Prijava na e-nasvete

DomovDijaski SvetProgramiProgram: KEMIJSKI TEHNIK (SSI)

Program: KEMIJSKI TEHNIK (SSI)

Ime izobraževalnega programa: KEMIJSKI TEHNIK

Naziv strokovne izobrazbe: kemijski tehnik/ kemijska tehnica

CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA KEMIJSKI TEHNIK

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

 • sistematično nadgrajujejo splošno izobrazbo pri vseh temeljnih splošno-izobraževalnih predmetih, značilnih za srednješolsko izobrazbo,
 • dopolnjujejo in poglabljajo osnovnošolsko znanje kemije, povezujejo kemijsko znanje in razumevanje z dogajanji v naravi, razvijajo razumevanje in spretnosti na osnovi reševanja praktičnih problemov in eksperimentalnih opažanj,
 • se na podlagi strokovno-teoretičnega in praktičnega znanja, ki je pomembno za kvalitetno samostojno poklicno delo, usposobijo za kompleksne delovne naloge v okviru poklica,
 • znajo uporabljati vire kemijskih informacij, jih smiselno urejati, sklepati na zakonitosti ter jih kritično vrednotiti
 • znajo samostojno načrtovati svoje delo,
 • obvladajo tehnike dela in principe delovanja laboratorijske opreme in naprav,
 • samostojno izvajajo metode preizkušanja surovin, polizdelkov in izdelkov,
 • samostojno izvajajo analizne in sintezne postopke in tehnike,
 • se usposobijo za nadzor mehansko in elektronsko vodenih procesov in naprav,
 • razvijajo ročne spretnosti,
 • pridobijo znanje in spretnosti za spremljanje dela in ugotavljanje kakovosti, za odkrivanje vzrokov za nekakovostno izvedeno delo in odpravo le-teh ter razvijejo do kakovosti dela primeren odnos,
 • se naučijo odgovornega in vestnega dokumentiranja meritev in rezultatov analiz ter samostojnega oblikovanja in uporabe tehnično-tehnološke dokumentacije,
 • pridobijo znanja iz informatike, avtomatizacije in računalniške obdelave podatkov,
 • razumejo vlogo standardov in standardnih postopkov v analitiki in proizvodnji,
 • razvijajo spretnost in natančnost pri delu po principih dobre laboratorijske prakse,
 • razvijajo sposobnosti natančnega opazovanja,
 • razumejo načela sonaravnega in trajnostnega razvoja ter razvijajo sposobnosti za odgovorno varovanje okolja,
 • obvladajo temeljno strokovno terminologijo,
 • se zavejo pomena in nujnosti timskega dela ter so sposobni vodenja manjših skupin,
 • se usposobijo za hitro prilagajanje razmeram v delovnem procesu in večjo delovno mobilnost,
 • uporabljajo primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog ,
 • se navajajo na uporabo teoretičnih spoznanj za načrtovanje in izvedbo praktičnega dela,
 • spoznajo metodologijo raziskovalnega dela,
 • razvijajo ustvarjalno mišljenje in sposobnost reševanja problemov,
 • razvijajo čut za strokovno in poklicno odgovornost ter organizacijsko kulturo na delovnem mestu.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA KEMIJSKI TEHNIK

Izobraževanje traja štiri leta.

Izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi  točkami (KT).

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami

 • splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • izbirne strokovne module,
 • odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

 • interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju v podjetju,
 • poklicno maturo.

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz kemije.

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij:

 • Operativni kemijski tehnolog/ operativna kemijska tehnologinja

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Operativni kemijski tehnolog/ operativna kemijska tehnologinja pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov Splošna in anorganska kemija, Kemijsko računstvo, Kemijska tehnika, Materiali, Kemijski tehnološki procesi ter Upravljanje naprav in procesov v industriji.

 • Kemijski analitik/ kemijska analitičarka

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Kemijski analitik/ kemijska analitičarka pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov Splošna in anorganska kemija, Kemijsko računstvo, Fizikalna kemija, Organska kemija, Laboratorijska in analizna tehnika ter Analizna kemija.

 • Upravljalec/ upravljalka strojev za predelavo polimerov

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Upravljalec/ upravljalka strojev za predelavo polimerov  pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov Splošna in anorganska kemija, Kemijsko računstvo, Organska kemija, Materiali, Kemijska tehnika ter Polimerni materiali in tehnologije.

 • Papirniški tehnolog/ papirniška tehnologinja

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Papirniški tehnolog/ papirniška tehnologinja pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov Splošna in anorganska kemija, Kemijsko računstvo, Materiali, Kemijska tehnika, Papirniška tehnologija ter Upravljanje naprav in procesov v industriji.

Šole, ki za program izobražujejo:

 • Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše
 • Šolski center Celje – Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo
 • Šolski center Ljubljana – Srednja strojna in kemijska šola
 • Šolski center Novo mesto – Srednja zdravstvena in kemijska šola

Vir: Srednješolski izobraževalni programi

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PREBERI VEČ