Prijava na e-nasvete

DomovDijaski SvetProgramiProgram: ARANŽERSKI TEHNIK (SSI)

Program: ARANŽERSKI TEHNIK (SSI)

Ime izobraževalnega programa: ARANŽERSKI TEHNIK

Naziv strokovne izobrazbe: aranžerski tehnik/ aranžerska tehnica

CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA ARANŽERSKI TEHNIK

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijaki), da:

 • pridobijo temeljna in splošna znanja v povezavi z zakonitostmi narave, družbe in stroke;
 • razvijejo sposobnost za uspešno delo, strokovno rast in tudi razvijejo spretnosti za razumevanje in ustvarjanje abstraktnih predstav o težje zaznavnih pojavih;
 • zmožni so analizirati konkretne strokovne probleme na delovnem mestu, načrtovati ukrepe ter uspešno reševati in odpravljati zaplete;
 • hkrati razvijejo tudi osebnostne vrednote in lastnosti, ki so ključne za uspešno opravljanje poklica, kot so: komunikativnost, kreativnost, natančnost, odgovornost, delavnost, vztrajnost, poštenost in odločnost;
 • naučijo se obvladati osnovna načela dela v skupini in spoznajo interdisciplinarnost strokovnega znanja;
 • pridobijo znanje strokovne terminologije tako tuje kot slovenske, ter so usposobljeni za strokovno komunikacijo in spremljanje strokovne literature;
 • usposobljeni so za samostojno uporabo sodobne informacijske tehnologije, delo z viri, gradivi in podatki, za izpolnjevanje dokumentacije ter vodenje evidenc;
 • postanejo samozavestni, podjetni in dinamični posamezniki, ki so se zmožni prilagoditi spremembam na delovnem mestu in zahtevam poklicnih sprememb ter aktivno načrtujejo in vodijo svojo karierno pot;
 • vešči so uglajenega obnašanja, nastopanja v javnosti, poslovnega komuniciranja in ostalih socialnih spretnosti;
 • obvladajo osnove vodenja in poslovanje ter razvijajo podjetnost;
 • usposobijo se za aktivno skrb za lastno zdravje in razvijejo pozitivni odnos do zdravega načina življenja;
 • obvladajo zaščitne ukrepe za varno delo in razvijajo zavest in pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževanja in varstvo okolja, do racionalne rabe energije in materialov;
 • samostojno načrtujejo projekte in jih izvajajo s pomočjo ustrezne informacijske komunikacijske tehnologije;
 • prepoznajo temeljne ekonomske in pravne zakonitosti v sodobni družbi ter jih kritično ovrednoti z vidika trajnostnega razvoja;
 • spoznajo značilnosti  in sodobne trende trženja;
 • oblikujejo  trženjski splet za uspešen nastop na trgu;
 • izbirajo ustrezna orodja trženjskega spleta glede na cilje;
 • samostojno načrtujejo ukrepe pospeševanja prodaje;
 • načrtujejo ureditev prostora;
 • obvladajo orodja in tehnike aranžiranja;
 • uredijo tržni prostor po načelih vizualnega komuniciranja;
 • izdelujejo in postavlja dekoracije za ureditve prostora;
 • zagotavljajo skladnost dekoracije in ureditve prostora s pričakovanji naročnika;
 • oblikujejo projektno mapo ter jo predstavijo naročniku;
 • oblikujejo v skladu z likovnimi principi.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja štiri leta.
Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi  točkami (KT).

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami

 • splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • izbirne strokovne module,
 • odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

 • interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
 • poklicno maturo.

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz oblikovanja v aranžerstvu.

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij:

 • Dekorater/ dekoraterka
 • Pospeševalec/ pospeševalka prodaje
 • Tržni komunikator / tržna kominokatorka

Šole, ki za program izobražujejo:

 • Srednja šla za trženje in dizajn Maribor
 • Srednja trgovska šola Ljubljana
 • Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Srednja poklicna in strokovna šola
 • Šolski center Ptuj, Ekonomska šola
 • Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Gimnazija in ekonomska šola

Vir: Srednješolski izobraževalni programi

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PREBERI VEČ