, ker jim bo drugače težko opraviti ta faks.«

Jure Gorše, program: VS Gozdarstvo 
»Zanimanje za gozdarstvo je bil glavni razlog za vpis na Biotehniško fakulteto in pa to da ni sprejemnih izpitov. Faks je malenkost preveč teoretičen, saj je razmerje med teorijo in prakso 4:1 (3 bloki so teorije in 1 blok prakse). Zato je dobro hoditi na predavanja čeprav niso obvezna, in ravno tam se naučimo največ. Predmeti, ki so neposredno povezana z gozdarstvom so zanimivi, in ne tako kot Zoologija in Statistika, ki sta težki zaradi obilo snovi.  Veliko snovi zahteva veliko učenja zato pred izpitom 4-5 ur učenja in seveda sprotno delo, urejanje zapiskov iz predavanj ter sama udeležba na predavanjih pripomorejo veliko k utrjevanju znanja. Lastni zapiski so glavni vir učnega gradiva, nekaj se ga dobi v knjižnici in od drugih študentov ter preko ŠIS-a. Za gradivo sem porabi 50 evrov na leto. Na faksu mi je najbolj všeč strokovnost, vaje, majhnost oddelka in povezanost študentov, slaba lastnost je ta, da je premalo vaj. Čeprav je študij zahteven nam ostane še nekaj prostega časa za zabavo in tudi resnost kot je delo sekača, da uredimo naše gozdove po naravni nesreči. Dijakom, ki se vpisujejo svetujem, da naj se vpiše vsak, ki je kakor koli rad povezan z gozdom.«

 

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): LESARSTVO

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo: 20 % poklicna matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku in 40 % maturitetni predmet.
Izredni študij ne
Zaposlitev: v podjetjih za predelavo in obdelavo lesa ter lesnih kompozitov, v javnem sektorju (zbornica, kontrolne in certifikacijske organizacije, muzeji, zavodi za spomeniško varstvo), v izobraževanju (srednje šole, višje šole, univerza).

Matic Omulec, program: UN Lesarstvo
»Fakulteto sem izbral predvsem zato, ker sem želel nadgraditi znanje srednje šole. Za večino izpitov se učim dan ali dva prej, je pa potrebno veliko sprotnega dela, za seminarske naloge in poročila. Največ časa za učenje sta mi vzela predmeta mehanika in matematika, katera veljata za dva izmed najtežjih predmetov na tem programu. Večino literature se najde v knjižnici fakultete, skripte za posamezne predmete dobimo od profesorjev. Slabost univerzitetnega programa je pomakanje praktičnega dela, vendar je veliko vaj na katerih praktično spoznavamo snov. Vaje so obvezne, medtem ko je obiskovanje predavanj zaželeno. Poleg faksa imam dovolj prostega časa tudi za hobije. Smer mi je všeč, saj je uporabna in predstavlja dobro izhodišče za zaposlitev.«

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): LESARSKO INŽENIRSTVO

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: ne
Zaposlitev: zaposlitev v javnih in lastnih podjetjih, ki se ukvarjajo s proizvodno dejavnostjo, ki vključuje predelavo in obdelavo lesa ter lesnih kompozitov, trgovina z lesom, storitvene dejavnosti, javni sektor in izobraževanje.

Metod Cvetko, program: VS Lesarsko inženirstvo, 2. letnik
»Na dnevni ravni se v povprečju porabi 2 do 3 ure. Dnevno delo obsega pisanje poročil za vaje, pisanje seminarskih nalog in ponavljanje snovi. Celotno delo oz. ocenjevanje je nastavljeno tako, da vzpodbuja sprotno učenje (tedenski kolokviji, kvizi ipd.). Za večino novih študentov, so najtežji predmeti v 1. letniku. Za študente iz poklicnih srednjih šol, so to bolj splošni predmeti, kot je Matematične metode. Za študente iz gimnazij pa so to strokovni predmeti, kot sta Anatomija lesa, Fizika lesa. Zelo dobro učno gradivo pripravijo profesorji in je dostopno v spletni učilnici. Oddelek bi opisal samo s pozitivnimi besedami, saj je količina znanja, ki se pridobi neprecenljiva, občutek dobrega počutja in sprejetosti pa neopisljiv.«

