Prijava na e-nasvete

DomovDijaski SvetProgramiProgram: TEHNIK ZOBNE PROTETIKE / ZOBOTEHNIK (SSI)

Program: TEHNIK ZOBNE PROTETIKE / ZOBOTEHNIK (SSI)

Izobraževalni program zobotehnik

Ime izobraževalnega programa: TEHNIK ZOBNE PROTETIKE 

Naziv strokovne izobrazbe: zobotehnik/ zobotehnica

CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA ZOBOTEHNIK

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijaki), da se/si:

 • sistematično povežejo splošna in strokovna znanja ter spretnosti za razumevanja zakonitosti v naravi, družbi in stroki,
 • izobrazijo za strokovna znanja izdelave fiksno in snemno protetičnih izdelkov ter ta znanja povezujejo pri praktičnem delu,
 • obvladajo osnovno vodenje in poslovanje ter razvijajo podjetnost,
 • obvladajo zaščitne ukrepe za varno delo v zobotehničnem laboratoriju,
 • razvijajo pripravljenost na raziskovanje in inovativnost,
 • izberejo ustrezne aparature, jih pravilno uporabijo in pravilno vzdržujejo,
 • razvijejo osebnostne lastnosti ki so pomembne za dobro in uspešno opravljanje poklica,
 • spoznajo interdisciplinarnost zobotehnične stroke in obvladajo osnovna načela timskega dela,
 • usposobijo se za izdelavo fiksnoprotetičnih in snemnoprotetičnih izdelkov,
 • razvijajo zavest in pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževanja in varstva okolja, do racionalne rabe energije in materialov,
 • razvijejo spretnosti za uspešno delo in strokovno rast,
 • obvladajo slovensko in tujo strokovno terminologijo, usposobijo se za primerno strokovno komunikacijo za vodenje dokumentacije in spremljanje strokovne literature,
 • pridobijo teoretično in praktično znanje za nadaljnje izobraževanje.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja štiri leta. Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi  točkami (KT).

VPISNI POGOJI

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Posebni pogoji: opravljen preizkus ročnih spretnosti, sposobnosti razlikovanja barv in smisla za oblikovanje.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošno izobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

POGOJI ZA DOKONČANJE

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

 • splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

 • interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
 • poklicno maturo.

Poklicna matura obsega: Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz zobne protetike.

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • praktična protetika in zagovor.

Program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij:

Izobraževalni program ne omogoča pridobitev nobene nacionalne poklicne kvalifikacije.

Vir: Srednješolski izobraževalni programi

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PREBERI VEČ