Prijava na e-nasvete

DomovDijaski SvetŠtipendijeZaščita pred vračanjem štipendij

Zaščita pred vračanjem štipendij

Dobil sem štipendijo, kaj pa zdaj

Pri večini štipendij morate sprotno obveščati štipenditorja o spremembah, običajno v 8 oz. 30 dneh od nastanke spremembe. Med take spremembe štejejo prenehanje izobraževanja, zaposlitev, samozaposlitev ali vpis v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu, spremembe pri izobraževanju ali druge spremembe, ki vplivajo na štipendijo ali katerega od dodatkov oziroma druge okoliščine, pa tudi čisto praktične zadeve kot so npr. sprememba računa, na katerega prejemate štipendijo. Seveda se štipendije dodelijo z namenom nadaljevanja in zaključka izobraževanja. Tako je treba štipenditorju redno predložiti dokazila o napredovanju pri izobraževanju – npr. potrdilo o vpisu v višji letnik, izpis ocen in druga dokazila, pri Zoisovih štipendijah vsako leto tudi izpolnjeno prijavnico. Ob izpolnjevanju pogojev se štipendiranje praviloma nadaljuje do zaključka izobraževanja. Pri kadrovskih štipendijah je običajna tudi zahteva za zaposlitev pri delodajalcu po zaključenem izobraževanju.

Spodnje navedbe veljajo za tiste štipendiste, ki so štipendijo za trenutni izobraževalni program pridobili na podlagi starega Zakona o štipendiranju (v nadaljevanju: ZŠtip), torej so Zoisovo štipendijo pridobili najkasneje s študijskim letom 2013/2014 ali državno štipendijo najkasneje s 1. 12. 2013. Za te štipendiste se namreč določbe starega zakona uporabljajo do zaključka trenutne stopnje izobraževanja oziroma do morebitnega prenehanja štipendije na tej stopnji. Za tiste, ki jim je bila oz. jim bo država štipendija podeljena od vključno 1. 1. 2014 dalje oziroma Zoisova štipendija s šolskim oziroma študijskim letom 2014/2015, pa pogoje za mirovanje določa novi Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1).

 

V katerih primerih štipendijsko razmerje miruje?

V času mirovanja štipendijskega razmerja se štipendija ne izplačuje. Mirovanje pri Zoisovi štipendiji lahko nastopi v naslednjih primerih:

 • štipendist ni izdelal letnika, za katerega je prejemal štipendijo, dovoljen pa mu je ponovni vpis v isti letnik, razen če letnika ni izdelal zaradi dokazanih opravičljivih zdravstvenih razlogov ali starševstva. Med razlogi so bolezen ali poškodba, ki je trajala neprekinjeno najmanj 2 meseca in je vplivala na zmanjšanje učnih ali študijskih sposobnosti, kar se dokazuje z mnenjem zdravnika specialista, ali starševstvo, ki ga lahko uveljavlja le tisti od staršev, ki prejema starševski dodatek ali
 • ni izkazanih pogojev za nadaljevanje štipendiranja; prejemnik Zoisove štipendije ni dosegel zadostne povprečne ocene, tj. vsaj 8,5, ali se ni uvrstil med najboljših 5 % študentov v svoji generaciji, ali pa ni dosegel ustreznega izjemnega dosežka iz prvega odstavka 24. člena ZŠtip-1; ali
 • v roku ni predložil vloge za nadaljnje prejemanje državne (zadnji mesec tekočega leta) oziroma Zoisove (datum je določen v javnem pozivu, po navadi je rok v začetku oktobra) štipendije, skupaj z zahtevanimi dokazili.

Zoisova štipendija miruje eno šolsko ali študijsko leto. Če po tem letu štipendist ne izkaže pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije, ponovno mirovanje ni več možno, štipendijsko razmerje pa preneha. Z odločbo o prenehanju Zoisove štipendije se odloči tudi o morebitnem vračilu štipendije. O nadaljnjem prejemanju državne štipendije pa se odloči s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge, v vmesnem času pa niste upravičeni do izplačila štipendije.

V primeru državne štipendije štipendijsko razmerje miruje, če:

 • štipendist ni izdelal letnika, dovoljen pa mu je ponovni vpis v isti letnik (razen, če letnika ni izdelal zaradi dokazanih opravičljivih zdravstvenih razlogov – bolezen ali poškodba, ki je trajala neprekinjeno najmanj 2 meseca in je vplivala na zmanjšanje učnih ali študijskih sposobnosti, kar se dokazuje z mnenjem zdravnika specialista – ali zaradi starševstva – uveljavlja lahko le tisti od staršev, ki prejema starševski dodatek) ali
 • dohodek na družinskega člana štipendista, ki prejema državno štipendijo, preseže cenzus za pridobitev štipendije.

Državna štipendija se ne izplačuje tudi v primeru, če štipendist ne vloži vloge za nadaljnje prejemanje državne štipendije pravočasno in sicer zadnji mesec tekočega šolskega ali študijskega leta za naslednje leto. O nadaljnjem prejemanju državne štipendije se nato odloči s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge, v vmesnem času pa štipendist ni upravičen do izplačila štipendije.

V katerih primerih pride do prenehanja štipendijskega razmerja?

 • Če štipendist po svoji krivdi ne dokonča letnika, za katerega je prejemal državno ali Zoisovo štipendijo,
 • sklene pogodbo o zaposlitvi ali se samozaposlite,
 • ob izgubi statusa študenta, razen je dovoljeno opravljanje študijskih obveznosti,
 • ob spremembi izobraževalnega program brez soglasja štipenditorja,
 • zaradi posredovanja neresničnih podatkov,
 • po enoletnem mirovanju štipendijskega razmerja ne predloži ustreznih dokazil oziroma na podlagi predloženih dokazil ne izpolnjuje pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije.

Ko štipendijsko razmerje preneha, štipendist preneha prejemati državno ali Zoisovo štipendijo. Če je vzrok za prenehanje štipendijskega razmerja kateri od zgornjih, potem je potrebno vračilo štipendije za letnik, ki ga ni uspešno zaključil. Prav tako je potrebno vračilo, če ste štipenditorju posredovali neresnične podatke. O spremembah je treba v času prejemanja ali mirovanja štipendije obveščati pristojni organ (torej Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS) v osmih dneh od nastanka spremembe.

V primeru kadrovskih štipendij običajno štipendist in štipenditor (podjetje) skleneta pogodbo o štipendiranju, v kateri so natančno opredeljene obveznosti obeh strank pogodbe. Pri podpisu pogodbe podrobno preberite vse napisano, da boste vedeli, v kaj se spuščate! Posebej pozorni bodite na določila v zvezi z vračilom, torej v katerih primerih je treba štipendijo vračati, v kolikšnem času in na kakšen način.

Ali se lahko vračilu štipendije izognete?

Vračilu štipendije se lahko izognete tako, da v rokih izpolnite vse obveznosti, ki jih predpiše štipenditor in pravočasno sporočate o vseh morebitnih spremembah. Štipendist, ki ima Zoisovo ali državno štipendijo ali mu ta miruje, mora štipenditorju v roku 8. dni od nastanka spremembe, ki bi lahko vplivala na štipendijsko razmerje, sporočiti vsako tako spremembo. Med tovrstne spremembe spadajo prekinitev ali konec izobraževanja, sprememba vrste in področja izobraževanja, sklenitev pogodbe o zaposlitvi oziroma začetek opravljanja samostojne registrirane dejavnosti, nastop starševskega dopusta ter dopusta za nego in varstvo otroka in druge spremembe, ki vplivajo na obstoj štipendijskega razmerja. Ostale obveznosti v zvezi z Zoisovo in državno štipendijo so opredeljene v Zakonu o štipendiranju, Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in pravilnikih o dodeljevanju državnih oziroma Zoisovih štipendij in v drugi področni zakonodaji. Za druge štipendije pa so te obveznosti določene s pogodbo, razpisom ali drugimi akti.

V primeru utemeljenih razlogov, ki so vplivali na opustitev izobraževanja (npr. dalj časa trajajoča bolezen oziroma poškodba ali invalidnost I. kategorije štipendista), lahko štipenditor Zoisovega štipendista oprosti vračila štipendije in mu štipendijo odpiše.

Tudi če iz kakšnih razlogov študent letnika ne naredi, naj obvezno prinese neko dokazilo (potrdilo) o opravljenih obveznostih ali potrdilo o ponovnem vpisu ali potrdilo o izgubi statusa, vendar da mu fakulteta dovoli opravljati izpite, saj v takem primeru lahko CSD izda odločbo o mirovanju za eno leto, brez dolga. V tem letu mora opraviti letnik, če ne je potrebno vračilo.

Pomembna razlika pri pogojih v novih zakonih
Vračanje štipendije, v primeru neopravljene zaključne naloge v dodatnem letu (absolventskem stažu)

V skladu z Zakonom o štipendiranju (ZŠtip), veljavnim pred 1. 1. 2014, ni potrebno vračilo štipendije, če štipendist ne diplomira oz. opravi zagovor zaključne naloge v času absolventskega staža. Izpiti za zadnji letnik, za katerega je prejemal štipendijo, pa morajo biti opravljeni. Štipendisti, ki so pridobili pravico do državne štipendije po Zakonu o štipendiranju (Ur. l. RS, št. 56/2013- ZŠtip-1; v nadaljevanju: ZŠtip-1), ki velja od 1. 1. 2014 dalje, morajo vrniti štipendijo, ki so jo prejeli tako za zadnji letnik kot za absolventski staž, če do konca absolventskega staža ne diplomirajo. Predpis, na podlagi katerega je štipendist pridobil pravico, je naveden v uvodnem (zgornjem) delu odločbe.

V nadaljevanju predstavljamo zgodbo študenta, ki je moral vračati kadrovsko štipendijo:

M. K.: »Po končani srednji šoli (kemijski tehnik) sem se vpisal na fakulteto v Ljubljani, kjer sem študiral na področju kemije. V tistem času se mi je ponudila odlična priložnost, da bi lahko dobil kadrovsko štipendijo v enem izmed slovenskih podjetij. Ker v času študija pride vsaka finančna pomoč prav in ker sem s tem dobil možnost kasnejše zaposlitve, sem to tudi izkoristil. Velik faktor odločitve je bilo dejstvo, da me, če ne končam študija, zaposlijo kot kemijskega tehnika in bom lahko odplačal štipendijo. Podjetje mi je nakazovalo štipendijo preko enega izmed Razvojnih centrov, ki črpa denar za štipendije iz EU. Tako je dalo podjetje pol štipendije, ostalo polovico pa razvojni center. Študij je v mojem primeru trajal 4 leta, ker sem dvakrat obiskoval prvi letnik in dvakrat tudi drugi letnik. Štipendijo sem dobival 2 leti, samo takrat, ko sem bil redno vpisan na študij. Če sem ponavljal ali pavziral, nisem bil upravičen do štipendije. Po vsakem šolskem letu sem moral na podjetje in razvojni center poslati potrdilo o opravljenih izpitih. Ko sem končal s študijem (žal neuspešno), smo se s podjetjem dogovorili, da bom vrnil štipendijo. V kratkem času so me zaposlili kot kemijskega tehnika. Štipendijo sem vračal samo podjetju, praktično sem zastonj delal nekje 9 mesecev. Nato pa sem v istem podjetju dobil bolje plačano delovno mesto in tako se je moj finančni status izboljšal. Štipendijo sem odplačal v enem letu.«

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

126 KOMENTARJI

 1. Pozdravljeni,

  zanima me kako je z vračilom štipendije, če ti fakulteta odobri opravljanje obveznosti (le še magistrsko delo) v št. letu 2015/2016? Trenutno (do 30.9.2015) sem vpisana v (podaljšanega) absolventa.
  Kako to vpliva na vračilo štipendije? Se potem zamakne obdobje do katerega je potrebno študij dokončati še za 1 študijsko leto?

  Hvala za odgovor.