Matic Kosanič, program: VS Lesarsko inženirstvo
»Ob rednem obiskovanju predavanj, na dan za študij porabim še približno 2 uri za pripravo raznih projektnih ter seminarskih nalog. Pred izpitom si v večini primerov samo ponovim zapiske iz predavanj in pregledam PPT-je profesorjev.  Prostega časa mi ob študiju ostane kar veliko, aktiven sem tudi v študentski organizaciji ter Društvu študentov lesarstva.  Za najtežja predmeta naše smeri veljata Fizika in Mehanika v 1. letniku, predvsem zaradi slabšega predznanja. Kar se tiče gradiva, smo študenti lesarskega inženirstva zelo privilegirani, saj nam ga posredujejo profesorji, v pomoč s svojimi nasveti pa so nam tudi tutorji. Pri vseh predmetih sočasno s predavanji potekajo vaje, prisotnost na predavanjih običajno prinese bonus točke, tudi do 10 % pri izpitu. Osebno so mi najbolj zanimivi predmeti o sami zgradbi ter rabi lesa, saj je to po mojem mnenju osnova za lesarja. Vsem dijakom, ki jih veseli poznavanje lesa, naš oddelek toplo priporočam.«

Domen BorkoDomen Borko, program: VS Lesarsko inženirstvo 
»Med študijem na tem programu imamo tudi dovolj prostega časa za hobije, ki nas veselijo. Izvedljivo je tudi obštudijsko delo, ampak s prilagojenim urnikom. Možno je tudi dodatno izobraževanje na samem faksu. Tudi izven obveznih predavanj so pogosto organizirani različni posveti, sestanki, predavanja o stroki. Pomembno je izpostaviti tudi, da fakulteta nudi možnost izmenjave v tujini, kar je lahko odlična izkušnja. Na našem oddelku je možno vse izpite opraviti tudi s kolokviji, učenje za njih mi vzame približno 3 ure. Sami predmeti niso tako težki, kolikor imajo po mojem mnenju študentje slabe osnove iz tehniško-poklicnih šol. Predmeti iz stroke so zelo razumljivi in zanimivi. Učno gradivo v celoti dobimo na samem faksu, če želimo, seveda pa ga je potrebno plačati. Oddelek za lesarstvo na Biotehniški Fakulteti je odličen faks, ki vam da obilo znanja o samem razumevanju materiala, s katerim boste v prihodnosti delali. Ogromno je tudi medsebojne pomoči med študenti.«

Domen Škulj, program: VS Lesarstvo 
»Žal ne morem reči, da se učim sproti, največkrat začnem študirati par dni pred izpitom ali kolokvijem. Učim se iz knjig iz knjižnice in iz zapiskov ter starih testov, ki nam jih dajo starejši študenti in profesorji. Prevladuje teorija, najljubši predmet je konstruiranje, in sicer zaradi izdelkov, ki smo jih risali na računalniških programih in jih na koncu tudi izdelali, najtežja pa sta mehanika in fizika. Naša fakulteta je majhna, a zato prijazna študentom. Imamo veliko zanimivih predmetov, prijaznih profesorjev, sam študij pa ni preveč zahteven, zato mi ostane dovolj prostega časa.«

Urška Medved Tomažič, program: VS Tehnologija lesa in vlaknatih kompozitov 
»Na faksu so najbolj zanimive laboratorijske vaje in obvezna praksa v 6 semestru. Študij je perspektiven , če vas zanima delo z lesom, mislim da vam bo študij zanimiv in uporaben. Nima sprejemnih izpitov. Potrebno je sprotno dnevno delo in učenje, predvsem je potrebno sproti pisati poročila. Če se sproti učiš potem je pred izpitom potrebno le 2 uri za ponovitev snovi. Če ne delaš sproti je vse težje in težji so predmeti, kot so Matematika in Fizika v 1. letniku, naprej pa Tehnična mehanika in Lesarsko strojništvo. Najbolj zanimiv predmet je Raba lesa in konstruiranje, saj se tu naučimo veliko praktičnih zadev. Zato je priporočljivo obiskovati predavanja in ne samo vaje, ki so obvezne. Razmerje predavanje in teorije je 50:50. Če obiskuješ predavanja imaš lastno učno gradivo, drugače pa se dobi gradivo predvsem v knjižnici, stare teste  in zapiske dobimo od višjih letnikov, skripte nam pripravijo profesorji. Knjig ni potrebno kupovati, razen za fiziko. Če se sproti dela nam ostane tudi prosti čas, da lahko delamo. Vendar se bolj obrestuje, če faks postavimo na prvo mesto in  sproti študiramo, kot pa delamo.«

