Prijava na e-nasvete

DomovDijaski SvetProgramiProgram: EKONOMSKI TEHNIK (SSI, TPI)

Program: EKONOMSKI TEHNIK (SSI, TPI)

Ime izobraževalnega programa: EKONOMSKI TEHNIK

Naziv strokovne izobrazbe: ekonomski tehnik / ekonomska tehnica

CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA EKONOMSKI TEHNIK

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

 • sistematično pridobijo splošna in temeljna znanja za razumevanje zakonitosti v naravi, družbi in stroki;
 • razvijejo spretnosti za uspešno delo in strokovno rast ter sposobnost razumevanja in ustvarjanje abstraktnih predstav o težje zaznavnih pojavih;
 • usposobijo se za analiziranje konkretnih strokovnih problemov na delovnem mestu, za načrtovanje ukrepov, uspešno reševanje in odpravljanje zapletov;
 • razvijejo osebnostne lastnosti in vrednote, ki so pomembne za dobro in uspešno opravljanje poklica: odgovornost, delavnost, komunikativnost, natančnost, kreativnost, vztrajnost, poštenost in odločnost v skladu z etičnimi načeli;
 • spoznajo interdisciplinarnost strokovnega znanja in obvladajo osnovna načela skupinskega dela;
 • se učijo učiti, razvijejo motivacijo za izobraževanje, izpopolnjevanje in vseživljenjsko učenje;
 • razvijejo pripravljenost na raziskovanje in inovativnost in sledijo novostim na strokovnem področju;
 • obvladajo slovensko in tujo strokovno terminologijo, usposobijo se za primerno strokovno komunikacijo in spremljanje strokovne literature;
 • usposobijo se za uporabo sodobne informacijske tehnologije, delo z viri, s podatki in z gradivi, za izpolnjevanje dokumentacije in vodenje ustreznih evidenc;
 • oblikujejo se v samozavestne, dinamične in podjetne osebe, ki se bodo prilagajale spremembam na delovnem mestu in zahtevam poklicne mobilnosti, se uveljavljale na trgu delovne sile, načrtovale in vodile svojo kariero;
 • vešči so uglajenega obnašanja, nastopanja v javnosti, poslovnega komuniciranja in drugih socialnih spretnosti;
 • obvladajo osnove vodenja in poslovanje ter razvijajo podjetnost;
 • usposobijo se za aktivno skrb za lastno zdravje in razvijejo pozitivni odnos do zdravega načina življenja;
 • obvladajo zaščitne ukrepe za varno delo in razvijajo zavest in pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževanja in varstvo okolja, do racionalne rabe energije in materialov;
 • prepoznajo temeljne ekonomske pojave in procese v sodobnem tržnem gospodarstvu ter kritično vrednotijo posledice različnih ekonomskih odločitev za razvoj gospodarstva, celotne družbe in narave ;
 • samostojno načrtujejo projekte in jih izvajajo s pomočjo ustrezne informacijske komunikacijske tehnologije;
 • uporabljajo teoretična znanja pri poslovanju podjetja ,
 • prepoznajo temeljne ekonomske in pravne zakonitosti v sodobni družbi ter jih kritično ovrednoti z vidika trajnostnega razvoja;
 • obvladujejo metode in postopke za spremljanje in analizo poslovanja podjetja
 • poznajo področje finančnih trgov, davkov, področje plačilnega prometa in prodajo finančnih storitev
 • poznajo področje knjigovodskih storitev, kontnega okvirja, slovenskih računovodskih standardov in mednarodnih računovodskih standardov
 • uporabljajo pravila upravnega postopka in sestavljajo uradno in poslovno korespondenco
 • usposobijo se za prodajo enostavnejših bančnih storitev fizičnim osebam in opravljanje nalog v zalednih službah banke
 • osvojijo znanja s področja komercialnega poslovanja
 • poznajo področje zavarovalnih storitev, osnove zavarovalnih produktov in delovanje zavarovalnega trga
 • spoznajo nastanek, razvoj, bistvo in sodobne trende neposrednega trženja, zadovoljstvo uporabnika ter kakovosti poštnega prometa, ter se seznanijo s kakovostjo in trženjem posamezne storitve
 • poznajo področje in postopke notranjega in mednarodnega poštnega prometa, ter se seznanijo s kakovostjo in trženjem poštnih storitev
 • pridobijo znanja s področja upravljanja in ravnanja v trgovini

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA EKONOMSKI TEHNIK

Izobraževanje traja štiri leta.

Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi  točkami (KT).

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami

 • splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • izbirne strokovne module,
 • odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

 • interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju v podjetju,
 • poklicno maturo.

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz gospodarstva.

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij:

 • Knjigovodja/ knjigovodkinja

Knjigovodja / knjigovodkinja pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov Materialno knjigovodstvo in Finančno knjigovodstvo.

 • Referent/ referentka v podpori bančnega poslovanja

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Referent/ referentka v podpori bančnega poslovanja pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov Finančno poslovanje in Bančno poslovanje.

 • Referent/ referentka v bančni komerciali

Referent/ referentka v bančni komerciali pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov Finančno poslovanje in Bančno poslovanje.

 • Poštni uslužbenec/ poštna uslužbenka

Poštni uslužbenec/ poštna uslužbenka pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov Finančno poslovanje in Poštni promet.

 • Komercialni referent/ komercialna referentka

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Komercialni referent/ komercialna referentka pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnega modula Komercialno poslovanje.

 • Tajnik/ tajnica

Tajnik/ tajnica pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnega modula Upravno administrativno poslovanje.

 • Zavarovalniški asistent/ zavarovalniška asistentka

Zavarovalniški asistent/ zavarovalniška asistentka pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov Finančno poslovanje in Zavarovalne storitve.

 • Teletržnik/ teletržnica

Teletržnik/ teletržnica pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnega modula Neposredno trženje.

Šole, ki za program ekonomski tehnik izobražujejo:

 • Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
 • Ekonomska in trgovska šola Brežice
 • Ekonomska šola Ljubljana
 • Ekonomska šola Murska Sobota
 • Ekonomska šola Novo mesto
 • ESIC Kranj – Ekonomsko-trgovska šola
 • Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje
 • Gimnazija in srednja šola Kočevje
 • Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik
 • Poslovno-komercialna šola Celje
 • Srednja ekonomska šola Celje
 • Srednja ekonomska šola Ljubljana
 • Srednja ekonomska šola Maribor
 • Srednja ekonomsko – poslovna šola Koper
 • Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana
 • Srednja šola Črnomelj
 • Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica
 • Srednja šola Slovenska Bistrica
 • Srednja trgovska šola Ljubljana
 • Srednja trgovska šola Maribor
 • Srednja upravno – administrativna šola Ljubljana
 • Šolski center Nova Gorica – Srednja ekonomska in trgovska šola
 • Šolski center Postojna – Srednja šola in gimnazija Postojna
 • Šolski center Ptuj – Ekonomska šola
 • Šolski center Slovenj Gradec – Srednja šola Slovenj Gradec in Muta
 • Šolski center Srečka Kosovela Sežana – Gimnazija in ekonomska šola
 • Šolski center Velenje – Šola za storitvene dejavnosti
 • Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana

Vir: Srednješolski izobraževalni programi

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PREBERI VEČ