  • Zdravo! Upam da ne odgovarjamo prepozno. Povprašali smo na CSD Ruše, kjer nam je Alenka Šantavec odgovorila: “V skladu z Zakonom o štipendiranju (ZŠtip), veljavnim pred 1.1.2014, ni potrebno vračilo štipendije, če štipendist ne diplomira oz. opravi zaključne naloge v času absolventskega staža. Izpiti za letnik, za katerega je prejemal štipendijo, pa morajo biti opravljeni. Štipendisti, ki so pridobili pravico do državne štipendije po zakonu o štipendiranju (Ur. l. RS, št. 56/2013- ZŠtip-1), ki velja od 1.12014 dalje, morajo vrniti štipendijo za zadnji letnik in absolventski staž, če ne diplomirajo. Predpis, po katerem so pridobili pravico, je naveden v uvodnem (zgornjem) delu odločbe.”
   Torej glede na napisano, glede na to, da še nisi magistrirala in nisi vpisana v absolventa je vračilo odvisno od tega, kdaj si pridobila pravico do štipendije – če si jo pred 2014, potem ni potrebno vračilo (če imaš opravljene vse izpite), če pa po 2014 pa je potrebno vračilo. Vseeno ti priporočamo, da preveriš še na svojem CSDju oziroma v primeru vračila, se poskušaš nekako dogovoriti za odlog ali kaj podobnega. Srečno 🙂

 2. Zdravo,

  Zoisovo štipendijo sem pridobila za študijsko leto 2013/14. Prvi letnik sem nato ponavljala, po ponovnem vpisu v prvi letnik pa sta mi ostala še dva izpita. Letos tako pavziram, fakulteta pa mi je odobrila opravljanje manjkajočih izpitov.
  Marca sem prejela poziv za predložitev dokazil, poslala sem jim omenjeno potrdilo in zaprosila za odlog štipendijskega razmerja do konca študijskega leta, saj sem do takrat en izpit že opravila. Prošnjo so mi zavrnili in me pozvali k vrnitvi. Na odgovor sem poslala pritožbo, na katero mi kljub temu, da je rok za odgovor že potekel, še vedno niso odgovorili. Sedaj pa sem uspešno zaključila vse študijske obveznosti.
  Je kakšna možnost, da mi je sedaj ni potrebno vrniti? Če je njihov razlog to, da v roku nisem zaključila vsega, je malo smešen, glede na to, da se jih tudi oni (preverjeno v večini primerov v zvezi s pritožbami) ne držijo. In kaj je najbolje da storim, počakam na odgovor ali jim kar sedaj pošljem potrdilo o opravljenih izpitih?

  Hvala za odgovor.

  • Zdravo!

   Glede na zakon je tako kot si napisala, torej da moraš vrniti štipendijo. Glede na to, da si poslala ugovor, ti predlagamo, da jih pokličeš in se pozanimaš, kaj se je zgodilo s to pritožbo, sploh če je rok za njihov odgovor že potekel. In ker bi bilo res dobro, da ti štipendije ni treba vračati, se poskusi dogovoriti za osebno srečanje s svojo svetovalko/skrbnico tvoje pogodbe. Če sledimo črti zakona, boš morala štipendijo vrniti – izjema so navedene v 87. členu zakona. Največ kar lahko naredijo je, da jo vrneš v večih obrokih. Ne glede na vse, jih vseeno poskusi prepričati, sploh glede na to, da si sedaj letnik uspešno zaključila, morda bodo lahko naredili izjemo. Držimo pesti da ti uspe, če ti bo, pa nam sporoči.

 3. Pozdravljeni,

  jaz imam pa eno vprašanje. Sem študent mag.študija in imam za opraviti le mag.nalogo. Vendar mislim da se mi letos ne bo izšlo. Prejemam pa državno štipendijo. Abs.staža ne morem več koristiti. Tako me zdaj zanima,ali bom v primeru, če do novega šol.leta ne dokončam mag.naloge, moral vračati štipendijo za to leto? Izpite pa imam vse opravljene. Mag.študij pa delam od leta 2014,tako da spadam že pod nov zakon štipendiranja(verjetno).

  Lp

  • Pozdravljen!

   Na žalost nisi natančno napisal, koliko časa že opravljaš magistrsko nalogo. Namreč, če si letos dokončal vse izpite in ti ostane le magistrska naloga, potem tvoje štipendijsko razmerje miruje (izgubiš status študenta, vendar ti je dovoljeno opravljanje študijskih obveznosti). Če pa je minilo že več kot eno leto, pa štipendijsko razmerje preneha in v tem primeru moraš vrniti štipendijo. Ne glede na vse, ti priporočamo, da se obrneš direktno na svoj CSD, saj ti bodo tam dali najbolj točne informacije glede na tvojo situacijo. Tudi če ti bo treba vrniti štipendijo, se včasih lahko z njimi dogovoriš, da ti zamrznejo vračilo za eno leto, če v tem času opraviš obveznosti. Srečno

 4. Pozdravljeni,

  letos sem drugi letnik,prvič. Torej vse sem delal sproti, imam narejene vse izpite iz obeh letnikov,zadnjega sem končal marca letos, od tedaj pa pišem magistrsko. Sem poklical na CSD, ter so mi povedali da če ne dokončam bom moral vračati. A ni to nenavadno, da je potrebno izpite+nalogo opraviti vse v nekaj mesecih? Sprašujem pa zato, ker sem od CSD že večkrat dobil napačne informacije.
  Hvala za odgovor.

  Lp

 5. Pozdravljeni,

  tudi jaz imam problem z vračilom stipendije. In sicer… za studijsko leto 2011/2012 sem dobila odobreno stipendijo. Potem je mati 21. 12 .2011 predala zahtevek za neko drugo subvencijo in takrat so avtomatsko zopet morali obračunati mojo stipendijo, ker je tako narekoval “novi zakon”. Pet mesecev kasneje, 31. 5. 2012, je zahtevku sledila odločba v kateri so izračunali, da po novem zakonu presegam cenzus in se mi stipendija da v mirovanje. Na to odločbo sem se pritožila, vendar je bila pritozba zavrnjena. Takrat so mi na CSD zagotovili, da mi stipendije za jan., feb., mar., in april ne bo potrebno vračati…. vse do 31. 7. 2014, ko sem dobila odločbo, za vračilo stipendije, kjer so se sklicevali na šesto alineo 49. člena zakona o štipendiranju, ki se nanaša na prenehanje štipendijskega razmerja in se glasi:
  -če po enoletnem mirovanju štipendijskega razmerja ne predloži ustreznih dokazil oziroma na podlagi predloženih dokazil ne izpolnjuje pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije (vir: http://www.uradni-list.si/1/content?id=81089 – 29.7.2014).

  Na to odločbo sem se pritožila, ker sem vse studijske obveznosti koncala in septembra 2013 tudi diplomirala. Z CSD sem takrat dobila odgovor, da je moja pritožba posredovana na organ druge stopnje (ministrstvo). Z ministerstva sem sedaj po skoraj dveh letih prejela odgovor, da je moja pritožba neutemeljena in, da se sedaj sklicujejo na nek drug člen po katerem moram za mesece jan – apr 2012 stipendijo vrniti.

  Na internetu sem zasledila tudi tole: državna štipendija; študentom in dijakom, ki so starejši od 18 let, in ki jim je pravica do državne štipendije za šolsko leto 2011/2012 že priznana, ni treba storiti ničesar, saj bodo štipendijo prejemali celo šolsko / študijsko leto oziroma dokler jim je pravica priznana z odločbo (vir: https://www.mojazaposlitev.si/novice/iskalci/Spremembe-ki-jih-prinasa-nova-socialna-zakonodaja-91.php – 16. 9. 2016) in me zanima ali to drzi?

  Poleg tega me zanima, ali obstaja kaksne zakonski rok v katerem je potrebno dobiti odgovor, predn zadeva zastara (če sploh lahko zastara) in če se mi “splača” sproziti socialni spor, saj so nenazadnje sami krivi, da so takrat sprejeli zakon brez informacijske podpore in so se procesi vlekli po pol leta.

  Hvala za Vas odgovor in lep pozdrav!

  • Zdravo,

   tvoja zadeva je kar kompleksna. Se bomo pozanimali pri strokovnjakih in ti sporočimo. Stay tunned 😉

  • Zdravo še enkrat. Pozanimali smo se na dveh CSDjih, kjer pa nam nekega oprejemljivega odgovora ne dajo, oziroma, če jih citiram: “Tako je, kot ste napisali. Res, da po 01.01.2012 ni bilo potrebno štipendistom storiti nič, a če se je uveljavljala katera druga pravica se je na novo izračunala tudi državna štipendija. Ker je prišlo do preplačila morate seveda ta del vrniti. Če boste šli v socialni spor pa je vaša odločitev.” Na drugem pa so svetovali, da se obrnete na svoj CSD.

   Predlagamo ti, da se obrneš na svetovalko, ki je skrbela za tvojo pogodbo in poskušata najti neko vmesno pot, vendar so zadeve bolj kot ne že dokončne. Glede socialnega spora, zadeva lahko traja in boš morala veliko časa in energije posvetiti temu, na koncu pa niti ni nujno, da bo rešeno v tvojo korist.

 6. Pozdravljeni!

  Zanima me, kako je v primeru, da obiskujem 1. letnik faksa in dobivam Zoisovo štipendijo, a se odločim za prepis? Moram štipendijo vračati ali mi miruje in jo lahko že spet začnem dobivati v 2. letniku (seveda, če imam dovolj visoko povprečje ocen)? Ali obstaja še kakšna druga možnost? Moram v primeru vračanja štipendije naslednje leto ponovno kandidirati za njeno pridobitev?

  Hvala za odgovor in lep pozdrav.

  • Zdravo,

   najprej te moramo opozoriti, da moraš o prepisu obvestiti štipenditorja (torej Javni sklad – svetujemo ti, da to storiš še preden prepis tudi izvedeš, pokliči jih in povprašaj o načinu obvestila). Glede na vprašanje, predvidevamo, da se imaš namen prepisati na drugo fakulteto zopet v prvi letnik – v tem primeru ti bo štipendija mirovala in je ne boš prejemala. Lahko jo potem prejemaš naprej v 2. letniku, vendar boš morala izpolnjevati vse pogoje. Štipendijo se vrača po tem, ko se po enem letu mirovanja ugotovi, da naprej ne izpolnjuješ pogojev. In potem ko jo vračaš, jo moraš ponovno pridobiti (imeti poseben dosežek in vse ostale pogoje).

 7. Pozdravljeni!
  Mene zanima.a kak je z tem jaz sem prejemal štipendijo od 2 letnika in zaj jo imam v mirovanju (ponavljam 4 letnik) sem študent z posebnimi potrebami. In sem se odločil da bom prenehal hoditi v šolo in si poiskat službo in Me zanima če morem jaz za vse 3 leta vracat ali samo za 4 letnik. Lp

  • Pozdravljen Tim!
   Sicer nisi napisal katero štipendijo prejemaš, vendar glede na zakon, se vrača štipendijo le za neuspešno zaključen letnik, torej v tvojem primeru le za 4. letnik. Sicer pa držimo pesti, da ti letnik vseeno uspe narediti, saj je šele začetek leta. Srečno 🙂

 8. Pozdravljeni!
  Obiskujem ponovno drugi letnik 4. letnega programa in me zanima, če moram vračati štipendijo, če se prepišem v 3. letni program na enaki šoli?
  Lp.

  • Zdravo Aljaž!
   Če boš uspešno zaključil 2. letnik, potem ti štipendije ni treba vračati, saj si izpolnil pogoje prejemanja. Če pa se boš prepisal na drug program v nižji letnik, potem pa boš štipendijo moral vrniti (le za neuspešno izdelan letnik). Tudi če boš zamenjal program, ti priporočamo, da o tem že prej obvestiš štipenditorja in povprašaš, kakšne možnosti imaš. Morda pa se lahko kaj pozitivnega dogovoriš. Good luck!

 9. Pozdravljeni,
  sem absolventka magisterija. Vse izpite imam narejene v roku, ostala mi je samo se magisterska naloga, ki jo imam v planu narediti letosnje sol.leto. Drzavno stipendijo sem zacela prejemati ze leta 2010/11, ko sem se vpisala v 1.letnik 1.stopnje. Stipendijo sem redno dobivala vsa leta izobrazevanja, tako na 1.stopnji kot na 2.stopnji. Nikoli nisem ponavljala letnika, le koristila sem absolventa tudi na 1.stopnji. Zanima me, glede na to da sem kot absolvent na 1.stopnji prejemala drzavno stipendijo ali jo lahko tudi sedaj prejemam kot absolvent na 2.stopnji? Ali je mozno da bi CSD zahteval vrnitev stipendije za leto 2015/16? Ceprav imam narejene vse izpite, le magisterska naloga mi manjka.

  • Zdravo!
   Zakon ne omejuje prejemanje štipendije z absolventskim stažem, saj je državna štipendija namenjena študentom iz socialno ogroženih družin, tako da jo boš lahko prejemala tudi med absolventom na drugi stopnji. Vseeno za to informacijo pokliči na svoj CSD, saj je vprašanje, ali se ti za drugo stopnjo šteje star ali nov zakon. Povprašaj tudi za vračanje, saj glede na to, da si že vpisana v absolventski staž in štipendije ne prejemaš, se šteje, kot da nisi opravila vseh obveznosti in je možno, da boš štipendijo morala vračati. Čim prej pokliči na svoj CSD in se dogovori, da bo najbolje zate.

 10. Živjo! Prejemam državno štipendijo in sem v 2. letniku na gimnaziji. V šolskem letu 15/16 sem imel povprečje ocen 4.4 in zato sem dobil malo višjo štipendijo. Kaj se zgodi če bom imel v tem letniku nižje povprečje ocen? Bom moral kaj denarja vrniti?