Nejc Teraž, program: VS Lesarstvo 
»Faks na splošno ni preveč zahteven, nima sprejemnih izpitov  in je primeren za ljudi, ki imajo radi bolj tehnološke postopke in raziskovalno delo.  Laboratorij in raziskovalna hišica so nekaj posebnega in zanimivega na našem faksu. Zanimive so tudi vaje pri predmetu Tehnologije in lastnosti lesnih plošč. Vse vaje so obvezne, medtem nekatera predavanja so obvezna druga pa ne. Se pa v veliki večini izvaja teorija in bolj malo prakse. Strojništvo in Mehanika sta izmed težjih predmetov zaradi preveč teoretične osnove. Zato je potrebno učenje 2-3 dni pred izpitom. Literatura in učno gradivo se dobi v knjižnici in pri tutorjih, in od tutorjev tudi veliko stvari izvemo. Prostega časa je med letom malo več kot med izpitnim obdobjem, zato imamo čas za zanimive in interesantne zabave, za opravljanje študentskega dela in tutorstvo. Za naš študij so možnosti zaposlovanja med boljšimi, zato se kar vpišite dijaki.«

Blaž Lešnjak

Blaž Lešnjak, program: VS Lesarstvo 
»Najbolj zanimive na našem faksu so vaje v laboratoriju, kjer se učimo vse, od izdelave lesnih plošč do površinske zaščite lesa. Pametno je biti prisoten skoraj pri vseh predmetih, da razumeš snov. Sprejemnih izpitov za vpis ni. Za učenje porabim dva tedna, predvsem za težje izpite, za lažje pa samo od tri do pet dni. Izmed težjih predmetov na našem faksu so zagotovo tisti, ki so na osnovi matematike in mehanike, npr. mehanske obdelovalne tehnologije in mehanika. Gradivo za učenje dobimo predvsem od profesorjev, v obliki skript, dodatno literaturo pa dobimo v knjižnici in spletni učilnici. Prisotnost na predavanjih je obvezna in se tudi preverja. Moj nasvet je, da je to pravi študij za tiste, ki želijo pridobiti ali nadgraditi svoje znanje o lesu in vse v povezavi z njim. Pozitivne stvari na našem faksu pa so: lastno parkirišče in prijazno osebje, ki ti je vedno pripravljeno prisluhniti.«

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): KMETIJSTVO – ZOOTEHNIKA

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo: 40 % poklicna matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku in 20 % maturitetni predmet.
Izredni študij: ne
Zaposlitev: pridobljeno znanje in veščine diplomantom omogočajo zaposlitev na področju kmetijske pridelave, predvsem reje živali ter proizvodnje in predelave hrane živalskega izvora, v tržni in storitvenih dejavnostih, v javnem sektorju, na področju razvoja podeželja, zaščite živali ter varstva okolja.

Maj Zupančič, program: UN Zootehnika, 3. letnik
»Stvari si zelo hitro zapomnim, kakšen teden kaj več, kakšen teden pa popolnoma nič. V 1. letniku mi nobeden izmed predmetov ni bil težaven, v 2. sta bila težja predmeta Kvantitativna genetika in Biometrija. Zahtevne jih naredi kriterij ocenjevanja in pa nezanimanje študentov za predmet. Učno gradivo se dobi v knjižnici, stari zapiski od tutork, uporabljamo diplomske naloge. Kar je objavljeno na e-učilnici je več kot dovolj. Za razmerje med prakso in teorijo ne morem podat zanesljivega odgovora, saj je bilo lani vse online. Vaje so drugače zelo zanimive in tudi teorija je dosti izpeljana na predavanjih iz prakse. Zootehniko bi označil kot zelo aplikativen in zanimiv študij. Prisoten je oseben odnos študent-profesor, saj se lahko vse pomenimo z njimi.«

