Prijava na e-nasvete

DomovDijaski SvetProgramiProgram: TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE (SSI)

Program: TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE (SSI)

Ime izobraževalnega programa: TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE Naziv strokovne izobrazbe: tehnik/ tehtnica laboratorijske biomedicine

CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA TEHNIK LABORATORIJSE BIOMEDICINE

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijaki), da se/si:
 • naučijo učiti,
 • razvijejo motivacijo za izobraževanje, izpopolnjevanje in vseživljenjsko učenje,
 • usposobijo za spremljanje slovenske in tuje strokovne literature,
 • usposobijo za aktivno skrb za lastno zdravje in razvija pozitivni odnos do zdravega načina življenja,
 • naučijo obvladati zaščitne ukrepe za varno delo v medicinskih laboratorijih,
 • naučijo razvijati pozitiven odnos do ukrepov za varstvo okolja ter do racionalne rabe energije in materialov,
 • pri njih razvijejo osebnostne lastnosti, ki so pomembne za dobro in uspešno opravljanje poklica: odgovornost, delavnost, komunikativnost, natančnost, kreativnost, vztrajnost, poštenost in odločnost v skladu z etičnimi načeli,
 • pridobijo teoretično in praktično znanje, ki mu omogoča samostojno opravljanje dela v okviru poklicnih kompetenc,
 • pridobijo temeljna znanja in spretnosti za delo v laboratorijih klinične kemije: hematoloških in biokemijskih,
 • pridobijo temeljna znanja in spretnosti za delo v mikrobioloških laboratorijih,
 • pridobijo temeljna znanja in spretnosti za delo v histoloških in citoloških laboratorijih,
 • pridobijo temeljna znanja in spretnosti za delo v laboratorijih transfuzijske medicine,
 • pridobijo temeljna znanja in spretnosti za izvajanje kemijskih analiz v nemedicinskih laboratorijih,
 • pridobi teoretično in praktično znanje za nadaljnje izobraževanje,
 • usposobijo za analiziranje konkretnih strokovnih problemov na delovnem mestu in za uspešno reševanje in odpravljanje zapletov,
 • razvijejo spretnosti za uspešno delo in strokovno rast,
 • sistematično nadgradijo splošna in temeljna znanja za razumevanje zakonitosti v naravi, družbi in stroki,
 • spoznajo z organizacijo dela v laboratorijih, njihovo opremo, nadzor dela in kodeks deontologije,
 • oblikujejo v samozavestno osebo, ki se bo s svojim znanjem in delom hitro prilagajala spremembam na delovnem mestu in zahtevam poklicne mobilnosti ter se uveljavljala na trgu delovne sile,
 • razvijejo sposobnost uglajenega obnašanja,
 • spoznajo s prednostmi in pomanjkljivostmi meritev na instrumentih, predanalitične napake in napake, ki so posledica meritve na instrumentih,
 • spoznajo s področji laboratorijske diagnostike in njihov pomen,
 • razvije odgovoren odnos do dela in delovne navade,
 • privzgaja kritičnost pri podajanju rezultatov dela,
 • pridobijo poklicno pripadnost,
 • usposobijo za delo v timu.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja štiri leta. Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi  točkami (KT).

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:
 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošno izobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora. Pogoji za dokončanje Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:
 • splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • izbirne strokovne module,
 • odprti del kurikula.
Poleg tega mora opraviti:
 • interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
 • poklicno maturo.
Poklicna matura obsega: Obvezni del:
 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz laboratorijske biomedicine.
Izbirni del:
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • storitev in zagovor.

Program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij:

 • Zdravstvena vzgoja in prva pomoč
 • Medicinska mikrobiologija
Vir: Srednješolski izobraževalni programi

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PREBERI VEČ