Prijava na e-nasvete

DomovDijaski SvetProgramiProgram: GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE (SPI)

Program: GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE (SPI)

Ime izobraževalnega programa: Gastronomske in hotelske storitve

Naziv strokovne izobrazbe: gastronom hotelir/ gastronomka hotelirka

CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam ( v nadaljevanju : dijaki),da:

 • se naučijo urediti sebe in delovno mesto za delo, v skladu z načeli estetike in s higiensko varnostnimi predpisi,
 • si razvijajo sposobnosti za samostojno in odgovorno ravnanje, kritično presojo in analiziranje konkretnih strokovnih problemov ter za njihovo reševanje,
 • si razvijajo humanost, tolerantnost, poštenost in druge moralne vrednote,
 • si razvijajo ustvarjalnost, inovativnost, pripravljenost za vseživljensko učenje ( tudi sledenje novim smernicam),
 • se usposobijo za ustrezno sporazumevanje, vedenje v različnih sredinah, za predstavitve, promoviranje in svetovanje storitev v slovenskem in dveh tujih jezikih,
 • usvojijo spretnosti za primeren odnos do sebe, do drugih in za zmožnost timskega dela v kolektivu,
 • se usposobijo za aktivno skrb za lastno zdravje, zdravje gostov in za pozitivni odnos do zdravega načina življenja,
 • razumejo eko zdravje in kakovostno bivanje, globalne ekološke probleme ter si razvijajo ekološko zavest,
 • se seznanijo z urejanjem in vzdrževanjem prostorov za namen turistične dejavnosti,
 • se naučijo načrtovati, organizirati in voditi enostavnejšo turistično dejavnost,
 • si pridobijo znanja o storitvah na domu in v domovih,
 • si pridobijo znanja o tekstilnih materialih ter njihovem oblikovanju v kuhinjsko, strežno, restavracijsko in drugo perilo in izdelati druge enostavnejše tekstilne izdelke,
 • si pridobijo znanje o biološki, hranilni in energijski vrednosti hrane in pijač, o njihovih lastnostih, pridobivanju, shranjevanju ter načinu uporabe, obdelave, predelave, priprave, kombinacije ter o tem, kako se le-to kakovostno in estetsko postreže gostom,
 • se naučijo dekoriranja in se seznanijo z izdelovanjem dekorativnih izdelkov iz različnih materialov in tehnikami oblikovanja,
 • si pridobijo praktično uporabno znanje in se pri tem opirajo na teoretična spoznanja
 • spoznajo in razumejo splošne zakonitosti postopkov in tehnologijo pri pripravi jedi z različnimi stroji, napravami in pripomočki,
 • si pridobijo zmožnosti za samostojno, kakovostno pripravo ter postrežbo hrane in pijač in se pripravijo za poklicno kariero,
 • si pridobijo znanje o različnih oblikah ponudbe v gostinskih lokalih,
 • si razvijajo zavest o pomenu povezovanja z okoljem in o vrednosti ponudbe avtohtone hrane in pijače ter ohranjanja naravne in kulturne dediščine,
 • si razvijajo sposobnosti za organiziranje samostojnega, varnega, gospodarnega dela in delovnih postopkov na poklicnem področju,
 • si pridobijo znanja in spretnosti za uporabo sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije, za načrtovanje, organiziranje, analiziranje, kritično presojanje in odgovorno ravnanje na svojem delovnem področju,
 • spoznajo varnostne predpise ter jih znajo dosledno upoštevati pri delu.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja tri leta.

Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi  točkami (KT).

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napreduje po sklepu programskega učiteljskega zbora.
Za dijake z individualnimi učnimi pogodbami je za napredovanje iz drugega v tretji letnik pogoj opravljanje vmesnega preizkusa.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami

 • splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • izbirne strokovne module,
 • odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

 • interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
 • zaključni izpit.

Zaključni izpit obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij:

 • Pomočnik/ pomočnica kuharja

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Pomočnik / pomočnica kuharja pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov Osnove v gostinstvu in Priprava posameznih skupin jedi.

 •  Pomočnik/ pomočnica natakarja

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Pomočnik / pomočnica natakarja pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov Osnove v gostinstvu in Postrežba pijač.

Šole, ki za program izobražujejo:

 • Grm Novo mesto – Srednja šola za gostinstvo in turizem
 • Srednja gostinska in turistična šola Izola
 • Srednja gostinska in turistična šola Radovljica
 • Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje
 • Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor
 • Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci
 • Srednja šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani
 • Srednja šola Zagorje
 • Šolski center Nova Gorica – Biotehniška šola
 • Šolski center Slovenj Gradec – Srednja šola Slovenj Gradec in Muta
 • Šolski center Velenje – Šola za storitvene dejavnosti

Vir: Srednješolski izobraževalni programi

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PREBERI VEČ