  • Zdravo!
   Pri prejemanju državne štipendije je pomembno, da izpolnjuješ pogoje, torej da uspešno končaš letnik oziroma celotno izobraževanje. Kar se tiče dodatka, ti ga ni treba vračati, saj si si ga zaslužil z dobrimi ocenami. Seveda pa spodbujamo, da boš tudi letos imel visoke ocene 😉

 11. Pozdravljeni!

  Trenutno obiskujem 4. letnik študija na FDV, prejemam državno štipendijo in bom po zaključku semestra vzela absolventa, saj lahko določen izpit opravim šele oktobra. Zanima me, ali imam lahko v času absolventskega staža državno štipendijo ali bom morala štipendijo vračati?

  • Zdravo!

   Štipendijo lahko prejemaš tudi v času absolventskega staža, in sicer v času izobraževanja le enkrat. Ko pa boš diplomirala, pa moraš to javiti v roku 8. dni in predložiti štipenditorju dokazilo. Srečno pri diplomi 🙂

 12. Pozdravljeni!

  Trenutno sem si za šolsko leto 2016/17 vzela dodatno leto (ali po starem absolventski staž). Za opraviti imam še magistrsko nalogo vse izpite sem opravila v prejšnjem šolskem letu, torej v zadnjem letniku druge stopnje. S CSD prejemam državno štipendijo že od začetka študija torej že pet let. Letos sem državno štipendijo dobila tudi za dodatno leto. Zanima pa me, ali moram štipendijo vračati v primeru, da do septembra 2017 ne magistriram? Če pa bi npr. podaljšala staž s pomočjo prošnje (dolgotrajna bolezen) ali potem 100% ni potrebno vračati štipendije, s tem da je drugo dodatno leto ne bi zaprosila?

  Imam pa še eno vprašanje glede kadrovske štipendije: Slovenske železnice so objavile razpis za nekaj kadrovskih štipendij in na ta razpis sem se prijavila. Prošnja je odobrena, prejeti moram le še dopis za sklenitev pogodbe. Zanima me, ali bi morala štipendijo vračati, če ne magistriram v šolskem letu 2016/17 oziroma ali je v vseh pogodbah določen tudi rok diplomiranja? Ali v tem primeru lahko odklonim sklenitev pogodbe tudi če je vloga že pozitivno odobrena?

  • Pozdravljena 🙂

   Če do roka ne magistriraš, boš morala štipendijo vračati, saj ne boš izpolnila svoje obveznosti. Nisi pa napisala, kdaj si se vpisala na drugo stopnjo (dva različna zakona). Tudi če podaljšaš absolventski staž, moraš to štipenditorju sporočiti. Pri tem je najbolje, da se individualno dogovoriš glede vračanja oziroma pogojev, saj bodo največ vedeli o tvojem primeru na tvojem CSDju.
   Za kadrovske štipendije je tako kot si napisala. Preden boš podpisala pogodbo, jo dobro preglej. Pogodba je za vsakega podaljevalca kadrovske štipendije lahko drugačna, tako da so pogoji v vseh pogodbah različni. Če se s pogodbo oziroma pogoji v njej ne strinjaš, lahko odkloniš sklenitev, samo sporočiti jim moraš. Srečno 🙂

 13. Pozdravljeni še enkrat,

  na drugo stopnjo sem se vpisala oktobra 2014, torej takoj po končani prvi stopnji. Ali to kaj spremeni glede vračanja štipendije?

  Hvala za vaš odgovor.

  • Ne, to le pomeni, da zate velja nov zakon, torej da boš morala vrniti štipendijo, če ne magistriraš do roka, za absolventski staž in zadnji letnik. V primeru podaljšanja absolventskega staža, pa kot smo že napisali, se dogovori s CSDjem. Seveda pa je najbolje in spodbujamo, da magistriraš čim prej. Naj ti bo ravno to motivacija 😉

 14. Pozdravljeni!
  Sem dijakinja 1 letnika Biotehnični center – smer cvetličar. V tem letu se nameravam zamenjati program in sicer s cvetličarja na vrtnarja. Prejemam štipendijo in zanima me, če moram res vrniti štipendijo z obrestmi skupaj za te tri mesece kot so mi to povedali.
  Hvala za odgovor.

  • Pozdravljena!

   Nisi napisala, če si pred menjavo programa, štipenditorja obvestila o menjavi. Namreč, če ga nisi, je to vzrok za vračanje, saj moraš štipenditorja o vseh spremembah programa prej obvestiti. Nisi pa napisala, katero štipendijo prejemaš. V vsakem primeru ti predlagamo, da greš osebno do štipenditorja in se pozanimaš, kakšne so tvoje možnosti.

 15. Pozdravljeni!

  Moj primer je malo bolj kompleksen, saj me zanima, če moram vračati štipendijo. Trenutno imam absolventa, vendar mislim, da mi ne bo uspelo pravočasno diplomirati saj bom odsotna v tujini, namreč nikakor ne morem vstopiti v kontakt v profesorico pri kateri še imam obveznosti. Da razložim situacijo: študirati sem začela z šolskim letom 2010/2011. Štipendijo sem dobivala za prvi letnik (2010/2011), nato sem ponavljala letnik, za 2. letnik (2012/2013) sem dobivala štipendijo, nato pa sem pauzirala in ravno tukaj se mi zatakne. Ne razumem kateri zakon pride za mene v poštev. Namreč v šolskem letu 2013/2014 nisem dobivala štipendije, saj sem pauzirala, nato sem pa normalno nadaljevala študij 3letnik (2014/2015), 4.letnik (2015/2016).
  Prosila bi vas za obrazložitev, saj potujem v tujino in obisk CDS-ja ni mogoč. Najlepša hvala!

  • Pozdravljena!

   S tvojim vprašanjem smo se obrnili na CSD, takoj ko dobimo odgovor, sporočimo. Lp, uredništvo

  • Absolventka zdravo! Dobili smo odgovor od ga. Alenke Šantavec s CSD Ruše, in sicer: “Štipendistka, ki je na vas naslovila vprašanje, naj pogleda na odločbo CSD-ja, po katerem zakonu ji je bila dodeljena štipendija. Na začetku odločbe, v uvodu, je naveden predpis, po katerem je upravičena. Glede na to, da je bila v 1. letnik vpisana leta 2010, menim, da po “starem” Zakonu o štipendiranju (ZŠtip). Po tem zakonu štipendije za absolventa ni potrebno vračati. Po Zakonu o štipendiranju (ZŠtip-1), ki je bil objavljen v Uradnem listu 56/2013, mora štipendist vračati štipendijo, če pravočasno ne zaključi izobraževalnega programa za absolvent in 4. letnik. Verjetno bi bilo najbolje, da štipendistka na CSD, ki je izdal odločbo pokliče ali napiše elektronsko sporočilo in tako ji bodo točno povedali, po katerem predpisu ji je bila pravica dodeljena in če bo štipendijo potrebno vračati.”

   Upamo da si dobila odgovor in da ti štipendije ne bo treba vračati.

 16. Pozdravljeni mene pa zanima imamo deklico v rejništvu in smo uradno postavljeni skrbniki ali bomo mi morali vračat v primeru neuspešnega
  konca šolanja državno štipendijo.

  • Pozdravljeni!

   Če je štipendist mladoleten, morajo vlogo tako in tako podpisati tudi zakoniti zastopniki – predvidevamo, da ste to vi. V zakonu sicer je sicer napisano, da mora štipendijo vračati štipendist, ni izrecnega nosilca dolga. Kako bo vrnil štipendijo štipendist, je njegova skrb, predvsem če je polnoleten.

 17. Pozdravljeni. Hčerka obiskuje 4. letnik gimnazije in je prejemnica Zoisove štipendije. Živi cca 80 km izven kraja stalnega bivališča, v dijaškem domu, v kraju šolanja. S februarjem bi se iz dijaškega doma preselila v najemniško stanovanje (do meseca junija, torej za čas 5 mesecev). Zanima me, ali mora Javni sklad obvestiti o spremembi začasnega bivališča (vsekakor bo potrebno na upravni enoti evidentirati drug začasni naslov) in če bo to vplivalo na prejemanje dodatka za bivanje? Hvala.

  • Pozdravljeni!

   Glede na to, da se bo preselila, spremenil se bo tudi začasni naslov, je že zaradi te menjave na Javni sklad treba javiti spremembo. Če je bila hči do sedaj upravičena do dodatka (torej niste imeli subvencioniranega bivanja v dijaškem domu), se po selitvi ne bo nič spremenilo, dodatek ji bo ostal. Če pa zaradi subvencioniranega bivanja ni bila upravičena do dodatka, bo sedaj po zakonu postala, vendar se ta sprememba ne upošteva med letom, torej ne bo vplivala na pridobitev dodatka, saj bi morala imeti to bivališče od prvega dne šolskega leta (17. člen Pravilnika o dodeljevanju Zoisovih štipendij). Sicer pa vam svetujemo, da za zagotovo informacijo povprašate na Javnem skladu, po telefonu so stalno dosegljivi. Prav tako pa bomo veseli, če boste z nami delili njihovo povratno informacijo.

 18. Pozdravljeni!

  V letu 2016/2017 sem se vpisala v prvi letnik faksa univerze v Ljubljani in odobrena mi je bila državna štipendija, ki sem jo začela prejemati tega januarja. Ugotovila sem da mi ta faks ne ustreza in zdaj bi rada prenehala opravljati obveznosti na tem faksu (torej ne bi dokončala prvega letnika) in bi se potem naslednje leto vpisala ponovno v prvi letnik drugačnega faksa. Zanima me ali moram zdaj štipendijo vračati? Mi bo prihodnje leto dovoljeno vložiti prošnjo za prejemanje štipendije ali mi bo naslednje leto štipendija mirovala in jo ne bom prejemala.

  Hvala za vse informacije.

  • Pozdravljena!

   Naslednje leto ti bo štipendijsko razmerje mirovalo. Če pa tudi naslednje leto ne boš dokončala prvega letnika, potem pa boš štipendijo morala vračati. Ne pozabi pa štipenditorja (torej CSD) obvestiti o spremembi izobraževalnega programa, ko boš na novo vpisana. Srečno 🙂

 19. Pozdravljeni,
  prejemam Zosiovo štipendijo, pridobljeno po novem zakonu. Naslednje leto si želim vzeti dodatno leto oz. absolventa, a nisem povsem prepričana, ali bom takrat tudi prejemala štipendijo?
  In ko se bom potem vpisovala na 2.stopnjo, se mi računa povprečno oceno izpitov, opravljenih v času absolventa ali povprečno oceno 3. letnika? Diplome drugače pri nas ne pišemo, tako da bom vpisala dodatno leto na podlagi neopravljenih izpitov.
  Upam, da sem bila razumljiva.:)
  Hvala in lep pozdrav.

  • Pozdravljena!
   V času dodatnega leta lahko prejemaš štipendijo, vendar v času celotnega izobraževanja le eno absolventsko leto (torej, če jo boš koristila po prvi stopnji, je po drugi ne moreš). Povprečna ocena se ti bo izračunala z ocenami v 3. letniku, saj se upošteva “povprečje vseh številčno izraženih končnih ocen, razen ocene iz diplomskega dela, ki jih je študent prejel v obdobju od 1. oktobra do 30. septembra preteklega študijskega leta glede na študijsko leto, za katerega se uveljavlja državna štipendija.” To pomeni, če boš uveljavljala pravico do štipendije v absolventu, se ti bodo upoštevale ocene 3. letnika, če pa je v času absolventa ne boš prejemala, pa se ti pri vpisu na 2. stopnjo upoštevajo ocene iz absolventa. Vendar, če je teh ocen manj kot tri, se povprečna ocena pa sploh ne računa. Lahko pa si več o tem prebereš v pravilniku: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11878 (predvsem 4. člen). Upamo da smo ti odgovorili na tvoje vprašanje 🙂

 20. Pozdravljeni!

  Mene pa zanima, kako je s tem…
  Sestra lani ni izdelala 4. letnika. Imela je 2 popravna izpita, zato ni mogla iti delat mature. S trenutnim šolskim letom se je ponovno vpisala, opravila popravne izpite in maturo – trenutno čaka še na rezultate. V šolskem letu 2015/2016 je prejemala državno štipendijo. Najprej so ji jo zamrznili, je ni bilo potrebno vračati (kao), nato pa je kar naenkrat dobila domov odločbo, da mora štipendijo v celotnem znesku vrniti, kljub temu, da je vpisana v letnik, ki ga ponavlja, je uspešno naredila popravne izpite in opravljala tudi maturo.

  Kako je torej sedaj z vračanjem štipendije? Jo mora vrniti ali ne? Njena sošolka, ista situacija, isti popravni izpiti, druga socialna delavka, štipendije namreč ne vrača, niti ni prejela nobene odločbe.