Andreja Beci, program: UN Kmetijstvo  –  zootehnika 
»Na BF imamo leto razdeljeno na 4 študijske bloke, kar je za nas super, saj en predmet poslušamo krajši čas, ob koncu predavanj pa opravimo vse obveznosti. Na zootehniki imamo pogosto možnost opravljanja predmetov po delih, tako da si s sprotnim učenjem lahko kmalu prislužiš počitnice. Pri vsakem predmetu imamo predavanja in vaje, prakso imamo le v 2. letniku. V 1. letniku je najtežji predmet Mikrobiologija z imunologijo. Imamo zelo dobro razvit tutorski sistem – študenti tutorji pomagajo nižjim letnikom z nasveti, testi, zapiski. To je faks za ljubitelje živali in kmetijstva in če si zainteresiran, lahko začneš graditi kariero že med študijem. Naše Društvo študentov zootehnike organizira koristne tečaje in ekskurzije, ki se jih lahko udeležimo in so res super. Negativna je mogoče le oddaljenost faksa, saj je večino predavanj na Rodici. Rednega dela zraven študija ne priporočam, je pa mogoče. Za žure je dovolj časa že med letom, še slajše pa je imeti 3 mesece počitnic.«

Tina Košica, program: UN Kmetijstvo – Zootehnika 
»Vsak dan, ko pridem domov iz faksa, preletim snov. Tako porabim manj časa za učenje med izpitnim obdobjem. Ker so izpiti različnih zahtevnosti, se je za nekatere potrebno učiti več – 5 dni prej, druge manj – 2 dni prej. 1. letnik je sestavljen iz bolj splošnih predmetov (matematika, kemija, biologija domačih živali). Najtežji mi je bil izpit iz mikrobiologije, saj je bilo veliko snovi. Vse gradivo profesorji objavijo v spletni učilnici, priporočeni so tudi lastni zapiski in knjige, ki si jih lahko izposodimo v knjižnici. Predavanja niso obvezna pri vseh predmetih. Poleg vaj v laboratoriju imamo še zelo zanimive terenske vaje (obiskujemo različne kmetije, inštitute). V 3. letniku je obvezna praksa, ki obsega 170 ur. Čeprav potekajo predavanja in vaje vsak dan, se najde veliko prostega časa za različne dejavnosti in študentsko delo.«

Tilen Kramer, program: UN Zootehnika
»Za študij zootehnike sem se odločil, ker me že od nekdaj zanima delo z živalmi in je to poleg veterine edina smer, ki to omogoča. Po koncu študija se nameravam zaposliti v enem izmed podjetji povezanih z živinorejo. Vpis na našo smer svetujem vsem, ki vas zanima delo z živalmi, predvsem z domačimi in vas zanima kmetijstvo. Na našem faksu dobiš predvsem veliko uporabnega znanja. Je pa obvezne prakse bolj malo, ampak imamo nekaj terenskih vaj pri vsakem predmetu. Precej predmetov je zelo uporabnih in zanimivih, meni osebno je bil najbolj zanimiv predmet reja perutnine. Študenti imamo zelo pozitiven odnos s profesorji, ker nas ni zelo veliko in nas tako profesorji dobro poznajo in se nam prilagajajo. Zelo dobrodošlo je tudi to, da imamo predavanja in vaje večinoma dopoldne, zato ni potrebno hoditi nazaj na faks še v popoldanskem času.«

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): KMETIJSTVO – ŽIVINOREJA

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku
Izredni študij: ne
Zaposlitev: zaposlitev na področju kmetijske pridelave, predvsem reje živali ter proizvodnje in predelave hrane živalskega izvora, v tržni in storitveni dejavnostih, na področju razvoja podeželja, zaščite živali ter varstva okolja.

