Prijava na e-nasvete

DomovDijaski SvetProgramiProgram: TEHNIK RAČUNALNIŠTVA (TPI, SSI)

Program: TEHNIK RAČUNALNIŠTVA (TPI, SSI)

Ime izobraževalnega programa: TEHNIK RAČUNALNIŠTVA

Naziv strokovne izobrazbe: tehnik/ tehnica računalništva

CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA TEHNIK RAČUNALNIŠTVA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

 • pridobijo splošna in temeljna znanja za razumevanje zakonitosti v naravi in družbi,
 • pridobijo sposobnost uporabe strokovnega znanja pri reševanju realnih praktičnih problemov v stroki,
 • obvladajo matematično reševanje tehničnih problemov s svojega strokovnega področja ter znajo izdelati analitične in grafične prikaze,
 • obvladajo strokovno terminologijo,
 • se usposobijo uporabljati strokovno literaturo, tehnično in tehnološko dokumentacijo, tehnične predpise in standarde,
 • obvladajo znanja tehničnega dokumentiranja,
 • obvladajo poklicno-specifične metode reševanja nalog, problemov ter strokovnega odločanja,
 • spoznajo materiale in elemente s področja računalništva, pravilno in varno rabo orodij in naprav,
 • spoznajo osnovne elemente programske opreme, pravila za pisanje programov in osnovna znanja o sintaksi in semantiki pri pisanju programov,
 • razvijejo sposobnost razumevanja in ustvarjanje abstraktnih predstav o težje zaznavnih pojavih,
 • spoznajo področje računalniške stroke ter utrdijo temeljna strokovna znanja za povezovanje teorije in prakse,
 • spoznajo elemente komunikacijskih inštalacij in pravila za uporabo le teh,
 • osvojijo strokovno-teoretična in praktična znanja ter veščine, ki so pomembna za kakovostno izvedbo kompleksnih nalog,
 • spoznajo instrumente in metode za merjenje komunikacijskih inštalacij,
 • poznajo delovanje elementov računalniških sistemov, njihovo uporabo in vzdrževanje,
 • osvojijo postopkovni način reševanja problemov in ga znajo uporabiti na konkretnih primerih,
 • usposobijo se za upravljanje z informacijsko opremo,
 • pridobijo sposobnost nameščanja in vzdrževanja spletnih storitev,
 • obvladajo metode organizacije podatkov in njihovo učinkovito uporabo,
 • usposobijo se za delo s strojno in programsko opremo, ki podpira multimedijske sisteme,
 • spoznajo standarde, tehniške predpise in regulativo na področju računalništva in varstva pri delu ,
 • osvojijo sposobnosti podjetniškega razmišljanja, kritične presoje, odgovornega in socialnega ravnanja v delovnem okolju,
 • razvijejo zavest in pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževa­nja in varstvo okolja, racionalne rabo energije in materialov,
 • upoštevajo in izvajajo načela in predpise za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu, varstva okolja, požarne varnosti in racionalne rabe energije, materiala in časa ter ukrepe za preprečevanje delovnih nezgod,
 • poznajo pomen in cilje razvoja osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in v delovnem okolju,
 • imajo znanja, da uspešno organizirajo delo na svojem delovnem področju ob tem upoštevanju ekonomičnosti, zagotavljanja kakovosti, časovnih normativov, terminskega načrtovanja odvijanja naročil,
 • obvladajo znanja za učinkovito in uspešno uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije z namenom učinkovitega in uspešnega iskanja, vrednotenja, hranjenja, obdelave in uporabe informacij,
 • obvladajo specifično strokovno in poslovno slovenščino in vsaj en tuj jezik (nemščina, angleščina ipd.)
 • obvladajo splošne komunikacijske veščine (besedno in nebesedno) – pisno in ustno poslovno komuniciranje, telefonsko komuniciranje, tehnike pogajanj,
 • obvladajo vodenje poslovno podjetniške oz. delovne dokumentacije (kalkulacija, delovni nalog, obračun, reklamacija, nabava, skladiščenje, prodaja, razne evidence, zapisnik o poškodbi ipd.),
 • poznajo osnove finančnega poslovanja, računovodstva in knjigovodstva ter zakonodaje, ki ureja vprašanja strokovnega in poklicnega izobraževanja, delovno pravnih razmerij, pokojninsko invalidskega ter socialnega zavarovanja,
 • so naravnani v vseživljenjsko učenje, se izpopolnjujejo ter skrbijo za svoj osebnostni razvoj za uspešno sodelovanje v družbi,
 • so sposobni sodelovanja v skupini in projektnih nalogah (kooperativnost, poštenost), reševati konflikte ter organiziranja in vodenja projektnega in timskega dela.

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

 • odgovoren, strpen, human in sposoben življenja v demokratični družbi,
 • usposobljen za skupinsko in timsko delo ter sodelovanje pri projektnem delu,
 • imel temelje za razvoj osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in v delovnem okolju,
 • iskal racionalne in strokovne rešitve pri izvajanju aktivnosti v delovnem okolju,
 • naravnan v vseživljenjsko učenje in usposabljanje,
 • usposobljen za uporabo znanj in veščin v novih situacijah,
 • razširil splošno izobrazbo in razvil ključne kompetence za uspešno sodelovanje v družbi, osebnostni razvoj in nadaljnje izobraževanje v skladu z nacionalnimi standardi ključnih kvalifikacij.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA TEHNIK RAČUNALNIŠTVA

Izobraževanje traja štiri leta.

Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi  točkami (KT).

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami

 • splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • izbirne strokovne module,
 • odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

 • interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju v podjetju,
 • poklicno maturo.

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz računalništva.

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij:

 •  Izdelovalec/ izdelovalka spletnih strani

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Izdelovalec/ izdelovalka spletnih strani pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov Vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisov, Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij, Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz ter Računalniško oblikovanje.

 • Skrbnik/ skrbnica komunikacijskih sistemov

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Skrbnik/ skrbnica komunikacijskih sistemov pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov. Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij, Vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisov, Oprema za multimedijsko tehniko ter Upravljanje IK sistemov.

 •  Skrbnik/ skrbnica informacijskih sistemov

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Skrbnik/ skrbnica informacijskih sistemov  pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov Vzdrževanje informacijske strojne opreme, Vzdrževanje informacijske programske opreme, Oprema za multimedijsko tehniko in Upravljanje z informacijsko programsko opremo.

 • Koder/ koderka algoritmov

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Koder/ koderka algoritmovpridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij, Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz, Načrtovanje in razvoj programskih aplikacij in Napredna uporaba podatkovnih baz.

Šole, ki za program TEHNIK RAČUNALNIŠTVA izobražujejo:

 • Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana
 • Srednja elektro-računalniška šola Maribor
 • Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota
 • Srednja šola Domžale
 • Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje
 • Šolski center Celje – Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo
 • Šolski center Krško Sevnica – Srednja poklicna in strokovna šola Krško
 • Šolski center Nova Gorica – Elektrotehniška in računalniška šola
 • Šolski center Novo mesto – Srednja elektro šola in tehniška gimnazija
 • Šolski center Postojna – Gimnazija Ilirska Bistrica
 • Šolski center Postojna – Srednja šola in gimnazija Postojna
 • Šolski center Ptuj – Elektro in računalniška šola
 • Srednja šola Ravne na Koroškem
 • Šolski center Velenje – Elektro in računalniška šola
 • Tehniški šolski center Kranj

Vir: Srednješolski izobraževalni programi

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PREBERI VEČ