  Mi lahko, prosim, odgovorite, kako je s tem? Lahko tudi na elektronski naslov: lukikika@gmail.com

  Hvala in lp

  • S CSD Ruše so nam odgovorili naslednje: »Če prav razumem, je štipendistka prejemala štipendijo za 4. letnik v šolskem letu 2015/2016 in 4. letnik v šolskem letu 2016/2017 ponavlja. Če je tako, ji štipendijsko razmerje v tem šolskem letu miruje, vse obveznosti in maturo mora opraviti do 30.9.2017 (prva alineja prvega odstavka 95. člena ZŠtip-1). V tem primeru ni vračila.
   Če pa je štipendistka prejela štipendijo za 4. letnik v šolskem letu 2015/2016 in letnika ni zaključila ter ni opravila mature do 30.9.2016 in je štipendijsko razmerje v lanskem šolskem letu prenehalo (druga alineja 97. člena ZŠtip-1), mora štipendijo vrniti (1. odstavek 99. člena ZŠtip-1).«

   Upamo da je dovolj razumljivo. Če mislite, da je prišlo do napake, naj obišče svojo svetovalko na CSD oziroma vloži pritožbo.

 21. Pozdravljeni,
  sem prejemnica državne štipendije in sem v letu 2016/17 vpisana v 1. letnik faksa univerze v Ljubljani. Ugotovila sem, da mi ta študijska smer ne ustreza in se bom prepisala na drugo fakulteto. Zanima me ali moram V TEM LETU uspešno zaključiti prvi letnik, da ne rabim vračati štipendije; in ali ta v naslednjem študijskem letu (ko bom ponovno 1. letnik, le na drugi fakulteti) obvezno miruje, ali pa lahko storim kaj, da jo bi vseeno prejemala?
  Hvala, LP

  • Zdravo! Če letnika ne boš opravila, ti bo štipendijsko razmerje naslednje leto mirovalo. Na žalost ne moreš proti temu narediti nič. Naprej boš štipendijo dobivala šele, ko boš uspešno opravila 1. letnik. Če ga tudi naslednje leto ne boš, pa boš morala štipendijo vrniti.

 22. Zdravo! Od oktobra dalje nimam več statusa, do takrat pa sem že od prvega letnika faksa (2009/2010) prejemala državno štipendijo. Lani sem zaključila vse izpite na drugi stopnji, ostala mi je samo še magistrska naloga, ki pa je že v nastajanju. Zanima me, ali bom morala štipendijo vračati, če ne magistriram do konca tega šolskega leta? Saj mi ni čisto jasno, od kdaj se začne šteti odločba o prejemanju štipendije. Ko sem vložila prvič, leta 2009 ali leta 2014, ko sem po diplomi takoj vpisala drugo stopnjo? Ne vem, kateri zakon velja v mojem primeru?

  • Zdravo!

   S 1.1.2014 se je začel uporabljati nov zakon, tako da, če si vložila novo vlogo po tem datumu, potem velja zate nov zakon, stari zakon je veljal zate le do dokončanja prve stopnje. Ti pa zagotovo piše ime zakona tudi v odločbi – ZŠtip (stari zakon) ali ZŠtip-1 (nov zakon). Kar se tiče vračanja, moraš še napisati če si že koristila absolventski staž, če ti je štipendija že kdaj mirovala itd. V grobem, ti je še ni treba vračati, če vpišeš absolventa. Če si ga že izkoristila in ti je štipendija že mirovala, potem pa boš morala štipendijo vračati. Ti pa toplo priporočamo, da se že sedaj pozanimaš na svojem CSDju kakšne so tvoje možnosti. In veliko sreče pri magistrski 😉

 23. Zdravo, v drugem letniku magisterija(solsko leto 2015/16) sem prejemal državno stipendijo in dokoncal vse izpite tako da mi ostane se magistrska naloga, nato sem vpisal absolventa(solsko leto 2016/17) in se vedno prejemal stipendijo. 29.3.2017 sem zaposlil. Sedaj me zanima kaj se sedaj zgodi s stipendijo in kaj se zgodi ce ne magistriram v tem solskem letu? Zanima me tudi kaj se zgodi v primeru če vzamem podaljsanega absolventa? Hvala za odgovor.

  • Zdravo!

   Prva zadeva je, da moraš v roku 8. dni, odkar si se zaposlil, sporočiti to spremembo na CSD. To pomeni, da štipendije ne boš več prejemal, štipendijsko razmerje bo takoj prenehalo (če si jo že prejel za april, jo boš moral vrniti). Tudi če vzameš podaljšanega absolventa, štipendije ne boš prejemal. Štipendijo pa boš moral vrniti, če ne boš zaključil študija v tem študijskem letu, je pa velika verjetnost, da jo boš moral vrniti tudi zaradi zaposlitve – poskusi se dogovoriti, da ti je ni treba, če magistriraš do konca študijskega leta. Nujno pa sporoči spremembo na CSD! Sporoči kako se bodo odločili in srečno.

 24. Živjo,

  tole sporočilo pišem za vse, ki so si površno prebrali zakon o štipendiranju, in tako kot jaz, vzeli štipendijo v absolventu. Sam sem do konca absolventa opravil vse izpite, medtem ko pa mi magistrirati še ni uspelo. Štipendijo sem prejemal v 1, 2 letniku in absolventu magistrskega študija. Se pravi prejemati sem jo začel junija 2014, v šolskem letu 13/14. Ves čas sem imel v glavi zakon do leta 2014, ki pravi, da štipendije ni potrebno vračati, v kolikor imaš opravljene vse izpite. Ta podatek sem preveril tudi na CSD kjer so mi vrli delavci na našem uradu zatrdili, da je temu tako tudi v mojem primeru. Potem pa šok, ko sem prijel izračun za vrnitev štipendije, ki pravi, da je potrebno vrniti štipendijo tako za absolventa kot za zadnji letnik. Glede na lepo povprečje + dodatek za bivanje, bolje da ne povem kakšen znesek so mi poslali. Sedaj so mi svetovali, da naj napišem pritožno in mogoče mi bo, glede na absurdnost zakona, uspelo doseči, da bi vrnil samo za absolventa.

  Tako, da opozorilo vsem, če niste povsem prepričani, da vam bo uspelo magistrirati v podaljšanem letu, dvakrat premislite, če se splača jemati štipendijo.

  • Zdravo Uroš!

   Hvala za tole opozorilo. Res je, vsi ki so začeli štipendijo prejemati po 1.1.2014, ali pa so se vpiali na višjo stopnjo po tem datumu, avtomatsko velja nov zakon, ki predvideva, da študenti naredijo vse obveznosti študija do konca absolventa, v nasprotnem primeru pa mora študent vračati štipendijo. In kot si napisal, poskusi s pritožbo, saj konec koncev, si zadnji letnik opravil, manjka pa ti le magistrska. Držimo pesti da ti bo uspelo. Za ostale pa opozorilo iz prve roke 😉

 25. Pozdravljeni,

  v šolskem letu 2015/2016 sem opravljal 4.letnik na programu tehnika, letnika nisem uspel narediti zaradi osebnih težav in malo zaradi bolezni in še drugih razlogov, končal sem z 3 popravci, ob koncu letnika sem klical na zavod in vprašal če mi bo treba vračati štipendijo in mi je bilo rečeno, da mi nebi bilo treba, če bi mi uspelo letnik uspešno narediti v naslednjem šolskem letu oziroma če šolanje nebi totalno opustil, v tem šolskem letu 2016/2017 šolo dokončujem po izpitih, ki jih plačujem in računam opraviti maturo v prvem možnem roku, danes sem dobil po pošti neko odločbo, ki zahteva da v roku osmih dneh prinesem potrdilo o zaključku šolanja z opravljeno maturo v letu 2015/2016 jaz seveda tega nimam, sedaj nevem kaj točno želijo in kaj naj naredim malo sem zaskrbljen in me zanima če to pomeni da bom moral vračati štipendijo, ker res ni majha količina denarja. Hvala za morebitne odgovore.

  • Zdravo!

   Podoben primer smo že imeli, in so nam na CSD odgovorili: “Če je štipendist prejemal štipendijo za 4. letnik v šolskem letu 2015/2016 in 4. letnik v šolskem letu 2016/2017 ponavlja. Če je tako, mu štipendijsko razmerje v tem šolskem letu miruje, vse obveznosti in maturo mora opraviti do 30.9.2017 (prva alineja prvega odstavka 95. člena ZŠtip-1). V tem primeru ni vračila.
   Če pa je štipendist prejel štipendijo za 4. letnik v šolskem letu 2015/2016 in letnika ni zaključila ter ni opravil mature do 30.9.2016 in je štipendijsko razmerje v lanskem šolskem letu prenehalo (druga alineja 97. člena ZŠtip-1), mora štipendijo vrniti (1. odstavek 99. člena ZŠtip-1).”
   Torej, če 4. letnik letos ponavljaš, potem ni potrebno vračanje, v kolikor pa ne, pa je vračanje potrebno. Svetujemo ti, da še enkrat pokličeš na CSD in preveriš. Kot kaže ti prvič niso dali pravilne informacije. Prav tako pa jim predstavi svoje stanje, zakaj ti ni uspelo narediti zadnjega letnika. Držimo pesti

 26. Pozdravljeni
  V šolskem letu 2011/12 sem dobival zoisovo štipendijo za 1.letnik. Vendar ker nisem opravil enega izpita nisem mogel naprej v 2.letnik zato sem ga najprej ponavlal potem pa še pavziral, ker me je profestor 7x vrgel. Vmes sem dobil pošto da moram štipendijo vrnt (znesek 2600€) in sem se pritožil in jim pojasnil da bom letnik dokončal 2 mesca kasneje ko sem dobil pošto. Odgovorili so mi da je zadeva v mirovanju. Lansko leto sem diplomiral, sedaj se pa dobil da moram štipendijo vrnt. Zanima me če kdo ve kako bi se lahko temu izognil?
  Hvala

  • Zdravo!

   Najprej ko si ponavljal, ti je štipendijsko razmerje mirovalo, nato, ko si pavziral, pa je prenehalo, in po zakonu moraš štipendijo vrniti za neuspešno opravljen letnik. Tukaj na žalost ni nekih izjem, ki bi jih lahko uporabil. Glede na to, da pa so ti odgovorili, da je zadeva v mirovanju, upamo da si jih obvestil o tem, da si uspešno končal letnik. V kolikor jih nisi, nimajo podatka, da si letnik uspešno zaključil, zato tudi pošta glede vračanja. Seveda pa tako kot svetujemo vsem, tudi tebi svetujemo, da jih pokličeš ali obiščeš in se dogovoriš za rešitev. Srečno

 27. Pozdravljeni,

  v 2016/17 šolskem letu obijskujem 1. letnik Filozofske Fakultete in mi na žalost ne bo uspelo uspešno opraviti ta letnik. Vendar imam namen se v letu 2017/18 prepisati na drugi faks. Trenutno prejemam državno štipendijo in me samo zanima, če jo bom morala ob koncu šolskega leta vrniti in če je potem še kaka možnost da bi štipendijo še naprej prejemala?

  Najlepša hvala za vaš odziv

  • Zdravo!

   Preden se boš prepisala, moraš pridobiti najprej soglasje od štipenditorja, torej od CSD. Štipendija ti bo mirovala in če boš 1. letnik uspešno opravila na novi fakulteti, ti štipendije ne bo treba vračati, v nasprotnem primeru pa jo boš morala. Kasneje, ko boš v 2. letniku, pa lahko zopet dobivaš štipendijo, če izpolnjuješ vse pogoje. Srečno!

 28. Zivjo,

  Tudi jaz imam vprasanje glede absolventskega staza in vracanja drzavne stipendije. V 1.letnik sem se vpisala 2013/2014, vse izpite sem opravila sproti, letos pa sem si vzela absolventa za pisanje diplomske. Ali bom v primeru, da mi ne uspe diplomirat do konca studijskega leta morala vracat stipendijo?
  (Bega me, saj sem stipendijo zacela prejemati pred 1.1.2014, se pravi po starem zakonu, na zadnji odlocbi pa mi pise ZŠtip-1.. Razen, ce je mogoce samo na prvi odlocbi, se pravi iz prvega letnika napisano ZŠtip in se potem steje, kot star zakon)?

  Upam, da nisem prevec zakomplicirala?
  Hvala!

  • Zdravo!

   Na CSD so nam odgovorili, da boš morala štipendijo vrniti, v kolikor si jo dobivala po novem zakonu. Kateri zakon se bo upošteval, ti ne moremo zagotoviti, zato je najbolje, da pokličeš na svoj CSD in jih povprašaš, zakaj je na novi odločbi uporabljen nov zakon in kateri se upošteva v tvojem primeru. Se pa strinjamo, da če si dobila prvič štipendijo po starem zakonu, da bi se slednji moral uporabljati do konca tvojega izobraževanja, torej do diplomiranja. Držimo pesti da se vse izide pravilno.

 29. Pozdravljeni,

  v letu 2016/17 sem vpisana v dodatno leto in delam magistrsko nalogo. Ce do septembra ne magistriram, ali je potrebno drzavno stipendijo vracati samo za dodatno leto ali tudi za drugi letnik magistrskega studija, ki je potekal v letu 2015/2016 (glede na to da magistrsko delo preko kreditnih tock ravno tako spada pod drugi letnik cetudi jo delam med dodatnim letom)? Naj opomnim, da sem izpitne obveznosti koncala ze v drugem letniku 2015/2016.

