Prijava na e-nasvete

DomovDijaski SvetProgramiProgram: IZDELOVALEC OBLAČIL (SPI)

Program: IZDELOVALEC OBLAČIL (SPI)

Ime izobraževalnega programa: IZDELOVALEC OBLAČIL

Naziv strokovne izobrazbe: izdelovalec/ izdelovalka oblačil

CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA IZDELOVALEC OBLAČIL

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijaki):

 • si razvijajo sposobnosti in spretnosti za kakovostno strokovno delo ter se pripravijo za poklicno kariero v obrti in industriji;
 • pridobivajo sposobnosti za kritično presojanje in odgovorno ravnanje na svojem delovnem področju;
 • spoznajo klasične in sodobne postopke, materiale in orodja v procesu izdelave predmetov ter možnosti njihove uporabe;
 • izdelujejo oblačila in ostale tekstilne izdelke;
 • znajo ustrezno in ekonomično negovati in vzdrževati tekstilije;
 • obvladujejo temeljno strokovno terminologijo, znajo uporabljati različne strokovne vire in informacijske tehnologije;
 • si razvijajo čut za opazovanje, estetiko, oblikovno, barvno in prostorsko harmonijo, kreativno mišljenje, ročne spretnosti in prostorsko predstavo;
 • pridobivajo smisel za natančnost, doslednost in pravočasnost;
 • poznajo vse faze od načrtovanja do realizacije izdelka ali kolekcije;
 • izdelujejo oblačila;
 • si razvijajo podjetniško miselnost;
 • si razvijajo sposobnosti in spretnosti za: organiziranje ekonomičnega poslovanja, vodenje skupine, uspešno komuniciranje, reševanje problemov in motiviranje sodelavcev;
 • uporabljajo zaščitna sredstva, poznajo pravila varnega dela in razvijajo odnos do zdravja;
 • se zavedajo pomena čistega in zdravega okolja;
 • pridobivajo pozitiven odnos do poklica.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja tri leta.

Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT).

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh strokovnih modulov in splošnoizobraževalnih predmetov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.
Za dijake z individualno učno pogodbo je pogoj za napredovanje iz drugega v tretji letnik opravljanje vmesnega preizkusa.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami

 • vse splošno izobraževalne predmete,
 • obvezna strokovna modula,
 • dva izbirna strokovna modula,
 • odprti del kurikul.

Poleg tega mora opraviti:

 • interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom in
 • zaključni izpit.

Zaključni izpit obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij:

 •  Pomožni vzdrževalec / Pomožna vzdrževalka tekstilij

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Pomožni vzdrževalec / Pomožna vzdrževalka tekstilij pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnega modula Nega in vzdrževanje.

 • Vzdrževalec / Vzdrževalka tekstilij

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Vzdrževalec / Vzdrževalka tekstilij  pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov Osnove v tekstilstvu in Nega in vzdrževanje.

 • Šiviljec / Šivilja

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Šiviljec / Šivilja pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov Osnove v tekstilstvu in Ženska in moška oblačila.

 • Krojač / Krojačica

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Krojač / Krojačica pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov Osnove v tekstilstvu, Krojaštvo-ženska oblačila in Krojaštvo-moška oblačila.

Šole, ki za program izobražujejo:

 • Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad

Vir: Srednješolski izobraževalni programi

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PREBERI VEČ