Prijava na e-nasvete

DomovDijaski SvetProgramiProgram: OKOLJEVARSTVENI TEHNIK (SSI)

Program: OKOLJEVARSTVENI TEHNIK (SSI)

Ime izobraževalnega programa: OKOLJEVARSTVENI TEHNIK

Naziv strokovne izobrazbe: okoljevarstveni tehnik / okoljevarstvena tehnica

CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA OKOLJEVARSTVENI TEHNIK

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

 • pridobijo sposobnost uporabe strokovnega znanja pri reševanju realnih praktičnih problemov v stroki,
 • si razvijejo motivacijo za izobraževanje in izpopolnjujejo ter oblikujejo trajen sistem vrednot,
 • so naravnani v vseživljenjsko učenje, se izpopolnjujejo ter skrbijo za svoj osebnostni razvoj za uspešno sodelovanje v družbi,
 • razvijajo sposobnosti in spretnosti za kvalitetno delo,
 • obvladajo matematično reševanje tehničnih problemov s svojega strokovnega področja ter znajo izdelati analitične in grafične prikaze,
 • bodo iskali racionalne in strokovne rešitve pri izvajanju aktivnosti v delovnem okolju,
 • pridobijo osnove za razvoj osebne organizacijske kulture v delovnem okolju,
 • obvladajo znanja za učinkovito in uspešno uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije z namenom učinkovitega in uspešnega iskanja, vrednotenja, hranjenja, obdelave in uporabe informacij,
 • so zmožni sodelovati v skupini, pri projektnem delu ter pisno in ustno komunicirati s sodelavci in drugimi ter pri tem uporabljati temeljno strokovno terminologijo,
 • se usposobijo uporabljati strokovno literaturo, tehnično in tehnološko dokumentacijo, tehnične predpise in standarde,
 • razvijejo zavest in pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževa­nja, za izboljšanje varstva okolja, za racionalno rabo energije in materialov,
 • so sposobni analizirati delovanje narave in okolja ter prepoznati vplive človekovega delovanja na okolje,
 • so sposobni upravljati z okoljevarstvenimi tehnologijami,
 • pridobijo spretnosti kompleksnega razmišljanja o okoljskih problemih,
 • obvladajo znanja tehniškega dokumentiranja,
 • imajo znanja, da ob upoštevanju ekonomičnosti, zagotavljanja kakovosti, časovnih normativov ipd. uspešno organizirajo delo na svojem delovnem področju,
 • spoznajo okoljevarstveno zakonodajo in jo izvajajo v okviru svojih pristojnosti.
 • spoznajo standarde, tehniške predpise in regulativo na področju tehničnega varovanja okolja, varstva pri delu in požarne varnosti in

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA OKOLJEVARSTVENI TEHNIK

Izobraževanje traja štiri leta.

Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi  točkami (KT).

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami

 • splošnoizobraževalnih predmetih,
 • obveznih strokovnih modulih,
 • izbirnih strokovnih modulih,
 • odprtem delu kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

 • interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
 • poklicno maturo.

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz okoljevarstva.

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij:

 • Manipulant / manipulantka odpadkov

Nacionalno poklicno kvalifikacije Manipulant / manipulantka odpadkov pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov Materiali in okolje, ter Okoljevarstvene tehnologije.

 • Upravljalec / upravljalka strojev in naprav za ravnanje z odpadki

Nacionalno poklicno kvalifikacije Upravljalec / upravljalka strojev in naprav za ravnanje z odpadki pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov Materiali in okolje, Okoljevarstvene tehnologije in Organizacija dela in poslovanja.

Šole, ki za program okoljevarstveni tehnik izobražujejo:

 • Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana
 • Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
 • Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota
 • Šolski center Celje – Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja
 • Šolski center Ptuj – Biotehniška šola
 • Šolski center Slovenj Gradec – Srednja šola Slovenj Gradec in Muta
 • Šolski center Škofja Loka – Srednja šola za lesarstvo
 • Šolski center Velenje – Srednja šola za rudarstvo in varstvo okolja

Vir: Srednješolski izobraževalni programi

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PREBERI VEČ