  Hvala za odgovor in lep pozdrav.

  • Živijo,

   na CSD so nam odgovorili, da boš morala vračati štipendijo za drugi letnik in za dodatno leto, v kolikor ne boš magistrirala. Zato držimo pesti, da ti uspe do oktobra magistrirati.

 30. Zdravo,

  ali je v primeru podaljšanja absolventa (statusa) potrebno vračati štipendijo, pridobljeno na drugi stopnji po novem zakonu, ki predvideva vračanje štipendije?

  Hvala za vaš odgovor.

  • Zdravo,

   v primeru podaljšanja absolventskga staža, moraš predložiti potrdilo o dokončanju študija po preteku podaljšanega absolventskega staža. Če ti v tem času ne uspe magistrirati, pa moraš štipendijo vračati. Srečno!

 31. Zivjo,

  Tudi jaz imam vprasanje glede absolventskega staza in vracanja Zoisove stipendije. V 1.letnik sem se vpisala 2013/2014. Letos sem si vzela absolventa za pisanje diplomske in dokončanje še zadnjega izpita. Ali bom v primeru,da še zadnji izpit opravim letos, vendar mi ne uspe diplomirat do konca studijskega leta ,morala vracati Zoisovo stipendijo?

  najlepša hvala za odgovor

  • Zdravo!

   Če si štipendijo prejela pred 1.1.2014, potem ti štipendije za absolventsko leto ni treba vrniti, saj se uporablja star zakon. Vendar moraš opraviti vse izpite za zadnji letnik. Preveri pa tudi na Skladu, da se resnično uporablja prejšnji zakon, po katerem ni potrebnega vračila. Srečno.

 32. Spoštovani,

  vljudno vas prosim za pomoč.

  Marca 2013 sem prejela poziv za vračilo neupravičeno prejete Zoisove štipendije za prejšnje študijsko leto, na odločbo sem se pritožila, vendar mi je bila po skoraj enem letu zavrnjena kot neutemeljena.

  Dne 7.3.2014 sem poslala prošnjo za odpis s podredno prošnjo za odlog vračanja Zoisove štipendije na podlagi socialnega statusa in starševstva. Prav tako sem navedla, da sem opravila obveznosti ter letnik, za katerega sem prejemala štipendijo zaključila in da študij nadaljujem kot redno vpisana v tretji letnik. Priložila sem vsa veljavna dokazila, ki so izkazovala moj socialni položaj in potrdila o statusu študenta. Na prošnjo mi nikoli niso odgovorili.

  Sedaj sem po štirih letih in enem mesecu prejela opomin pred izvršbo s strani Sklada, kjer mi grozi izvršba, če v roku 15 dni ne bom vrnila štipendije. Dodali so stavek, kjer se sklicujejo na drugi odstavek 51. člena (stari Zštip), kjer se lahko vračanje štipendije odpiše, če štipendist Zoisove štipendije ne more vrniti tudi po odlogu.

  Svetujejo mi, naj zaprosim za odlog.

  O prošnji za odpis/odlog sploh niso odločali tri leta, potem pa predlagajo prav to, kar sem že naredila. Ponovno sem poslala prošnjo za odpis/odlog, kjer sem se sklicevala na neodgovorjeno prošnjo in navedla, da je v praksi rok za odlog že trajal tri leta, torej naj bi imela pogoje za odpis vračila (moj socialni status je še vedno preslab za vračanje). Poslali so dogovor o odlogu vračanja.

  Zanima me sledeče:
  Ali zadeva lahko zastara po pretečenih petih letih odkar so nastopili pogoji za terjatev dolga, kljub temu, da podpišem dogovor o odlogu vračanja? Ali moj podpis šteje kot preklic trajanja zastaralnega roka? (Zadeva ni na sodišču). Naslednje leto marca naj bi namreč po mojem mnenju nastopili pogoji za ugotavljanje zastaralnega roka.

  (Mi je pa res hudo, ko zahtevajo vračilo kljub vsem opravljenim obveznostim, sem namreč en izpit oddaljena od diplome na istem študijskem programu) Neupravičeno prejeta štipendija torej po mojem mnenju tukaj zdrži samo pravniško logiko.

  Najlepša hvala za odgovor!

  • Odgovor so pripravili strokovnjaki portala Pravo za vse (http://www.pravozavse.si/): Pravno vprašanje se glasi, ali podpis sporazuma o odlogu dolga prekine tek zastaralnega roka. Zastaranje je pravni institut, ki omogoča, da se po določenem času upnikove neaktivnosti povračilo dolga ne more več uveljavljati. Zastaranje terjatve mora dolžnik uveljavljati. Zastaranje pretrga pripoznava dolga. Pripoznava/pripoznanje dolga je pravni institut, ki pomeni, da dolžnik upniku prizna, da njegov dolg obstoji (364. člen Obligacijskega zakonika). Takšno priznanje je lahko neposredno ali posredno, npr. plačilo, se pa tudi podpis dogovora o odlogu plačila dolga smatra kot pripoznava dolga. Tek zastaralnega roka pretrgajo vsakršne aktivnosti dolžnika, s katerimi ta priznava svoj dolg – plačilo, ipd. S tem se zastaralni rok pretrga in prične teči znova. V vašem primeru po aktivnostih, ki kažejo na to, da za svoj dolg veste (se pravi prošnja za odlog), zastaralni rok teče znova.

   Upamo da ste prejeli svoj odgovor. Srečno!

 33. Pozdravljeni.
  Zoisovo štipendijo sem prejela leta 2009, vendar letnika nisem izdelala, zato bi jo morala vrniti, vendar sem leta 2011 vložila prošnjo za odpis oziroma oprostitev plačila zaradi dalj časa trajajoče bolezni. Odgovora nisem prejela vse do zdaj, ko so mi poslali opomin pred izvržbo. Kako to da terjatev še ni zastarala, glede na to, da je zastralani rok 5 let???

 34. Pozdravljeni,
  državno štipendijo sem prejemala prvič 2012/2013, nato sem 1.letnik ponavljala in mi je štipendija mirovala. Nato sem ponovno dobivala štipendijo za 2.letnik, katerega nisem izdelala in naslednje leto sem opravljala izpite brez statusa in štipendija mi je ponovno mirovala za leto dni. Letos sem vpisana v 3.letnik in štipendijo dobivam. Zanima me, če mi letos ne uspe dokončati letnika in diplomirati ali moram naslednje leto vračati štipendijo? Naslednjo leto ne morem izkoristiti absolventa.

  • Pozdravljena,

   glede na to, da si štipendijo pridobila pred 1.1.2014, se zate upošteva star zakon. To pomeni, da ti štipendija zopet eno leto miruje, nato pa sledi vračilo. Preveri pa na svojem CSDju.

 35. Pozdravljeni.
  Imam samo podvprašanje glede na vaš zadnji odgovor. Zanima me samo definicija fraze “nato pa sledi vračilo”. Torej, če naslednje leto, ko štipendija miruje, letnik opravim bom na koncu vseeno morala vrniti štipendijo ali ne?
  Hvala za odgovor vnaprej

  • Ne, če letnik uspešno opraviš in diplomiraš, ti štipendije ne bo treba vrniti. Vseeno pa ti priporočamo, da preveriš na svojem CSD, saj prihaja pri razlagi po starem in novem zakonu, do različnih interpretacij – pomembno je, da veš, kateri zakon se uporablja v tvojem primeru – ZŠtip ali ZŠtip-1, saj je od tega odvisno vračanje.

 36. Pozdravljeni,

  rada bi samo opozorila na različne prakse CSDjev, ki se očitno izvajajo po Sloveniji.

  V študijskem letu 2013/2014 sem se vpisala na podiplomski študij na FDV ter prejemala državno štipendijo v 1. letniku, po starem zakonu o štipendiranju (Zštip). Opravila sem vse obveznosti/predmete, razen magistrskega dela. Naslednje leto (2014/2015) sem vpisala dodatno leto ter pravtako prejemala državno štipendijo. Magistrsko delo v času dodatnega leta nisem zagovarjala, zagovarjala ga bom letos v jeseni.

  Prejšnji teden sem dobila iz CSD poziv naj prinesem potrdila o dokončanju študija, ker drugače naj bi vračala štipendijo, kar je bil zame šok, saj sem se predtem pozanimala in naj bi zame veljal stari zakon (Zštip).

  Vendar sem našla naslednje informacije: ‘Stari ZŠtip v svojih določbah vsebuje t.i. zakonsko praznino, saj ne določa, kaj se zgodi v primeru, ko študent do konca absolventskega staža ne opravi vseh študijskih obveznosti. Omenjeno zakonsko praznino je tako napolnilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je dejalo, da se absolventski staž ne šteje kot samostojen letnik. Posledično študent ni dolžan vrniti štipendije, v kolikor do izteka absolventskega staža ne opravi vseh študijskih obveznosti.’

  S temi podatki in določbami iz zakona sem obiskala CSD. Socialna delavka mi je dejala, da zame to naj ne bi veljalo, ker se magistrsko delo po bolonjskem sistemu šteje kot eden izmed predmetov. Res je, da imam za 1.letnik zaradi tega napisano, da sem opravila 5/6 obveznosti, manjkajoča obveznost je še magistrsko delo. Socialna delavka se je sklicevala tukaj na to, da ne glede na to, da zame velja stari zakon, moram vrnit štipendijo za absolventa (samo za absolventa, za letnik ne), ker sem po bolonjskem sistemu. Če bi bila po starem sistemu ne bi bilo problema. Wtf?

  Potem sem klicala v Ljubljano na CSD in v Sevnico za drugo mnenje in tam so mi potrdili, da mi ni potrebno vračat. V našem CSDju in v CSDju sosednje občine pa so trdili, da moram. Spet wtf? Pozanimala sem se tudi na pravni svetovalnici, kjer so mi zagotovili, da gre tukaj za zakonsko praznino v moj prid in mi ni potrebno vračati štipendije.

  V telefonskem pogovoru je socialna delavka našega CSDja še vedno trdila, da bom štipendijo morala vračati, ker tako določa zakon in pravilniki, ki jih imajo iz ministrstva. Ko sem jo vprašala, kateri so ti zakoni in pravilniki mi je dejala, da je vse objavljeno na internetu, ampak, da zakonov tako ali tako ne bom razumela oz. si bom napačno razlagala. Ter, da naj ne sprašujem pravnikov in drugih CSDjev, ki ne poznajo mojega primera. Odločila sem se, da bom zadevo preverila še na ministrstvu in ji to tudi sporočila, saj se mi ni zdelo pravilno, da CSDji izvajajo različno prakso po Sloveniji (da ne govorim o tem, kako mi je razlagala, da so potem v Ljubljani na CSDju v prekršku, da imajo notranjo revizijo, da preverijo vsak primer na ministrstvu itd.)

  En dan kasneje, še preden, sem uspela kontaktirati ministrstvo, pa me je omenjena socialna delavka klicala po telefonu in povedala, da imam prav in da mi ne bo potrebno vračati štipendije.

  Pri tem se mi poraja vprašanje, koliko ljudem so zaradi napačne prakse nekaterih CSDjev že poslali odločbo in morajo štipendijo vračati, kljub temu, da je zakon na njihovi strani?

  • Zdravo Tjaša, hvala da si delila z nami tole zgodbo. Se strinjamo s tabo, da je praksa na različnih CSD-jih različna ter da vsak malce po svoje interpretira zakon, ravno zaradi te zmede s starim in novim zakonom, poleg tega pa je tu še bolonjski sistem, kot si napisala, kjer se ponekod diploma šteje kot predmet, drugje ne, ponekod pa je sploh ni. Tudi osebno smo imeli podoben primer na uredništvu, ko smo prejeli pošto, da je treba predložiti dokazilo o dokončanju študija. Vendar so nam potrdili, da za štipendiste po starem zakonu, ni potrebnega vračanja. Upamo da bo tale zgodba komu pomagala in da ni prišlo do napačne uporabe zakona, da je kdo neupravičeno vračal štipendijo, kar res ni pravično do študentov.

 37. Pozdravljeni,

  drzavno stipendijo sem zacela prejemati na 2. stopnji v 2. letniku (februar 2016). Po drugem letniku sem vpisala absolventa in prejemala stipendijo do januarja 2017. Od septembra 2016 do januarja 2017 sem bila na erasmus prakticnem usposabljanju v tujini, kjer so mi nato pogodbo podaljsali do izteka leta 2017. Ker sem s tem podpisala pogodbo o delovnem razmerju (ferialarbeiter – recimo kot pri nas studentsko delo), sem o tem seveda obvestila CSD, ki mi je sporocil, da moram vrniti vso prejeto stipendijo, ce ne diplomiram do konca solskega leta 2016/17.

