Prijava na e-nasvete

DomovDijaski SvetProgramiProgram: STROJNI TEHNIK (SSI, TPI)

Program: STROJNI TEHNIK (SSI, TPI)

Ime izobraževalnega programa: STROJNI TEHNIK 

Naziv strokovne izobrazbe: strojni tehnik / strojna tehnica

CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA STROJNI TEHNIK

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

 • obvladajo strokovno terminologijo,
 • obvladajo matematično reševanje tehničnih problemov s svojega strokovnega področja ter znajo izdelati analitične in grafične prikaze,
 • pridobijo sposobnost uporabe strokovnega znanja pri reševanju realnih praktičnih problemov v stroki,
 • obvladajo znanja tehniškega dokumentiranja,
 • obvladajo merilne in kontrolne postopke ter uporabo merilnih in kontrolnih strojev, naprav, orodij in pripomočkov,
 • se usposobijo uporabljati strokovno literaturo, tehnično in tehnološko dokumentacijo, tehnične predpise in standarde,
 • poznajo lastnosti in uporabo gradiv s področja kovinsko predelovalne industrije,
 • pridobijo temeljna znanja iz mehanike, pnevmatike, hidravlike, elektrotehnike in elektronike
 • pridobijo temeljna znanja iz obdelave, preoblikovanja in spajanja kovin,
 • osvojijo strokovno-teoretična in praktična znanja in veščine, ki so pomembna za kakovostno izvedbo kompleksnih nalog,
 • obvladajo poklicno specifične metode reševanja nalog, problemov ter strokovnega odločanja
 • osvojijo sposobnosti podjetniškega razmišljanja, kritične presoje, odgovornega in socialnega ravnanja v delovnem okolju,
 • imajo znanja, da uspešno organizirajo delo na svojem delovnem področju ob tem upoštevanju ekonomičnosti, zagotavljanja kakovosti, časovnih normativov, terminskega načrtovanja odvijanja naročil ipd.,
 • upoštevajo in izvajajo načela in predpise za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu, varstva okolja, požarne varnosti in racionalne rabe energije, materiala in časa ter ukrepe za preprečevanje delovnih nezgod,
 • poznajo pomen in cilje razvoja osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in v delovnem okolju,
 • obvladajo znanja za učinkovito in uspešno uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije z namenom učinkovitega in uspešnega iskanja, vrednotenja, hranjenja, obdelave in uporabe informacij,
 • obvladajo specifično strokovno in poslovno slovenščino in vsaj en tuj jezik (nemščina, angleščina ipd.),
 • poznajo osnove finančnega poslovanja, računovodstva in knjigovodstva ter zakonodaje, ki urejajo vprašanja strokovnega in poklicnega izobraževanja, delovno pravnih razmerij, pokojninsko invalidskega ter socialnega zavarovanja itn,.
 • obvladajo splošne komunikacijske veščine (besedno in nebesedno) – pisno in ustno poslovno komuniciranje, telefonsko komuniciranje, tehnike pogajanj ipd.,
 • obvladajo vodenje poslovno podjetniške oz. delovne dokumentacije (kalkulacija, delovni nalog, obračun, reklamacija, nabava, skladiščenje, prodaja, razne evidence, zapisnik o poškodbi ipd.),
 • so naravnani v vseživljenjsko učenje, se spopolnjujejo ter skrbijo za svoj osebnostni razvoj za uspešno sodelovanje v družbi,
 • so sposobni sodelovanja v skupini in projektnih nalogah (kooperativnost, poštenost), reševati konflikte ter organiziranja in vodenja projektnega in timskega dela.

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

 • odgovoren, strpen, human in sposoben življenja v demokratični družbi,
 • usposobljen za skupinsko in timsko delo ter sodelovanje pri projektnem delu,
 • imel temelje za razvoj osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in v delovnem okolju,
 • iskal racionalne in strokovne rešitve pri izvajanju aktivnosti v delovnem okolju,
 • naravnan v vseživljenjsko učenje in usposabljanje,
 • usposobljen za uporabo znanj in veščin v novih situacijah,
 • razširil splošno izobrazbo in razvil ključne kompetence za uspešno sodelovanje v družbi, osebnostni razvoj in nadaljnje izobraževanje v skladu z nacionalnimi standardi ključnih kvalifikacij.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA STROJNI TEHNIK

Izobraževanje traja štiri leta.
Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi  točkami (KT).

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami

 • splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • izbirne strokovne module,
 • odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

 • interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju v podjetju,
 • poklicno maturo.

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz strojništva.

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij:

 • Operater/ operaterka CNC stroja

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Operater/ operaterka CNC stroja pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov Obdelava gradiv, Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije ter Računalniško podprte tehnologije.

 • Upravljalec/ upravljalka strojev

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Upravljalec/ upravljalka strojev pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov Lastnosti materialov, primarno oblikovanje in preoblikovanje, Obdelava gradiv ter Računalniško podprte tehnologije.

Šole, ki za program strojni tehnik izobražujejo:

 • Gimnazija Jurija Vege Idrija
 • Srednja poklicna in strokovna šola Zreče
 • Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota
 • Srednja šola Črnomelj
 • Srednja šola Jesenice
 • Srednja šola Ravne na Koroškem
 • Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje
 • Srednja tehniška šola Koper
 • Šolski center Celje – Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije
 • Šolski center Krško-Sevnica – Srednja poklicna in strokovna šola Krško
 • Šolski center Ljubljana – Srednja strojna in kemijska šola
 • Šolski center Nova Gorica – Strojna, prometna in lesarska šola
 • Šolski center Novo mesto – Srednja strojna šola
 • Šolski center Postojna – Srednja šola in gimnazija Postojna
 • Šolski center Ptuj – Strojna šola
 • Šolski center Škofja Loka – Srednja šola za strojništvo
 • Šolski center Velenje – Strojna šola
 • Tehniški šolski center Maribor

Vir: Srednješolski izobraževalni programi

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PREBERI VEČ