Lana FortunaLana Fortuna, program: UN Zootehnika – Znanost o živalih podiplomskega študija
»Kmetijstvo je zelo pomembna panoga, saj se je potrebno zavedati, da nas oskrbuje s hrano. Zato naj dijaki sprejmejo vse izzive tekom študija, naj se udeležujejo dodatnih predavanj, seminarjev, posvetov in s tem širijo obzorja ter spoznavajo nove ljudi. Za ta faks sem se sama odločila, ker me zanima, kako pravilno skrbeti za rejene živali, kot tudi delo z njimi. Poleg tega te študij nauči še veliko drugih znanj, ki so povezana s kmetijstvom. Na naši smeri je več teorije, osebno so mi zanimivi vsi predmeti, razen kmetijske tehnike. Veliko je tudi praktičnega dela. S profesorji se da veliko dogovoriti, zato menim, da so tudi odnosi bolj osebni. Ker se faks nahaja izven centra Ljubljane, je lahko to tudi pozitivna stvar, saj ni nikoli gneče. Imamo uveden sistem tutorjev, ki ogromno pomagajo z nasveti in gradivi. Delovnih zvezkov na faksu ne potrebujemo, literaturo si izposodimo kar v knjižnici. Dijakom svetujem, naj premislijo pri izbiri študija in izberejo tistega, ki jih resnično veseli.«

Andreja Beci, program: VS Kmetijstvo – zootehnika 
»Na faksu imamo leto razdeljeno na 4 študijske bloke, kar je super za študente, saj lahko hitro opravijo obveznosti. Dnevno porabim za faks malo manj kot 1 uro, pred izpiti pa nekaj dni bolj intenzivnega učenja. Dnevno delo za faks obsega obnovitev snovi s predavanj in nekaj domačih nalog. Najtežji predmet v 1. letniku je mikrobiologija z imunologijo zaradi najobsežnejše snovi. Imamo zelo dobro razvit tutorski sistem, tako da študenti tutorji pomagajo nižjim letnikom z nasveti, testi, zapiski. Večinoma nam profesorji posredujejo svoja predavanja, po katerih se učimo. Vaje so povsod obvezne in preverjajo prisotnost, na predavanjih pa je prisotnost odvisna od profesorjev. Prakso imamo samo v drugem letniku. To je faks predvsem za ljubitelje živali in kmetijstva. Študentski žuri so super. Naše Društvo študentov zootehnike organizira razne koristne tečaje in ekskurzije, ki se jih lahko udeležimo.«

Ana Hrastnik, program: VS Kmetijstvo – živinoreja 
»Faks je zelo zanimiv in poučen. Če bi se morala še enkrat odločiti, bi izbrala isto pot. V 1. letniku sta težja izpita iz matematičnega praktikuma (slabše predznanje, saj je večina študentov iz srednjih strokovnih šol) in uporabna fiziologija domačih živali (obseg snovi). Pri vseh predmetih so vaje obvezne, predavanja pa so zaželena. Učim se le pred izpiti, ponavadi se začnem pripravljati teden prej, saj so skoraj vsi v istem tednu. Izpite je najlažje opraviti z delnimi izpiti. Profesorji nam potrebno gradivo posredujejo po e-mailu ali ga objavijo v študijskem informacijskem sistemu. V poletnem času opravljamo prakso; v 1. letniku 175 ur, v 2. letniku pa 200. Od tega 40 ur opraviš na enem izmed obratov visokošolskega zavoda, 155 ur pa na obratih, ki si jih izbereš sam, 5 ur je namenjenih predstavitvi. Poleg študija mi ostane še dovolj časa, da se lahko posvetim svojemu hobiju, jahanju.«

Jakob Leskovec, program: VS Kmetijstvo – zootehnika 
»Za vpis na Zootehniko sprejemni izpiti niso potrebni. Učim se kampanjsko, pred izpiti, kolikor je pri posameznem predmetu potrebno. V 1. letniku sta najtežji kemija z biokemijo in matematika, kasneje še osnove biometrije, mikrobiologija in uporabna etologija. Učim se iz skript in prezentacij power-point. Gradivo dobim na internetu, na ŠIS-u, do katerega imajo dostop študentje Biotehniške fakultete. Največ gradiva si natisnem doma, zato zanj nisem porabil veliko denarja. Študij v večjem delu zajema teorijo, prisotnost pa je obvezna tako na predavanjih kot na vajah. Ob študiju mi ostane veliko prostega časa, tako da imam čas tudi za treninge in delo. Za faks sem se odločil naključno, a se mi zdi zanimiv, pomaga tudi dejstvo, da se nahaja v Domžalah. Po zaključku študija pa upam na dobro zaposlitev.«

