Prijava na e-nasvete

DomovDijaski SvetProgramiProgram: ELEKTROTEHNIK (SSI, TPI)

Program: ELEKTROTEHNIK (SSI, TPI)

Ime izobraževalnega programa: ELEKTROTEHNIK

Naziv strokovne izobrazbe: elektrotehnik/ elektrotehnica

CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA ELEKTROTEHNIK

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

 • pridobijo splošna in temeljna znanja za razumevanje zakonitosti v naravi in družbi,
 • pridobijo sposobnost uporabe strokovnega znanja pri reševanju realnih praktičnih problemov v stroki,
 • obvladajo matematično reševanje tehničnih problemov s svojega strokovnega področja ter znajo izdelati analitične in grafične prikaze,
 • obvladajo strokovno terminologijo,
 • se usposobijo uporabljati strokovno literaturo, tehnično in tehnološko dokumentacijo, tehnične predpise in standarde,
 • obvladajo znanja tehniškega dokumentiranja,
 • spoznajo materiale in elemente s področja elektrotehnike, pravilno in varno rabo orodij, strojev in naprav,
 • spoznajo osnovne elemente programske opreme, pravila za pisanje programov in osnovna znanja o sintaksi in semantiki pri pisanju programov,
 • razvijejo sposobnost razumevanja in ustvarjanje abstraktnih predstav o težje zaznavnih pojavih,
 • spoznajo področje elektrotehniške in računalniške stroke ter utrdijo temeljna strokovna znanja za povezovanje teorije in prakse,
 • osvojijo strokovno-teoretična in praktična znanja in veščine, ki so pomembna za kakovostno izvedbo kompleksnih nalog,
 • obvladajo poklicno specifične metode reševanja nalog, problemov ter strokovnega odločanja,
 • spoznajo instrumente in merilne metode za merjenje električnih in drugih fizikalnih veličin, za analizo elementov in sistemov na področju elektrotehnike ter razvijejo spretnosti in pridobijo izkušnje,
 • pridobijo osnovna znanja s področja elektrotehnike in se specializirajo za eno izmed področij, ki ustreza naročilom poklicnih standardov: elektroenergetike, stikalničarstvo, avtomatika, elektronika ali multimedije,
 • usposobijo se za načrtovanje enostavnejših električnih sistemov in izdelavo projektnih nalog,
 • spoznajo delovanje in vzdrževanje električnih sistemov in področje uporabe,
 • poznajo elemente programirljivih naprav in znajo rešiti manj kompleksne primere z elementi programirljivih naprav,
 • spoznajo elektronske komponente v sistemih aplikacij za regulacije, krmiljenje in nadzor,
 • usposobijo se za delo s strojno in programsko opremo, ki podpira multimedijske sisteme,
 • osvojijo sposobnost podjetniškega razmišljanja, kritične presoje, odgovornega in socialnega ravnanja v delovnem okolju,
 • razvijejo zavest in pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževa­nja in varstvo okolja, racionalno rabo energije in materialov,
 • poznajo pomen in cilje razvoja osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in v delovnem okolju,
 • upoštevajo in izvajajo načela in predpise za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu, varstva okolja, požarne varnosti in racionalne rabe energije, materiala in časa ter ukrepe za preprečevanje delovnih nezgod,
 • spoznajo standarde, tehniške predpise in regulativo s področja elektrotehnike in varstva pri delu,
 • znajo uspešno organizirati delo na svojem delovnem področju z upoštevanjem ekonomičnosti, zagotavljanja kakovosti, časovnih normativov, terminskega načrtovanja odvijanja naročil ipd.,
 • obvladajo splošne komunikacijske veščine (besedno in nebesedno) – pisno in ustno poslovno komuniciranje, telefonsko komuniciranje, tehnike pogajanj ipd.,
 • znajo učinkovito in uspešno uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo z namenom učinkovitega in uspešnega iskanja, vrednotenja, hranjenja, obdelave in uporabe informacij,
 • obvladajo specifično strokovno in poslovno slovenščino in vsaj en tuj jezik (nemščina, angleščina ipd.),
 • poznajo osnove finančnega poslovanja, računovodstva in knjigovodstva ter zakonodaje, ki ureja vprašanja strokovnega in poklicnega izobraževanja, delovno pravnih razmerij, pokojninsko invalidskega ter socialnega zavarovanja itn.,
 • so naravnani v vseživljenjsko učenje, se spopolnjujejo ter skrbijo za svoj osebnostni razvoj za uspešno sodelovanje v družbi,
 • obvladajo vodenje poslovno podjetniške oz. delovne dokumentacije (kalkulacija, delovni nalog, obračun, reklamacija, nabava, skladiščenje, prodaja, razne evidence, zapisnik o poškodbi ipd.),
 • so sposobni sodelovati v skupini in projektnih nalogah (kooperativnost, poštenost), reševati konflikte ter organizirati in voditi projektno in timsko delo.

DIJAK BO OB ZAKLJUĆKU IZOBRAŽEVANJA:

 • odgovoren, strpen, human in sposoben življenja v demokratični družbi,
 • usposobljen za skupinsko in timsko delo ter sodelovanje pri projektnem delu,
 • imel temelje za razvoj osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in v delovnem okolju,
 • iskal racionalne in strokovne rešitve pri izvajanju aktivnosti v delovnem okolju,
 • naravnan v vseživljenjsko učenje in usposabljanje,
 • usposobljen za uporabo znanj in veščin v novih situacijah in
 • razširil splošno izobrazbo in razvil ključne kompetence za uspešno sodelovanje v družbi, osebnostni razvoj in nadaljnje izobraževanje v skladu z nacionalnimi standardi ključnih kvalifikacij.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA ELEKTROTEHNIK

Izobraževanje traja štiri leta.

Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi  točkami (KT).

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program elektrotehnik se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami

 • splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • izbirne strokovne module,
 • odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

 • interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju v podjetju,
 • poklicno maturo.

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz elektrotehnike.

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij:

 •  Stikalničar/ stikalničarka v elektroenergetiki

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Stikalničar/ stikalničarka v elektroenergetiki pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov Delovanje elektroenergetskih sistemov, Proizvodnja in prenos električne energije in Upravljanje distribucijskih omrežij.

 • Operater/ operaterka avtomatiziranih postrojev

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Operater/ operaterka avtomatiziranih postrojev  pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov Uporaba regulacij, Uporaba mikroprocesorskih naprav in Načrtovanje avtomatiziranih postrojev.

Šole, ki za program izobražujejo:

 • Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana
 • Pomorski in tehniški izobraževalni center Portorož
 • Srednja elektro-računalniška šola Maribor
 • Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota
 • Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje
 • Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo
 • Šolski center Krško-Sevnica – Srednja poklicna in strokovna šola Krško
 • Šolski center Nova Gorica – Elektrotehniška in računalniška šola
 • Šolski center Novo mesto – Srednja elektro šola in tehniška gimnazija
 • Šolski center Ptuj – Elektro in računalniška šola
 • Srednja šola Ravne na Koroškem
 • Šolski center Velenje – Elektro in računalniška šola
 • Tehniški šolski center Kranj – Strokovna gimnazija in Strokovna in poklicna šola

Vir: Srednješolski izobraževalni programi

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PREBERI VEČ