  Magistrska naloga je sicer ze v obdelavi, vendar zaradi pocitnic, ter nedosegljivosti profesorjev naloge najverjetneje ne bom mogla zagovarjati pred oktobrom. Tako bom verjetno studij zakljucila sele enkrat v prvi polovici oktobra. Zanima me obstaja kaksna moznost, da mi stipendije ne bo potrebno vracati, cprav bom diplomirala cca. 2 tedna po roku katerega mi je dal CSD?

  Za odgovor se vam ze vnaprej najlepse zahvaljujem.

  • + Ali se mogoce rok vracila podaljsa, ce si uredim podaljsam absolventski staz? Vsaj za ta en mesec (oktober)?

  • Zdravo,

   tako kot ti je napisal CSD, boš morala štipendijo vrniti v kolikor ne boš magistrirala do oktobra. Imaš pa dve možnosti. Lahko se individualno dogovoriš s CSDjem, da ti odložijo rok za magistriranje, vendar dvomimo da ti bo uspelo, saj ni nobene zakonske podlage. Druga možnost pa je podaljšanje absolventskega staža – v tem primeru moraš predložiti dokazilo o magistriranju do zaključka podaljšanega absolventskega staža. Srečno!

 38. Kako je pa potem z vračilom, če naslednje leto pavziram in diplomiram do konca leta, vendar sem istočasno vpisana za status v srednji šoli, da lahko delam preko študentskega servisa?

  • V kolikor boš pavzirala in ti bo dovoljeno opravljanje obveznosti na fakulteti ter boš diplomirala do konca leta, potem ti štipendije ne bo treba vrniti. Hkrati pa si lahko vpisana »fiktivno«, saj bo tvoje štipendijsko razmerje mirovalo. Ti pa priporočamo, da se obrneš na svoj CSD, saj bodo oni najbolj vedeli, kako bodo postopali. Srečno 🙂

 39. Pozdravljeni,
  sem študent 3. letnika z državno štipendijo, ki so mu trenutno podaljšali 3. letnik iz zdravstvenih razlogov. Ostali sta mi le še diploma in 1 izpit, ki naj bi ju opravil do konec septembra, a se mi z diplomo mogoče ne bo izšlo. Leta 2013/2014 in 2015/2016 sem brez težav opravil prva dva letnika, sem pa 2012/2013 neuspesno zaključil prvi letnik na drugi fakulteti in takrat moral vrniti štipendijo. Slednje mi tudi onemogoči absolventa (po mojih informacijah). Ko sem se dogovarjal za štipendijo za leto 2016/2017 mi je bilo rečeno da naj bi bilo letos potrebno opraviti “le” izpite (brez diplome), da mi nebi bilo potrebno vračati štipendije. V nasprotnem primeru pa bi moral vrniti štipendiji za dve leti. Ker gre v tem primer za veliko denarja in prav toliko stresa sem se odločil povprašati tudi za vaše mnenje oziroma kakšne so moje možnosti, če mi do septembra uspe dokončati zadnji izpit, ne pa tudi diplome.
  Lep pozdrav

 40. Pozdravljeni,
  sem izredni študent in sem ravnokar zaključil prvi letnik. Še vpisal se nisem v drugi letnik, pa sem dobil iz Javnega štipendijskega , razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS (???) opomin pred izvršbo (vračilo neupravičeno prejetih zneskov Zoisove štipendije), ki sem jo prejemal manj kot eno leto pred sedmimi leti (2009/10). Takrat sem redni študij na drugem programu prekinil zaradi dlje trajajoče (kronične) bolezni, s katero živim od svojega 17. leta.

  Takrat sem prosil za oprostitev vračila štipendije in to podprl z mnenjem specialista. Dobil nisem nobenega odgovora, sem pa tja klical in so mi rekli, da me ne bodo terjali za vračilo in da lahko mirno spim.

  Mine sedem let, po izboljšanju stanja se vpišem na višjo šolo na drugačen program in to izredno, pa dobim opomin pred izvršbo.

  Kličem spet na javni sklad z dolgim imenom in mi gospa, ki mi je opomin poslala pravi, da nimam šans in da bolezen sploh ni važna, da pa lahko prosim za odlog, ki je baje predpogoj za kakršenkoli ugovor kasneje. Da pa bom moral verjetno vseeno vračat. Da imajo takšna navodila, da morajo zdaj vse postopke zaključiti.

  Zanimivo je, da sem pred trenutnim študijem opravil še maturitetni tečaj in študiral še na drugi fakulteti, pa mi takrat niso poslali opomina pred izvršbo, češ, da torej nisem prekinil študija in da moram vrniti štipendijo.

  Spomnil sem se na rok zastaranja, ki naj bi bil po mojih informacijah 5 let. Gospo sem vprašal tudi po tem, kako da moj primer ni zastaral, pa mi je rekla, da je rok zastaranja 10 let in mi citirala nek zakon, ki ga zdaj ne morem najti in preveriti.

  Govorila je tudi o obrestih, ki da jih zdaj ni in da se mi bolj splača štipendijo vrniti zdaj, kot kasneje, ko bodo.

  Sprašujem se, ali me je gospa vlekla za nos, ali mi je res skušala pomagati in razložiti, kaj se v resnici s takšnimi primeri potem zgodi.

  Prosim za mnenje.

  Lep pozdrav in hvala,

  Dare

  • Živijo Dare,

   ravno pred nekaj časa smo imeli podoben primer, kjer so pravniki odgovorili “Splošni zastaralni rok je 5 let in velja tudi pri štipendijskih razmerjih. Na opomin pred izvršbo odgovorite z ugovorom zastaranja, v katerem zapišete, da je terjatev zastarala po poteku 5 let od zadnje komunikacije. Terjatev je zastarala.” Glede na to, da na vaš dopis niso odgovorili, ZUP pa jim nalaga rok za odgovor največ 1 mesec (222., člen ZUP), je zastaralni rok pričel teči en mesec po vašem dopisu in je zastaral, če je od takrat minilo 5 let. Zato se lahko sklicujete na zastaranje. Še enkrat jih pokličite in preverite zakon, ki vam ga navaja kot razlog, da je rok zastaranja 10 let.

 41. Pozdravljeni,
  trenutno sem 3.letnik faksa za katerega prejemam državno štipendijo. Verjetno mi ne bo uspelo diplomirati do konca tega študijskega leta (do 15.9.2017) za katerega prejemam državno štipendijo. Zanima me, ali moram štipendijo vračati tudi če bom diplomirala npr. do konca leta 2017.

  Lep pozdrav in hvala za odgovor.

 42. Pozdravljeni,

  Zoisovo štipendijo sem pridobila po starem zakonu po koncu OŠ leta 2009, leta 2013 pa se mi je prenesla še na podiplomski študij, prejemala sem jo ves čas izobraževanja. Letošnje študijsko leto uveljavljam absolventski staž ter imam namen diplomirati do konca septembra. Zanima pa me, kaj se zgodi, če do konca tega študijskega leta ne uspem diplomirati? Poleg tega moram avgusta opraviti še en izpit in skrbi me, kaj se zgodi, če ga slučajno ne opravim? Ali bi mi v zgoraj naštetih primerih štipendija mirovala ali bi jo bilo potrebno vračati?

  Najlepša hvala za odgovor in lep pozdrav 🙂

 43. Pozdravljeni,
  sem študent 6. letnika, prejemnik zoisove štipendije po starem zakonu, in bi sedaj avgusta rad odšel v Nemčijo delat za 1-2 meseca. Naslednje leto se vpisujem na absolventski staž (dodatno leto), med katerim naj bi še zadnje leto prejemal štipendijo. Ker v Nemčiji nimajo študentskih napotnih, bi moral podpisati pogodbo za delo za 1 mesec in to pomeni, da sem v delovnem razmerju. Torej bi mi po zakonu o štipendiranju prekinili štipendijsko razmerje in tako je ne bi bil deležen naslednje leto v absolventu. Še vedno je to študentsko delo (čeprav v tujini) zato ne razumem zakaj bi mi jo prekinili. Je bil kdo v podobni situaciji in pozna rešitev oz. kaj narediti v tem primeru?
  Hvala za vse odgovore.

  LP, Matej

  • Zdravo,

   tvoj primer je zelo specifičen. Nič nisi napisal, ali v primeru zaposlitve obdržiš status v Sloveniji ali ne. Namreč če ga, mislimo da s štipendijo ne bi smelo biti težav. Če pa ga ne boš, pa to lahko vpliva. Toplo ti svetujemo, da pokličeš na Javni sklad, jih obvestiš o svoji nameri in povprašaš, kaj to pomeni za tvoj primer. Če boš dobil kakšne uporabne informacije, pa nam javi, saj bodo zagotovo koristile še komu. Srečno 🙂

 44. Spoštovani, lepo prosim za nasvet.

  Dobil sem poziv k predložitvi dokazil pri odločanju o opravičenosti do javnih sredstev.
  V letu 2011/2012 sem prejemal 6 mesecev štipendijo v času absolventa.

  Sedaj 5 – 5, 5 let po zadnjem nakazilu, poteku absolventa sem dobil poziv centra za socialno delo, da moram predložit dokazilo o diplomiranju.

  Sam sem boln ter brez denarja ter me zanima, če lahko po 5 letih to zastara, da mi nebi bilo potrebno vrnit? Izpisal se nisem z programa niti uspel diplomirat. V absolventa sem se vpisal, vendar ni bil pogoj, da so vsi izpiti 4 letnika opravljeni, vseh izpitov 4 letnika nimam. Kakšne so moje možnosti, da mi nebi bilo potrebno vrnit v tem primeru?

  • Pozdravljeni,

   vaš primer je specifičen, zato bi vam svetovali, da se obrnete na za vaš primer pristojen CSD.
   Odpis vračila štipendije ureja 102. člen Zakona o štipendiranji. Odpis vračila štipendije je možen:
   – če štipendist opusti izobraževanje zaradi invalidnosti I. kategorije, najmanj 24 mesecev neprekinjeno trajajoče bolezni oziroma poškodbe,
   – če štipendist štipendije ne more vrniti tudi po odlogu vračila štipendije zaradi socialne ogroženosti,
   – če bi bili stroški postopka izterjave vračila štipendije v nesorazmerju z višino terjatve.
   Ampak za odpis na podlagi tega člena bi morali oddati prošnjo takoj ko je vaša situacija nastala.

   Sicer smo zasledili, da je v nekaterih primerih za zastaranje pogodbe o štipendiranju veljal petletni rok za zastaranje, ki je začel teči prvi dan po dnevu, ko bi študent moral povrniti izplačano štipendijo (prvi dan po zaključenem roku, ki je bil postavljen za vračilo štipendije). Vendar je to najverjetneje odvisno od primera do primera.

   Lep pozdrav,

   Ekipa portala DijaskiSvet.si

 45. pozdravljeni sem dijak 3.letnika in mi letnika nebo uspelo izdelati prejemam pa tudi stipendijo.Odlocil sem se da bi sel 3.letnik delat izredno zanima pa me ali bo potrebno vrniti stipendijo ali ne?

  • Pozdravljeni,

   ključno je, da o spremembi obvestite za vaše štipendijsko razmerje pristojen CSD in menimo, da lahko vzpostavite mirovanje štipendijskega razmerja za to leto, ko boste vpisani izredno.

   Lep pozdrav,

   Ekipa portala DijaskiSvet.si

 46. Pozdravljeni,
  Na faxu sem imela državno štipendijo in po koncu tretjega letnika vzela absolventa in tudi takrat prejemala štipendijo. Do konca roka mi ne bo uspelo diplomirati, ker sem vmes zbolela za približno tri mesece in bila nesposobna pripravljati diplome. Imam tudi zdravniško potrdilo. Imam kakšno možnost, da mi štipendije nebo potrebno vračati?
  Hvala za odgovor in lep pozdrav

  • Pozdravljeni,

   opravičujemo se vam za pozen odgovor. Vendar če se še niste, se čimprej obrnite na za vaše štipendijsko razmerje pristojen CSD in jih obvestite o ne-diplomiranju do roka. Pokažite jim tudi zdravniško potrdilo. V preteklosti so nam iz CSD-jev odgovorili, da se roka za diplomiranje držijo in ni veliko odstopanj. Zato je pomembno, da se za vaš primer posvetujete direktno z njimi, glede na to, da se bili zaradi zdravstvenih razlogov nesposobni pripraviti diplomsko.

   Lep pozdrav,
   ekipa portala DijaskiSvet.si

 47. Pozdravljeni,
  imam vprašanje glede kadrovske štipendije. Bila sem kadrovska štipendistka 4 leta, prejemala štipendijo, diplomirala in se v podjetju pred kratkim tudi zaposlila. Načeloma vse lepo in prav, vendar se bom iz domačega kraja preselila za vec kot 100 km stran, v podjetju pa moram po pogodbi delati toliko časa kot so me štipendirali. Ali moram vrniti štipendijo, in če ja, v celoti ali samo sorazmerni delež. V pogodbi ni opredeljeno.