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): ŽIVILSTVO IN PREHRANA

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo: 40 % poklicna matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku in 20 % maturitetni predmet.
Izredni študij: ne
Zaposlitev: v obratih živilske industrije, v mikrobioloških, fizikalno-kemijskih in senzoričnih laboratorijih za kontrolo kakovosti hrane, v dejavnostih izobraževanja potrošnikov, inšpekcijskih službah za kontrolo kakovosti in varnosti hrane, institucionalnih prehranskih obratih, zdraviliščih in centrih s posebnimi prehranskimi programi, distribucijski centri in trgovine za prodajo hrane.

Lea Drejta, program: UN Živilstvo in prehrana, 3.letnik
»Delo, ki ga posvetim faksu je zelo odvisno od urnikov, predmetov, letnika študija in bloka. Nekateri bloki so bolj naporni od drugih, za poročila vaj porabim približno uro, za seminarske naloge pa dlje časa. Najtežji predmet je zagotovo Kemija, saj nosilec predmeta res vlaga v ta predmet in želi, da jo študenti razumejo in znajo. Meni osebno je to dalo dobro podlago za naprej, saj je znanje iz kemije na tem področju res ključnega pomena in se uporablja tekom študija ves čas. Gradivo je v veliki večini dostopno v spletni učilnici, knjige bolj redko pridejo v poštev (bolj za seminarske naloge). Sama bi si želela več prakse, a od letošnjega leta dalje strokovna praksa obsega dva krat več ur kot prej. Večina predmetov ima laboratorijske vaje, ki so kar zanimive. Lahko bi rekla, da je tu sproščeno vzdušje, ljudje so preprosti in okolica fakultete je zelo sproščujoča.«

Špela Gumzej, program: UN Živilstvo in prehrana 
»Naš faks je zelo raznolik in ponuja splošno uporabno znanje. Poseben je tudi zaradi dostopnosti in prilagodljivosti pedagoških delavcev. Sprotno delo za študij obsega pisanje seminarskih nalog, domačih nalog in pripravo na laboratorijske vaje. Za izpite in kolokvije se pripravljam nekaj dni, za redke tudi do dva tedna. Gradiva potrebna za učenje nam posredujejo izvajalci predmetov v elektronski obliki, da si ga lahko natisnemo. Sprotno učenje sem prakticirala pri malo predmetih, ker so moj prosti čas zasedale obštudijske dejavnosti. Aktivna sem v študentskem svetu, ki skupaj s študentsko organizacijo in društvi skrbi za veliko aktivnosti, zabav, izletov, piknikov, tekmovanj itd. Veliko študentov ima v  1. letniku težave s Fiziko in Kemijo, ki zahtevata razumevanje snovi. Razmerje med teorijo in prakso je skoraj pol pol, z vajami se srečamo skoraj povsod. Vsem toplo priporočam, da tekom študija ne pozabijo tudi na svoje socialno življenje  – študentska leta so najlepša z razlogom.«

Tim Ratajc, program: UN Živilstvo in prehrana 
»Program je primeren predvsem za tiste, ki jih zanimajo različna področja biologije in organske kemije ter novi trendi na področju prehrane. Zaželeno je poglobljeno znanje kemije in biologije, vendar se zaradi zelo dobrih predavanj da vse naučiti. Smo ena izmed redkih fakultet, kjer imamo namesto 2 semestrov, 4 bloke, ki trajajo 7 tednov. V tem času obdelamo 3 do 4 predmete ter odpišemo kolokvije in izpite, med vmesnim izpitnim obdobjem. Predavanja in vaje trajajo približno 6 ur na dan. Med težjimi predmeti v 1. letniku sta fizika in kemija, saj študij temelji na inženirskem pristopu, kar pomeni, da se računa predvsem z odvodi in integrali. Ampak z rednim obiskovanjem predavanj in učenjem, po predlaganem gradivu, je vse izvedljivo. Vse gradivo je brezplačno dostopno na straneh fakultete. Natisnemo si ga sami ali ga uporabljamo elektronsko. Ne glede na to, da je 1. letnik bolj teoretičen, se v 2. in 3. letniku začnejo tehnološke vaje, kjer sodelujemo pri pripravi jabolčnega soka, piva, vina, klobas in ostalih živilskih izdelkov.«

