Prijava na e-nasvete

DomovDijaski SvetProgramiProgram: VETERINARSKI TEHNIK (SSI)

Program: VETERINARSKI TEHNIK (SSI)

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Ime izobraževalnega programa: VETERINARSKI TEHNIK

Naziv strokovne izobrazbe: veterinarski tehnik / veterinarska tehnica

CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

  • usposobijo za kompleksne delovne naloge v okviru doseženih poklicnih kvalifikacij,
  • razvijejo sposobnost za prepoznavanje potreb živali in za njihovo zadovoljevanje,
  • si razvijajo sposobnosti za samostojno in odgovorno ravnanje, načrtovanje, kritično presojo in analiziranje konkretnih strokovnih problemov ter za njihovo reševanje,
  • pridobijo znanje in sposobnosti za hitro prilagajanje razmeram v delovnem procesu,
  • pridobijo aplikativna znanja, podprta s teoretičnimi osnovami,
  • se usposobijo za izvajanje veterinarsko-tehnične oskrbe živali,
  • razvijejo zanesljivost za opravila na svojem poklicnem področju,
  • pridobijo praktično uporabna znanja na svojem področju dela,
  • privzgojijo si čut za etično in moralno zavest za delo z ljudmi in živalmi,
  • razvijejo sposobnost za human odnos do živali,
  • naučijo se pozitivne in odprte komunikacije,
  • razvijejo sposobnost za delo v timu,
  • razvijajo zavest in pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževanja in varstvo okolja, do racionalne rabe energije in materialov.
  • razvijejo sposobnost vseživljenjskega učenja,
  • spoznajo pomen sodelovanja z lastniki živali,
  • razvijejo sposobnost podjetniškega mišljenja,
  • usposobijo se za uporabo sodobne informacijske tehnologije, delo z viri, s podatki in z gradivi,
  • oblikujejo se v samozavestne, dinamične in podjetne osebe, ki se bodo s svojim znanjem in delom hitro prilagajale spremembam na delovnem mestu in zahtevam poklicne mobilnosti, se uveljavljale na trgu delovne sile, načrtovale in vodile svojo kariero,
  • razvijejo sposobnost ravnanja v skladu s trajnostnim razvojem,
  • obvladajo zaščitne ukrepe za varno delo,

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja štiri leta.

Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi  točkami (KT).

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

  • osnovnošolsko izobraževanje ali
  • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami.

  • splošnoizobraževalne predmete,
  • obvezne strokovne module,
  • izbirne strokovne module,
  • odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

  • interesne dejavnosti,
  • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
  • poklicno maturo.

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz veterinarstva.

Izbirni del:

  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
  • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Šole, ki za program izobražujejo:

  • Biotehniška šola Maribor
  • Biotehniški izobraževalni center Ljubljana – Gimnazija in veterinarska šola

Vir: Srednješolski izobraževalni programi

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PREBERI VEČ