Prijava na e-nasvete

DomovDijaski SvetProgramiProgram: KLASIČNA GIMNAZIJA

Program: KLASIČNA GIMNAZIJA

Ime izobraževalnega programa: KLASIČNA GIMNAZIJA 

Naziv izobrazbe: gimnazijski maturant

CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA KLASIČNA GIMNAZIJA 

 • Gimnazija je izobraževalni program, ki pripravlja za nadaljevanje izobraževanja, spodbuja ustvarjalnost ter razvija znanja, sposobnosti, spretnosti in druge osebnostne lastnosti, potrebne za kasnejši uspeh v poklicu in življenju. Gimnazija mora zagotoviti dovolj široko splošno izobrazbo in vzpostaviti vednost, ki je skupni temelj za vse usmeritve univerzitetnega študija, hkrati pa omogočati refleksijo o mejah vednosti.
 • Pri tem se navezuje na znanje, spretnosti in stališča, pridobljena v osnovni šoli in sistematično razvija doseženo izobrazbo.
 • Za gimnazijo je značilen globalen, celosten pristop v izobraževanju, ki temelji na kompleksnosti sveta, soodvisnosti in sintezi vednosti z različnih področij ter razvijanju disciplinarnosti kot pogoja za interdisciplinarno in transdisciplinarno razumevanje sveta. V gimnaziji si dijaki prisvojijo osnove znanstvenih vzorcev na različnih področjih.
 • Gimnazijski program zagotavlja izbirnost tako na ravni šole (profiliranost gimnazij) kot na ravni dijaka. Izbirnost mora omogočati višjo raven pouka na določenem področju ob hkratnem zagotavljanju uravnotežene splošne izobrazbe. Dijaki gimnazij potrebujejo za splošni kulturni razvoj tudi znanja in izkušnje iz glasbene, likovne in drugih vrst umetnosti.
 • Gimnazija zagotavlja doseganje ustrezne ravni pri vseh treh sestavinah ciljev (znanje, sposobnosti in spretnosti, nekognitivni vidik) oziroma ravni, ki je potrebna za uspešen študij na univerzi in za kasnejši uspeh v poklicu in življenju.
 • Eden od specifičnih ciljev gimnazije je tudi spodbujanje interesa za teoretična znanja. Gimnazija omogoča oblikovanje lastnega pogleda na svet.
 • Gimnazija omogoča seznanjanje s sodobnimi tehnologijami in razvija inovativnost.
 • Gimnazija spodbuja razvoj na vseh področjih osebnosti (uravnoteženost telesnega, spoznavnega, čustvenega, socialnega, moralnega in estetskega razvoja) ter razvoj osebnosti kot celote.

Posebni cilji klasične gimnazije so še:

 • Klasična gimnazija v izobraževalno osredje postavlja živo zanimanje za antiko in njeno usmerjenost v človeka kot odločujočo vrednoto, ki je udejanjena v vsakem posamezniku, ter zavzetost za svobodo misli.
 • Z diahronim pristopom, torej z obravnavanjem vseh pojavov v njihovem časovnem razvoju, v nasprotju s sedanjim prevladujočim sinhronim, spodbuja razvoj kritičnega mišljenja in presojanja, ki temelji na razumevanju vzročno-posledične povezanosti naravnih in družbenih pojavov skozi prostor in čas.
 • S tem poudarjeno razvija razumevanje soodvisnosti znanj z različnih področij in obdobij ter zavest o interdisciplinarni kompleksnosti sveta in nedeljivi povezanosti sedanjosti s preteklostjo. Tako spodbuja tudi tolerantnost do drugačnosti in zavest pripadnosti skupnemu kulturnemu prostoru.

Posebni pogoji za vključitev v program:

Latinščina se poučuje na dveh ravneh, začetni in nadaljevalni. V nadaljevalno učenje latinščine se vključijo tisti učenci, ki so uspešno končali program učenja latinščine v osnovni šoli oziroma so si na drug način pridobili ustrezno predznanje. Ustreznost predznanja pred uvrstitvijo dijaka v nadaljevalno učenje latinščine ugotavlja šola, ki izvaja izobraževalni program klasične gimnazije.

V primerjavi z gimnazijo ima klasična gimnazija en obvezni štiriletni predmet več, to je latinščina. Zgodovina ima v klasični gimnaziji za 70 ur višji standard kot v gimnaziji, vsi ostali obvezni štiriletni predmeti pa imajo v obeh gimnazijah enak standard.

Tuji jeziki imajo v predmetniku klasične gimnazije poudarjeno mesto in se pojavljajo tako v obveznem kot v izbirnem delu programa.

Vsa štiri leta so obvezni trije tuji jeziki: latinščina ter prvi in drugi tuji jezik.

 • Latinščina se lahko poučuje na začetni in na nadaljevalni ravni. Nadaljevalna raven je nadgrajena na učenje latinščine v osnovni šoli.

 • Prvi tuji jezik, ki se nadaljuje iz osnovne šole, je angleščina ali nemščina.
 • Drugi tuji jezik je lahko moderen ali klasičen: moderna jezika sta francoščina in nemščina (oziroma angleščina za dijake, katerih prvi tuji jezik je nemščina), klasični pa grščina.
 • Tretji tuji jezik, ki je dveleten in izbiren, je prav tako ali moderen ali klasičen. Moderni tuji jeziki so vsi, ki se izvajajo v programu gimnazije (italijanščina, španščina, francoščina, nemščina, ruščina), klasični jezik pa je grščina.
 • Latinščina ter prvi in drugi tuji jezik so maturitetni predmeti, tretji tuji jezik pa le interesna odločitev dijaka.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA KLASIČNA GIMNAZIJA 

Izobraževanje traja štiri leta.

Šole, ki za program izobražujejo:

 • Gimnazija Novo mesto
 • Gimnazija Poljane
 • Gimnazija Škofja Loka
 • I. gimnazija v Celju
 • Prva gimnazija Maribor

Vir: Srednješolski izobraževalni programi

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PREBERI VEČ