Lucija Jurkovič, program: UN Živilstvo in prehrana 
»Biotehniška fakulteta je zelo praktičen faks in ti da veliko znanja za življenje. Najbolj zanimive so stvari, ki jih delamo na vajah, tudi terenske vaje (gremo v tovarne, sadovnjake …). Na ta faks sem šla, ker me je smer zanimala in je veliko možnosti za zaposlitev. Svetujem vam, da se vpišete na ta faks samo, če vas zares zanima, saj je veliko vaj, ki so obvezne in je veliko lažje, če boste na vajah radi prisotni. V 1. letniku je več predavanj (predmeti so bolj splošni, teoretični), v 2. in posebej 3. letniku, pa je veliko več vaj ter so bolj usmerjene v področje živilstva. Zanimivi so predvsem predmeti v 3. letniku, kjer se ukvarjamo z živili (delamo sadni sok, se učimo o kakovosti mesa …). Vaje so obvezne, medtem ko so predavanja ponavadi neobvezna. Prisotnost je priporočljiva predvsem pri kemiji, biokemiji, biotehnologiji, mikrobiologiji, fiziologiji presnove in predmetih, kjer ni veliko snovi na powerpointu in profesorji povejo stvari sproti.«

Nika Renko, program: UN Živilstvo in prehrana 
»Na faksu je veliko sprotnega dela, saj imamo 4 bloke in veliko sprotnih preverjanj. Najtežji predmeti so fizika, tehnološko procesništvo in kemija zaradi obsežne in težke snovi. V fotokopirnici se dobijo stare skripte in rabljene knjige, testi pa od starejših študentov. Imamo tudi sejem rabljene literature. Prakse je na našem programu zanemarljivo malo in si jo moramo priskrbeti sami. Vaje so obvezne, prav tako tudi določena predavanja. Smer je zanimiva, predvsem zaradi raznolikosti predmetov. Študij je bolj usmerjen v živilstvo. Obveznosti je veliko, predvsem v začetku leta, na koncu se vse malo sprosti, zato mi ostane več prostega časa. Na našem faksu je organiziran biotehniški žur na začetku leta, maja pa so organizirane še majske igre. Organiziranih je tudi veliko drugih dejavnosti, vendar se moraš o tem pozanimati sam.«

Lara Svet, program: UN Živilstvo in prehrana 
»Za študij porabim eno uro dnevno, to delo obsega pripravo na vaje in pisanje poročil. Učim se le pred izpiti, približno 5 ur na dan, teden prej. Gradiva za študij ni treba kupiti, knjige so na voljo v knjižnici, skripte in izpite dobimo v fotokopirnici od starejših študentov. V 1. letniku povzročata največ težav kemija in fizika, predvsem zaradi različnega predznanja in zahtevnosti snovi. Moj nasvet je, da se v 1. letniku potrudite pri splošnih predmetih, ker kasneje pridejo tisti, ki so zares zanimivi, življenjski, koristni, in super predavatelji. Prisotnost na vajah je obvezna in se preverja, predavanja pa so v večini primerov neobvezna, vendar zaželena. Z nekaj fleksibilnosti lahko poleg faksa tudi delaš, obiskuješ tečaje in se ukvarjaš s športom.«

Število točk potrebnih za vpis

20192020202120222023
Biotehnologija7784,58787,280
Kmetijstvo – Agronomija in hortikultura VSbrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Kmetijstvo – Agronomijabrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Biologija7875,58277,7577,5
Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viribrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 64,5brez omejitvebrez omejitve
Gozdarstvo VS66brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 436963brez omejitve
Krajinska arhitekturabrez omejitve58,51brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 55,2855,3363,8
Lesarstvo brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Lesarsko inženirstvo VS
brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Kmetijstvo – zootehnika
brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Kmetijstvo – živinoreja VS
brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Mikrobiologija 83,7585,586,7581,573,75
Živilstvo in prehrana 7271brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 7763brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 59

 

PODOBNE ORGANIZACIJE

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PREBERI VEČ