  • Pozdravljeni,

   za odgovor na vaše vprašanje, smo se obrnili na pristojni organ za urejene štipendijskih razmerij. Takoj ko prejmemo njihov odgovor, vam sporočimo iskane informacije.

   Lep pozdrav,
   Ekipa portala DijaskiSvet.si

  • Pozdravljeni,
   kar se tiče vašega primera, ravnate glede na zapisano v pogodbi. V kolikor v pogodbi to ni opredeljeno, se o primeru dogovorite z delodajalcem. Sicer splošno velja, da tudi za kadrovsko štipendijo glede vračila velja 99. člen ZStip-1. (https://zakonodaja.com/zakon/zstip-1/99-clen-vracilo-stipendije), vendar se lahko delodajalec in prejemnik štipendije glede tega dogovorita tudi drugače.

   Lep pozdrav, ekipa portala DijaskiSvet.si

 48. Pozdravljeni!

  Imam eno vprašanje in tudi rada bi opozorila na nevednosti delavcev na CSSD. Sama zakljucujem studij, 3. letnik mi mogoce zaradi enega izpita ne bo uspelo zakljuciti letos. Absolventskega staza ne morem koristiti, ker sem se v 1. letniku prepisala. Zanimalo me je ali bom morala vračati štipendijo, če letnika letos do 30.9. ne dokončam. Na CSSD so mi odgovorili z da, brez razlage. Kontaktirala sem ministrstvo, kjer so mi odgovorili, da ima vsak študent po zaključnem letniku še eno leto časa, da zaključi študij (torej v mojem primeru do 30.09.2020).

  Torej tudi, če nimaš absolventa in pavziraš imaš še 1 leto časa, da dokončaš študij?

  Hvala in LP

  • Pozdravljeni,

   vaše vprašanje smo naslovili na CSD in ko nam odgovorijo, vam pošljemo odgovor. Vendar za to dodatno leto za dokončanje študija tudi mi 1. slišimo, kolikor vemo, je bilo do sedaj (tako so nam tudi odgovarjali iz CSD vpoprej) tako, da je treba vračati štipendijo, če ne dokončaš do roka (če ni bilo ne-končanje povezano z utemeljenimi razlogi (zdravstveni …)). Tudi v zakonu o štipendiiranju ni zapisano, da bi imel študent še 1 leto, da dokonča študij in da če bi v tem letu opravil vse obveznosti, mu potem ne bi bilo treba vračati štipendije.

   Lp,
   ekipa portala DijaskiSvet.si

 49. Lepo pozdravljeni.

  Zanima me, če lahko hkrati vložiš prošnje za več štipendij (zoisova, državna, občinska) in si potem, v primeru, da dobiš več kot eno, izbereš, katero boš prejemal? Prav tako me zanima, če se občinsko štipendijo da kombinirati s katero drugo. Ali pa je to odvisno občine?

  Najlepša hvala za vaš odgovor.

  Lp, LD

  • Pozdravljeni,

   lahko vložite več prošenj. Po drugi strani pa tudi, če vložite prošnjo za prejemanje npr. Zoisove štipendije in le-te ne prejmete, lahko še vseeno vložite potem prošnjo za državno štipendijo (za pridobitev te štipendije ni roka ter lahko vložite prošnjo kadarkoli med letom). Štipendiji pa nista združljivi.
   Pravila občinskih štipendij, pa so določena v razpis za občinsko štipendijo posamezne občine.

   lp, ekipa portala DijaskiSvet.si

 50. Lepo pozdravljeni.
  Tudi jaz imam vprašanje glede vračanja štipendije in sicer: Zoisovo štipendijo sem prejemala že od srednje šole (torej še po starem zakonu), na faksu izpite delala sproti (skoraj vse z 10kami) potem pa mi je ostal en izpit in diplomska naloga. Ker sem videla, da mi diplomske ne bo uspelo narediti pravočasno, sem vpisala še absolventa. 3. letnik sem tako obiskovala 2015/2016 in absolventa 2016/2017. Preostali izpit sem brez problemov naredila, vendar mi samo pisanje diplome ni šlo. Vmes sem zamenjala tudi mentorja in spremenila temo, pa še vedno nisem imela volje pisati, zato je moja diplomska naloga bila “potisnjena v pozabo”.
  Do sedaj nisem dobila nobene vloge za vračanje štipendije, zato me zanima na čem jaz trenutno sem. Večkrat sem videla tole: “po starem zakonu ti štipendije ni potrebno vrniti po koncu absolventa, tudi če diplome nisi dokončal, ker po koncu absolventa nisi dolžan svojemu štipenditorju nič več”.
  Zdaj bi se zaposlila pa sem malo v dvomih, a mi bodo takoj po zaposlitvi poslali kakšno vlogo ali ne..
  Hvala za pomoč

  • Pozdravljeni,

   ja, tako je zapisano tudi v marsikateri obrazložitvi starega zakona, da štipendist ni dolžan vrniti štipendijo za zadnji letnik izobraževalnega programa kot tudi za čas absolventskega staža, v primeru da ni diplomiral ali magistriral do konca izobraževanja. Po stari zakonodaji štipendisti v navedeni situaciji štipendij niso bili dolžni vračati. Menim, da zato tudi niste dobili nobenega zahtevka za vračilo, saj gre to, da dobite zahtevek za vračilo, po navadi kar hitro :), v roku nekaj mesecev . V povezavi z zaposlitvijo pa ne vidim povezave.

   LP, ekipa portala DijaskiSvet.si

 51. Pozdravljeni,
  pravkar se prejel odločbo za vračilo državne štipendije v abvolventskem stažu. Na podiplomski študij sem se vpisal v šolskem letu 2017/2018. Po koncu tega šolskega leta mi je ostal še en izpit in magistrska naloga. Izpit mi je uspelo dokončati v šolskem letu 2018/2019, magistrsko nalogo pa končujem sedaj (že prijavljena tema, čakam zagovor). Zaradi izrednih socialnih razmer so mi na fakulteti podaljšali status absolventa za šolsko leto 2019/2020, sedaj pa sem kljub aktivnemu statusu prejel odločbo za vračilo štipendije za leto 2018/2019. Ali je v tem primeru res potrebno vračati štipendijo, glede na to da so mi na fakulteti status podaljšali in se to šteje kot izjema za vračilo štipendije?
  Zahvaljujem se vam za odgovore in vas lepo pozdravljam.

  • Pozdravljeni,

   opravičujem se vam za pozen odgovor. Glede vračil je vedno najbolje preveriti pri vašem CSD, saj lahko odgovorimo le na splošno. Ampak načeloma velja tako, da bi morali vi o podaljšanju staža iz opravičljivih razlogov obvestiti CSD, in bi vam oni že takrat podaljšali prejemanje štipendije oz. povedali, ali jo morate vrniti. Saj so verjetno pri vašem primeru sklepali, da letnika niste zaključili (kar pa je pogoj za prejemanje štipendije oz. da vam štipendije ni treba vrniti), in so vam zato poslali odločbo za vračilo štipendije.

   Lp,
   ekipa portala DijaskiSvet.si

 52. Spoštovani,

  Tudi jaz bi vas rada vprašala glede vračila štipendije. Moja hčerka je v letu 2019/20 v tretjem letniku srednje šole nenadoma opustila šolanje. Zaradi osebnih težav ni bila več zmožna slediti pouku in se je izpisala. Prejemala je državno štipendijo. Takoj sem obvestila CSD in jih prosila, naj ukinejo njeno štipendijo. Rekli so, da se to ponavadi ne zgodi takoj in naj pričakujemo, da jo bo še kak mesec prejela. Na CSD sem vložila obrazec o spremembah, ki vlivajo na prejemanje štipendijo in navedla prekinitev izobraževanja. Nato pa je izbruhnila Corona kriza. Štipendijo je hčerka kar dobivala in dobivala, jaz sem večkrat klicala na razne številke in so bili neodzivni. Prejemala jo je vse do avgusta letos. Do sedaj nismo od CSD prejeli nikakršne odločbe o vračanju, oziroma prekinitvi štipendijskega razmerja. Medtem pa se je hčerka odločila nadaljevati šolanje in se je danes tudi vpisala nazaj v isto šolo, kjer so jo sprejeli ponovno, redno v tretji letnik. Kaj naj sedaj naredimo v zvezi s to štipendijo? Ali ji bo sedaj mirovala, kakor tudi drugim, ki ponavljajo letnik, ali pa jo bo morala vračati, glede na to, da to ni klasično ponavljanje, ampak je ona bila preteklo šolsko leto kar pol leta izven sistema rednega šolanja? Kakšno vlogo moram vložiti, da se ji prizna mirovanje? Hčerka je sicer še mladoletna. Za vaš odgovor se vam vnaprej lepo zahvaljujem.

  • Pozdravljeni,
   zakaj je še vedno prejemala štipendijo vam ne znam povedati, zato poskusite še poizvedeti na za vaš primer pristojnem CSD. Mogoče je do tega prišlo, ker je prišla pandemija. Kajti navadno je tako (in navedeno v zakonu), da ko obvestite CSD, da so nastopile takšne spremembe, štipendist ne izpolnjuje več pogojev za prejemanje štipendije, pride do prenehanja štipendijskega razmerja. Saj s tem ko se je izpisala in prekinila izobraževanje, za katerega je se prejema štipendijo, tudi pogoji za prejemanje štipendije niso več izpolnjeni. Pristojni CSD naj bi nato izdal odločbo o pogojnem dolgu, in če dijak ne zaključi izobraževanja do konca leta, mora štipendijo vrniti. Po navadi je tudi ta odločba izdana kar hitro v 1-2 mesecih. Sedaj pa lahko da je vse pogojeno s pandemijo.
   Kajti po Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covid-19 (ZIUOOPE): vsem štipendistom, ki so bili v študijskem letu 2019/2020 v štipendijskem razmerju in v študijskem letu 2020/2021 ne napredujejo v višji letnik ali do 30. septembra 2020 ne bodo zaključili izobraževalnega programa, štipendijsko razmerje v študijskem letu 2020/2021 miruje. Štipendisti imajo tako še eno študijsko leto čas, da napredujejo v višji letnik ali da zaključijo izobraževalni program.
   Tako da morda je tudi primer vaše hčere padel v to točko zakona.
   Ne obstaja prav vloga, ampak morate na CSD vložiti prošnjo za mirovanje štipendije.

   Lp,
   ekipa portala DijaskiSvet.si

 53. Pozdravljeni.Moja situacija je malo bolj komplicirana. Sem se vpisala na fakulteto prvi letnik 2017/18, odgovor za štipendijo sem dobila februarja 2018, od takrat sem dobivala štipendijo. Ker v letu 2018 nisem naredila vseh izpitov sem ponavaljala letnik, vendar v tistem letu 2018/19mi je štipendija mirovala. Leta 2019/20 sem šla naprej v drugi letnik ter ponovno pridobila štipendijo in uspešno zaključila letnik. V tretjem letniku 2020/21 sem trenutno zdaj in imam štipendijo, naslednje kar me zanima je: glede na to, da sem v prvem letniku prejemala štipendijo od februrja 2018 do septembra 2018 in nato mi je mirovala ko sem ponavljala eno leto, ali mi bo treba vračati štipendijo če do sept.2021 ne bom diplomirala? Glede na to, da sem na fakulteti izkoristila eno možnosti za ponavljanje ter nimam več pravice za absolventa, me zanima vaše mnenje, kaj lahko zdej jaz pričakujem kar se tiče štipendije? Glede na to da od septebra naprej 2021, bom brez statusa ter da sem že izkoristila možnost mirovanja. Se vnaprej zahvaljujem za odgovor! 🙂

  • Pozdravljeni,

   predvidevamo, da imate državno štipendijo? Sicer pa je pri državni štipendiji tako, da jo morate vrniti, če niste uspešno opravili letnika za katerega ste jo prejemali (z izjemo opravičljivih razlogov, npr. zdravstveni, kar vam odobri CSD). Torej če nimate možnosti absolventskega staža in če ne boste do 30.9.2021 diplomirali, boste morali štipendijo vračati. Kajti štipendija je podeljena za študijsko leto, in glavni pogoj je uspešno zaključen letnik. Kar je v zadnjem letniku diploma. Vračate pa samo štipendijo za zadnje študijsko leto torej 2020/21.

   Lp, Ekipa DijaskiSvet.si

 54. Se zahvaljujem za odgovor. Vendar če jaz imam 3.letnik zaključen (izpiti), oz.je odobrena dispozicija in sem v času pisanja diplome vendar nisem diplomirala ali v tem primeru tudi moram vračati državno štipendijo? Saj so mi na fakulteti povedali, da 3.letnik bo zaključen, ko bo odobrena dispozicija. Lep pozdrav 🙂

  • Pozdravljeni,

   preverite ponovno v referatu in tudi na za vaše štipendijsko razmerje pristojnem CSD. Kajti po naših informacijah, in sodelovanju s CSD-ji glede štipendij, se kot zaključen letnik v zadnjem letu šteje, da je letnik zaključen, ko je opravljena tudi diplomska naloga, in ne zgolj opravljeni vsi izpiti. Tako da v kolikor diplomska naloga ni opravljena do 30.9. je treba štipendijo za zadnji letnik vračati. (Če nimate možnosti vpisa v absolventski staž, kot ste zapisali spodaj.)

   Lp, Ekipa DijaskiSvet.si

 55. Pozdravljeni,
  sem 2. letnik dodiplomskega študija, trenutno imam podaljšan vpis na fakulteti, saj mi manjka še predmet iz 1.letnika za napredovanje v 3.letnik. Ker sem leta 2018/2019 ponavljal prvi letnik, mi ni preostalo drugega, kot podaljšan vpis v drugem letniku. V 1. letniku (2018/2019) sem prejemal državno stipendijo, leta (2019/2020) mi je štipendija mirovala zaradi ponavljanja 1. letnika, nato sem v 2.letniku (2020/2021) ponovno prejemal štipendijo, letos pa sem dobil odločbo, da moram vračati štipendijo tako za 1. kot za 2. letnik. Za vpis v 3.letnik, mi manjakta še 2 predmeta(problem je predmet iz 1.letnika). Torej če na kratko kronološko povzamem:
  -1.letnik(2018/2019)
  -1.letnik ponavljanje(2019/2020)
  -2.letnik(2020/2021)
  -podaljšan vpis(2021/2022)

  Zanima me, ali se lahko kako izognem vračilu za oba letnika?
  Lp, Jure.

  • Pozdravljeni,

   s prejemanjem štipendije se “zavežete”, da boste uspešno opravili letnik, za katerega ste prejemali štipendijo. Tudi med ponavljanjem letnika, ko ste se dogovorili za mirovanje, je določen čas (navadno konec študijskega leta), do katerega morate obveznosti opraviti, da štipendije ne vračate.

   Ali ste jih obvestili da ste 1. letnik opravili, ste jih obvestili o spremembi vašega statusa – npr. da ste ponavljali, da imate podaljšan vpis? Lahko da nimajo podatka, da ste letnik (vsaj 1. letnik) uspešno zaključili; in glede na njihove evidence lahko domnevajo, da letnika niste opravili, po zakonu pa morate štipendijo za neuspešno opravljen letnik vrniti. Svetujemo, da jih pokličete in se dogovorite za rešitev na CSD, ki ureja vaše štipendijsko razmerje in pojasnite morebitne nejasnosti.

   Lp,
   Ekipa DijaskiSvet.si

 56. Pozdravljeni, v študijskem letu 2020/2021 sem se vpisal iz gimnazije na fakulteto za strojništvo. Sčasoma sem ugotovil, da ta študij ni zame in sem se prepisal na fakulteto za gradbeništvo(ponovno v prvi letnik) v študijskem letu 2021/2022. To leto mi je zmanjkal samo en predmet, da bi se lahko vpisal v drugi letnik. Zaradi zdravstevnih težav, ki sem jih imel 2 meseca med poletjem in zaradi katerih nisem mogel opraviti tistega predmeta so mi podaljšali status študenta in dovolili opravljati predmete drugega letnika. Opravljat ne bom mogel samo treh predmetov zaradi tistega neopravljenega predmeta v prvem letniku. Državno štipendijo sem prejemal v študijskem letu 2020/2021 in mi je naslednje leto mirovala. Zanima me kaj bo z mojo štipendijo v študijskem letu 2022/2023? Ali bi mi lahko mirovala ali jo bom moral vrniti?

  • Pozdravljeni,
   štipendijo ste prejemali za letnik, ki ga niste opravili, tako je potem potrebno vračilo štipendije za letnik.
   Glede na to, da ste imeli zdravstvene razloge, se obrnite na za vaš štipendijski primer pristojen CSD in se z njimi dogovorite za nadaljnje mirovanje štipendije.

   LP,
   Ekipa DijaskiSvet.si

 57. Pozdravljeni,
  v letu 21/22 sem bil prvič vpisan v 1. letnik fakultete. Zaradi bolezni in kasneje smrti starša nisem opravil dveh izpitov in sem se letos odločil za možnost izjemnega vpisa- ponovno v 1. letnik. Ali mi glede na 87. in 95. člen zakona o štipendiranju morda pripada dodatno leto prejemanja štipendije ali se samo podaljša štipendijsko razmerje? Hvala za odgovor. LP

  • Pozdravljeni,

   predvidevamo, da imate državno štipendijo. Štipendijsko razmerje miruje, če:

   štipendist ni izdelal letnika, dovoljen pa mu je ponovni vpis v isti letnik (razen, če letnika ni izdelal zaradi dokazanih opravičljivih zdravstvenih razlogov – bolezen ali poškodba, ki je trajala neprekinjeno najmanj 2 meseca in je vplivala na zmanjšanje učnih ali študijskih sposobnosti, kar se dokazuje z mnenjem zdravnika specialista – ali zaradi starševstva – uveljavlja lahko le tisti od staršev, ki prejema starševski dodatek). Torej, če CSD obvestite oz. ste sproti obveščali o spremembah in okoliščinah, bi se moralo štipendijsko razmerje tudi podaljšati. Preverite na za vaše štipendijsko razmerje pristojnem CSD-ju.

   LP,
   Ekipa DijaskiSvet.si

 58. Pozdravljeni
  Leta 2018 sem bil v 2. letniku zdravstvene šole, imel sem državno štipendijo. Zaradi osebnih težav sem se maja 2019 izpisal. Prejel nisem nobenega zahtevka o vračilu štipendije, saj sem na CSD povedala, da se bom septembra vpisal v 2. letnik trgovske šole. Opravil sem vse izpite, a so me oktobra izključili, ker sem bil problematičen. Po štirih letih sem se uspel spraviti v red in se zelo trudim popraviti napake, ki sem jih naredil. Na CSD so seznanjeni z mojim primerom. Bil sem tudi v zaporu, sedaj pa sem si našel zaposlitev in se resnično trudim zaživeti na novo. Danes sem po štirih letih prejel obvestilo iz CSD-ja, da moram štipendijo, ki sem jo prejel v letu 2019 vrniti. Vmes nikoli nihče ni tega omenjal, nobene odločbe mi niso poslali, danes pa šok. Ker je znesek zelo visok in ga nisem sposoben plačati, me zanima, če imajo po štirih letih brez kakršnihkoli obvestil zahtevati vračilo štipendije. Na obvestu ni napisan niti pravni pouk niti možnost pritožbe, nič. Le to, da moram štipendijo vrniti v osmih dneh, sicer bodo zahtevek poslali na davčno upravo, ki bo obremenila moj račun za ta znesek.
  Za odgovor se vam že vnaprej najlepše zahvaljujem.
  Lp

  • Pozdravljeni,

   vaš primer je zelo specifičen in bi se bilo najbolje pogovoriti s CSD-jem, ki je pristojen za vaše štipendijsko razmerje. Do sedaj ste bili redno v stiku z njimi, zato je presenetljivo, da so vas o vračanju štipendije obvestili šele sedaj, saj je po nam znanih izkušnjah navadno to hitreje. Glede na zapisano deluje, da ste imeli verjetno v času prvega leta trgovske šole mirovanje štipendije in ste letnik opravili ter obveščali o svojem statusu CSD, ali ste se takrat dogovorili za podaljšanje štipendijskega razmerja za dodatno šolsko oz. študijsko leto?

   Smiselno bi bilo preveriti na CSD utemeljitev v odločbi. V skrajnem primeru, da so vam upravičeno poslali odlok o vračilu štipendije, pa se dogovoriti za odlog plačila oz. plačevanje po obrokih.

   Upam, da smo vam vsaj nekoliko pomagali. V primeru dodatnih vprašanj pa smo vam na voljo.

   Lep pozdrav,

   Ekipa DijaskiSvet.si

 59. Pozdravljeni,

  sem študentka magistrskega študija, kjer sem letos uveljavljala absulventa. V obeh letih magistrskega študija (torej vključno z letošnjim letom, ko sem imela absulventa) sem prejemala državno štipendijo. Opravila sem vse izpite, manjka pa mi le še magistrska naloga. Vem, da po zakonu moram le-to opraviti do zaključka šolskega leta, me pa zanima, če obstaja kakšna možnost za odlog plačila oz. če oddam na fakulteti prošnjo za podaljšanje statusa zaradi zdravstvenih težav, ali to pomeni, da moram štipendijo kljub temu vračati?

  Lp

  • Pozdravljeni,

   Če ne zmorete vrniti dolga v enkratnem znesku, lahko na pristojnem centru za socialno delo sklenete dogovor o obročnem vračilu ali odlogu vračila dolga. Priložiti morate dokazila, ki potrjujejo utemeljenost razlogov za odlog vračila ali pa za obročno vračanje štipendije. Načeloma so CSDji do takšnih prošenj pozitivni, vseeno pa se, preden boste podali prošnjo, oglasite pri njih.

   Glede samega vračila štipendije, ZŠtip-1 v 92. členu določa obveznosti štipendista, da mora zaključiti izobraževalni program oziroma pridobiti višjo raven izobrazbe do 30. septembra naslednjega koledarskega leta po zaključnem letniku. Peti odstavek 99. člena ZŠtip-1 nadalje določa, da če štipendist do konca enoletnega podaljšanja študentskega statusa po izteku trajanja izobraževalnega programa ne zaključi vseh obveznosti izobraževalnega programa, mora štipendist vrniti štipendije, prejete za zadnji letnik izobraževalnega programa ali za dodatno študijsko leto po izteku izobraževalnega programa, če je bil v dodatnem letu upravičen do štipendije.

   Če vam fakulteta odobri podaljšanje statusa, ni nujno, da ga bo tudi CSD oz. da bo CSD odpisal vračilo štipendije. Vsekakor pa jim povejte, da imate morda to možnost. V primeru utemeljenih razlogov (npr. štipendist opusti izobraževanje zaradi najmanj 2 leti trajajoče bolezni oziroma poškodbe ali invalidnosti I. kategorije, socialna ogroženost) lahko štipendist poda predlog za odpis vračila štipendije. Torej, obrnite se z zdravniškimi potrdili na za vaše štipendijsko razmerje pristojen CSD in preverite, kaj bi bilo mogoče urediti v vašem primeru (tudi z vidika zdravstvenih težav).

   Lp,
   Ekipa DijaskiSvet.si

 60. Zdravo!
  Mene pa zanima, če me vpis na izobraževanje za odrasle zgolj zaradi tega, da statusa ne izgubim in da lahko še vedno delam preko študentskega servisa, “reši” pred vračanjem državne štipendije?
  Hvala za odgovor.

  • Pozdravljeni,

   načeloma se ne morete tako izogniti vračanju štipendije, saj štipendijo prejemate oz. ste prejemali za letnik, ki ga glede na zapisano še niste opravili. Sicer bi potrebovali več informacij o vašem štipendijskem razmerju (kakšna štipendija, obdobje, je že mirovala kdaj, ipd.), ampak generalno je tako kot sem napisala zgoraj. Hkrati je tudi izobraževanje za odrasle lahko druga stopnja izobraževalnega programa kot tista na kateri ste bili sedaj in ste zanjo prejemali štipendijo.

   LP,
   ekipa DijaskiSvet.si

 61. Pozdravljeni.
  Zaradi porodniske sem koristila podaljsan absolventni stalež in prejemala državni štipendijo. 30.9 mi je potekel status. Zagovor diplome imam 17.5. Danes pa sem dobila domov posto da je potrebno predloziti dokazilo o diplomiranju v nasprotnem primeru bo potrebno vracanje stipendije. Naj povdarim da sem vedno vse delala v roku in nikoli nic pavzirala niti nisem imela nikoli zamrznjeno stipendijo. Sedaj pa me zanima ali se se da kaj resiti v tem primeru?

  • Pozdravljeni,

   težko podamo konkreten odgovor oz. se odpre nekaj vprašanj. Vendar glede na zapisano bi morali diplomirati do 30.9.2023? Predvidevamo torej, da je do takrat veljal vaš podaljšani absolventski staž (in posledično štipendijsko razmerje za tisto študijsko leto). Zato ste verjetno prejeli pošto za predložitev dokazila o diplomiranju.
   Načeloma sicer velja, da če štipendist ni letnika zaključil iz opravičljivih razlogov (kamor sodi tudi starševstvo), mu ni potrebno vračati štipendije (99. čl. zakona).
   Drugo vprašanje, ki se nam odpira je tudi, ali ste CSD obveščali o nastalih spremembah oz. jim sporočili, da koristite podaljšan absolventski staž, porodniško, itd?
   Morda morate CSD le obvestiti o spremembah oz. se dogovoriti za možnost podaljšanja roka za zaključek študijskih obveznosti, zaradi okoliščin, na katere niste mogli vplivati?

   Predlagamo, da se obrnete kar na za vaše štipendijsko razmerje pristojen CSD in preverite zgoraj zapisano.

   Lp,
   Ekipa DijaskiSvet.si

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PREBERI VEČ